Search result for

bât

(134 entries)
(0.0257 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bât-, *bât*
English-Thai: Longdo Dictionary
battle ground(n) สนามรบ, สมรภูมิ
dingbat(n slang vulgar) คนไร้สมอง, คนที่โง่เขลา
masturbate(vt ) ช่วยตัวเอง (ทางเพศ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bat[N] กระบอง, Syn. club
bat[N] ไม้ตีลูกเบสบอลหรือลูกคริกเก็ต, See also: ไม้ตีลูกบอล, Syn. stick, club, racket
bat[N] แส้ไว้ใช้หวดหรือตีม้าเวลาแข่ง
bat[VT] ได้เปรียบจากการตีลูก
bat[VT] ตีด้วยไม้, Syn. hit, rap, stike
bat[N] ค้างคาว
bat[VT] กระพริบตา, See also: ขยิบตา, Syn. wink
bate[VT] ลด, See also: ทำให้ลดลง, Syn. subtract
bate[VT] อดกลั้น (ความหมายเก่า), Syn. moderate
bath[VI] อาบน้ำ, Syn. shower

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bat(แบท) 1. {batted,batting,bats} n. กระบองสั้น,ไม้ตีลูกบอล,การตี,แผ่นอิฐ,ก้อนดินเหนียว,ความเร็ว,ก้าว,ค้างคาว,โสเภณี vt. ตีด้วยไม้,ได้คะแนนตีถูกลูก,พิจารณาหรืออธิบายอย่างละเอียด vi. ตีด้วยไม้,ถึงตาตีลูก 2. ใช้เป็นนามสกุล (file type) ของแฟ้มคำสั่งรวม หรือที่เรียกว่า batch file เช่น autoexec.bat ดู batch file ประกอบ
batch(แบทชฺ) n. ชุด,หมู่,พวก,ยุก,ปริมาณวัตถุที่ทำแต่ละครั้ง
batch fileแฟ้มคำสั่งรวมหมายถึง แฟ้มพิเศษที่ใช้เก็บคำสั่งระบบที่ต้องการใช้ เพื่อสั่งให้เครื่องทำงานให้ ถ้ามีแฟ้มข้อมูลนี้เก็บไว้ คอมพิวเตอร์จะปฏิบัติการตามขั้นตอนในคำสั่งที่บรรจุอยู่ในแฟ้มนี้ทันทีที่เริ่มเครื่องใหม่ (boot) แฟ้มข้อมูลประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file tpe) ว่า .bat เช่น autoexec.bat เป็นต้น
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
bate(เบท) {bated,bating,bates} vt.,vi.,adj. ผ่อนลง,น้อยลง,เบาลง,กลั้น,ข่ม,ลดหย่อน,เบาลง
bath(บาธ) n. การอาบน้ำ,น้ำอาบ,ที่อาบน้ำ,ถังอาบน้ำ,ห้องน้ำ,สถานที่อาบน้ำ,โรงอาบน้ำ -Conf. bathe
bath toweln. ผ้าเช็ดตัว
bathe(เบธ) {bathed,bathing,bathes} vt.,vi. อาบน้ำ,จุ่มน้ำ,ชำระ,ทำให้เปียก,ว่ายน้ำ,อาบแดด, See also: bather n., Syn. dip
bathhouse(บาธฺ'เฮาสฺ) n. ที่อาบน้ำ,โรงอาบน้ำ
bathing capn. หมวกคลุมผมว่ายน้ำหรืออาบน้ำของสตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
bat(n) ไม้ตี,กระบอง,ค้างคาว,โสเภณี
bat(vt) ตี(ด้วยไม้)
batch(n) หมู่,พวก,ชุด
bate(n) ความโมโห,ความโกรธ,ความเดือดดาล
bate(vt) น้อยลง,ผ่อนลง,เบาลง
bath(n) การอาบน้ำ
bathe(vi) อาบน้ำ,อาบแดด,ว่ายน้ำ
bathe(vt) อาบน้ำ,ทำให้เปียก,ชำระล้าง
bathrobe(n) เสื้อคลุมอาบน้ำ
bathroom(n) ห้องอาบน้ำ,ที่อาบน้ำ,โรงอาบน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
batchกลุ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
batchกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
batch clauseข้อกำหนดผลิตภัณฑ์เป็นรุ่น [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
batch jobงานแบบกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
batch mode; batch processing modeภาวะประมวลผลแบบกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
batch processingการประมวลผลแบบกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
batch processingการประมวลผลแบบกลุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
batch processingการประมวลผลแบบกลุ่ม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
batch processing mode; batch modeภาวะประมวลผลแบบกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
batch systemระบบแบบกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
BAT บีเอที
ดู Best Available Technology (Best Available Technology หมายถึง เทคโนโลยีที่ดีที่สุดเท่าที่มี ) [สิ่งแวดล้อม]
Bat Rayปลากระเบนเนื้อดำ [การแพทย์]
Bata rayรังสีเบตา
รังสีมีกำลังแรงกว่ารังสี alpha สามารถไชเข้าไปในผิวหนังได้ลึกถึง 2 ซม. เป็นอันตรายเมื่อฝังอยู่ ณ ที่ใด ก็จะทำลายเนื้อเยื่อบริเวณนั้น เช่น กัมมันตรังสีของไอโอดีน(1101I) อาจจะสะสมที่ต่อมไทรอยด์ได้เช่นเดียวกับ iodine ที่ไม่เป็นกัมมันตรังสี สามารถชักนำให้เกิดมะเร็งได้ สิ่งที่จะกั้นรังสี bata ได้คือ แผ่นพลาสติก กระจก อะลูมิเนียม แต่พลาสติกและกระจกจะค่อยๆ เปราะ เมื่อถูกรังสีที่เข้มข้นมาก [สิ่งแวดล้อม]
Batch1.ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการผสมในแต่ละครั้ง 2.รอบของการผลิตในกระบวนการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง [เทคโนโลยียาง]
Batchครั้ง,เป็นงวดๆ,แต่ละชุด,วงจรการผลิต [การแพทย์]
Batch Cardบันทึกการผลิตแต่ละรุ่น [การแพทย์]
Batch costingวิธีการคิดต้นทุนในการผลิตแต่ละครั้ง [การบัญชี]
Batch Precision, Betweenการทดลองต่างชุดกัน [การแพทย์]
Batch Process กระบวนการแบบทีละชุด, แบบแบตซ์ [สิ่งแวดล้อม]
Batch processingการประมวลผลแบบกลุ่ม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
battlery (n) การต่อสู้อย่างมีชั้นเชิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Now in France, they say the word "stick" like this, bâton.คุณรู้ไหม "ส" ย่อมาจากอะไร Kick-Ass (2010)
We got some of Kick-Ass's bâtons.ส" ใช้เป็นอักษรนำ เขียนนำหน้าคำ Kick-Ass (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสื้อคลุมอาบน้ำ[N] bathing gown, See also: bathing wrap
หมวกกันน้ำ[N] bathing cap, See also: swimming cap
การทำร้ายร่างกาย[N] battery, Example: มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กพบว่าการทำร้ายร่างกายเพิ่มสูงขึ้นพอๆ กับการล่วงเกินทางเพศ, Thai definition: การทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บทางร่างกายโดยเจตนา
สมรภูมิ[N] battlefield, See also: battleground, Syn. สนามรบ, Count unit: แห่ง
สรงน้ำ[V] take a bath, See also: bathe, Syn. รดน้ำ, อาบน้ำ, ชำระล้าง
แบตเตอรี[N] battery, Example: ห้องนอนไม่ควรอยู่เหนืออู่รถ เนื่องจากกลิ่นของสารแคดเมี่ยมในแบตเตอรี่อาจระเหยเข้าสู่ร่างกายขณะนอนหลับได้, Thai definition: หมู่ของเซลล์ไฟฟ้า ซึ่งต่อกันอยู่อย่างอนุกรม หรืออย่างขนาน หรือทั้ง 2 อย่าง, Notes: (อังกฤษ)
ยุทธการ[N] battle, See also: military operations, naval operations, fighting, warfare, Syn. การรบ, การทำสงคราม, Example: ยุทธการใบไม้ร่วงนั้นเป็นยุทธการที่เกิดขึ้นจริงในยุคที่ยังมีการเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายที่เขตพื้นที่ใกล้ชายแดน
สมรภูมิ[N] battlefield, See also: front, theatre of war, Syn. สนามรบ, Example: การรบดุเดือดที่สุดในสมรภูมิด้านตะวันตก, Count unit: แห่ง, Notes: (สันสกฤต)
อาบน้ำศพ[V] bath a dead body before putting it in a coffin, Example: ศพที่ตายธรรมดานิยมอาบน้ำศพด้วยน้ำอบน้ำหอม, Thai definition: ีชำระร่างกายศพให้สะอาด ก่อนแต่งตัวใหม่
อาบน้ำศพ[N] bathing rites for the corpse, See also: bathing ceremony consisting of sprinkling water on the hand of the dead, Syn. พิธีอาบน้ำศพ, การอาบน้ำศพ, Example: การอาบน้ำศพในกรุงเทพฯ มักชำระร่างกายผู้ตายให้สะอาดแล้วแต่งกายเรียบร้อย จึงให้นอนในที่ที่จะรดน้ำศพ, Thai definition: พิธีชำระร่างกายศพให้สะอาด ก่อนแต่งตัวใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อาคารเรียน[n. exp.] (ākhān rīen) EN: school building ; education building   FR: bâtiment scolaire [m]
อาบ[v.] (āp) EN: take a bath ; bath   FR: se laver ; prendre un bain ; se baigner ; immerger ; tremper
อปรา[v.] (aparā ) EN: fail ; be defeated ; lose ; be beaten   FR: perdre ; être battu
อาบแดด[v. exp.] (āpdaēt) EN: sunbathe ; have a sunbath   FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
อภิปราย[n.] (aphiprāi) EN: discussion   FR: débat [m] ; discussion [f]
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue   FR: débattre ; discuter ; délibérer
อภิปรายทั่วไป[n. exp.] (aphiprāi thūapai) EN: general debate   FR: débat général [m]
อาบน้ำ[v.] (āpnām) EN: take a bath ; bath   FR: se laver ; prendre un bain ; se baigner
อัตกาม[n.] (attakām) EN: masturbation   

CMU English Pronouncing Dictionary
BAT    B AE1 T
BATZ    B AE1 T S
BATS    B AE1 T S
BATT    B AE1 T
BATH    B AE1 TH
BATY    B EY1 T IY0
BATE    B EY1 T
BATCH    B AE1 CH
BATAN    B EY1 T AH0 N
BATEY    B EY1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bat    (v) (b a1 t)
Bath    (n) (b aa1 th)
bate    (v) (b ei1 t)
bath    (v) (b aa1 th)
bats    (v) (b a1 t s)
batch    (n) (b a1 ch)
bated    (v) (b ei1 t i d)
bates    (v) (b ei1 t s)
bathe    (v) (b ei1 dh)
baths    (n) (b aa1 dh z)

French-Thai: Longdo Dictionary
aller en bateauเดินทางด้วยเรือ, See also: aller
célibataire(adj) |f. célibataire| โสด, See also: A. marié

Japanese-English: EDICT Dictionary
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
○×テスト[まるばつテスト, marubatsu tesuto] (n) true-false test; yes-no test [Add to Longdo]
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful [Add to Longdo]
おばたりあん[, obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion) [Add to Longdo]
お荷物;御荷物[おにもつ, onimotsu] (n) (1) (pol) (See 荷物) baggage; luggage; (2) burden; albatross around someone's neck; excess baggage [Add to Longdo]
お手洗い(P);御手洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P) [Add to Longdo]
お湯;御湯[おゆ, oyu] (n) (1) (pol) hot water; (2) (pol) hot bath [Add to Longdo]
お風呂;御風呂[おふろ, ofuro] (n) (See 風呂) bath [Add to Longdo]
お風呂に入る[おふろにはいる, ofuronihairu] (exp,v5r) to take a bath [Add to Longdo]
がばっと;がばと;がはと;かばと[, gabatto ; gabato ; gahato ; kabato] (adv) (on-mim) emphatically; energetically [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中途岛战役[Zhōng tú dǎo zhàn yì, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ ㄉㄠˇ ㄓㄢˋ ㄧˋ, / ] battle of Medway of June 1942, the first large scale defeat of the Japanese fleet after Pearl Harbor [Add to Longdo]
主力舰[zhǔ lì jiàn, ㄓㄨˇ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] battleship [Add to Longdo]
仗火[zhàng huǒ, ㄓㄤˋ ㄏㄨㄛˇ, ] battle [Add to Longdo]
充电器[chōng diàn qì, ㄔㄨㄥ ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] battery charger [Add to Longdo]
[nà, ㄋㄚˋ, / ] battle cry [Add to Longdo]
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, ] battlement; target [Add to Longdo]
[dié, ㄉㄧㄝˊ, ] battlements [Add to Longdo]
巴斯[Bā sī, ㄅㄚ ㄙ, ] Bath, city in England [Add to Longdo]
巴特纳[Bā tè nà, ㄅㄚ ㄊㄜˋ ㄋㄚˋ, / ] Batna, town in eastern Algeria [Add to Longdo]
战列舰[zhàn liè jiàn, ㄓㄢˋ ㄌㄧㄝˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] battleship [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アバター[あばたー, abata-] avatar [Add to Longdo]
ニッカド電池[ニッカドでんち, nikkado denchi] NiCad battery [Add to Longdo]
バッチファイル[ばっちふぁいる, bacchifairu] batch file [Add to Longdo]
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] BMP, Batch Message Processing Program [Add to Longdo]
バッチ見出し文書[ばっちみだしぶんしょ, bacchimidashibunsho] batch-header document [Add to Longdo]
バッチ処理[ばっちしょり, bacchishori] batch processing [Add to Longdo]
バッテリ[ばってり, batteri] battery [Add to Longdo]
バッテリゲージ[ばってりげーじ, batterige-ji] battery gauge [Add to Longdo]
バッテリパック[ばってりぱっく, batteripakku] battery pack [Add to Longdo]
バッテリ駆動[バッテリくどう, batteri kudou] battery-powered (a-no) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ばつ, batsu] ANGREIFEN, NIEDERHAUEN [Add to Longdo]
抜群[ばつぐん, batsugun] hervorragend, ausgezeichnet [Add to Longdo]
[ばつ, batsu] (Gottes) Strafe [Add to Longdo]
[ばつ, batsu] STRAFE, BESTRAFUNG [Add to Longdo]
[ばつ, batsu] CLIQUE, CLAN, PARTEI [Add to Longdo]
電池[でんち, denchi] Batterie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top