Search result for

avocado

(30 entries)
(0.1457 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avocado-, *avocado*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avocado(แอฟวะคา'โด) n. (pl. -dos) ผลไม้คล้ายผลแพร์, ผลแพร์จรเข้, ต้นของผลไม้ดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
avocado(n) ผลอะโวคาโด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Avocadoอะโวคาโด [TU Subject Heading]
Avocado Oilน้ำมันอโวกาโด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Avocado.- อะโวคาโด! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Red green blue yellow orange baby blue purple pink brown mocca avocado ...แดง เขียว น้ำเงิน เหลือง ส้ม ที่รัก น้ำเงิน\ ม่วง ชมพู น้ำตาล มอคค่า อโวคาโด้ Monsters vs. Aliens (2009)
So how's your avocado?อะโวคาโดของคุณเป็นยังไงบ้าง? RED (2010)
The avocado?อโวคาโดไง RED (2010)
Are those avocados?นั่นใช่อะโกาโดรึเปล่า The Plateau (2010)
Kind of like a men's room with beds. Hmm, avocado grime.ห้องสำหรับชายหนุ่มแล้วก็มีเตียงด้วย คราบตะไคร่ Repo Man (2012)
Turkey and avocado. Great sandwich.ฟังนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมถึงอยากจะบอกคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้ Kidnapped (2013)
I don't know if I got turkey and avocado, but I could make you something.บางที ผมพาคุณมาที่นี่ด้วยเหตุผลอย่างหนึ่ง Kidnapped (2013)
So I like turkey, avocado, Jaws, and my musical tastes were stuck in the '90s?และคุณกับเทสต์ก็อยากจับวินเซนต์ไปเข้าคุก ฉันแค่อยากจะปกป้องเพื่อนของฉันนะ Kidnapped (2013)
And former co-workers. [Exhales] Bonsai green, October mist, or avocado?และอดีตพนักงาน บอนไซเขียวหรือหมอกตุลา The Magician (2014)
So, it's sliced avocado, rolled oats with apricot, the Aveeno moisturizer after every bath.อย่าลืมอะโวคาโด้ฝาน ข้าวปั้นกับกล้วยน้ำว้า ทาเบบี้ออยล์ หลังอาบน้ำทุกครั้ง... Hotel Transylvania 2 (2015)
- Here, have an avocado.เอ้า กินอะโวคาโด้ Hotel Transylvania 2 (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อะโวคาโด[n.] (awōkhādō) EN: avocado   FR: avocat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AVOCADO    AE2 V AH0 K AA1 D OW0
AVOCADOS    AE2 V AH0 K AA1 D OW0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
avocado    (n) (a2 v @ k aa1 d ou)
avocados    (n) (a2 v @ k aa1 d ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Avocado {f}avocado [Add to Longdo]
Avocadobaum {m} [bot.]avocado tree [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アボカド;アボガド[, abokado ; abogado] (n) avocado [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
南美梨[nán měi lí, ㄋㄢˊ ㄇㄟˇ ㄌㄧˊ, / ] avocado [Add to Longdo]
牛油果[niú yóu guǒ, ㄋㄧㄡˊ ㄧㄡˊ ㄍㄨㄛˇ, ] avocado (Persea americana) [Add to Longdo]
鳄梨[è lí, ㄜˋ ㄌㄧˊ, / ] avocado (Persea americana) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Avocado \Av`o*ca"do\, n. [Corrupted from the Mexican ahuacatl:
   cf. Sp. aguacate, F. aguacat['e], avocat, G. avogadobaum.]
   The pulpy fruit of {Persea gratissima}, a tree of tropical
   America. It is about the size and shape of a large pear; --
   called also {avocado pear}, {alligator pear}, {midshipman's
   butter}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 colorful \colorful\ adj.
   1. having striking color. Opposite of {colorless}.
 
   Note: [Narrower terms: {changeable, chatoyant, iridescent,
      shot}; {deep, rich}; {flaming}; {fluorescent, glowing};
      {prismatic}; {psychedelic}; {red, ruddy, flushed,
      empurpled}]
 
   Syn: colourful.
     [WordNet 1.5]
 
   2. striking in variety and interest. Opposite of {colorless}
    or {dull}. [Narrower terms: {brave, fine, gay, glorious};
    {flamboyant, resplendent, unrestrained}; {flashy, gaudy,
    jazzy, showy, snazzy, sporty}; {picturesque}]
    [WordNet 1.5]
 
   3. having color or a certain color; not black, white or grey;
    as, colored crepe paper. Opposite of {colorless} and
    {monochrome}.
 
   Note: [Narrower terms: {tinted}; {touched, tinged}; {amber,
      brownish-yellow, yellow-brown}; {amethyst}; {auburn,
      reddish-brown}; {aureate, gilded, gilt, gold, golden};
      {azure, cerulean, sky-blue, bright blue}; {bicolor,
      bicolour, bicolored, bicoloured, bichrome}; {blue,
      bluish, light-blue, dark-blue}; {blushful,
      blush-colored, rosy}; {bottle-green}; {bronze, bronzy};
      {brown, brownish, dark-brown}; {buff}; {canary,
      canary-yellow}; {caramel, caramel brown}; {carnation};
      {chartreuse}; {chestnut}; {dun}; {earth-colored,
      earthlike}; {fuscous}; {green, greenish, light-green,
      dark-green}; {jade, jade-green}; {khaki}; {lavender,
      lilac}; {mauve}; {moss green, mosstone}; {motley,
      multicolor, culticolour, multicolored, multicoloured,
      painted, particolored, particoloured, piebald, pied,
      varicolored, varicoloured}; {mousy, mouse-colored};
      {ocher, ochre}; {olive-brown}; {olive-drab}; {olive};
      {orange, orangish}; {peacock-blue}; {pink, pinkish};
      {purple, violet, purplish}; {red, blood-red, carmine,
      cerise, cherry, cherry-red, crimson, ruby, ruby-red,
      scarlet}; {red, reddish}; {rose, roseate}; {rose-red};
      {rust, rusty, rust-colored}; {snuff, snuff-brown,
      snuff-color, snuff-colour, snuff-colored,
      snuff-coloured, mummy-brown, chukker-brown}; {sorrel,
      brownish-orange}; {stone, stone-gray}; {straw-color,
      straw-colored, straw-coloured}; {tan}; {tangerine};
      {tawny}; {ultramarine}; {umber}; {vermilion,
      vermillion, cinibar, Chinese-red}; {yellow, yellowish};
      {yellow-green}; {avocado}; {bay}; {beige}; {blae
      bluish-black or gray-blue)}; {coral}; {creamy}; {cress
      green, cresson, watercress}; {hazel}; {honey,
      honey-colored}; {hued(postnominal)}; {magenta};
      {maroon}; {pea-green}; {russet}; {sage, sage-green};
      {sea-green}] [Also See: {chromatic}, {colored}, {dark},
      {light}.]
 
   Syn: colored, coloured, in color(predicate).
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 avocado
   adj 1: of the dull yellowish green of the meat of an avocado
   n 1: a pear-shaped tropical fruit with green or blackish skin
      and rich yellowish pulp enclosing a single large seed [syn:
      {avocado}, {alligator pear}, {avocado pear}, {aguacate}]
   2: tropical American tree bearing large pulpy green fruits [syn:
     {avocado}, {avocado tree}, {Persea Americana}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top