Search result for

avises

(743 entries)
(8.7156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avises-, *avises*, avise
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา avises มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *avises*)
English-Thai: Longdo Dictionary
avian flu(n) ไข้หวัดนก, S. bird flu
dental cavities(n) ท่อกลวงในฟันที่เกิดจากโรคฟันผุ, dental caries
pavilion(n) ซุ้ม, ศาลา เช่น Visit a festive pavilion with an active marketplace, music and dining, and enjoy the delightful Gran Fiesta Tour.,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
avid[ADJ] ซึ่งปรารถนา, See also: ซึ่งต้องการมาก, Syn. keen, greedy
avian[N] ที่เกี่ยวกับนก
cavil[VI] หาข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ, See also: พยายามจับผิด, Syn. carp, quibble
mavin[N] ผู้ชำนาญ
ravin[VT] กินอย่างมูมมาม
savin[N] พืชซึ่งใบนำไปทำน้ำหอม
aviary[N] กรงนกขนาดใหญ่
caviar[N] ไข่ปลาคาร์เวียร์, See also: ไข่ปลาบางประเภทโดยเฉพาะปลาสเตอร์เจียน (sturgeon) มีราคาแพงมาก เป็นที่นิยมสำหรับชนชั้นสูง, Syn. caviare
cavity[N] หลุม, See also: รู, โพรง, Syn. hole
gavial[N] จระเข้ตระกูล Gavialinae
gravid[ADJ] ตั้งครรภ์, Syn. pregnant
lavish[ADJ] ฟุ่มเฟือย, See also: สุรุ่ยสุร่าย, Syn. unstinted, profuse, wasteful, Ant. economic, provident, frugal
lavish[ADJ] มากเกินไป, See also: ที่เกินพอ, Syn. abundant, overmuch, exceeding
lavish[VT] ให้หรือใช้จ่ายอย่างเกินขอบเขต, See also: ให้หรือใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย
paving[N] พื้นที่ปูแล้ว, Syn. hard surface, concrete
ravine[N] หุบเขาลึก, See also: หุบเขา, ห้วยลึก, Syn. canyon, gully, valley
raving[ADJ] ซึ่งเพ้อคลั่ง, See also: ซึ่งคลุ้มคลั่ง, Syn. delirious, frenzied
ravish[VT] ข่มขืนกระทำชำเรา, Syn. abuse, rape
ravish[VT] ทำให้เต็มไปด้วยอารมณ์, Syn. fascinate, spellbird
ravish[VT] ช่วงชิง, See also: แย่งชิง, Syn. force, violate
savine[N] พืชซึ่งใบนำไปทำน้ำหอม
saving[N] สิ่งที่เก็บไว้ (เงินหรือเวลา), See also: เงินออม, สิ่งที่สงวนไว้
saving[N] การช่วยเหลือ, See also: การช่วยชีวิต, Syn. rescuing
savior[N] ผู้ช่วยชีวิต, See also: ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ช่วยให้รอด, ผู้กอบกู้, ผู้ช่วยไถ่บาป
Savior[N] พระผู้เป็นเจ้า, See also: พระเยซูคริสต์, Syn. Jesus Christ
Slavic[ADJ] เกี่ยวกับชาวสลาฟ
wavily[ADV] อย่างเป็นคลื่นหรือลอน
aviator[N] นักบิน, Syn. pilot, flyer, airman
caviare[N] ไข่ปลาคาร์เวียร์, Syn. caviar
clavier[N] คีย์บนเครื่องดนตรีประเภทเปียโน ออร์แกน, Syn. clavichord, keyboard
craving[N] ความปรารถนา, Syn. desire, need, yearning
gravity[N] แรงดึงดูดของโลก, See also: แรงโน้มถ่วง, Syn. gravitation
heavily[ADV] อย่างหนัก, Syn. weightily
knavish[ADJ] ไม่ซื่อสัตย์, See also: ไม่น่าไว้วางใจ, Syn. tricky, deceptive, Ant. honest
ravings[N] คำพูดไร้ความหมาย
ravioli[N] อาหารอิตาเลียน
savings[N] เงินออม, See also: เงินสะสม
saviour[N] ผู้ช่วยชีวิต, See also: ผู้ช่วยเหลือ, ผู้ช่วยให้รอด, ผที่กอบกู้, ผู้ช่วยไถ่บาป
Saviour[N] พระผู้เป็นเจ้า, See also: พระเยซูคริสต์, Syn. Jesus Christ
Shavian[ADJ] ซึ่งมีลักษณะของจอร์จ เบอร์นาร์ดชอว์หรืองานของเขา
Shavian[N] ผู้ชื่นชมจอร์จ เบอร์นาร์ดชอว์หรือผลงานของเขา
shaving[N] สิ่งที่ถูกโกนออก, See also: ชิ้นเล็กบาง, Syn. shave
shaving[N] การโกนด้วยมีดโกนหรือเครื่องโกน, See also: การโกนขน, การโกนผม
slavish[ADJ] อย่างทาส, See also: เหมือนทาส, ของทาส, Syn. servile, fawning
aviation[N] ศิลปและศาสตร์ในการบิน
behavior[N] พฤติกรรม, See also: การกระทำตัว, พฤติการณ์, การแสดงอาการ, ท่าที, Syn. conduct, manners, behaviour
cavil at[PHRV] ตำหนิในเรื่อง, See also: ติ, ติเตียน, Syn. carp at
caviling[ADJ] ที่หาข้อผิดพลาด, See also: ที่พยายามจับผิด
lavishly[ADV] อย่างฟุ่มเฟือย, See also: อย่างมากมายเกินขอบเขต, อย่างสุรุ่ยสุร่าย, Syn. profusely, richly, extravagantly
leavings[N] เศษของที่ไม่ใช้แล้ว (เช่น ขยะ), See also: ขยะ, สิ่งที่ถูกทิ้งไว้, Syn. leftovers, remnants

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affidavit(แอฟฟิเด'วีท) n. คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร (written statement made on oath)
aquavit(อา'คะวิท) n. akvavit
astronavigation(แอสโทรแนฟ'วิเก'เชิน) n. การบินในอวกาศ. -astronavigator n.
atavism(แอท'ทะวิสซึม) n. การปรากฎลักษณะของบรรพบุรุษที่ขาดหายไปบางชั่วคน, สัตว์หรือพืชที่มีลักษณะดังกล่าว, การกลับคืนมาของลักษณะดังกล่าว. -atavist n. (reversion to an earlier type)
atavistic(แอททะวิส 'ทิค) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของ atavism
automatic navigationการนำร่องอัตโนมัติ
avi-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'นก'
avian(เอ'เวียน) adj. เกี่ยวกับนกหรือตาข่ายนก
aviary(เอ'วีเออรี) n. สถานที่เลี้ยงนก
aviate(เอ'เวียท) vi. ขับเครื่องบิน,ออกบิน (เครื่องบิน) (fly in an aeroplane)
aviation(เอวิเอ' เชิน) n. วิธีการบิน,วิชาการบิน,การออกแบบ พัฒนาและสร้างเครื่องบิน (flying)
aviator(เอ'วิเอเทอะ,แอฟ'-) n. ผู้ขับเครื่องบิน,นักบิน, Syn. flier,pilot,aeronaut,airman)
aviatrix(เอวีเอ'ทริคซฺ) n., (pl. -atrices) นักขับเครื่องบินหญิง, นักบินหญิง (female pilot)
aviculture(เอ'วิคิลเชอะ) n. การเลี้ยงนก.
avid(แอฟ'วิด) adj. ต้องการ,อยาก,หิวกระหาย, ปรารถนาอย่างมาก,ละโมบ, Syn. anxious)
avidin(แอฟ'วิดิน) n. โปรตีนชนิดหนึ่งในไข่ขาวเป็นตัวยับยั้งฤทธิของ biotin ทำให้เกิดการขาดแคลน biotin; vitamin H (Cf. egg-white)
avidity(อะวิด'ดิที) n. ความกระหาย,ความปรารถนาอย่างมาก,ความละโมบ, Syn. enthusiasm, greed ###A. indifference)
avifauna(เอวิฟอ'นะ) n. นกในท้องถิ่นหรือเขตหนึ่ง (birds of a given region)
avion(แอ'วีออง) n.,Fr. เครื่องบิน (airplane)
avionics(เอวีออน'นิคซ) n. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า และอีเลคทรอนนิคส์แห่งการบิน (in aviation)
aviso(อะเว'โซ) n. ข่าว, คำแนะนำ (dispatch) แคลนวิตามิน -avitaminotic, adj.
avitaminosis(เอไวทะมิโน'ซิส) n. ภาวะขาดแคลนวิตามิน -avitaminotic, adj.
behavior(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners
behavioral(บิเฮฟ'วิเออเริล) adj. เกี่ยวกับพฤติกรรม,เกี่ยวกับการทำตัวหรืออาการท่าทีของสัตว์
behaviour(บิเฮฟ'วิเออะ) n. ความประพฤติ,การกระทำตัว,พฤติกรรม,อาการ,ท่าที, Syn. manners
behavioural(บิเฮฟ'วิเออเริล) adj. เกี่ยวกับพฤติกรรม,เกี่ยวกับการทำตัวหรืออาการท่าทีของสัตว์
caviar(แคฟ'เวียร์) n. ไข่ปลาsturgeon,น้ำปลา, Syn. caviare
cavie(แค'วี) n. กรงเป็ดกรงไก่,ครอบเป็ดครอบไก่
cavil(แคฟ'วิล) {cavilled,cavilling,cavils} v.,n. (การ) หาเรื่อง,จับผิด,ถากถาง., See also: cavil (l) er n.
cavity(แคฟ'วิที) n. โพรง,หลุม,ถ้ำ,แอ่ง, See also: cavitied adj. ดูcavity, Syn. hole
circumaviatevt. บินรอบโลก,บินรอบ
circumnavigatevt. แล่นไปรอบ ๆ ,เดินเรือรอบโลก, See also: circumnavigable adj. circumnavigator,circumnavigation n.
civil aviation)n. การบินพลเรือน
claviclen. กระดูกไหปลาร้า, See also: clavicular adj. ดูclavicle
claviern. เครื่องดนตรีที่มีแป้นเคาะสายเสียง เช่น เปียโน
concavity(คอนเคฟ'วิที) n. ภาวะหรือลักษณะที่เว้าเข้าข้างใน,ผิวหน้าเว้า,สิ่งที่มีผิวหน้าเว้า,โพรง,ช่อง
craving(เคร'วิง) n. ความกระหายมาก,ความอยากได้มาก,ความเงื่อน,ความปรารถนาอย่างรุนแรง, Syn. desire,lust
davit(แดฟ'วิท) n. เสาข้างสำหรับโยงเรือบดกับสมอเรือ
depravity(ดิเครฟ'วิที) n. ภาวะที่เสื่อมทรามลง,ความชั่วช้า., Syn. degeneracy
engravingn. การแกะสลัก ,แบบแกะสลัก,บล็อคที่แกะสลัก,เพลทที่จารึก
gavial(เก'เวียล) n. จระเข้ขนาดใหญ่
gravid(แกรฟ'วิด) adj. ตั้งครรภ์., See also: gravidity,gravidness n.
gravimeter(กระวิม'มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดความถ่วงจำเพาะ, See also: gravimetry n.
graving(เกร'วิง) n. สิ่งสลัก,การแกะสลัก,การชำระล้างและทาน้ำหรือวัตถุกันซึมที่ท้องเรือ
graving dockอู่เรือแห้ง
gravitate(แกรฟ'วิเทท) vi. จมลง,ตก,โน้มเอียงเข้าหา
gravitation(แกรฟวิเท'เชิน) n. แรงดึงดูดของโลก, See also: gravitational adj. gravitationally adv., Syn. attraction
gravitative(แกรฟวิเท'ทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับแรงดึงดูด
gravity(แกรฟ'วิที) n. แรงดึงดูดของโลก,แรงศูนย์ถ่วงของโลก,น้ำหนัก,แรงดึงดูด,ลักษณะที่รุนแรง,ความจริงจัง,ความเคร่งขรึม, Syn. attraction,seriousness
gravity faultชั้นดินเคลื่อนลาดลง

English-Thai: Nontri Dictionary
affidavit(n) คำให้การเป็นลายลักษณ์อักษร
aviary(n) กรงนกใหญ่
aviation(n) การบิน,วิชาการบิน,วิธีการบิน
aviator(n) นักบิน,กัปตันเครื่องบิน
avid(adj) งก,ละโมบ,โลภ,อยากได้,ต้องการ,มักได้,กระหาย,ปรารถนา
avidity(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยาก,ความต้องการ,ความมักได้,ความปรารถนา,ความงก
avidly(adv) อย่างมักได้,ด้วยความโลภ,ด้วยความละโมบ,ด้วยความงก
behaviour(n) ความประพฤติ,พฤติกรรม,พฤติการณ์,อาการ,การปฏิบัติ
caviar(n) ไข่ปลาคาเวียร์
caviare(n) ไข่ปลาคาเวียร์
cavil(vi) จับผิด,ถากถาง,หาเรื่อง,เสียดสี,เหน็บแนม
cavity(n) โพรง,ช่อง,ถ้ำ,หลุม
circumnavigate(vt) แล่นเรือรอบโลก
clavicle(n) กระดูกไหปลาร้า
concavity(n) ความเว้า,ส่วนโค้ง,ส่วนเว้า
craving(n) ความอยาก,ความเงี่ยน,ความกระหาย
davit(n) รอกสำหรับแขวนเรือ,เสาสำหรับแขวนเรือ
depravity(n) ความเลวทราม,ความชั่วช้า,ความต่ำช้า,ความเสื่อมทราม
engraving(n) การแกะสลัก,การจารึก,การสลัก
gravitate(vi) ถ่วง,จมลง,ไหล,ดึงดูด
gravitation(n) แรงโน้มถ่วง,แรงดึงดูด
gravity(n) ความถ่วง,แรงดึงดูด,ความเอาการเอางาน,ความสำคัญ,ความจริงจัง
heavily(adv) ขนาดหนัก,อย่างเพียบ,อย่างคับคั่ง,อย่างหนาทึบ
heaviness(n) ความหนัก,ความทึบ,ความดก,ความลำบาก,ภาระ,น้ำหนัก
knavish(adj) คดโกง,ขี้โกง,ไม่ซื่อ,เจ้าเล่ห์
lavish(adj) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,เกินจำเป็น,มากเกินไป
lavish(vt) ใช้ฟุ่มเฟือย,ใช้สุรุ่ยสุร่าย,ทุ่มเท,ใช้มากเกินจำเป็น
leavings(n) เศษ,ส่วนที่เหลือ,ซาก
misbehaviour(n) ความประพฤติเลว,การประพฤติผิด,ความซุกซน
navigable(adj) เดินเรือได้,นำร่องได้,นำวิถีได้
navigate(vi) เดินเรือ,ขับเครื่องบิน,นำวิถี,นำทาง
navigation(n) การเดินเรือ
navigator(n) นักบิน,นักเดินเรือ,ผู้สำรวจทะเล
pavilion(n) ปะรำ,พลับพลา,กระโจม,ศาลา
ravine(n) หุบเขาลึก
ravish(vt) ชื่นชม,แย่งชิง,ช่วงชิง,ข่มขืน
ravishing(adj) สวยบาดใจ,น่าชื่นชม,มีเสน่ห์,น่าหลงใหล,ดึงดูดใจ
ravishment(n) การชื่นชม,การแย่งชิง,การช่วงชิง,การข่มขืน,ความมีเสน่ห์
saving(adj) ประหยัด,มัธยัสถ์,ออม,เก็บรักษา,สงวน
saving(n) การประหยัด,การอดออม,การช่วยเหลือ,การเก็บรักษา,การสงวน
SAVINGS savings bank(n) ธนาคารออมสิน
savings(n) เงินออม,เงินเก็บ,เงินสะสม
saviour(n) ผู้กอบกู้,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ไถ่บาป
shaving(n) มีดโกน,การโกน,เครื่องโกน,กบไสไม้
slavish(adj) เลวทราม,อย่างทาส,ต่ำช้า
suavity(n) ความสุภาพ,ความอ่อนโยน,ความละมุนละไม,ความกลมกล่อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
proximal concavityแอ่งเว้าด้านข้าง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pulp cavityโพรงฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
pregnancy; cyesis; gestation; gravidism; gravidity; syllepsisการตั้งครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pavilionส่วนปลายบาน, ส่วนผาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pavilionศาลา [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
popliteal space; cavity, popliteal; fossa, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pattern of behaviourแบบอย่างพฤติกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
popliteal cavity; fossa, popliteal; space, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
popliteal fossa; cavity, popliteal; space, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pluripara; multigesta; multigravida; multiparaหญิงมีครรภ์หลายครั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
political behaviourพฤติกรรมการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
primigravida; unigravidaหญิงมีครรภ์แรก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
primigravidaผู้ตั้งครรภ์ครั้งแรก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
plagiogravitropism; plagiotropismการเบนเฉียงแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plagiotropism; plagiogravitropismการเบนเฉียงแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pit cavityช่องรอยเว้า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
plene administravit (L.)คำให้การแก้ฟ้องโดยผู้จัดการมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
poverty affidavitคำขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
preclavicular-หน้ากระดูกไหปลาร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plague, avianกาฬโรคสัตว์ปีก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleural cavityโพรงเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharyngeal cavityช่องคอ [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
line engraving๑. กลวิธีพิมพ์แกะลายเส้น๒. ภาพพิมพ์แกะลายเส้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
leaving schoolการออกจากโรงเรียน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
root concavity; suck-back; underwashingรอยเว้าที่ฐาน, รอยเว้าที่ราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
retinitis, gravidicโรคจอตาเหตุครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relief engravingกลวิธีพิมพ์ผิวนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right of navigationสิทธิในการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rays, ultravioletรังสีอัลตราไวโอเลต, รังสีเหนือม่วง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reproductive behaviourพฤติกรรมการสืบแทนพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
region, infraclavicularบริเวณใต้กระดูกไหปลาร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
region, supraclavicularบริเวณเหนือกระดูกไหปลาร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ravineเหว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ravishข่มขืนกระทำชำเรา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suck-back; root concavity; underwashingรอยเว้าที่ฐาน, รอยเว้าที่ราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
supraclavicularเหนือกระดูกไหปลาร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supraclavicular regionบริเวณเหนือกระดูกไหปลาร้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
second leavingการเสนอครั้งที่สอง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
shrinkage cavityโพรงหด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stipple engraving๑. กลวิธีพิมพ์แกะลายปรุ๒. ภาพพิมพ์แกะลายปรุ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
salary saving insuranceการประกันชีวิตโดยหักเงินเดือน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
space, popliteal; cavity, popliteal; fossa, poplitealแอ่งหลังข้อเข่า, แอ่งขาพับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sickness, morning; nausea gravidarumอาการแพ้ท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septigravidaหญิงมีครรภ์ที่เจ็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
savingการออม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
saving๑. การออม๒. การทำให้ปลอดภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
saving clauseข้อกำหนดการยกเว้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
savings accountบัญชีออมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
savings bank๑. ธนาคารออมทรัพย์๒. ธนาคารออมสิน (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
savings bankธนาคารออมสิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Avian Influenzaไข้หวัดนก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gravityแรงโน้มถ่วง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Gravitationความโน้มถ่วง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Avian influenzaไข้หวัดนก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
The American Petroleum Institute Gravityหน่วยวัดค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำมันดิบเป็นองศา, หน่วยวัดค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำมันดิบเป็นองศา กำหนดขึ้นโดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Petroleum Institute)
เป็นค่าที่แสดงความหนักเบาของน้ำมัน โดยปรกติน้ำมันดิบจะมีค่าความถ่วง API อยู่ระหว่าง 20-45 องศา และสามารถแบ่งน้ำมันดิบออกเป็น 3 ชนิด คือ น้ำมันดิบชนิดเบา มีค่าความถ่วง API มากกว่า 34 องศา น้ำมันดิบชนิดกลาง มีค่าความถ่วง API อยู่ระหว่าง 34-20 องศา และน้ำมันดิบชนิดหนัก มีค่าความถ่วง API น้อยกว่า 20 องศา [ปิโตรเลี่ยม]
Aviation insuranceการประกันภัยทางอากาศ [เศรษฐศาสตร์]
Bahaviourพฤติกรรม [เศรษฐศาสตร์]
Behavioural scienceพฤติกรรมศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Consumer behaviourพฤติกรรมผู้บริโภค [เศรษฐศาสตร์]
Dental pulp cavityคลองรากฟัน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Netscape Navigatorเน็ตสเคปนาวิเกเตอร์ [คอมพิวเตอร์]
Wood-engraving ภาพพิมพ์แกะไม้ [TU Subject Heading]
Abdominal cavityช่องท้อง [TU Subject Heading]
Altruistic behavior in animalsพฤติกรรมการช่วยเหลือในสัตว์ [TU Subject Heading]
Animal behaviorพฤติกรรมของสัตว์ [TU Subject Heading]
Avian Influenzaไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีก [TU Subject Heading]
Aviation medicineเวชศาสตร์การบิน [TU Subject Heading]
Behaviorพฤติกรรม [TU Subject Heading]
Behavior modificationการปรับพฤติกรรม [TU Subject Heading]
Behavior therapyพฤติกรรมบำบัด [TU Subject Heading]
Behavioral assessmentการประเมินทางพฤติกรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]
Behavioral sciencesพฤติกรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]
Chaotic behavior in systemsความไร้ระเบียบภายในระบบ [TU Subject Heading]
Child behavior disordersพฤติกรรมผิดปกติของเด็ก [TU Subject Heading]
Collective behaviorพฤติกรรมรวม [TU Subject Heading]
Consumer behaviorพฤติกรรมผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Convention on International Civil Aviation (1944)อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ค.ศ. 1944) [TU Subject Heading]
Cotton weavingการทอผ้าฝ้าย [TU Subject Heading]
Criminal behaviorพฤติกรรมของอาชญากร [TU Subject Heading]
Criminal behavior, Prediction ofการพยากรณ์พฤติกรรมของอาชญากร [TU Subject Heading]
Damask weavingการทอยกดอก [TU Subject Heading]
Dental pulp cavityคลองรากฟัน [TU Subject Heading]
Deviant behaviorพฤติกรรมเบี่ยงเบน [TU Subject Heading]
Deviant behavior in mass mediaพฤติกรรมเบี่ยงเบนในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Drinking behaviorพฤติกรรมการดื่ม [TU Subject Heading]
Engravingการแกะลาย [TU Subject Heading]
Engraving (Metal-work)การแกะลาย (งานโลหะ) [TU Subject Heading]
Feeding behaviorพฤติกรรมการให้อาหาร [TU Subject Heading]
Gravimetric analysisการวิเคราะห์แบบกราวิเมทริก [TU Subject Heading]
Gravitationความโน้มถ่วง [TU Subject Heading]
Gravityแรงโน้มถ่วง [TU Subject Heading]
Grooming behavior in animalsพฤติกรรมการเสริมสวยในสัตว์ [TU Subject Heading]
Hand weavingการทอด้วยมือ [TU Subject Heading]
Hantavirusไวรัสฮันตา [TU Subject Heading]
Harley-Davidson motorcycleจักรยานยนต์ฮาเลย์-เดวิดสัน [TU Subject Heading]
Health behaviorพฤติกรรมสุขภาพ [TU Subject Heading]
Health behavior in adolescenceพฤติกรรมสุขภาพในวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Helping behaviorพฤติกรรมการช่วยเหลือ [TU Subject Heading]
Human behaviorพฤติกรรมมนุษย์ [TU Subject Heading]
Inland navigationการเดินเรือในประเทศ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
I'm just having some food (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) you
affidavit (n) บันทึกคำให้การ
caving (n ) กีฬาหรือกิจกรรมสำรวจและปีนถ้ำ the activity or sport of exploring and climbing in underground caves and passages
See also: R. exploring caves
Civil Aviation Training Center (name org ) สถาบันการบินพลเรือน
See also: R. CATC
daylight saving (n ) เวลาออมแสง
engraving (n) งานภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์แกะสลัก
having rights and privilege to beมีศักดิ์และสิทธิ์เป็น
heavily indebted poor countries (uniq ) ประเทศยากจนที่มีหนี้สูง
International Civil Aviation Organization (name org ) องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
See also: S. ICAO,
Life Saving[ชีพรักษ์ (ชีบ-พะ-รัก)] (n name org ) น. วิชาการที่เกี่ยวกับการป้องกัน และช่วยชีวิตบุคคลที่ตกน้ำ หรือผู้ที่ทำกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ life - ชีวิต หรือ ชีพ saving - การรักษา หรือ การช่วยเหลือ
life-saving (adj ) ซึ่งช่วยชีวิต
lifesaving[ชีบ-พะ-รัก] (n ) Lifesaving [1] – ชีพรักษ์ คำอ่าน :: ชีบ-พะ-รัก ความหมาย :: วิชาชีพเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ที่มีการการฝึกอบรมอย่างเข็มข้น ทั้งทักษะการว่ายน้ำ ปฐมพยาบาล การกู้ชีพ กู้ภัยทางน้ำ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์หลากหลายที่เกี่ยวข้องการทำงาน ให้แก่ผู้ทำกิจกรรมนันทนาการ เช่น สระว่ายน้ำ , สวนน้ำ, ชายหาด, ชายทะเล ที่ผ่าน บางพื้นที่ในต่างประเทศ ยังต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการงานฉุกเฉิน เช่น การกู้ภัยบนภูเขา การนำส่งผู้ประสพภัยฉุกเฉิน จากภัยพิบัติต่างๆ
navigator (n ) ต้นหนเรือ
ravi (n name uniq) ดวงอาทิตย์ ผู้กล้าหาญ ชื่อของนักดนตรีซิตาร์ของประเทศอินเดียชือ รวี ชางการ์
See also: R. rawee
Reykjavik (n) เมืองหลวงประเทศ Iceland
Special saving depositบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
starPie displays a polygon centered on the x,y position having sectors of equal angu[ไทย] (n vt adv ) starPie displays a polygon centered on the x,y position having sectors of equal angular extent. The radial extent of each sector is proportional to the values in the numeric vector lengths. If the prop.areaargument is TRUE, the proportion is based on the area of the sector, and if prop.area is FALSE, the proportion is on the radial extent. As the function is intended to exaggerate the differences between different starPies, the default produces sectors proportional to the squares of the lengths

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
David?เดวิด? Incursion: Part 2 (2010)
- Travis.- ทราวิส The Road Not Taken (2012)
Travis...Travis. Taxi Driver (1976)
Davie.Davie. Stand by Me (1986)
Travis.Travis. Best of the Best (1989)
David.David. Captain Video: Part 2 (1992)
Travis.Travis. Fire in the Sky (1993)
- Travis?- Travis? Fire in the Sky (1993)
Oh, David.Ach, David. Bullets Over Broadway (1994)
Cheech.David. Bullets Over Broadway (1994)
Travis?- Travis? Clueless (1995)
More caviar?Noch Kaviar? Romance (1999)
Avi!- AviSnatch (2000)
David?David? The Sum of All Fears (2002)
On my way.- Travis? Similitude (2003)
David!David! We Are the Champions (2005)
David.David. Day 7: 11:00 a.m.-12:00 p.m. (2009)
A slave.Eine Sklavin. SM-rechter (2009)
Stop!David! The Return (2013)
WOMAN:- David! El Cucuy (2013)
David.David. RoboCop (2014)
David!David! Equals (2015)
David.David. The Friendliest Place on Earth (2015)
Travis.Travis. Help Wanted (2015)
Thanks, Ravi.Danke, RaviPhysician, Heal Thy Selfie (2016)
Davies!Davies! Zero Sum (2016)
David!David! Marion, 13 ans pour toujours (2016)
Into the scandalous lives of manhattan's elite. Andr? Leon talley is ravingที่จะรายงานความเป็นไปของเหล่าไฮโซในแมนฮัตตัน New Haven Can Wait (2008)
Manhattan has turned into Serenaville.แมนฮัตตันก็กลายเป็นอณาจักรเซรีน่า New Haven Can Wait (2008)
I love "the tudors." henry cavill is a total babe.ฉันรัก The tudors. Henry Cavill น่ะฮอทมากๆ New Haven Can Wait (2008)
Having some rules would be nice. Like what?มีกฏซักหน่อยน่าจะดี / เช่นอะไรคะ Chuck in Real Life (2008)
I could really use your help with this. Oh, saving a teardown.ฉันต้องการให้เธอช่วยเรื่องนี้ โอ้ กลั้นน้ำตาแทบไม่ไหว Chuck in Real Life (2008)
Waving a white flag, are we?พวกเรากำลังยอมแพ้ งั้นหรอ ? Chuck in Real Life (2008)
I know savile row when I see it. Joe kennedy taught me.ชั้นรู้จัก Savile Row น่า Joe Kennedy บอกชั้น Chuck in Real Life (2008)
My parents are having a housewarming tonight.พ่อแม่ฉันมีงานเปิดตัวครอบครัวใหม่่คืนนี้ Chuck in Real Life (2008)
Saving a landmark buys us amazing p.R.,การซื้อขยายที่ดินจำทำให้เราเหมือนกับได้ PR ดีดีซักคน Chuck in Real Life (2008)
Paving the way for future investment.การปูทางนี้เป็นหนทางสู่อนาคต Chuck in Real Life (2008)
Try saving yourself first, kid.ปกป้องตัวเองก่อนเถอะ Chuck in Real Life (2008)
Dan, wait. if you're having a problem with chuck,แดน รอก่อน ถ้าเธอมีปัญหากับชัค Pret-a-Poor-J (2008)
Than a little leg to get this prince to ravish you.มากกว่าขา เพื่อจะให้เจ้าชายหลงเสน่ห์เธอ Pret-a-Poor-J (2008)
And--and maybe, maybe, having everything.และ - - และอาจจะ อาจจะ กำลังมีทุกสิ่ง Pret-a-Poor-J (2008)
I'm leaving. no, I'll come with you.ฉันจะกลับแล้ว - ไม่ ๆ ฉันจะไปกับเธอด้วย Pret-a-Poor-J (2008)
- I'm not leaving with you.- ฉันไม่ออกไปกับเธอหรอก Pret-a-Poor-J (2008)
Uh, did you just-- are you having a seizure, 'cause you're speaking in tongues. no, I'm sorry.เอ่อ ฉันเพิ่งจะทำ --คุณถูกครอบงำไว้หรือเปล่า เพราะคุณพูดมาก็เห็นลิ้นไก่แล้ว ไม่ ฉันขอโทษ Pret-a-Poor-J (2008)
She seemed weirdly happy that we were leaving the house- เธอดูดีใจแบบประหลาดๆที่พวกเราออกจากบ้าน There Might be Blood (2008)
Come--come on. You're a cab. Do that weaving thing.เร็วเข้าได้มั้ย แท๊กซี่ เร็วๆหน่อย There Might be Blood (2008)
This poor little girl's mother is having an affair.ยัยผู้หญิงนี่กำลังคบชู้ There Might be Blood (2008)
Having sex for the first time shouldn't beการมีเซ็กส์ครั้งแรกมันไม่ควรเป็นแบบนี้ There Might be Blood (2008)
I am saving you from making a terrible mistake.ฉันกำลังช่วยคุณจากการทำความผิดพลาดครั้งร้ายแรงนะ There Might be Blood (2008)
Either way, I'm saving you both a lot of unnecessary pain.คนอกหักก็เหมือนร่างไร้วิญญาณ Committed (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aviActually, and I need to keep this quiet, but recently here there's a rumour that young women on this beach are having photos taken in secret of them.
aviA customer is having his shoes shined on a slapped-together stand.
aviA delicatessen caught fire and burned down, leaving a heap of ashes.
aviAfter having fought many hard battles we were able to bring home the bacon and set up a new government.
aviAfter having read the economic white paper, I am beginning to see the light on our financial standing.
aviAfter the war, the diligence and the saving of the Japanese gave an impression which is strong in the American.
aviA high household savings rate in Japan is attributed, among other things, to people's desire to save money to buy a home.
aviA high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.
aviAh, you're leaving tomorrow!
aviA jealous person gets a feeling of contentment by behaving like a dog in the manger even with his friends.
aviAkina: Called by a man she's twice been two-timed by she, having learnt nothing, goes to meet him again.
aviA little heavier rain might cause a flood.
aviAll at once it began to rain heavily.
aviAll having been spent on repairs, he applied to the bank for the loan.
aviAll these goods are heavily taxed.
aviAlmost everyone in the class voted in favor of having a thank-you party for the teachers.
aviAlthough ambitions are well worth having, they are not to be achieved easily.
aviA man of sense would be ashamed of such behavior.
aviA man shouted something, waving his hand.
aviA man stood waving his hand to me.
aviA national campaign for energy saving is underway.
aviAnother event that has the same behaviour would also be fine. (computer)
aviAn overwhelming part of our behavior is learned.
aviAnyhow, having been held in school from morning to evening ... anybody'd be happy on getting released.
aviAre you having a good time?
aviAre you having your period?
aviAre you still having difficulty with physics?
aviAsahara thinks himself a savior.
aviA sailor frequently has no time to get his sea legs after leaving port before a sea battle starts.
aviA short lunch at MacD's, a coffee at 'bucks, then drank together while having shabu-shabu - that's the way it went.
aviAs is often the case with him he went to the office without shaving.
aviAs I was having lunch, the phone rang.
aviA storm kept the ship from leaving Kobe.
aviA strong veteran, having trained for tens of years, can fall to a weakling in a moment of laxness. That's what the martial arts world is.
aviA's yearly/annual report is worth having a look at.
aviA traffic policeman signals directions to drivers by waving his hands and arms.
aviA very elderly couple is having an elegant dinner to celebrate their 75th wedding anniversary.
aviAvian medicine - diagnosis and treatment of illnesses.
aviBegin to write, leaving one space blank.
aviBeing active at night may relate to the behavior of seals, which feed at night on various fish that come up closer to the surface.
aviBeing too busy with work is a problem, but then so is having too much free time.
aviBe on one's best behavior.
aviBill hates his father to smoking heavily.
aviBob was on the point of leaving when I rang him up.
aviBurning the candle at both ends reduces the candle to wax in a hurry - just like a playboy having a pretty girl on each arm.
aviBut by leaving the humidifier on all night in the morning condensation's pouring off the windows ...
aviBut there had been no indications Gorbachev was having any sort of health problems, and it is not exactly clear what's happened to him now.
avi"Bye, see you tomorrow." "Oh, what's this? Leaving on the dot again?"
aviCavities have become rarer in the developed countries and more people will be able to eat with their own teeth throughout their life.
aviChris saw his favorite girl, Kate, having a private conversation with Beth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโก้หรู[N] luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
น่าหลงใหล[ADJ] fascinating, See also: enchanting, ravishing, Example: มนต์เสน่ห์ภาคตะวันออกนอกจากธรรมชาติที่ชวนน่าหลงใหลแล้วยังเป็นแหล่งของดีกินอร่อยที่ถูกอีกด้วย
มีระดับ[V] be high class, See also: be luxurious, be lavish, fancy, be first-class, Syn. หรูหรา, Example: เธอพิถีพิถันกับการแต่งตัว เสื้อผ้าทุกชิ้นจะต้องมีระดับ
หนักอึ้ง[ADV] heavily, Syn. หนัก, Ant. เบาหวิว, Example: เขาสลัดคราบจอมปลอมต่างๆ ที่พันธนาการรอบตัวอย่างหนักอึ้งทิ้งจนหมดสิ้น, Thai definition: มากจนเกือบจะแบกรับไม่ไหว
ถ.พ.[N] specific gravity, Syn. ความถ่วงจำเพาะ, Thai definition: อัตราส่วนของน้ำหนักของเทหวัตถุกับน้ำหนักของสารมาตรฐานที่มีปริมาตรเท่ากับเทหวัตถุนั้น โดยทั่วไปใช้น้ำบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิ 4 ํ ซ. เป็นสารมาตรฐาน
ธนาคารออมสิน[N] The Government Savings Bank
บพ.[N] The Department of Aviation, See also: DOA., Syn. กรมการบินพาณิชย์
ยูวี[N] UV, See also: ultraviolet, Syn. แสงอัลตราไวโอเลต
เครื่องทุ่นแรง[N] laboursaving device, Syn. เครื่องมือทุ่นแรง, Example: ก่อนจะจับจ่ายใช้สอยเงินเพื่อซื้อเครื่องทุ่นแรง คุณจะต้องเข้าใจถึงคุณประโยชน์ของเครื่องทุ่นแรงเหล่านั้น
การเดินเรือ[N] navigation
การทอ[N] weaving
ครีมโกนหนวด[N] shaving cream
พฤติกรรมเบี่ยงเบน[N] deviant behavior, Syn. นิสัยเบี่ยงเบน, Example: เด็กผู้ชายที่อยู่กับแม่มากๆ จะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างเห็นได้ชัดกว่า, Thai definition: การกระทำที่ผิดปกติไปจากที่ควรจะเป็น
บัญชีออมทรัพย์[N] savings account, Example: แม่ให้ไปเปิดบัญชีที่ธนาคารเป็นบัญชีออมทรัพย์จะได้เบิก-ถอนเงินได้สะดวก, Count unit: บัญชี, Thai definition: บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ฝากสะสมเงินและถอนเงินได้ตลอดเวลา โดยธนาคารจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ฝากเงินตามระยะเวลาที่ฝาก
ศาลา[N] pavilion, See also: hall, Count unit: หลัง
ขาดสภาพคล่อง[V] be illiquid, See also: not having enough currency, Example: ในภาวะที่ประเทศไทยขาดสภาพคล่อง เนื่องจากไม่มีเม็ดเงินในประเทศ รัฐบาลต้องรัดเข็มขัดอย่างหนัก, Thai definition: มีจำนวนเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจน้อย
ไฟแรง[ADJ] enthusiastic, See also: avid, eager, keen, vigorous, zealous, Example: คนหนุ่มไฟแรงอย่างเขาใช้ระยะเวลาไม่กี่ปีในการกระโดดธุรกิจโทรคมนาคมมาสู่ถนนการเมืองอย่างเต็มตัว, Thai definition: มีความกระตือรือร้นในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
วันโกน[N] Shaving Day, Example: พระองค์เสด็จออกรับคำร้องทุกข์และฎีกาของราษฎรทุกวันโกน, Thai definition: วันก่อนวันพระหนึ่งวัน
ตีตั๋วยืน[V] stand instead of having a ticket, Example: ตั่วนั่งเต็มหมดแล้ว เขาจึงต้องตีตั๋วยืนเพื่อชมคอนเสิร์ต, Thai definition: มีบัตรโดยสารแต่ไม่มีที่นั่ง
แหลก[ADV] ruinously, See also: crushingly, heavily, Syn. ป่นปี้, เละ, Example: ผลงานของเธอถูกวิพากษ์วิจารณ์แหลกจากนักวิจารณ์รุ่นใหม่, Thai definition: อย่างเสียหาย, อย่างไม่มีชิ้นดี
เติบ[ADV] excessively, See also: lavishly, prodigally, extravagantly, Syn. มาก, โข, มากมาย, Example: เธอยังยึดติดกับสัญลักษณ์ของความเป็นคนเคยมีต้องแต่งตัวดีใช้เงินเติบ, Thai definition: มากเกินสมควร
ยุบยับ[ADV] disastrously, See also: crushingly, heavily, Syn. ย่อยยับ, แหลกลาญ, แหลก, เสียหาย, Example: เราขาดทุนยุบยับ
เรียบ[ADV] with nothing left, See also: (eat the plate) clean, without leaving anything, thoroughly, entirely, completely, Syn. หมด, ไม่เหลือ, เกลี้ยง, Example: พวกที่มาก่อนหน้าเราเขากินเสียเรียบหมด เกือบไม่มีเหลือเลย, Notes: (ปาก)
ศาลา[N] pavilion, See also: wayside shelter, hall, public house/building, Example: ชาวบ้านช่วยกันจับชายผ้า แห่ผ้าป่ามาโอบล้อมศาลาที่เตรียมไว้สำหรับเทศน์, Count unit: หลัง, Thai definition: อาคารหรือสถานที่บางแห่ง ใช้เพื่อประโยชน์การงานอย่างใดอย่างหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สองใจ[ADJ] having two lovers at the same time, Example: ผู้หญิงจะช้ำใจถ้าไปรักผู้ชายสองใจ, Thai definition: มีจิตใจไม่แน่นอนในเรื่องชู้สาว
หนักหน่วง[ADV] severely, See also: heavily, seriously, Syn. เอาจริงเอาจัง, รุนแรง, Example: กลุ่มองค์กรเหล่านี้เปิดฉากเคลื่อนไหวกดดันอย่างหนักหน่วงเพื่อเรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองต้องการ
หุบ[N] valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. หว่าง, ช่อง, Example: ทั่วทุกแห่งของห้วยหุบยังคงถูกห่มคลุมด้วยม่านหมอก
หุบเขา[N] valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. ซอกเขา, ช่องเขา, หว่างเขา, Example: เจ้าหน้าที่นับร้อยคนเร่งระดมกำลังค้นหาศพที่กระเด็นกระจายอยู่ทั่วหุบเขา, Count unit: แห่ง, Thai definition: แอ่งภูมิประเทศที่เป็นเส้นเป็นแนวยาว 2 ข้างแอ่งขนาบด้วยพื้นแผ่นดินสูงหรือภูเขาหรือเทือกเขา
อนาจาร[N] obscenity, See also: bad or immoral conduct, shameful behaviour, Example: การเปลือยในที่สาธารณะเช่นนั้นน่าอุจาด เป็นอนาจาร, Thai definition: ความประพฤติชั่ว, ความประพฤติน่าอับอาย, ความประพฤตินอกรีตนอกแบบ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เฮือก[ADV] deeply, See also: heavily, Example: เจนถึงกับลอบถอนหายใจเฮือกด้วยความกังวล เมื่อรู้ว่าน้องของเขาจะแต่งงาน, Thai definition: อาการที่ถอนใจใหญ่เนื่องจากเหนื่อยหน่ายหรือโล่งใจเป็นต้น
ไร้สติ[ADJ] mad, See also: insane, crazy, nuts, raving, psychotic, unhinged, Ant. มีสติ, Example: บรรดานักโทษนั่งเหม่อมองภายนอกห้องอย่างคนไร้สติ
หนัก[ADV] heavily, Syn. มาก, สาหัส, แรง, ร้ายแรง, Ant. เบา, เล็กน้อย, น้อย, Example: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่า วันนี้จะมีฝนตกหนักหลายแห่งในบริเวณตั้งแต่ภาคกลางขึ้นไป
เห่อ[V] be crazy about, See also: follow a craze, be raving mad, be mad about/on, Syn. คลั่งไคล้, ชอบมาก, Example: หญิงไทยยุคปัจจุบันเห่อเอาค่านิยมของผู้หญิงแถบอเมริกาเพราะเห็นว่าโก้เก๋มีรสนิยม, Thai definition: ชอบเป็นพิเศษ
มักมาก[V] be greedy, See also: be insatiable, be avid, covet, be avaricious, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: เขามักมากในทุกสิ่งทุกอย่างจนทำให้เขาเป็นคนเห็นแก่ตัว, Thai definition: ต้องการมาก, ปรารถนามาก
มักมาก[ADV] greedily, See also: covetously, avidly, insatiably, avariciously, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: เขาทำสิ่งต่างๆ อย่างมักมาก โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา, Thai definition: ที่ต้องการมาก, ปรารถนามาก
มักมาก[ADJ] greedy, See also: covetous, avid, insatiable, avaricious, Syn. โลภ, โลภมาก, Ant. มักน้อย, Example: คนมักมากมักจะอยู่ในสังคมอย่างไม่มีความสุข, Thai definition: เกี่ยวกับการต้องการมาก, ปรารถนามาก
อารมณ์[N] characteristics, See also: behavior, Syn. นิสัยใจคอ, Example: คนที่เป็นคนอารมณ์ตลอดเวลาจะเป็นที่รักชอบของเพื่อน
โทรม[V] rape, See also: sexually assault, ravish, violate, abuse, Syn. ข่มขืน, Example: เธอถูกโทรมโดยทหารที่บุกรุกเข้ามา
กิริยาท่าทาง[N] manner, See also: mien, behaviour, bearing, demeanor, conduct, Syn. ท่าทาง, พฤติกรรม, Example: กิริยาท่าทางของหล่อนเรียบร้อยราวกับกุลสตรีในวัง
เครื่องทอผ้า[N] look, See also: weaving machine, Syn. หูก, Example: เจ้านายสั่งเครื่องทอผ้ามาใหม่อีก 10 เครื่อง เพื่อผลิตให้ทันกับยอดสั่งซื้อ, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องสำหรับทอผ้า
จริตจะก้าน[N] manner, See also: conduct, behaviour, air, bearing, demeanour, aspect, Syn. จริต, Example: แกคงถูกสอนมาให้มีจริตจะก้านแบบหญิงไทย, Thai definition: กิริยาหรือวาจาที่แสดงออกอย่างมีการปรุงแต่ง
ความเลวทราม[N] wickedness, See also: badness, immorality, depravity, Syn. ความต่ำช้า, ความชั่วช้า, Example: ทุกคนรู้จักความเลวทรามของมันดี แต่มันก็ยังลอยหน้าอยู่ได้, Thai definition: ความไม่ดี, การกระทำชั่วช้าเพราะจงใจฝ่าฝืนศีลธรรม
รัง[N] ingrin, See also: Pentacme suavis, Syn. ต้นรัง, Example: เรานิยมนำไม้รังมาทำหลังคา, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Shorea siamensis Miq. ในวงศ์ Dipterocarpaceae เนื้อไม้แข็ง ใช้ในการก่อสร้าง
ขี้กบ[N] wood shavings, Example: เขาไสกบกับไม้แข่งกันโดยดูว่าใครได้ขี้กบมากกว่ากัน, Thai definition: เศษไม้ที่ออกมาด้วยการไสกบ
ขุม[N] pit, See also: cavity, hole, Syn. หลุม, Example: พวกเชลยได้รับความทรมานราวกับตกอยู่ในขุมของแดนนรก, Count unit: ขุม, Thai definition: ที่ซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อเป็นหลุม ใช้ในบางลักษณะ เช่น ขุมขน ขุมนรก
คำเบิกความ[N] testimony, See also: confession, affidavit, Example: การพิจารณาคดี อัยการได้แถลงการณ์ด้วยวาจาโดยสรุปคำฟ้อง คำให้การและคำเบิกความของพยานปากต่างๆ รวมทั้งพยานเอกสารทั้งหมด, Notes: (กฎหมาย)
ความหิว[N] hungriness, See also: starvation, craving, thirst, Syn. ความอยาก, ความหิวโหย, Ant. ความอิ่ม, Example: เขาปรายตามองพร้อมๆ กับคว้ากาน้ำเทน้ำกรอกใส่ปากด้วยความหิวจนกระทั่งรู้สึกแน่นจุกจึงวางไว้ที่เดิม, Thai definition: การอยากข้าวอยากน้ำ, การอยากกินอาหาร
ความหนักเบา[N] weight, See also: gravity, heaviness, Syn. น้ำหนัก, Example: พ่วงนี้สามารถบรรทุกไม้ซุงได้ครั้งละ 5 - 7 ลูกบาศก์เมตรตามความหนักเบาของไม้ซุง
ความอยาก[N] hungriness, See also: starvation, craving, thirst, Syn. ความหิว, ความหิวโหย, Example: คนเรามีความต้องการในสิ่งต่างๆ มากมาย เช่น เมื่อเรามีความอยากอาหาร เราก็ต้องไปกินอาหาร เป็นต้น
ความอ่อนหวาน[N] suavity, See also: blandness, politeness, mildness, Syn. ความละมุนละไม, Example: จินตภาพของสาวเหนือคือความอ่อนหวานพูดจาไพเราะเจื้อยแจ้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]
อนาจาร[n.] (anājān) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency   FR: obscénité [f]
อัลตราไวโอเลต[n.] (antrāwaiōlet) EN: ultraviolet ; UV   FR: ultraviolet [m] ; UV [mpl]
อับปาง[v.] (appāng) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder   FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
แบบเครื่องบิน[n. exp.] (baēp khreūangbin) EN: aircraft type   FR: type d'avion [m] ; type d'appareil [m] ; appareil [m]
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province   FR: conseil [m] ; avis [m]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal   FR: attestation [f] ; certificat [m]
บำเรอ[v.] (bamroē) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy   FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์[n. exp.] (banchī ngoenfāk ømsap) EN: savings account   FR: compte d'épargne [m] ; compte sur livret [m] ; compte bancaire [m]
บัญชีออมทรัพย์[n. exp.] (banchī ømsap) EN: savings account ; deposit account   FR: compte d'épargne [m]
เบาวิสต้า[TM] (Baowittā) EN: Boavista   FR: Boavista
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to   FR: informer ; aviser
บนเครื่องบิน[n. exp.] (bon khreūangbin) EN: aboard (an aeroplane)   FR: à bord (d'un avion)
บุคลากรการบิน[n. exp.] (bukkhalākøn kānbin) EN: flight crew   FR: personnel navigant [m]
แฉก[adj.] (chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; notched ; having sharp projections   FR: pointu
แฉก ๆ[adj.] (chaēk-chaēk) EN: v-shaped ; serrated ; jagged ; forked ; pointed ; having sharp projections   
ชาก-หลุยส์ ดาวิด[n. prop.] (Chāk-Lui Dāwit) EN: Jacques Louis David   FR: Jacques Louis David
ชักธง[v. exp.] (chak thong) EN: raise a flag ; fly a flag ; hoist a flag   FR: hisser le drapeau ; hisser le pavillon ; pavoiser
ชักธงลง[v. exp.] (chak thong long) EN: lower a flag   FR: amener la pavillon ; baisser le pavillon
ชำเรา[v.] (chamrao) EN: violate ; rape ; ravish ; abuse ; molest   FR: violer ; abuser ; attenter à la pudeur de
ชื่น[adj.] (cheūn) EN: cheerful ; happy ; merry ; joyful ; delighted ; glad ; cheering ; pleased ; cheering ; refreshing   FR: content ; heureux ; enchanté ; gai ; enjoué ; ravi ; jovial ; réjoui ; joyeux ; agréable ; plaisant ; réjouissant
ชื่นใจ[adj.] (cheūnjai) EN: glad ; delighted   FR: ravi ; enchanté
ชิง[v.] (ching) EN: snatch ; seize ; wrest ; grab ; usurp ; capture   FR: arracher ; ravir ; saisir ; s'emparer de
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind   FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
เฉย ๆ[X] (choēi-choei) EN: indifferent ; impassive ; calm ; without a particular feeling ; so-so   FR: indifférent ; impassible ; calme ; sans état d'âme ; sans avis
ช่อง[n.] (chǿng) EN: hole ; aperture ; opening ; slot ; cavity   FR: orifice [m] ; fente [f] ; ouverture [f] ; trouée [f] ; entrée [f] ; conduit [m]
ช่องปาก[n. exp.] (chǿng pāk) EN: oral cavity   
ชูชีพ[n. exp.] (chūchīp) EN: life buoy ; life saving ; life preserver   FR: bouée de sauvetage [f] ; ceinture de sauvetage [f]
ชุ่มชื่น[v.] (chumcheūn) EN: be delighted ; be cheerful ; be joyful ; be happy ; be merry   FR: être ravi ; être content
เดน[n.] (dēn) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings   FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
เดวิด เบ็คแฮม[n. prop.] (Dewit Bekhaem) EN: David Beckham   FR: David Beckham
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong   FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
เดียงสา[adj.] (dīengsā) EN: worldly wisdom ; sensible   FR: sensé ; avisé ; raisonnable
ดีใจ[adj.] (dījai) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous   FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
ดีใจที่ได้พบคุณ[xp] (dījai thī dāi phop khun) EN: glad to have met you ; so glad to see you   FR: content de vous avoir rencontré ; ravi d'avoir fait votre connaissance
เดินเรือ[v.] (doēnreūa) EN: navigate ; sail   FR: naviguer
ฝนตกหนัก[v. exp.] (fontok nak) EN: rain heavily ; rain cats and dogs ; rain hard   FR: pleuvoir abondamment ; pleuvoir des cordes ; il pleut à verse ; il tombe des cordes
ฟุ่มเฟือย[v.] (fumfeūay) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful   FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive   FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
หายใจเฮือก[v. exp.] (hāijai heūak) EN: breathe heavily   
ไหปลาร้า[n.] (haiplārā) EN: collarbone ; clavicle   FR: clavicule [f]
หันไป[v. exp.] (han pai) EN: change one's mind   FR: changer d'avis
เห็นด้วย[v.] (hendūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve   FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn.
เห็นด้วยอย่างยิ่ง[v. exp.] (hendūay yāngying) EN: I couldn't agree more   FR: être tout à fait du même avis ; abonder ; approuver pleinement
เหไปสู่[v. exp.] (hē pai sū) EN: gravitate   
เฮือก[adv.] (heūak) EN: deeply ; heavily   FR: profondément
หินกรวด[n.] (hinkrūat) EN: pebble ; gravel ; grit   FR: gravillon [m]
หอ[n.] (hø) EN: hall ; centre = center (Am.)   FR: pavillon [m] ; salle [f] ; hall [m] ; galerie [f] ; centre [m]
เห่อ[v.] (hoē) EN: be crazy about ; follow a craze ; be raving mad ; be mad about/on   

CMU English Pronouncing Dictionary
AVI    EY1 V IY0
AVI    AA1 V IY0
AVIV    AA0 V IY1 V
AVID    AE1 V AH0 D
RAVI    R AA2 V IY1
AVIS    EY1 V IH2 S
DAVI    D AA1 V IY0
LAVI    L EY1 V IY0
AVIA    AA1 V IY0 AH0
MAVIS    M EY1 V IH2 S
SAVIO    S AA1 V IY0 OW0
LAVIE    L AH0 V IY1
FAVIA    F AA1 V IY0 AH0
AVINA    AA0 V IY1 N AH0
TAVIE    T EY1 V IY0
NAVIN    N AA0 V IY1 N
DAVIE    D EY1 V IY0
LAVIE    L EY1 V IY0
SAVIR    S AH0 V IY1 R
SAVIR    S EY1 V ER0
BAVIS    B EY1 V IH2 S
TAVIS    T AA1 V IH2 S
RAVIN    R AE1 V IH2 N
DAVID    D EY1 V AH0 D
AVILA    AH0 V IH1 L AH0
DAVIS    D EY1 V AH0 S
PAVIA    P EY1 V IY0 AH0
LAVIS    L AE1 V IH2 S
SAVIN    S AE1 V IH2 N
DAVIN    D AE1 V IH2 N
CAVIN    K AE1 V IH2 N
GAVIN    G AE1 V IH2 N
AVICE    AA1 V AY0 S
DAVIA    D AA1 V IY0 AH0
LAVIN    L AE1 V IH2 N
NAVIS    N AA1 V IH2 S
HAVIS    HH AE1 V IH2 S
DAVITT    D AH0 V IH1 T
DAVIS'    D EY1 V AH0 S
DAVIS'    D EY1 V AH0 S AH0 Z
CAVITY    K AE1 V AH0 T IY0
AVIDLY    AE1 V AH0 D L IY0
AVIALL    EY1 V IY0 AH0 L
AVIANO    AA2 V IY0 AA1 N OW0
CHAVIS    CH EY1 V IH2 S
DAVINO    D AA0 V IY1 N OW0
AVILLA    AH0 V IH1 L AH0
AVILEZ    AA0 V IY1 L EH0 Z
AVILES    AA0 V IY1 L EH0 S
CHAVIN    CH EY1 V IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Avis    (n) (ei1 v i s)
Aviv    (n) (@ v ii1 v)
avid    (j) (a1 v i d)
Davis    (n) (d ei1 v i s)
David    (n) (d ei1 v i d)
Gavin    (n) (g a1 v i n)
Mavis    (n) (m ei1 v i s)
cavil    (v) (k a1 v @ l)
davit    (n) (d a1 v i t)
mavis    (n) (m ei1 v i s)
Kravis    (n) (k r a1 v @ s)
Travis    (n) (t r a1 v @ s)
savior    (n) (s ei1 v i@ r)
Javier    (n) (y ei1 v i ei1)
aviary    (n) (ei1 v i@ r ii)
avidly    (a) (a1 v i d l ii)
caviar    (n) (k a1 v i aa r)
cavils    (v) (k a1 v @ l z)
caving    (v) (k ei1 v i ng)
cavity    (n) (k a1 v i t ii)
davits    (n) (d a1 v i t s)
having    (v) (h a1 v i ng)
laving    (v) (l ei1 v i ng)
lavish    (v) (l a1 v i sh)
navies    (n) (n ei1 v i z)
paving    (v) (p ei1 v i ng)
ravine    (n) (r @1 v ii1 n)
raving    (v) (r ei1 v i ng)
ravish    (v) (r a1 v i sh)
saving    (v) (s ei1 v i ng)
spavin    (n) (s p a1 v i n)
wavier    (j) (w ei1 v i@ r)
waving    (v) (w ei1 v i ng)
Chavira    (n) (sh a v ii1 r @)
Avianca    (n) (a v i a1 n k @)
Avignon    (n) (a1 v i ng y o n)
Shavian    (n) (sh ei1 v i@ n)
aquavit    (n) (a1 k w @ v i t)
atavism    (n) (a1 t @ v i z @ m)
aviator    (n) (ei1 v i ei t @ r)
avidity    (n) (@1 v i1 d i t ii)
braving    (v) (b r ei1 v i ng)
caviare    (n) (k a1 v i aa r)
craving    (v) (k r ei1 v i ng)
gravity    (n) (g r a1 v i t ii)
heavier    (j) (h e1 v i@ r)
heavily    (a) (h e1 v i l ii)
heaving    (v) (h ii1 v i ng)
knavish    (j) (n ei1 v i sh)
leaving    (v) (l ii1 v i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Klavier(n) |das, pl. Klaviere| เปียโน, See also: Piano

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Klavier (n ) เปียโน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgang {m} | nach dem Abgang von der Schule | sich einen guten Abgang verschaffenleaving; departure; exit | after leaving school | to make a graceful exit [Add to Longdo]
Abgangszeugnis {n}leaving certificate; diploma [Am.] [Add to Longdo]
Abitur {n}; Abi {n} [ugs.]; Matura {f} [Ös.]; Abiturprüfung {f}; Reifeprüfung {f} | englisches Abiturschool leaving examination | A levels [Add to Longdo]
Abschiedsgeschenk {n}leaving present [Add to Longdo]
Abschlusszeugnis {n}leaving certificate [Add to Longdo]
geheime Absprachen {pl}collusive behaviour [Add to Longdo]
Anleitung {f}navigating [Add to Longdo]
Anschlag {m} (Tastatur; Klavier; Schwimmen)touch [Add to Longdo]
Atavismus {m} [biol.]; Entwicklungsrückschlag {m}; Rückschlag {m}atavism [Add to Longdo]
Aushöhlung {f}; Höhlung {f} | Aushöhlungen {pl}; Höhlungen {pl}cavity | cavities [Add to Longdo]
Ausreise {f} | bei der Ausreisedeparture; outbound passage; outward voyage; voyage out | on leaving the country [Add to Longdo]
Avionik {f}avionic [Add to Longdo]
Avis {m,n} | Voravis {m,n}advice; advice note; notice | preadvice [Add to Longdo]
Begierde {f} | Begierden {pl}avidity | avidities [Add to Longdo]
Begierde {f}avidness [Add to Longdo]
Benehmen {n}; Betragen {n}; Verhalten {n}; Handlungsweise {f} | gutes Benehmen an den Tag legenbehavior [Am.]; behaviour [Br.] | to be on one's good behavior [Am.]; to be on one's good behaviour [Br.] [Add to Longdo]
Benutzerverhalten {n}reader behavior [Add to Longdo]
Betriebsverhalten {n}operational behavior (behaviour); operating characteristic [Add to Longdo]
Binnenschifffahrt {f}; Binnenschiffahrt {f} [alt]inland navigation [Add to Longdo]
Bodenplatte {f}; Bodenfliese {f} | Bodenplatten {pl}; Bodenfliesen {pl}paving tiles | paving tiles [Add to Longdo]
Bratensoße {f} | Bratensoßen {pl}gravy | gravies [Add to Longdo]
Brettchenweben {n}tablet weaving [Add to Longdo]
Chauvinismus {m}chauvinism; flag-waving [Add to Longdo]
Clavichord {n}; Klavichord {n}clavicord [Add to Longdo]
Dampfschifffahrt {f}; Dampfschiffahrt {f} [alt]steam navigation [Add to Longdo]
Dichte {f}; Wichte {f}; spezifisches Gewicht [phys.]specific gravity (S.G.) [Add to Longdo]
Dichtkörper {m} | Dichtkörperöffnung {f}grommet | grommet cavity [Add to Longdo]
Dopingverdacht {m}suspicion of having taken drugs [Add to Longdo]
Durchschlagverhalten {n} [electr.]discharge behaviour [Add to Longdo]
Einsparpotenzial {n}; Einsparpotential {n} [alt]saving potential [Add to Longdo]
Einsparung {f}; Sparbuch {n}savings [Add to Longdo]
Entführung {f}ravishment [Add to Longdo]
Erdbeschleunigung {f}gravity; force of gravity; gravitational acceleration [Add to Longdo]
Erdschwere {f}gravity; force of gravity [Add to Longdo]
Erfolg haben | Erfolg habend; folgendto have success; to succeed | having success; succeeding [Add to Longdo]
Erlöser {m}; Heiland {m} [relig.]saviour [Add to Longdo]
Ernst {m}; Feierlichkeit {f}gravity [Add to Longdo]
Ersparnis {f} | Ersparnisse {pl}savings | savings [Add to Longdo]
Fahrrinne {f} | Vertiefung der Fahrrinnenavigation channel; navigational route | deepening of the navigational route [Add to Longdo]
Fahrwasser {n}navigable water; strait [Add to Longdo]
Fallbeschleunigung {f}acceleration due to gravity; acceleration of gravity [Add to Longdo]
Fesselung {f}ravishment [Add to Longdo]
Festigkeitsverhalten {n}strength behaviour [Add to Longdo]
Fliegen {n}flying; aviation [Add to Longdo]
Flieger {m} | Flieger {pl}aviator | aviators [Add to Longdo]
Fliegerin {f} | Fliegerinnen {pl}aviatrix | aviatrixes [Add to Longdo]
Flugnavigation {f} mit Radar und Fernsehenteleran [Add to Longdo]
Flugsport {m}; Luftfahrt {f}aviation [Add to Longdo]
Flugzeugnavigation {f}aircraft navigation [Add to Longdo]
Flussschifffahrt {f}; Flußschiffahrt {f} [alt]river navigation [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
partir en avion(vi) ไปด้วยเครื่องบิน, บินไป , See also: S. prendre l'avion, aller en avion, Related. voler
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
お越し;御越し[おこし, okoshi] (exp) (hon) coming or leaving [Add to Longdo]
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]
お客好き[おきゃくずき, okyakuzuki] (adj-na) enjoys company; enjoys having guests [Add to Longdo]
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home) [Add to Longdo]
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you) [Add to Longdo]
お先に失礼します[おさきにしつれいします, osakinishitsureishimasu] (exp) pardon me for leaving (first) (used when leaving a workplace while others remain) [Add to Longdo]
お任せ;御任せ[おまかせ, omakase] (n,vs) (See 任せる・1,任せる・2) leaving a decision to someone else (often of a meal to be selected by the chef) [Add to Longdo]
お熱[おねつ, onetsu] (n) (1) having a crush on someone; (2) flushing [Add to Longdo]
お零れ;御零れ[おこぼれ, okobore] (n) (See 零れ) leavings; leftovers [Add to Longdo]
かと言って[かといって, katoitte] (exp) (uk) having said that; on the other hand [Add to Longdo]
くねくね;クネクネ;ぐねぐね;グネグネ[, kunekune ; kunekune ; gunegune ; gunegune] (adv,adv-to,vs) (on-mim) winding; meandering; wriggling; wiggling; waving; swaying; twisting and turning [Add to Longdo]
げそげそ[, gesogeso] (n) (See げっそり) (the appearance of having) lost weight [Add to Longdo]
こうすると[, kousuruto] (exp) having done this; if this is done; if it is done in this way; (P) [Add to Longdo]
こってり;ごってり[, kotteri ; gotteri] (adv,adv-to,vs) (1) (ごってり is emphatic) thickly; heavily; richly; (2) severely; strongly [Add to Longdo]
ごっつん盗[ごっつんとう, gottsuntou] (n) (sl) stealing a car by rear-ending it lightly and having a friend jump in and drive off after the driver gets out [Add to Longdo]
ごぼっ[, gobotsu] (adv-to) gurgling down; being sucked into; caving in suddenly [Add to Longdo]
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P) [Add to Longdo]
ごろっと;ごろりと[, gorotto ; gororito] (adv) (1) (on-mim) slumping; flopping down; (2) heavily rotating [Add to Longdo]
さっぱり分かりません[さっぱりわかりません, sappariwakarimasen] (exp) (See さっぱり分らない) having no inkling of; having no idea of [Add to Longdo]
さっぱり分らない[さっぱりわからない, sappariwakaranai] (exp,adj-i) (See さっぱり分かりません) having no inkling of; having no idea of [Add to Longdo]
さて置き;扠置き[さておき, sateoki] (conj) (See 扠置く) setting aside; leaving to one side [Add to Longdo]
しかと;シカト[, shikato ; shikato] (n,vs) (sl) ostracism; ignoring someone; leaving someone out [Add to Longdo]
しようも無い;しょうも無い;仕様もない;仕様も無い[しようもない(しようも無い;仕様もない;仕様も無い);しょうもない(しょうも無い;仕様もない;仕様も無い), shiyoumonai ( shiyoumo nai ; shiyou monai ; shiyou mo nai ); shoumonai ( shoumo nai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 仕様が無い) useless; stupid; good-for-nothing; (2) having no way to do ... [Add to Longdo]
し甲斐[しがい, shigai] (exp) (col) (uk) (contraction of ...をする甲斐がある) (See やり甲斐・やりがい) worthy of; worth doing; worth having [Add to Longdo]
ずっしり;ずしり;ずしっ;ズシッと[, zusshiri ; zushiri ; zushitsu ; zushitsu to] (adv,adv-to,vs) (on-mim) heavily; profoundly [Add to Longdo]
ずらかる[, zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle [Add to Longdo]
そう[, sou] (adv) (1) so; really; seeming; (adj-na,suf) (2) (after masu stem and adj-stem) appearing that; seeming that; looking like; having the appearance of; (P) [Add to Longdo]
そうすると[, sousuruto] (exp) having done that; if that is done; if it is done in that way; (P) [Add to Longdo]
それより[, soreyori] (conj) apart from that; other than that; leaving that aside; more ... than that; but; however; (P) [Add to Longdo]
ぞくっと[, zokutto] (adv) tremblingly; having the chills (through fear, cold, anticipation, etc.) [Add to Longdo]
っ放し[っぱなし(P);っはなし, ppanashi (P); hhanashi] (n-suf) (uk) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use; (P) [Add to Longdo]
でなければならない(P);でなければいけない;でなければならぬ[, denakerebanaranai (P); denakerebaikenai ; denakerebanaranu] (exp) (See である,なければならない) having to be; must be; should be; ought to be; (P) [Add to Longdo]
でんと[, dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner [Add to Longdo]
とは言うものの[とはいうものの, tohaiumonono] (exp) (uk) having said that; be that as it may; (P) [Add to Longdo]
ともあろうもの[, tomoaroumono] (exp) of all people (expression showing surprise at a high standing person's misbehavior) [Add to Longdo]
とんぶり[, tonburi] (n) belvedere fruit; field caviar; land caviar; mountain caviar; kochia seed [Add to Longdo]
と言えど[といえど, toiedo] (exp) (See とは言うものの) be (that) as it may; having said that [Add to Longdo]
どかり[, dokari] (adv-to,adv) (on-mim) falling heavily [Add to Longdo]
どしん[, doshin] (adv-to,adv) (on-mim) plump; with a thud; heavily [Add to Longdo]
どんぐりの背比べ;団栗の背比べ[どんぐりのせいくらべ, dongurinoseikurabe] (exp) having no outstanding characteristics (lit [Add to Longdo]
のしのし;のっしのっし[, noshinoshi ; nosshinosshi] (adv-to) (on-mim) walking heavily; lumbering [Add to Longdo]
のしのしと歩く[のしのしとあるく, noshinoshitoaruku] (exp,v5k,vi) to walk heavily and clumsily; to lumber [Add to Longdo]
のそのそ[, nosonoso] (adv,adv-to,vs) (on-mim) (See のっそり) slowly; heavily; stolidly [Add to Longdo]
のそりのそり[, nosorinosori] (adv,adv-to) (See のそのそ) slowly; stolidly; heavily; lumpingly [Add to Longdo]
ばれる(P);バレる[, bareru (P); bare ru] (v1,vi) to leak out (a secret); to be exposed (a lie, improper behaviour, etc.) (behavior); (P) [Add to Longdo]
ぱるる[, paruru] (n) Postal Savings system [Add to Longdo]
びる[, biru] (suf,v1) (See 大人びる,鄙びる) seeming to be ...; becoming like ...; behaving as ... [Add to Longdo]
ふんだん[, fundan] (adj-na,n) plentiful; abundant; lavish [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一无所长[yī wú suǒ zhǎng, ㄧ ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄓㄤˇ, / ] not having any special skill; without any qualifications [Add to Longdo]
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, / ] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting [Add to Longdo]
不了了之[bù liǎo liǎo zhī, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˇ ㄓ, ] settle a matter by leaving it unsettled; end up with nothing definite [Add to Longdo]
不合体统[bù hé tǐ tǒng, ㄅㄨˋ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] not according with decorum; scandalous; bad form; unacceptable behaviour [Add to Longdo]
不成体统[bù chéng tǐ tǒng, ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] not according with decorum (成语 saw); scandalous; bad form; unacceptable behaviour [Add to Longdo]
中国大蝾螈[Zhōng guó dà róng yuán, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄖㄨㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] Chinese giant salamander (Andrias davidianus davidianus) [Add to Longdo]
中国民航[zhōng guó mín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] General Administration of Civil Aviation of China (CAAC) [Add to Longdo]
中国航空工业公司[zhōng guó háng kōng gōng yè gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Aviation Industries of China (AVIC) [Add to Longdo]
九面体[jiǔ miàn tǐ, ㄐㄧㄡˇ ㄇㄧㄢˋ ㄊㄧˇ, / ] enneahedron (solid figure having nine plane faces) [Add to Longdo]
乱伦[luàn lún, ㄌㄨㄢˋ ㄌㄨㄣˊ, / ] incest; immorality; depravity; fornication [Add to Longdo]
[tíng, ㄊㄧㄥˊ, ] pavilion [Add to Longdo]
亭子[tíng zi, ㄊㄧㄥˊ ㄗ˙, ] pavilion [Add to Longdo]
亮堂[liàng táng, ㄌㄧㄤˋ ㄊㄤˊ, ] a magnificent pavilion [Add to Longdo]
人为[rén wéi, ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ, / ] artificial; man-made; having human cause or origin; human attempt or effort [Add to Longdo]
人间地狱[rén jiān dì yù, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄉㄧˋ ㄩˋ, / ] hell on earth (成语 saw); suffering the torments of Buddhist hell while still alive; fig. having an uncomfortable time [Add to Longdo]
休谟[Xiū mó, ㄒㄧㄡ ㄇㄛˊ, / ] David Hume (1711-1776), Scottish Enlightenment philosopher [Add to Longdo]
伶牙俐齿[líng yá lì chǐ, ㄌㄧㄥˊ ㄧㄚˊ ㄌㄧˋ ㄔˇ, 齿 / ] clever and eloquent (成语 saw); fluent; having the gift of the gab [Add to Longdo]
依依[yī yī, ㄧ ㄧ, ] to regret leaving; reluctant to part; onomat. young leaves stir gently in the wind [Add to Longdo]
依依不舍[yī yī bú shě, ㄧ ㄧ ㄅㄨˊ ㄕㄜˇ, ] reluctant to part (成语 saw); broken-hearted at having to leave [Add to Longdo]
便血[biàn xiě, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄝˇ, 便] having blood in one's stool [Add to Longdo]
倚重[yǐ zhòng, ㄧˇ ㄓㄨㄥˋ, ] to rely heavily upon [Add to Longdo]
做法[zuò fǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄚˇ, ] way of doing things; a (regular) practice; a behavior [Add to Longdo]
偷鸡不成蚀把米[tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, / ] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure [Add to Longdo]
偷鸡不着蚀把米[tōu jī bù zháo shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, / ] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure [Add to Longdo]
债台高筑[zhài tái gāo zhù, ㄓㄞˋ ㄊㄞˊ ㄍㄠ ㄓㄨˋ, / ] lit. build a high desk of debt (成语 saw); heavily in debt [Add to Longdo]
债台高筑[zhài tái gāo zhù, ㄓㄞˋ ㄊㄞˊ ㄍㄠ ㄓㄨˋ, / ] lit. build a high desk of debt (成语 saw); heavily in debt [Add to Longdo]
[chǔ, ㄔㄨˇ, / ] savings; to save; to deposit; to store; surname Chu; Taiwan pr. chu2 [Add to Longdo]
储蓄[chǔ xù, ㄔㄨˇ ㄒㄩˋ, / ] to deposit money; to save; savings [Add to Longdo]
储蓄率[chǔ xù lǜ, ㄔㄨˇ ㄒㄩˋ ㄌㄩˋ, / ] savings rate [Add to Longdo]
光头[guāng tóu, ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, / ] bald headed person (disrespectful); having a score of zero in a game; to be skunked (game) [Add to Longdo]
全球卫星导航系统[quán qiú wèi xīng dǎo háng xì tǒng, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄉㄠˇ ㄏㄤˊ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] Globalnaya Navigatsionaya Satelinaya Sistema or Global Navigation Satellite System (GLONASS), the Russian equivalent of GPS; abbr. to 格洛納斯|格洛纳斯 [Add to Longdo]
两性[liǎng xìng, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] the two sexes; bisexual; hermaphrodite; having two characteristics; heterosexual [Add to Longdo]
两袖清风[liǎng xiù qīng fēng, ㄌㄧㄤˇ ㄒㄧㄡˋ ㄑㄧㄥ ㄈㄥ, / ] lit. both sleeves flowing in the breeze (成语 saw); having clean hands; uncorrupted; unsoiled by corrupt practices [Add to Longdo]
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, ] velvetleaf (Abutilon avicennae), plant of the jute family; bright [Add to Longdo]
凯撒肋雅[Kǎi sā lèi yǎ, ㄎㄞˇ ㄙㄚ ㄌㄟˋ ㄧㄚˇ, / ] Caesarea (town in Israel, between Tel Aviv and Haifa) [Add to Longdo]
凹度[āo dù, ㄠ ㄉㄨˋ, ] concavity [Add to Longdo]
凹洞[āo dòng, ㄠ ㄉㄨㄥˋ, ] cavity; pit [Add to Longdo]
凹进[āo jìn, ㄠ ㄐㄧㄣˋ, / ] concave; a concavity (lower than the surrounding area); a depression; hollow; dented [Add to Longdo]
分寸[fēn cùn, ㄈㄣ ㄘㄨㄣˋ, ] propriety; appropriate behavior; proper speech or action; within the norms [Add to Longdo]
别具一格[bié jù yī gé, ㄅㄧㄝˊ ㄐㄩˋ ㄧ ㄍㄜˊ, / ] having a unique or distinctive style [Add to Longdo]
刨花[bào huā, ㄅㄠˋ ㄏㄨㄚ, ] wood shavings [Add to Longdo]
力大无比[lì dà wú bǐ, ㄌㄧˋ ㄉㄚˋ ˊ ㄅㄧˇ, / ] having matchless strength [Add to Longdo]
功底[gōng dǐ, ㄍㄨㄥ ㄉㄧˇ, ] having good foundational training; a solid background [Add to Longdo]
加菲猫[Jiā fēi māo, ㄐㄧㄚ ㄈㄟ ㄇㄠ, / ] Garfield (comic strip cat created by Jim Davis) [Add to Longdo]
北欧[Běi Ōu, ㄅㄟˇ ㄡ, / ] north Europe; Scandinavia [Add to Longdo]
南斯拉夫[Nán sī lā fū, ㄋㄢˊ ㄙ ㄌㄚ ㄈㄨ, ] Yugoslavia [Add to Longdo]
卡拉奇那[Kǎ lā jī na, ㄎㄚˇ ㄌㄚ ㄐㄧ ㄋㄚ˙, ] Krajina (former Yugoslavia) [Add to Longdo]
厚养薄葬[hòu yǎng bó zàng, ㄏㄡˋ ㄧㄤˇ ㄅㄛˊ ㄗㄤˋ, / ] generous care but a thrifty funeral; to look after one's parents generously, but not waste money on a lavish funeral [Add to Longdo]
去取之间[qù qǔ zhī jiān, ㄑㄩˋ ㄑㄩˇ ㄓ ㄐㄧㄢ, / ] undecided between taking and leaving [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ナビゲート[なびげーと, nabige-to] navigation (vs) [Add to Longdo]
交互配置[こうごはいち, kougohaichi] interleaving (vs) [Add to Longdo]
行動科学[こうどうかがく, koudoukagaku] behavioral science [Add to Longdo]
処理系定義の動作[しょりけいていぎのどうさ, shorikeiteiginodousa] implementation- defined behavior [Add to Longdo]
振舞い試験[ふるまいしけん, furumaishiken] behaviour tests [Add to Longdo]
文化圏固有動作[ぶんかけんこゆうどうさ, bunkakenkoyuudousa] locale-specific behavior [Add to Longdo]
保存[ほぞん, hozon] saving (vs) (e.g. to disk), storing, preserving, conserving, maintaining, keeping [Add to Longdo]
未定義の動作[みていぎのどうさ, miteiginodousa] undefined behavior, unspecified behavior [Add to Longdo]
連邦航空管理局[れんぼうくこうかんりきょうく, renboukukoukanrikyouku] Federal Aviation Administration (FAA) [Add to Longdo]
エーブイアイ[えーぶいあい, e-buiai] AVI [Add to Longdo]
ラビー[らびー, rabi-] Lavie [Add to Longdo]
ナビゲータ[なびげーた, nabige-ta] Navigater [Add to Longdo]
ネットスケープナビゲータ[ねっとすけーぷなびげーた, nettosuke-punabige-ta] Netscape Navigator [Add to Longdo]
インフォナビゲーター[いんふぉなびげーたー, infonabige-ta-] InfoNavigator [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
デ杯[ではい, dehai] Davis_Pokal [Add to Longdo]
デ杯戦[ではいせん, dehaisen] Davis_Pokalwettbewerb [Add to Longdo]
[てい, tei] RESTAURANT, PAVILLON, LAUBE [Add to Longdo]
北欧諸国[ほくおうしょこく, hokuoushokoku] die_nordischen_Laender, die_skandinavischen_Laender, (Skandinavien) [Add to Longdo]
引力[いんりょく, inryoku] Anziehungskraft, Gravitation [Add to Longdo]
彫金[ちょうきん, choukin] das_Ziselieren, das_Gravieren (in Metall) [Add to Longdo]
紫外線[しがいせん, shigaisen] ultraviolette_Strahlen [Add to Longdo]
[こう, kou] NAVIGATION, SEEFAHRT [Add to Longdo]
重力[じゅうりょく, juuryoku] Schwerkraft, Gravitation [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top