Search result for

avinées

(53 entries)
(0.0398 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -avinées-, *avinées*, avinée
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา avinées มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *avinées*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ravine[N] หุบเขาลึก, See also: หุบเขา, ห้วยลึก, Syn. canyon, gully, valley
savine[N] พืชซึ่งใบนำไปทำน้ำหอม
waviness[N] การมีลักษณะเป็นคลื่น
heaviness[N] ความหนัก, Syn. weightiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
heaviness(เฮฟ'วิเนส) n. ความหนัก,น้ำหนัก,ภาวะ, Syn. gravity,weightiness
ravine(ระวีน') n. หุบเขาลึก (มักมีลำธาร) ห้วยลึก

English-Thai: Nontri Dictionary
heaviness(n) ความหนัก,ความทึบ,ความดก,ความลำบาก,ภาระ,น้ำหนัก
ravine(n) หุบเขาลึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ravineเหว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acriflavineยาเหลือง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ravine-Area Method การฝังกลบในลำห้วย
วิธีการฝังกลบขยะมูลฝอย ในบริเวณลำห้วยที่หมดสภาพหรือไม่ สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นใดได้อีก แต่จะต้องมีระบบการปนเปื้อนต่อสภาพแวดล้อมภายนอก [สิ่งแวดล้อม]
Acriflavineยาเหลือง [การแพทย์]
Acriflavine Solutionยาเหลือง [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุบ[N] valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. หว่าง, ช่อง, Example: ทั่วทุกแห่งของห้วยหุบยังคงถูกห่มคลุมด้วยม่านหมอก
หุบเขา[N] valley, See also: ravine, gorge, vale, mountain pass, Syn. ซอกเขา, ช่องเขา, หว่างเขา, Example: เจ้าหน้าที่นับร้อยคนเร่งระดมกำลังค้นหาศพที่กระเด็นกระจายอยู่ทั่วหุบเขา, Count unit: แห่ง, Thai definition: แอ่งภูมิประเทศที่เป็นเส้นเป็นแนวยาว 2 ข้างแอ่งขนาบด้วยพื้นแผ่นดินสูงหรือภูเขาหรือเทือกเขา
ความหนักเบา[N] weight, See also: gravity, heaviness, Syn. น้ำหนัก, Example: พ่วงนี้สามารถบรรทุกไม้ซุงได้ครั้งละ 5 - 7 ลูกบาศก์เมตรตามความหนักเบาของไม้ซุง
โกรกธาร[N] canyon, See also: gorge, ravine, Syn. หุบผา, Thai definition: หุบผาลึกชันและแคบมาก มีหน้าผาชัน 2 ข้าง มักมีลำธารอยู่เบื้องล่าง
ช่องเขา[N] mountain pass, See also: ravine, gorge, defile, Syn. หุบเขา, Example: เราต้องเดินทางผ่านช่องเขานี้ไป, Count unit: ช่อง
หุบเหว[N] valley, See also: ravine, vale, Syn. เหว, Example: เส้นทางระหว่างไหล่เขาคดเคี้ยวและเต็มไปด้วยหุบเหวที่อันตราย, Count unit: แห่ง, Thai definition: หุบเขาที่มีเหวลึก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หุบ[n.] (hup) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass   
หุบเหว[n.] (huphēo) EN: valley ; ravine ; vale   
หุบเขา[n.] (hupkhao) EN: valley ; ravine ; gorge ; vale ; mountain pass ; hollow   FR: vallée [f] ; vallon [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAVINE    L AA0 V IY1 N IY0
RAVINE    R AH0 V IY1 N
GLAVINE    G L AE0 V IH1 N
GLAVINE    G L AE0 V IY1 N
RAVINES    R AH0 V IY1 N Z
CAVINESS    K EY1 V IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ravine    (n) (r @1 v ii1 n)
ravines    (n) (r @1 v ii1 n z)
spavined    (j) (s p a1 v i n d)
heaviness    (n) (h e1 v i n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクリフラビン[, akurifurabin] (n) acriflavine [Add to Longdo]
峡;峽(oK)[かい, kai] (n) (arch) (See はざま・2) gorge; ravine [Add to Longdo]
峡谷[きょうこく, kyoukoku] (n) glen; ravine; gorge; canyon; (P) [Add to Longdo]
狭間[はざま, hazama] (n) (1) interval; threshold; interstice; (2) valley; gorge; ravine; (3) loophole; eyelet [Add to Longdo]
渓間;谿間;溪間(oK)[けいかん, keikan] (n) ravine [Add to Longdo]
渓谷(P);谿谷;溪谷[けいこく, keikoku] (n) valley; ravine; canyon; (P) [Add to Longdo]
渓壑;谿壑[けいがく, keigaku] (n) (1) ravine; chasm; (2) ravenous desire; insatiable desire [Add to Longdo]
山間;山あい[やまあい, yamaai] (n) ravine; gorge [Add to Longdo]
山峡[さんきょう;やまかい, sankyou ; yamakai] (n) gorge; ravine; gap [Add to Longdo]
深淵[しんえん, shin'en] (n,adj-no) abyss; ravine [Add to Longdo]
千仭の谷[せんじんのたに, senjinnotani] (n) bottomless ravine [Add to Longdo]
谷間(P);谷あい[たにま(谷間)(P);たにあい, tanima ( tanima )(P); taniai] (n) (1) valley; ravine; chasm; dell; (2) cleavage; (P) [Add to Longdo]
谷底[たにそこ(P);たにぞこ, tanisoko (P); tanizoko] (n) bottom of valley or ravine; (P) [Add to Longdo]
覗く(P);覘く;窺く;臨く[のぞく, nozoku] (v5k,vt) (1) to peek (though a keyhole, gap, etc.); (2) to look down into (a ravine, etc.); (3) to peek into (a shop, bookstore, etc.); (4) to sneak a look at; to take a quick look at; (5) to peep (through a telescope, microscope, etc.); (v5k,vi) (6) to stick out (a scarf from a collar, etc.); to peek through (sky through a forest canopy, etc.); (7) (arch) (esp. 臨く) to face; (P) [Add to Longdo]
幽谷[ゆうこく, yuukoku] (n) deep ravine; glen [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
履险如夷[lǚ xiǎn rú yí, ㄌㄩˇ ㄒㄧㄢˇ ㄖㄨˊ ㄧˊ, / ] to cross a ravine like flat ground; fig. to handle a crisis effortlessly; to keep a cool head in a crisis [Add to Longdo]
峡谷[xiá gǔ, ㄒㄧㄚˊ ㄍㄨˇ, / ] canyon; gill; ravine [Add to Longdo]
[xī, ㄒㄧ, ] mountain-gorge; ravine [Add to Longdo]
深谷[shēn gǔ, ㄕㄣ ㄍㄨˇ, ] deep valley; ravine [Add to Longdo]
沟壑[gōu hè, ㄍㄡ ㄏㄜˋ, / ] gorge; gulch; ravine; deep ditch [Add to Longdo]
隘谷[ài gǔ, ㄞˋ ㄍㄨˇ, ] ravine; canyon; V-shaped river valley with steep sides [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top