Search result for

aviation

(60 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aviation-, *aviation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aviation[N] ศิลปและศาสตร์ในการบิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aviation(เอวิเอ' เชิน) n. วิธีการบิน,วิชาการบิน,การออกแบบ พัฒนาและสร้างเครื่องบิน (flying)
civil aviation)n. การบินพลเรือน

English-Thai: Nontri Dictionary
aviation(n) การบิน,วิชาการบิน,วิธีการบิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aviation assuranceการประกันภัยการบิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aviation hull insuranceการประกันภัยตัวเครื่องบิน มีความหมายเหมือนกับ aircraft hull insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
aviation medicineเวชศาสตร์การบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aviation sickness; sickness, aerial; sickness, air; sickness, airplaneการเมาเครื่องบิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
aviation, civilการบินพลเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aviationการบิน [การแพทย์]
Aviation insuranceการประกันภัยทางอากาศ [เศรษฐศาสตร์]
Aviation medicineเวชศาสตร์การบิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Father's an aviation mechanic. Mother...พ่อเป็นช่างซ่อมเครื่องบิน แม่เป็น... The Gift (2009)
...one of the worst days in recent US aviation history when four planes crash-landed across as many states, from Maine to Miami.วันนี้นับว่าเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดวันหนึ่งในประวิติศาสตร์การบิน ของอเมริกา เมื่อ เกิดเหตุเครื่องบินตก สี่ ลำ ในหลายรัฐ จากเมือง Maine ไปสู่ Miami Knowing (2009)
Federal Aviation Administration official said that it's possible that an electrostatic burst might have caused the Lexington air disaster of two days ago.กรมสืบสวน แจ้งว่า มันเป็นไปได้ ที่ต้นเหตุเกิดจาก กระแสไฟฟ้าลัดวงจร เหตุเครื่องบินตกที่ Lexington เมื่อสองวันก่อน Knowing (2009)
Not yet. I got Housing doing verticals in the projects, and aviation's en route to check rooftops.ยังครับ ผมต้องจัดการบ้านที่อยู่ ในโครงการแนวนี้ไปอีก Pilot (2010)
Zetrov holds the bulk of Russia's oil and natural gas leases, as well as finance, media, aviation, and sports.ซีต็อฟ ถือเป็นกลุ่มหลักของน้ำมันในประเทศรัศเซีย และมีสัญญาเกี่ยวกับพวกก๊าซธรรมชาติ เช่นเดียวกับเรื่องการเงิน Game Change (2011)
Richard Roman, a C.E.O. whose company dominates the defense and aviation sectors, not to mention being a giant in the motivational-speaking world.ริชาร์ด โรมัน ผู้บริหารใหญ่เจ้าของบริษัท ผู้ปกครอง กระทรวงกลาโหม และส่วนวิชาการบิน ไม่ต้องพูดถึงความยิ่งใหญ่ There Will Be Blood (2012)
And EU aviation and the CIA.- และองค์กรการบินยุโรป และซีไอเอ Ice Queen (2012)
- We're hosting an event for the Association of Aviation Technology tomorrow, and most of the attendees are arriving today, so... no excuse for standing around.ดีครับ เรากำลังเป็นเจ้าของสถานที่จัดงาน Booked Solid (2013)
Aviation cocktail.เอวิเอชั่นค็อกเทล The Freelancer (No. 145) (2013)
You seriously somking next to aviation fuel?คุณอย่างจริงจัง somking เพื่อเชื้อเพลิงการบิน? The Expendables 3 (2014)
Aviation fuelน้ำมันเชื้อเพลิงการบิน The Expendables 3 (2014)
That the security cameras at Starling City aviationthat the security cameras at Starling City Aviation Nanda Parbat (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aviationCompared to fifty years ago, today's aviation technology has made great progress.
aviationThe aviation expert analyzed the statistics in detail.
aviationThe world's aviation industry is growing increasingly worried about crashes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดินอากาศ[N] aviation, Syn. การบิน, Example: เขาคิดจะทำกิจการด้านเดินอากาศ, Thai definition: ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบิน[n.] (kānbin) EN: aviation ; aeronautics   FR: aviation [f] ; aéronautique [f]
การบินพลเรือน[n. exp.] (kānbin phon reūoen) EN: civil aviation   FR: aviation civile [f]
ลานบิน[n. exp.] (lānbin) EN: airfield ; landing field   FR: aérodrome [m] ; terrain d'aviation [m] ; champ d'aviation [m]
สถาบันการบินพลเรือน[n. exp.] (sathāban kān bin phon reūoen) EN: civil aviation training center   FR: centre de formation de l'aviation civile [m]
เที่ยวการบิน[n.] (thīo kān bin) EN: flight   FR: vol (aviation) [m]
อุตสาหกรรมการบิน[n. exp.] (utsāhakam kānbin) EN: aviation industry   FR: industrie aéronautique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AVIATION    EY2 V IY0 EY1 SH AH0 N
AVIATION'S    EY2 V IY0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aviation    (n) (ei2 v i ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luftfahrtversicherung {f}aviation insurance [Add to Longdo]
Luftfahrtwerte {f}aviation stocks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アビエーション[, abie-shon] (n) (See 航空・こうくう) aviation [Add to Longdo]
エレベーター(P);エレベータ[, erebe-ta-(P); erebe-ta] (n) (1) elevator; lift; (2) (See 昇降舵) elevator (aviation); (P) [Add to Longdo]
コミューター航空[コミューターこうくう, komyu-ta-koukuu] (n) commuter aviation [Add to Longdo]
航空[こうくう, koukuu] (n,adj-no) aviation; flying; (P) [Add to Longdo]
航空医学[こうくういがく, koukuuigaku] (n) aviation medicine [Add to Longdo]
航空機燃料税[こうくうきねんりょうぜい, koukuukinenryouzei] (n) aviation fuel tax [Add to Longdo]
航空燃料[こうくうねんりょう, koukuunenryou] (n) aviation fuel [Add to Longdo]
航空保険[こうくうほけん, koukuuhoken] (n) aviation insurance; aerial insurance [Add to Longdo]
昇降舵[しょうこうだ, shoukouda] (n) elevator (aviation) [Add to Longdo]
上昇限度[じょうしょうげんど, joushougendo] (n) ceiling (in aviation) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国航空工业公司[zhōng guó háng kōng gōng yè gōng sī, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄥ ㄙ, / ] Aviation Industries of China (AVIC) [Add to Longdo]
空难[kōng nàn, ㄎㄨㄥ ㄋㄢˋ, / ] aviation accidents and incidents [Add to Longdo]
航空[háng kōng, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, ] aviation [Add to Longdo]
航空事业[háng kōng shì yè, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄕˋ ㄧㄝˋ, / ] aviation industry [Add to Longdo]
航空学[háng kōng xué, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ, / ] aviation science [Add to Longdo]
航空业[háng kōng yè, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄧㄝˋ, / ] aviation industry [Add to Longdo]
飞行[fēi xíng, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ, / ] aviation; flying [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
連邦航空管理局[れんぼうくこうかんりきょうく, renboukukoukanrikyouku] Federal Aviation Administration (FAA) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aviation \A`vi*a"tion\, n.
   The art or science of flying.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aviation
   n 1: the aggregation of a country's military aircraft [syn:
      {aviation}, {air power}]
   2: the operation of aircraft to provide transportation
   3: the art of operating aircraft [syn: {aviation}, {airmanship}]
   4: travel via aircraft; "air travel involves too much waiting in
     airports"; "if you've time to spare go by air" [syn: {air
     travel}, {aviation}, {air}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 aviation [avjasjõ]
   aeronautics; aviation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top