Search result for

av

(189 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -av-, *av*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
availment[อะเวล'เม้นท์] การนำเอกสารสิทธิ์ไปขอขึ้นเงิน

English-Thai: Longdo Dictionary
avatar(n ) ตัวแทนตัวตนของเราในโลกเสมือนจริงหรืออินเทอร์เน็ต, ตัวตนจำลอง, R. repretation
avatar(n ) อวทาร์, รูปแทนตัวผู้ใช้ในโลกเสมือนหรือเกม ซึ่งอาจเป็นสองมิติหรือสามมิติก็ได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]
avian flu(n) ไข้หวัดนก, S. bird flu
Silent Wave Motor(n) มอเตอร์ที่หมุนโดยอาศัยหลักคลื่นเสียงความถี่สูง Ultra-Sound ซึ่งสามารถออกแบบให้มีขนาดเล็ก พัฒนาโดยบริษัท Nikon เพื่อให้หมุนปรับโฟกัสในเลนส์รุ่นที่มีอักษร AF-S, SWF, USM
wave the white flag(phrase) ยอมยกธงขาว ยอมแพ้ ยอมจำนน
wave number(n jargon) ค่าที่เป็นส่วนกลับของความยาวคลื่น, Related: wavelength
have one's feet on the groundยืนบนลำแข้งของตนเอง เช่น Don't worry about him. He has his feet on the ground.
save(vt) บันทึก เก็บรักษา เช่น save data บันทึกข้อมูล
dental cavities(n) ท่อกลวงในฟันที่เกิดจากโรคฟันผุ, dental caries
have a go at someone(phrase) วิจารณ์ใครบางคน หรือบ่นเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aver[VT] ยืนยันอย่างมั่นใจ, Syn. affirm, insist
avid[ADJ] ซึ่งปรารถนา, See also: ซึ่งต้องการมาก, Syn. keen, greedy
avow[VT] ยืนยัน, Syn. affirm, verify, assert
avvy[SL] ตอนบ่าย, Syn. arvo
avail[VT] ใช้ประโยชน์, See also: ให้ประโยชน์, เป็นคุณ, Syn. use, utilize
avail[N] ประโยชน์, See also: ความช่วยเหลือ
avail[VI] เป็นประโยชน์, See also: ให้ประโยชน์, เป็นคุณ, Syn. use, utilize
avail[VT] ให้ประโยชน์, See also: ให้ประโยชน์, เป็นคุณ, Syn. benefit, profit, assist
avert[VT] เบน, See also: บิดเบน, เบนสายตา, Syn. turn away, turn aside, sidetrack
avert[VT] ป้องกันไม่ให้เกิด, Syn. prevent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
av(ออฟ) n. =Ab
ava(อะวา') adv., Scot. ทั้งหมด
avail(อะเวล') vi. มีประโยชน์,ได้ผล,มีส่วนช่วย. -vt. มีประโยชน์ต่อ,มีส่วนช่วยต่อ. -n. ประโยชน์, คุณค่า,ข้อได้เปรียบ,ผลกำไร, Syn. assist, benefit, good)
available(อะเวล'ละเบิล) adj. เหมาะที่ใช้,มี,หาได้,หาง่าย,ใช้ประโยชน์ได้,เท่าที่จะหาได้,กำไร. -availability,-availableness n., Syn. accessible, obtainable
available lightแสงสว่างปกติหรือแสงธรรมชาติที่มีมากระทบ (natural light on a subject)
avalanche(แอฟ'วะลานชฺ) n. ก้อนหิมะ (น้ำแข็ง,ดิน,หิน) ที่พังทลายลงมา,สิ่งที่พังทลายลงมา. -vi. พังทลายลงมา -vt. ทะลัก, ทะลักเข้าสู่
avant-courier(อะวาวงคู'เรีย) n., fr. ผู้อยู่ข้างหน้า (dispatched before another person)
avant-garde(อะวังการ์ด') n.,Fr. กองหน้า,กลุ่มหน้า. -adj. เกี่ยวกับการทดลอง (ศิลปะ, ดนตรี) . -avant-gardism n. -avant-gardist n., Syn. vanguard,pioneer, spearhead)
avarice(แอฟ'วะริส) n. ความโลภ, Syn. greed)
avaricious(แอฟวะริช'เชิส) adj. โลภ. avariciousness n., Syn. parsimonious, miserly ###A. generous,liberal)

English-Thai: Nontri Dictionary
avail(n) ประโยชน์,ผลกำไร,คุณค่า,ข้อได้เปรียบ
avail(vi,vt) ได้ผล,มีส่วนช่วย,เป็นประโยชน์
availability(n) การหาได้ง่าย,การหามาได้
available(adj) หาง่าย,หาได้,ใช้เป็นประโยชน์ได้
avalanche(n) สิ่งที่พังทลายลงมา
avarice(n) ความตระหนี่,ความโลภ,ความงก
avaricious(adj) ตระหนี่,งก,โลภ
avenge(vt) ล้างแค้น,แก้เผ็ดแทน
avenger(n) ผู้ล้างแค้น,ผู้แก้เผ็ด
avenue(n) ถนนหลวง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
availabilityสภาพพร้อมใช้งาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
availabilityสภาพพร้อมใช้งาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
available machine time; available timeเวลาเครื่องพร้อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
available pressureความดันใช้ได้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
available wind powerกำลังลมใช้ได้ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
aval (Fr.)อาวัล, การค้ำประกันตั๋วเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
avalancheการถล่ม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
avalanche coneสิ่งถล่มรูปกรวย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
avant-gardeกลุ่มล้ำยุค [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
avant-gardeกลุ่มล้ำยุค [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Availabilityสภาพพร้อมใช้ประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Availabilityความพร้อมที่จะให้บริการ, การมีความพร้อมอยู่เสมอ [การแพทย์]
Available Chlorine ความเข้มข้นของคลอรีนทั้งหมดในน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Available Formสภาพที่เหมาะสม [การแพทย์]
Available moisture of the soil (Hd)ความชื้นที่มีอยู่ ของดิน [อุตุนิยมวิทยา]
Available Nutrient ธาตุอาหารใช้ประโยชน์ได้
ธาตุอาหารในดินที่พืชสามารถดูดซึม และใช้ในการเจริญเติบโตได้ [สิ่งแวดล้อม]
available soil moistureavailable soil moisture, ความชื้นที่พืชนำไปใช้ได้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Available Water น้ำใช้ประโยชน์ได้
น้ำในดินซึ่งรากพืชสามารถดูดซับไปใช้ได้ โดยมีเงื่อนไขว่า รากจะต้องมีความแข็งแรงเนื่องจาก มีการถ่ายเทอากาศเพียงพอต่อความต้องการของราก อีกนัยหนึ่งคือปริมาณน้ำในดินที่อยู่ระหว่างความชื้นที่ ระดับความจุสนาม (field capacity) กับจุดเหี่ยวถาวร (permanent wilting point) [สิ่งแวดล้อม]
Available waterน้ำที่พอหาได้ หรือ น้ำที่พืชดูไปใช้ได้ [อุตุนิยมวิทยา]
Avalancheหิมะถล่ม [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
avalon (n) เกาะที่เชื่อว่าเป็นเกาะสวรรค์ทางตะวันตกที่กษัตริย์อาเธอร์ได้ทรงไปประทับอยู่ภายหลังจากการบาดเจ็บสาหัสจากการสู้รบและทรงสวรรคตที่นั่น บางครั้งใช้แสดงความหมายแฝงหมายความว่า เป็นที่พักพิงใจและกายเมื่อมีความทุกข์ระทม island paradise in Celtic mythology: in Celtic mythology, an island paradise in the west. King Arthur is said to have been taken to Avalon after being apparently mortally wounded. (Encarta Wold English Dictionary)
See also: S. แดนสุขาวดี,
avatarอวทาร์ (ref.ราชบัณฑิต) รูปแทนตัวผู้ใช้ในโลกเสมือนหรือเกมซึ่งอาจเป็นสองหรือสามมิติก็ได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Avram?อวแรม ? Two of a Kind (2013)
Ava.ทั้งหมด Sin City: A Dame to Kill For (2014)
Mr. De Winter, I presume you'll be available for us then?คุณเดอ วินเทอร์ ผมคาดว่าคุณจะพร้อมแล้วหลังจากนั้นนะ Rebecca (1940)
In matters as serious as this, we must make sure of every point and explore every avenue.ในเมื่อเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย เราต้องทําให้เเน่ใจในทุกๆ ประเด็น สํารวจทุกๆ ทาง Rebecca (1940)
That doesn't sit well with a jury. Most lawyers avoid it.ที่ไม่ได้นั่งรวมกับคณะลูกขุน ทนายความส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงได้ 12 Angry Men (1957)
Ever since you walked in, you've acted like a self-appointed public avenger.นับตั้งแต่ที่คุณเดินเข้ามาในที่คุณได้ทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้กระทำการแก้แค้นของประชาชนตัวเองได้รับการแต่งตั้ง 12 Angry Men (1957)
Where does he come off calling me a public avenger, a sadist?ที่เขาออกมาเรียกผมล้างแค้นสาธารณะซาดิสม์? 12 Angry Men (1957)
Perhaps if we gave away free tickets to the youth organisation annual sacrifice, all this could be avoided.บางทีถ้าเราให้ออกตั๋วฟรี ให้กับองค์กรเยาวชนเสียสละ ประจำปี และการเต้นรำอาหารค่ำ Help! (1965)
But if he'd listened to me we could have avoided this altogether.แต่ถ้าเขาได้ยินที่ฉันพูด เราควรหลีกเลี่ยงมันทั้งสองฝ่าย The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Corporal of Musket, look at it. Will you be available for stag, sir?คุณจะสามารถใช้ได้สำหรับยอง ครับ? How I Won the War (1967)
The other New York families might support Sollozzo to avoid a long war.อื่น ๆ ครอบครัวนิวยอร์กอาจสนับสนุน Sollozzo เพื่อหลีกเลี่ยงสงคราม The Godfather (1972)
"There's no avoiding this conclusion.♪ ไม่มีทางเลี่ยงข้อสรุปนี้ ♪ Blazing Saddles (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
avWe have to avoid a conflict as far as possible.
avThe average temperature has gone up.
avHe is not available at the moment.
avTo avoid confusion, the teams wore different colors.
avI go to the office by car, and I try to leave home as early as I can so that I can avoid the traffic jams.
avThe only room available is a double.
avThe average temperature in Oxford last month was 18C
avHis work is below average.
avHe availed himself of the offer.
avIs room service still available?
avI pricked up my ears when I heard of the available apartment.
avIt's necessary to avoid stress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เช็คบิล[V] take revenge, See also: avenge, get even with, vindicate, revenge, Syn. แก้แค้น, ล้างแค้น, คิดบัญชี, Example: รัฐบาลชุดนี้กำลังตามเช็คบิลการทุจริตประพฤติมิชอบในรัฐบาลชุดที่แล้วหลายเรื่องหลายโครงการ, Notes: (สแลง)
ยึกยัก[V] avoid, See also: dodge, evade, hold out, Syn. บ่ายเบี่ยง, ยักท่า, เล่นตัว, Example: คุณจะตัดสินใจอย่างไรก็บอกมา อย่ามัวแต่ยึกยักอยู่เลย, Thai definition: ไม่อยู่กับร่องกับรอย, ไม่ตกลงใจอะไรสักอย่าง
หลบลี้หนีหน้า[V] make oneself scarce, See also: avoid, keep away from, slink, take to one's heels, make one's gateway, show a clean pair o, Syn. หลบหน้า, หนีหน้า, Ant. เผชิญหน้า, Example: เด็กต้องเผชิญสถานการณ์เช่นนี้เข้า มักจะพยายามหลบลี้หนี้หน้าผู้คนและเก็บตัวตามลำพัง, Thai definition: หนีหายไปเลย, ไม่ยอมมาพบปะ
โลภ[N] greed, See also: avarice, cupidity, Syn. โลภโมโทสัน, ความต้องการ, ความอยาก
ไฟแรง[ADJ] enthusiastic, See also: avid, eager, keen, vigorous, zealous, Example: คนหนุ่มไฟแรงอย่างเขาใช้ระยะเวลาไม่กี่ปีในการกระโดดธุรกิจโทรคมนาคมมาสู่ถนนการเมืองอย่างเต็มตัว, Thai definition: มีความกระตือรือร้นในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
ระดับปานกลาง[N] average, See also: medium, Example: ชนชั้นกลางเช่นเขาย่อมจะมีรายได้อยู่ในระดับปานกลาง
เปรี้ยวจี๊ด[ADJ] avant-garde, Example: คุณย่าของเขาไม่ชอบผู้หญิงที่เปรี้ยวจี๊ดอย่างเธอหรอก, Thai definition: มีกิริยาก๋ากั่น, แต่งกายทันสมัย
แก้ลำ[V] get back at someone, See also: avenge, revenge, vindicate, take vengeance on, retaliate, Syn. แก้เผ็ด, Example: มหาเธร์ปฏิเสธเรื่องการคอรัปชั่นและการเล่นพ้องเล่นพวก พร้อมทั้งแก้ลำด้วยการเผยรายชื่อผู้ที่ได้รับสัมปทานงานหลวง, Thai definition: ใช้ชั้นเชิงตอบโต้ให้เท่าทียมกันหรือหนักมือขึ้น
เบี่ยงประเด็น[V] change the issue, See also: avoid, evade, dodge, Syn. เลี่ยง, เบี่ยงบ่าย, บ่ายเบี่ยง, Example: รัฐมนตรีตอบคำถามโดยพยายามเบี่ยงประเด็นนักข่าวที่สัมภาษณ์ถึงเรื่องส่วนตัว
ไว้ชีวิต[V] spare one's life, See also: avoid killing, give quarter to, Syn. เว้นชีวิต, Thai definition: ปล่อยให้มีชีวิตอยู่ต่อไป, ละเว้นไม่ยอมฆ่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารหนัก[n. exp.] (āhān nak) EN: heavy meal   FR: repas lourd [m]
ไอ[v.] (ai) EN: cough ; have a cough   FR: tousser ; toussoter
อาการดีขึ้น[v. exp.] (ākān dī kheun) EN: be in better condition ; feel better ; get better   FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
อากาศยาน[n.] (ākātsayān) EN: aircraft ; airplane ; aeroplane ; airship   FR: avion [m]
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility   FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตมาดร้าย[v.] (ākhātmatrāi) EN: have a great malice   

CMU English Pronouncing Dictionary
AVA    EY1 V AH0
AVE    AE1 V AH0 N UW0
AVI    AA1 V IY0
AVI    EY1 V IY0
AVID    AE1 V AH0 D
AVCO    AE1 V K OW0
AVER    EY1 V ER0
AVEY    EY1 V IY0
AVIA    AA1 V IY0 AH0
AVEN    AA0 V EY1 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ave    (n) (a1 v)
Avis    (n) (ei1 v i s)
Aviv    (n) (@ v ii1 v)
Avon    (n) (ei1 v @ n)
aver    (v) (@1 v @@1 r)
avid    (j) (a1 v i d)
avow    (v) (@1 v au1)
Avery    (n) (ei1 v r ii)
avail    (v) (@1 v ei1 l)
avast    (uh) (@1 v aa1 s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
平均[píng jūn, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ, ] average, #911 [Add to Longdo]
航空[háng kōng, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ, ] aviation, #3,275 [Add to Longdo]
飞行[fēi xíng, ㄈㄟ ㄒㄧㄥˊ, / ] aviation; flying, #3,347 [Add to Longdo]
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, ] avoid; get out of way; to hide; to go into hiding, #3,638 [Add to Longdo]
[chèn, ㄔㄣˋ, ] avail oneself of; take advantage of, #5,125 [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] avoid as taboo; jealous, #6,007 [Add to Longdo]
贪婪[tān lán, ㄊㄢ ㄌㄢˊ, / ] avaricious; greedy; rapacious; insatiable; greedy; avid, #12,892 [Add to Longdo]
复仇[fù chóu, ㄈㄨˋ ㄔㄡˊ, / ] avenge; vengeance, #13,183 [Add to Longdo]
平均值[píng jūn zhí, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩㄣ ㄓˊ, ] average value, #14,000 [Add to Longdo]
大路[dà lù, ㄉㄚˋ ㄌㄨˋ, ] avenue, #15,498 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
davonใช้บ่งขยายกิริยาที่อยู่ตามด้วยบุพบท von โดยย่อวลีที่อยู่หลัง von ไว้ เช่น Davon wußte ich nichts. ผมไม่รู้เรื่องนั้นเลย
Klavier(n) |das, pl. Klaviere| เปียโน, See also: Piano
Lavendel(n) |der, nur Sg.| ต้นลาเวนเดอร์ที่ขึ้นมากโดยเฉพาะแถบริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีดอกเล็กๆ สีม่วงและกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์
Image:
davonจากสิ่งนั้น หรือ เกี่ยวกับสิ่งนั้น (= da + von ใช้ย่อวลีหรือคำที่อยู่หลัง von) เช่น Sie hat fünf Pullover auf einmal gekauft. Zwei davon sind rot. เธอซื้อเสื้อกันหนาวทีเดียวห้าตัว สองตัวเป็นสีแดง (สังเกตว่า davon ณ ที่นี้ หมายถึง von fünf Pullover)
brav(adj) ที่เชื่อฟังและว่านอนสอนง่าย

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Avantgarde {f}avant-garde [Add to Longdo]
Aventuringlasur {f}aventurine glaze saturated iron glaze [Add to Longdo]
Avionik {f}avionic [Add to Longdo]
Avis {m,n} | Voravis {m,n}advice; advice note; notice | preadvice [Add to Longdo]
Avocado {f}avocado [Add to Longdo]
Avocadobaum {m} [bot.]avocado tree [Add to Longdo]
avancierento be promoted [Add to Longdo]
avancierento advance [Add to Longdo]
avancieren zuto rise (advance) to the position of [Add to Longdo]
avisierento advise [Add to Longdo]
Avosettkolibri {m} [ornith.]Fiery-tailed Awlbill [Add to Longdo]
Avarua (Hauptstadt der Cook-inseln )Avarua (capital of Cook Islands) [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
avant-propos(n) |m| คำนำ
avec courage(phrase) กล้าหาญ, ด้วยความกล้าหาญ, See also: S. courageux,-euse,
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
avoir besoin de(phrase) มีความต้องการ Il a besoin d'une nouvelle voiture. = เขาต้องการรถคันใหม่
avoir faim(vi) หิวข้าว แปลตรงตัว คือ มีอาการหิว
avoir froid(phrase) รู้สึกหนาว, หนาวตัว เช่น j'ai froid! = ฉันหนาวจัง, See also: A. avoir chaud,
avoir la pêcheมีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมมาก
partir en avion(vi) ไปด้วยเครื่องบิน, บินไป , See also: S. prendre l'avion, aller en avion, Related. voler
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
travail(n) |m, pl. travaux| งาน เช่น travail au noir งานที่ผิดกฎหมายหรืองานที่มีการรับค่าจ้างโดยไม่ได้เสียภาษี, See also: S. boulot ,

Japanese-English: EDICT Dictionary
涔々;涔涔[しんしん, shinshin] (adv-to,adj-t) (uk) falling heavily (of rain, snow, etc.) [Add to Longdo]
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak [Add to Longdo]
H;h[エッチ(P);エイチ, ecchi (P); eichi] (n) (1) H; h; (adj-na,n) (2) (uk) (from 変態) (See 変態・へんたい・2) indecent; lewd; frisky; sexy; (vs) (3) (uk) to have sex; (P) [Add to Longdo]
HWR[エッチダブリューアール, ecchidaburyu-a-ru] (n) (See 重水炉) heavy-water reactor; HWR [Add to Longdo]
NULLPO[ぬるぽ;ヌルポ;なるぽ;ナルポ, nurupo ; nurupo ; narupo ; narupo] (n) (uk) (sl) null pointer exception (in the Java programming language) [Add to Longdo]
P波;ピー波[ピーは, pi-ha] (n) P-wave (e.g. of earthquake); primary wave [Add to Longdo]
RAS[ラス, rasu] (n) (1) remote access service; RAS; (2) reliability, availability, serviceability; RAS [Add to Longdo]
SOS[エスオーエス, esuo-esu] (n) save our souls; SOS [Add to Longdo]
S波;エス波[エスは, esu ha] (n) S-wave (e.g. of earthquake); secondary wave [Add to Longdo]
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた上げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
アクサングラーブ[あくさんぐらーぶ, akusangura-bu] grave accent, ` [Add to Longdo]
アバター[あばたー, abata-] avatar [Add to Longdo]
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]
インタリーブ[いんたりーぶ, intari-bu] interleave (vs) [Add to Longdo]
エナジーセーバ[えなじーせーば, enaji-se-ba] energy saver [Add to Longdo]
エナジーセーブの即時実行[エナジーセーブそくじじっこう, enaji-se-bu sokujijikkou] quick energy saver [Add to Longdo]
エナジーセーブモード[えなじーせーぶもーど, enaji-se-bumo-do] energy save mode, low power mode [Add to Longdo]
エントロピー[えんとろぴー, entoropi-] entropy, mean information content, average information content [Add to Longdo]
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Av \Av\ n.
   1. the eleventh month of the civil year; the fifth month of
    the ecclesiastical year in the Jewish calendar (in July
    and August).
 
   Syn: Ab
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Av
   n 1: the eleventh month of the civil year; the fifth month of
      the ecclesiastical year in the Jewish calendar (in July and
      August) [syn: {Ab}, {Av}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AV
     Audio/Video, "A/V"
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 AV
     AudioVisual [macintosh] (Apple)
     

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 av
  from; of

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top