Search result for

ate

(158 entries)
(0.1633 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ate-, *ate*
Possible hiragana form: あて
English-Thai: Longdo Dictionary
patently(adv) อย่างชัดเจน อย่างเห็นๆ
coordinate(v) ประสานงาน
dilated(adj) ขยายตัว พองตัว
nucleate(vi vt) ก่อตัวขึ้นเป็น nucleus, ก่อเป็นรูปร่างขึ้น
asphyxiate(vi) หายใจไม่ออก, S. suffocate
cater to so.(vi) จัดหามาเพื่อคนใดคนหนึ่งหรือคนกลุ่มหนึ่ง เช่น There is something for everyone on the Internet. Very few topics and specialties are not catered to on the web., The day television programs cater to housewives.
plate(n) แผ่นธรณีภาค,แผ่นเปลือกโลก
neonate(n) ทารก, เด็กแรกเกิด
substrate(n) สารตั้งต้น(ทางเคมี), starting material
platelet(n) เกล็ดเลือด

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ate[VT] กริยาช่อง 2 ของ eat
ate[VI] กริยาช่อง 2 ของ eat
ate[SUF] เกี่ยวกับบุคคล หน้าที่ หรือลักษณะเฉพาะ
ate[SUF] ผลการกระทำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ate(เอท) อดีตกาลของ eat
atebrin(เอท'ทะบริน) n. = quinacrine
atelic(อะเทล'ลิค) adj. ไม่สมบูรณ์
atelier(แอท'เทลเย) n.,Fr. ห้องศิลป, ห้องทำงานด้านศิลป (workshop, studio)
abate(อะเบท') vt.,vi. ลดน้อยลง, บรรเทา, เลิกล้ม, เลิก, ระงับ, Syn. lessen, moderate
abbreviate(อะบรี'วิเอท) vt. ย่อ, เขียนย่อ, คำย่อ, การย่อ -abbreviator n., -abbreviation n. ตัวอย่าง: *The word "inch" is abbreviated "in" คำว่า "inch" ถูกย่อเป็น "in"* (แบบ 1, 18)
abbreviated(อะบรี' วิเอเทด) adj .สั้น, ทำให้สั้นเข้า, หายาก,ไม่พอเพียง, Syn. shortened
abdicate(แอบ' ดิเคท) vt.,vi. สละ (ราชสมบัติ, ตำแหน่ง, อำนาจ) -abdicator n.,
abirritate(แอบเบอ' ริเทท) vt. บรรเทาอาการระคายเคือง
ablate(แอบ' เลท) vt.,vi. ระเหยไป, ละลายหายไป,ขจัดออก-ablation n. -ablative adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
ate(vt) pt ของ eat
abate(vi) บรรเทา,ลดน้อยลง,เบาบาง
abatement(n) การหยุด,การเลิก,การระงับ,การลดน้อยลง
abbreviate(vt) ย่อ,ทำให้สั้นลง
abdicate(vi,vt) ลาออก,สละราชสมบัติ, ยกเลิก
abnegate(vi) ล้มเลิก,ยกเลิก,บอกปัด,เลิก
abominate(vt) ขยะแขยง,รังเกียจ,เกลียด
abrogate(vt) เพิกถอน,ยกเลิก
accelerate(vi,vt) เร่งความเร็ว
accentuate(vt) เน้นเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ATE (automatic test equipment)เอทีอี (เครื่องทดสอบอัตโนมัติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
atelectasisปอดแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
atelierห้องปฏิบัติงานศิลปะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
atelier libreห้องปฏิบัติงานศิลปะเสรี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atelectasisอะตีเล็คเตซิส, เนื้อปอดทึบ, ถุงลมปอดแฟบ, ปอดแฟบ, ปอดไม่ขยาย, เนื้อปอดแฟบ, การยุบแฟบของปอด, เนื้อปอดทึบไปหมด, อะทีเลคเทซิส, ถุงลมโป่งพอง [การแพทย์]
Atelectasis, Localปอดแฟบ [การแพทย์]
Atelectasis, Massiveปอดแฟบ, ปอดแฟบอย่างมาก [การแพทย์]
Atelectasis, Primaryปอดแฟบปฐมภูมิ [การแพทย์]
Atelectasis, Pulmonaryถุงลมแฟบ [การแพทย์]
Aterioles, Efferentหลอดเลือดแดงออกจากโกลเมอรูลัส, เอฟเฟอเรนท์อาร์เทอริโอล, หลอดโลหิตแดงขนาดเล็กที่ออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ateกิน Ip Man 2 (2010)
Come to the atelier with me today.ไปที่ทำงานกับหนูวันนี้ New Haven Can Wait (2008)
I told you that once the machine ate my fabric,ฉันบอกเธอแล้วครั้งนึงว่าจักรมันกินผ้า Pret-a-Poor-J (2008)
And you ate your five minutes after the ceremony.- และคุณก็กินมันหลังจางจบพิธีไป 5 นาที - ใช่ There Might be Blood (2008)
So maybe it was just a reaction to something I ate.ดังนั้นอาจเป็นอาการที่เกิดจากสิ่งที่ผมกินก็ได้นะครับ Adverse Events (2008)
To something they ate for breakfast?กับอะไรที่ที่พวกเค้ากินเป็นอาหารเช้านะ Adverse Events (2008)
You want to investigate him because he ate a donut?คุณต้องการสืบหาเกี่ยวกับตัวเขา เพราะเขาเคยกินโดนัท Lucky Thirteen (2008)
Because he ate the donut.เพราะผมกินโดนัทมา Lucky Thirteen (2008)
The snake ate a mouse - one swallow, straight down.งูมันกินหนู กลืนลงไปเลย Valiant (2008)
We ate when we felt like it.พวกเราทำอย่างที่อยากทำ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
OK, yeah. I mean, I just ate.แบบว่าข้าเพิ่งกินมา เอ่อ... Kung Fu Panda (2008)
May I remind you that we both just ate 30 burgers... and four large orders of fries?ฉันจะเตือนให้แกรู้ เราเพิ่งกินเบอร์เกอร์ 30 ชิ้น... กับเฟรนช์ฟรายส์ 4 กล่องใหญ่นะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ateHe fell ill because he ate too much.
ateThe fish I ate yesterday did not agree with me.
ateHe ate as many as ten eggs, no sweat.
ateWe ate sandwiches for breakfast.
ateHe looks like a cat that ate the canary.
ateHe ate it in no time.
ateHe ate all of the apple.
ateIt was disappointing that nobody ate the expensive sushi I had served.
ateRust ate away the iron bar.
ateSomething I ate yesterday disagreed with me.
ateI ate a hamburger and ordered another.
ateI ate too much food yesterday.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่า[v.] (ā) EN: decorate   
แอมโมเนียมไนเทรต[n. exp.] (aēmmōnīem naithrēt) EN: ammonium nitrate   FR: nitrate d'ammonium [m]
แอสทาทีน[n.] (aētthāthīn = aēsthāthīn) EN: astatine   FR: astate [m]
อาหารฉายรังสี[n. exp.] (āhān chāi rangsī) EN: irradiated food   
อาหารสำเร็จรูป[n. exp.] (āhān samretrūp) EN: instant meal ; delicatessen   FR: nourriture instantanée [f]
อโหสิ[v.] (ahōsi) EN: forgive ; pardon ; exonerate   FR: pardonner
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อัยการทหาร[n. exp.] (aiyakān thahān) EN: judge advocate.   
อาการ[n.] (ākān) EN: state ; condition ; manner   FR: état (de santé) [m] ; condition (de santé) [f]
อากาศ[n.] (ākāt) EN: weather ; climate   FR: temps [m] ; météo [f] ; climat [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ATE    EY1 T
ATEK    EY1 T EH2 K
ATEN    EY1 T AH0 N
ATER    EY1 T ER0
ATES    EY1 T S
ATENCIO    AH0 T EH1 N S IY0 OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ate    (v) (e1 t)
atelier    (n) (a1 t e1 l i ei)
ateliers    (n) (a1 t e1 l i ei z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
アテネ[あてね, atene] (n) กรุงเอเธนส์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
宛先[あてさき, atesaki] ที่อยู่ผู้รับที่จ่าไว้หน้าซอง
宛名[あてな, atena] ชื่อ(และที่อยู่)ของผู้รับที่จ่าไว้หน้าซอง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
当てる[あてる, ateru] Thai: ทาย
充てる[あてる, ateru] Thai: กำหนดขึ้น English: to set aside

German-Thai: Longdo Dictionary
atemlos(adj) หอบ, ขาดลมหายใจ, See also: S. keuchen,nach Luft ringen,
Daten(n) |pl| ข้อมูล, See also: die Angaben
Monate(n) |pl.|, See also: der Monat
Soldaten(n) |pl.|, See also: der Soldat
Staaten(n) |pl.|, See also: der Staat
Theater(n) |das, pl. Theater| โรงละคร, โรงโอเปร่า
Vater(n) |der, pl. Väter| พ่อ
späterหลังจากนั้น, ทีหลัง
Resultate(n) |pl.|, See also: das Resultat
abraten von(vi) |riet ab, hat abgeraten| แนะนำไม่ให้ทำ, ห้ามปราม เช่น Experten raten davon ab, Weissmacherzahnpasta täglich einzusetzen.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
atemberaubend {adj} (adj adv ) สวยจนลืมหายใจ,สวยอย่างมาก,น่าดึงดูด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atem {m}; Atemzug {m} | Atemzüge {pl} | Atem holen | mit angehaltenem Atembreath | breaths | to catch one's breath | with bated breath [Add to Longdo]
Atemgerät {n}respirator [Add to Longdo]
Atemloch {n} | Atemlöcher {pl}spiracle | spiracles [Add to Longdo]
Atemlosigkeit {f}breathlessness [Add to Longdo]
Atempause {f} | Atempausen {pl}breathing time | breathing times [Add to Longdo]
Atemschutz {m}respiratory protection [Add to Longdo]
Atemschutzgerät {n}breathing apparatus; respirator [Add to Longdo]
Atemschutzmaske {f}respirator mask [Add to Longdo]
Atemübung {f}breathing exercises [Add to Longdo]
Atemzug {m}exhalation [Add to Longdo]
atemberaubend {adj}breath-taking; breathtaking [Add to Longdo]
atemberaubend; überwältigend {adj}stunning [Add to Longdo]
atemlos {adj}breathless [Add to Longdo]
atemlosout of breath [Add to Longdo]
atemlos {adv}breathlessly [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller en bateauเดินทางด้วยเรือ, See also: aller
château, châteux(n) le, = ปราสาท
ordinateur(n) |m, pl. ordinateurs| เครื่องคอมพิวเตอร์
hâteการกระทำด้วยความเร็ว, ความรีบเร่ง, See also: S. précipitation,
tomate(n) |f, pl. tomates| มะเขือเทศ
gâteau(n) |m, pl. gâteaux| ขนมเค้ก

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
 ???[, ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
×[ばつ;ぺけ;ペケ, batsu ; peke ; peke] (n) (1) (See 罰点) x-mark (used to indicate an incorrect answer in a test, etc.); (2) (ペケ only) (uk) impossibility; futility; uselessness [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
3元材料[さんげんざいりょう, sangenzairyou] (n) ternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]
4元材料[よんげんざいりょう, yongenzairyou] (n) quaternary material (e.g. semiconductor) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あて先[あてさき, atesaki] destination [Add to Longdo]
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
べき乗打切り待機法[べきのりうちきりたいきほう, bekinoriuchikiritaikihou] truncated binary exponential back-off [Add to Longdo]
より大きい[よりおおきい, yoriookii] greater than (>) [Add to Longdo]
より大きいまたは等しい[よりおおきいまたはひとしい, yoriookiimatahahitoshii] greater than or equal to (>=) [Add to Longdo]
アイドル状態[アイドルじょうたい, aidoru joutai] idle state, idle conditions [Add to Longdo]
アクティブ化[アクティブか, akuteibu ka] activate [Add to Longdo]
アベイラブルビットレイト[あべいらぶるびっとれいと, abeiraburubittoreito] available bit rate [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
休息[きゅうそく, kyuusoku] Atempause, -Pause [Add to Longdo]
充てる[あてる, ateru] zuweisen, verwenden [Add to Longdo]
当てる[あてる, ateru] treffen, zutreffen [Add to Longdo]
当て字[あてじ, ateji] phonetisches_Aequivalent [Add to Longdo]
息切れ[いきぎれ, ikigire] Atemnot, Kurzatmigkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ate \Ate\ (?; 277),
   the preterit of {Eat}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ate \A"te\, n. [Gr. ?.] (Greek. Myth.)
   The goddess of mischievous folly; also, in later poets, the
   goddess of vengeance.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -ate \-ate\ [From the L. suffix -atus, the past participle
   ending of verbs of the 1st conj.]
   1. As an ending of participles or participial adjectives it
    is equivalent to -ed; as, situate or situated; animate or
    animated.
    [1913 Webster]
 
   2. As the ending of a verb, it means to make, to cause, to
    act, etc.; as, to propitiate (to make propitious); to
    animate (to give life to).
    [1913 Webster]
 
   3. As a noun suffix, it marks the agent; as, curate,
    delegate. It also sometimes marks the office or dignity;
    as, tribunate.
    [1913 Webster]
 
   4. In chemistry it is used to denote the salts formed from
    those acids whose names end -ic (excepting binary or
    halogen acids); as, sulphate from sulphuric acid, nitrate
    from nitric acid, etc. It is also used in the case of
    certain basic salts.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eat \Eat\ ([=e]t), v. t. [imp. {Ate} ([=a]t; 277), Obsolescent &
   Colloq. {Eat} ([e^]t); p. p. {Eaten} ([=e]t"'n), Obs. or
   Colloq. {Eat} ([e^]t); p. pr. & vb. n. {Eating}.] [OE. eten,
   AS. etan; akin to OS. etan, OFries. eta, D. eten, OHG. ezzan,
   G. essen, Icel. eta, Sw. [aum]ta, Dan. [ae]de, Goth. itan,
   Ir. & Gael. ith, W. ysu, L. edere, Gr. 'e`dein, Skr. ad.
   [root]6. Cf. {Etch}, {Fret} to rub, {Edible}.]
   1. To chew and swallow as food; to devour; -- said especially
    of food not liquid; as, to eat bread. "To eat grass as
    oxen." --Dan. iv. 25.
    [1913 Webster]
 
       They . . . ate the sacrifices of the dead. --Ps.
                          cvi. 28.
    [1913 Webster]
 
       The lean . . . did eat up the first seven fat kine.
                          --Gen. xli.
                          20.
    [1913 Webster]
 
       The lion had not eaten the carcass.  --1 Kings
                          xiii. 28.
    [1913 Webster]
 
       With stories told of many a feat,
       How fairy Mab the junkets eat.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The island princes overbold
       Have eat our substance.        --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
       His wretched estate is eaten up with mortgages.
                          --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   2. To corrode, as metal, by rust; to consume the flesh, as a
    cancer; to waste or wear away; to destroy gradually; to
    cause to disappear.
    [1913 Webster]
 
   {To eat humble pie}. See under {Humble}.
 
   {To eat of} (partitive use). "Eat of the bread that can not
    waste." --Keble.
 
   {To eat one's words}, to retract what one has said. (See the
    Citation under {Blurt}.)
 
   {To eat out}, to consume completely. "Eat out the heart and
    comfort of it." --Tillotson.
 
   {To eat the wind out of a vessel} (Naut.), to gain slowly to
    windward of her.
 
   Syn: To consume; devour; gnaw; corrode.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ate
   n 1: goddess of criminal rashness and its punishment

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ATE
     Asynchronous Terminal Emulation (Banyan, VINES)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ATE
     ATM Terminating Equipment (SONET, ATM)
     

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 eat
 
 1. (ate, eaten) yemek
 2. gıda almak
 3. yemek yemek. eat away yavaş yavaş yiyip bitirmek
 4. yiyip durmak. eat one's heart out kendi kendini yemek, çok üzülmek .eat one's words sözünü geri almak. eat out of house and home aşırı derecede yiyerek aile bütçesini altüst etmek. eat up yiyip bitirmek. eatable yenebilir What's eating you? (k.dili.) Nen var?
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 overeat
 
 1. (-ate, -eaten) fazla yemek yemek, oburluk etmek.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top