Search result for

astrologies

(87 entries)
(1.8678 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astrologies-, *astrologies*, astrologie , astrology
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา astrologies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *astrologies*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astrological    [ADJ] ในทางโหราศาสตร์, Syn. mysterious, mystical

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
gastrologistแพทย์โรคกระเพาะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astrologic(al) (แอสโทรลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับโหราศาสตร์ (of astrology)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Same astrological readings.เหมือนในโหราศาสตร์ Bomui walcheu (2006)
It all depends on what his astrological sign is.หุบปากๆๆๆๆ And Then There Were Fewer (2010)
Some astrological lore about the two of us on some collision course of destiny.ทางโหรศาสตร์ที่สืบทอดมา เกี่ยวกับ 2 ตระกูลเรา การมาบรรจบ ตามที่ชะตาได้ลิขิตไว้ Bound (2011)
I mean, I've got hosts imagining voices and climbing mountaintops to consult their astrological chart.ฉันหมายถึง ฉันมีหุ่นที่คิดว่ามีเสียงสั่งให้มันปีนหน้าผา เพื่อที่จะทำแผนที่ดวงดาว Dissonance Theory (2016)
Pardon?Wie bitte? Astrologie. Carry On Constable (1960)
As a modern businessman, I work solely on the basis of astrology.Als Geschäftsmann arbeite ich auf astrologischer Grundlage. The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
Have a seat. You are interested in astrology and such, aren't you?Sie interessieren sich doch für Astrologie? The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
He's very much interested in the occult, especially astrology. Only in a very amateurish way.Er interessiert sich für okkulte Dinge, speziell für Astrologie. The 1,000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
Although it's known he's a superstitious man or have you finally given up astrology?Obwohl jeder weiß, dass er sehr abergläubisch ist, oder haben Sie die Astrologie endlich aufgegeben? The Jungle (1961)
Interested in astrology, too.- Ein Astrologie-Fan. Carry on Cruising (1962)
You fill your head with this: stars, fortunes, astrology.Und du denkst nur an das hier - Sterne, Glück, Astrologie. The Moon-Spinners (1964)
Do you know he devours books on astrology? Strong with charms and fetishes like a witch doctor.Er liest Astrologiebücher und glaubt an Fetische, wie ein Medizinmann. The Moon-Spinners (1964)
If it hadn't been for your grotesque addiction to astrology, I could've handled the whole deal from here, without involving anyone else.Ohne Ihren grotesken Hang zur Astrologie hätte ich alles hier und im Geheimen abwickeln können. The Moon-Spinners (1964)
My chart has not lied.Die Astrologie lügt nicht. The Moon-Spinners (1964)
It was your chart, I suppose that produced Madame Habib.Dann haben wir Madame Habib wohl auch mithilfe Ihrer Astrologie gefunden? The Moon-Spinners (1964)
Believe me, astrology's a fascinating science.Die Astrologie ist eine faszinierende Wissenschaft. Juliet of the Spirits (1965)
What about the astrology bit? The metaphysical stuff? Is he a bug on it?Was ist mit dem metaphysischen Astrologiekram? A Tiger Hunt in Paris: Part 1 (1966)
What became of your astrologer?Was ist mit der Astrologin? Frankie and Johnny (1966)
Ever since my brother died I've been trying to argue him out of it, this astrology bit, but obviously without much success.Seit mein Bruder starb, bat ich ihn, es aufzugeben, diese Astrologie-Nummer, aber offensichtlich ohne Erfolg. Harper (1966)
- Any astrologist in particular?- Irgendeine bestimmte Astrologie? Harper (1966)
She may have forgotten.Astrologie. The Girl Who Never Had a Birthday: Part 1 (1966)
Believe me, mothers always remember birthdays.- Astrologie? - Astrologie. Ich glaube nicht an Astrologie. The Girl Who Never Had a Birthday: Part 1 (1966)
- Yes, yes.Aber Jeannie glaubt an Astrologie. The Girl Who Never Had a Birthday: Part 1 (1966)
Have a good trip. Oh, thank you, master. - Oh, goodbye, master.Selbst wenn ich damit einverstanden wäre... wo finden wir bei der NASA ein Buch über Astrologie? The Girl Who Never Had a Birthday: Part 1 (1966)
Well, I guess you'll just have to learn to trust me.- Neptun war wo? - Das sind astrologische Sternzeichen. Who Needs a Green-Eyed Jeannie? (1966)
I understand that you're the only one that Princess Francesca will allow to cast her horoscope?Angeblich sind Sie die einzige Astrologin, der es gestattet ist, Prinzessin Francesca das Horoskop zu erstellen. The Astrologer (1967)
Now, Mademoiselle Varnay, how do you get such great accuracy in your astrological predictions?Also, Mademoiselle Varnay, was ist das Geheimnis Ihrer astrologischen Vorhersagungen? The Astrologer (1967)
In other words, you're saying that a universal belief in astrology could lead to peace on earth?Sie wollen also behaupten, dass der Glaube an die Astrologie der Erde Frieden bringt? The Astrologer (1967)
I am an astrologer.Ich bin Astrologin. The Astrologer (1967)
Mademoiselle, I'm afraid I'm not a great believer in astrology.Mademoiselle, ich fürchte, ich glaube nicht sehr an Astrologie. The Astrologer (1967)
In view of the rumours of a revolution in your country, will you ignore the prediction of an astrologer as famous as Mademoiselle Varnay?In Anbetracht der Gerüchte um eine Revolution, können Sie da die Vorhersage einer so berühmten Astrologin einfach in den Wind schlagen? The Astrologer (1967)
I do not believe in astrology, Mr. Thompson.Ich glaube nicht an Astrologie, Mr. Thompson. The Astrologer (1967)
There is a woman here at the airport, an astrologer.Hier am Flughafen ist eine Frau, eine Astrologin. The Astrologer (1967)
- An astrologer?- Eine Astrologin? The Astrologer (1967)
Colonel Stahl, I should like you to meet Mademoiselle Varnay, a very gifted astrologer.Colonel Stahl, ich möchte Ihnen Mademoiselle Varnay vorstellen, eine bekannte Astrologin. The Astrologer (1967)
Please advise me regarding the presence of an astrologer, Mademoiselle Varnay, on the plane.Bitte bestätigen Sie mir die Anwesenheit einer Astrologin namens Mademoiselle Varnay an Bord des Flugzeuges. The Astrologer (1967)
Colonel Stahl, whether or not you believe in astrology, there are things happening aboard this airplane you should be aware of.Colonel Stahl, ob Sie an Astrologie glauben oder nicht, an Bord dieser Maschine gehen Dinge vor sich, von denen Sie wissen sollten. The Astrologer (1967)
- Wasn't Hitler an astrology bug?- War Hitler nicht Astrologie-gläubig? The Legacy (1967)
There are astrological symbols on the back of this.Auf der Rückseite hiervon sind astrologische Symbole. The Legacy (1967)
Study arithmetic, astrology, astrophysics...Sie werden Arithmetik, Astrologie, Astrophysik studieren... Staraya, staraya skazka (1968)
I didn't know you went in for astrology.Dass Sie Astrologie betreiben, ist mir neu. The Gypsy (1970)
Have the police introduced astrological measures lately?Bedient sich die Polizei neuerdings der Astrologie? The Naked Countess (1971)
By my astrology I have found out that on Monday next a rain will fall so fierce that Noah's flood was only half as great.Giovanni, ich lüge nicht. Durch meine astrologische Kunst habe ich entdeckt, dass es Montag mehr regnen wird als bei Noahs Sintflut. The Canterbury Tales (1972)
I happen to believe in astrology,Das ist so, weil ich an Astrologie glaube. Asylum (1972)
- She works for an astrologer.- Etwas mit Astrologie. Play It Again, Sam (1972)
Don 't give me all that astrology crap.Komm mir jetzt nicht mit Astrologie. Pulp (1972)
- It's become an obsession...Aber es ist uns verwehrt, Trost in der Astrologie zu suchen. The Weapon, the Hour & the Motive (1972)
The astrological portentsDie astrologischen Voraussagungen. Dennis Moore (1973)
Plus the club subscribes to an astrology service.Außerdem ist unser Verein bei einem Astrologie Service angemeldet. Death Race 2000 (1975)
Do you believe in astrology?Glaubst du an Astrologie? Love and Cool Water (1976)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิทินโหราศาสตร์    [N] astrological calendar, Thai definition: การนับวันเดือนปีตามหลักโหราศาสตร์
ทับลัคน์    [V] astrological event, See also: be of auspicious moment fixed upon by astrologers, Thai definition: ลักษณะที่ดาวพระเคราะห์มีตำแหน่งอยู่ในเรือนเดียวกันหรือจรมาร่วมลัคนา
ทับหลังลัคน์    [V] astrological event, Syn. พระเคราะห์ทับหลังลัคน์, Thai definition: ลักษณะที่พระเคราะห์ที่อยู่ในเรือนวินาศหรือเป็น 12 กับลัคนา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหราศาสตร์[n.] (hōrāsāt) EN: astrology   FR: astrologie [f]
นักษัตรวิทยา[n.] (naksattrawitthayā) EN: astrology   FR: astrologie [f]
ปฏิทินโหราศาสตร์[n. exp.] (patithin hōrāsāt) EN: astrological calendar   
ปีมะเมีย[n. exp.] (pī mamia) EN: Year of the Horse (Chinese astrology)   FR: année du cheval (astrologie chinoise ) [f]
ปีมะโรง[n. exp.] (pī marōng) EN: Year of the Dragon (Chinese astrology)   FR: année du dragon (astrologie chinoise) [f]
ปีมะเส็ง[n. exp.] (pī maseng) EN: Year of the Snake (Chinese astrology)   FR: année du serpent (astrologie chinoise) [f]
ปีเกาะ[n. exp.] (pī thǿ) EN: Year of the Rabbit (Chinese astrology)   FR: année du lièvre (astrologie chinoise) [f]
ปีวอก[n. exp.] (pī wøk) EN: Year of the Monkey (Chinese astrology)   FR: année du singe (astrologie chinoise ) [f]
วิชาดาว[n. exp.] (wichā dāo) EN: astrology   FR: astrologie [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTROLOGICAL    AE2 S T R AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astrological    (j) (a2 s t r @ l o1 jh i k l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Astrologie {f}; Sterndeuterei {f}astrology [Add to Longdo]
Menschenastrologie {f}judicial astrology [Add to Longdo]
astrologisch {adj}astrologic [Add to Longdo]
astrologischastrological [Add to Longdo]
astrologisch {adv}astrologically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一白[いっぱく, ippaku] (n) (1) (See 九星) first of nine traditional astrological signs (corresponding to Mercury and north); (2) white patch on one foot of a horse; horse with such a patch; (3) surface (landscape) that is white all over; pure white [Add to Longdo]
九紫[きゅうし, kyuushi] (n) (See 九星) ninth of nine traditional astrological signs (corresponding to Mars and south) [Add to Longdo]
九星[きゅうせい, kyuusei] (n) (See 陰陽道,一白・いっぱく・1,二黒・じこく,三碧・さんぺき,四緑・しろく,五黄・ごおう,六白・ろっぱく,七赤・しちせき,八白・はっぱく,九紫・きゅうし) nine traditional astrological signs in Onmyoudou, each corresponding to the year of a person's birth and used to create a horoscope [Add to Longdo]
五黄[ごおう, goou] (n) (See 九星) fifth of nine traditional astrological signs (corresponding to Saturn and central) [Add to Longdo]
三碧[さんぺき, sanpeki] (n) (See 九星) third of nine traditional astrological signs (corresponding to Jupiter and east) [Add to Longdo]
四緑[しろく, shiroku] (n) (See 九星) fourth of nine traditional astrological signs (corresponding to Jupiter and south-east) [Add to Longdo]
七赤[しちせき, shichiseki] (n) (See 九星) seventh of nine traditional astrological signs (corresponding to Venus and west) [Add to Longdo]
宿曜経[すくようきょう;しゅくようきょう;すくようぎょう, sukuyoukyou ; shukuyoukyou ; sukuyougyou] (n) Xiuyaojing (Indian astrological text written by Amoghavajra) [Add to Longdo]
選日[せんじつ, senjitsu] (n) selecting an auspicious date by looking at the astrological information on the calendar; date selected in such a manner [Add to Longdo]
二黒[じこく, jikoku] (n) (See 九星) second of nine traditional astrological signs (corresponding to Saturn and southwest) [Add to Longdo]
八白[はっぱく, happaku] (n) (See 九星) eighth of nine traditional astrological signs (corresponding to Saturn and north-east) [Add to Longdo]
六白[ろっぱく, roppaku] (n) (See 九星) sixth of nine traditional astrological signs (corresponding to Venus and north-west) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
星家[xīng jiā, ㄒㄧㄥ ㄐㄧㄚ, ] astrologist (in former times) [Add to Longdo]
生辰八字[shēng chén bā zì, ㄕㄥ ㄔㄣˊ ㄅㄚ ㄗˋ, ] one's birth data for astrological purposes, combined from year, month, day, hour, heavenly trunk and earthly branch [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
星占い[ほしうらない, hoshiuranai] Astrologie, Horoskop [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top