Search result for

astound

(43 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astound-, *astound*, astoun
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astound[VT] ประหลาดใจ, Syn. surprise, ameze
astounding[ADJ] น่าประหลาดใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astound(แอสเทาดฺ') vt. ทำให้งงงวย,ทำให้ตกใจ (ด้วยความประหลาดใจ) . -adj. ประหลาดใจ,ตกใจ,สะดุ้งเฮือก, Syn. shock, stun,startle)

English-Thai: Nontri Dictionary
astound(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้งง
astounding(adj) น่างงงวย,น่าตกใจ,น่าประหลาดใจ
astoundingly(adv) อย่างน่างงงวย,อย่างน่าตกใจ,อย่างน่าประหลาดใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- His pettiness is astounding.-ความหยุมหยิมของพระองค์ช่างน่าประหลาดใจนัก The Other Boleyn Girl (2008)
I cannot believe Tris dated a straightedge. That's, like, astounding.ไม่อยากเชื่อเลยว่าทริสจะเดตกับไอ้บื้อนั่น มันพิลึกสุดๆ Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
That your belief in us and the company and your integrity is just astounding. So, let's hear it for walt.ยอมความซะ วอลท์ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
It's astounding to think that this horror happens in one of the most beautiful places.เพื่อจะได้รับอนุญาตที่จะทำนั่นนี่ และไม่มีใครอยากจะทำอะไร โดยไม่ได้รับอนุญาต The Cove (2009)
Your depth of knowledge astounds.อึ้งกับความรู้เธอเลยนะเนี่ย Ben 10: Alien Swarm (2009)
Your lack of imagination astounds me. This is only the beginning. If you can master this, you can sneak anything out of a store between your knees.- จินตนาการกว้างๆหน่อยซิจ๊ะ นี่มันแค่เริ่มต้น พอเธอเก่งเมื่อไหร่ เธอจะซ่อนของไว้ตรงเข่าได้ รองเท้า, ชุดงานพรอม ฉันเคยซ่อนเค้กวันเกิดออกมาได้ โดยที่เทียนยังจุดไฟอยู่เลย แน่ใจเหรอ? The Rhodes Not Taken (2009)
And astounding lack of scruples would precludeและความประหลาดใจต่อความไร้ศีลธรรมจะขัดขวาง Don't Walk on the Grass (2009)
Now, this guy is up to something incredibly illegal and astoundingly deadly.ตอนนี้ชายคนนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งที่เหลือเชื่อและ ผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง MacGruber (2010)
You'll delight and astound,ท่านจะปลื้มปิติและประหลาดใจ Legends (2010)
Your company last night yet astounds the senses.ข้ายังคงทึ่งพวกของท่านเมื่อคืนอยู่เลย Legends (2010)
It-it was an astounding creature!ช่างน่าอัศจรรย์ใจ! Johari Window (2010)
# It will astound you... #It will astound you... Episode #1.4 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
astoundI was astounded by the news that Mary won the first prize.
astoundThe news of his sudden death astounded me.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิศวง[v.] (phitsawong) EN: wonder ; amaze ; astonish ; astound   
ตื่น[adj.] (teūn) EN: astounded ; astonished ; surprised   FR: en émoi

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTOUND    AH0 S T AW1 N D
ASTOUNDS    AH0 S T AW1 N D Z
ASTOUNDED    AH0 S T AW1 N D AH0 D
ASTOUNDING    AH0 S T AW1 N D IH0 NG
ASTOUNDINGLY    AH0 S T AW1 N D IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astound    (v) (@1 s t au1 n d)
astounds    (v) (@1 s t au1 n d z)
astounded    (v) (@1 s t au1 n d i d)
astounding    (v) (@1 s t au1 n d i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
肝をつぶす;肝を潰す[きもをつぶす, kimowotsubusu] (exp,v5s) to be frightened out of one's wits; to be amazed; to be astounded; to be stunned [Add to Longdo]
気が遠くなる[きがとおくなる, kigatookunaru] (exp,v5r) (1) to faint; to lose consciousness; (2) to feel overwhelmed; to be astounded [Add to Longdo]
驚異的[きょういてき, kyouiteki] (adj-na) wonderful; astounding; marvellous [Add to Longdo]
驚天動地[きょうてんどうち, kyoutendouchi] (n,adj-no) astounding; startling; world-shaking; amazing; earth-shattering [Add to Longdo]
衝撃的[しょうげきてき, shougekiteki] (adj-na) devastating; gut-wrenching; shocking; startling; sensational; astounding; astonishing [Add to Longdo]
突拍子も無い;突拍子もない[とっぴょうしもない, toppyoushimonai] (adj-i) astounding; tremendous; crazy; exorbitant [Add to Longdo]
呆れる(P);惘れる[あきれる, akireru] (v1,vi) to be amazed; to be shocked; to be astonished; to be astounded; to be disgusted; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yà, ㄧㄚˋ, / ] astounded [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aston \As*ton"\, Astone \As*tone"\, v. t. [imp. & p. p.
   {Astoned}, {Astond}, or {Astound}.] [See {Astonish}.]
   To stun; to astonish; to stupefy. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Astound \As*tound"\, a. [OE. astouned, astound, astoned, p. p.
   of astone. See {Astone}.]
   Stunned; astounded; astonished. [Archaic] --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Thus Ellen, dizzy and astound.
      As sudden ruin yawned around.      --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Astound \As*tound"\, v. t. [imp. & p. p. {Astounded}, [Obs.]
   {Astound}; p. pr. & vb. n. {Astounding}.] [See {Astound}, a.]
   1. To stun; to stupefy.
    [1913 Webster]
 
       No puissant stroke his senses once astound.
                          --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   2. To astonish; to strike with amazement; to confound with
    wonder, surprise, or fear.
    [1913 Webster]
 
       These thoughts may startle well, but not astound
       The virtuous mind.          --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 astound
   v 1: affect with wonder; "Your ability to speak six languages
      amazes me!" [syn: {amaze}, {astonish}, {astound}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top