Search result for

asteroid

(40 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asteroid-, *asteroid*, asteroi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
asteroid[ADJ] ที่มีลักษณะเหมือนดาว, Syn. starlike

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
asteroid(แอส'เทอรอยด) n. กลุ่มวัตถุในอวกาศที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-480 ไมล์ หรือน้อยกว่าโคจรอยุ่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส. -adj. คล้ายดาว. -asteroidal adj. (minor planet)
asteroidean(แอสเทอรอย'เดียน) n. สัตว์ทะเลจำพวกปลาดาว (an echinoderm)

English-Thai: Nontri Dictionary
asteroid(adj) คล้ายดาว,เป็นรูปดาว
asteroid(n) ดาวเคราะห์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Asteroidดาวเคราะห์น้อย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
asteroidดาวเคราะห์น้อย, กลุ่มดาวจำนวนมากที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ อยู่ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Asteroid Inclusionแอสเตอรอยด์อินคลูชัน [การแพทย์]
Asteroidsดาวเคราะห์น้อย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Move our ships through the asteroid field to engage them.เคลื่อนยานของเราผ่านสนามดาวเคราะห์น้อย แล้วจัดการกับพวกมันซะ Downfall of a Droid (2008)
The asteroids will protect us.ดาวเคราะห์น้อยจะป้องกันเรา Downfall of a Droid (2008)
It was notable for the fact that it was not moving in an asteroidal ellipse, but rather, it had a hyperbolic orbit and was shooting through our solar system.มันมีความโดดเด่น เพราะมันไม่เคลื่อนที่ อยู่ในวงโคจรของดาวเคราะห์น้อย ยิ่งกว่านั้น มันมีวงโคจรเป็นรูปไฮเปอร์บอล่า The Day the Earth Stood Still (2008)
What are the odds of an asteroid making impact in Manhattan?โอกาสมีแค่ไหนที่ดาวเคราะห์น้อย จะพุ่งชนแมนฮัตตัน The Day the Earth Stood Still (2008)
Then it can't be an asteroid.งั้นมันก็ไม่ใช่ดาวเคราะห์น้อย The Day the Earth Stood Still (2008)
I sustained some damage in an asteroid storm and had to make a landing.ยานข้าได้รับความเสียหายจากฝนดาวตก ทำให้ข้าต้องลงจอด เจ้าจะทำยังไงกับมันก็ได้ Dooku Captured (2009)
In the infinite of a water drop, asteroids... planets...ในน้ำทุกหยด ดาวเคราะห์น้อย ดาวเคราะห์ Oceans (2009)
They have Asteroids. Slide out. I'm gonna go take a little look around.พวกเขามีเกม Asteroids ด้วย เถิบหน่อย ฉันจะไปเดินเที่ยวดูรอบๆนะ Mixology Certification (2010)
So long as someone's paying the electricity bill and defending this throbbing megabrain from asteroid impacts and other dangers,และป้องกันการสั่นนี้สมองล้าน จากผลกระทบดาวเคราะห์ น้อยและอันตรายอื่น ๆ ฉันคิดว่ามันไม่ได้จะ เป็นมือถือมาก Are We Alone? (2010)
Some think asteroid, nuclear war,บ้างคิดว่าจะมีดาวหางพุ่งชน สงครามนิวเคลียร์ Fallen (2010)
If we do live in a cosmic asteroid cube, there is a way we could discover the edges -- not by flying a spaceship across them, but by standing still and watching light as it wraps around the Universe.ถ้าเราไม่อยู่ในก้อนดาวเคราะห์น้อย จักรวาล มีวิธีที่เราสามารถค้นพบขอบ - ไม่ได้โดยยานอวกาศบินข้ามพวก เขา Is There an Edge to the Universe? (2011)
- Oh, look out, asteroids!- ระวัง อุกกาบาต! Studies in Modern Movement (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาวเคราะห์น้อย[n. exp.] (dāokhrǿ nøi) EN: asteroid ; minor planet   FR: astéroïde [m]
แถบดาวเคราะห์น้อย[n. exp.] (thaēp dāokhrǿ nøi) EN: asteroid belt   FR: ceinture d'astéroïdes [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASTEROID    AE1 S T ER0 OY2 D
ASTEROIDS    AE1 S T ER0 OY2 D Z
ASTEROID'S    AE1 S T ER0 OY2 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
asteroid    (n) (a1 s t @ r oi d)
asteroids    (n) (a1 s t @ r oi d z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Asteroid {m} [astron.] | Asteroiden {pl}asteroid | asteroids [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アステロイド[, asuteroido] (n) (See 小惑星) asteroid [Add to Longdo]
海星;人手;海盤車[ひとで;ヒトデ, hitode ; hitode] (n) (1) (uk) starfish (any echinoderm of the class Asteroidea); asteroid; sea star; (2) northern Pacific seastar (Asterias amurensis); (3) (人手 only) someone else's hands; other hands; (4) (人手 only) hand (worker); aide [Add to Longdo]
小惑星[しょうわくせい, shouwakusei] (n) asteroid; (P) [Add to Longdo]
小惑星帯[しょうわくせいたい, shouwakuseitai] (n) asteroid belt [Add to Longdo]
[たい, tai] (n-suf) band (e.g. conduction, valence); belt (e.g. Van-Allen, asteroid, etc.); (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小行星[xiǎo xíng xīng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ, ] asteroid; minor planet [Add to Longdo]
小行星带[xiǎo xíng xīng dài, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥ ㄉㄞˋ, / ] asteroid belt between Mars and Jupiter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Asteroid \As"ter*oid\, n. [Gr. ? starlike, starry; 'asth`r star
   + e'i^dos form: cf. F. ast['e]ro["i]de. See {Aster}.]
   A starlike body; esp. one of the numerous small planets whose
   orbits lie between those of Mars and Jupiter; -- called also
   {planetoids} and {minor planets}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 asteroid
   adj 1: shaped like a star [syn: {asteroid}, {star-shaped}]
   n 1: any of numerous small celestial bodies composed of rock and
      metal that move around the sun (mainly between the orbits
      of Mars and Jupiter)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 asteroid
 
 1. (astr.) küçük gezegen, asteroid, planetoit
 2. (zool.) deniz yıldızı familyası
 3. yıldız gibi. asteroi'dal küçük gezegenle ilgili
 4. yıldıza benzer.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Asteroid [asteːroːiːdə] (n) , s.(m )
   asteroid
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top