Search result for

astern

(46 entries)
(0.0247 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astern-, *astern*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
astern[ADJ] ทางท้ายเรือ, See also: ทางด้านหลังของเรือ
astern[ADV] ไปทางท้ายเรือ, See also: ไปทางด้านหลังของเรือ, Syn. backward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
astern(แอสเทิร์น') adv. ไปทางข้างหลัง,ทางท้ายเรือ,ทางด้านหลังของพาหนะ, Syn. backward ###A. forward)
asternal(เอสะเทอ'นัล) adj. ไม่ติดกับกระดูกสันอก, ไม่ไปทางกระดูกสันอก (not with the sternum)
easternadj. เกี่ยวกับหรือไปหรือมาจากทางทิศตะวันออก
easternern. ชาวตะวันออก
easternmostadj. สุดตะวันออก,สุดบูรพาทิศ
pastern(แพส'เทิร์น) n. กระดูกนิ้วเท้าม้า

English-Thai: Nontri Dictionary
astern(adv) ท้ายเรือ,ไปทางข้างหลัง
eastern(adj) ทางตะวันออก,เกี่ยวกับทิศตะวันออก,ของชาวตะวันออก
easterner(n) ชาวตะวันออก
easternmost(adj) สุดทางทิศตะวันออก,อยู่ทางตะวันออกสุด
northeastern(adj) อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ,อยู่ทางภาคอีสาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
asternal rib; rib, abdominal; rib, falseซี่โครงไม่แท้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shane, they're dead astern.เชนที่พวกเขากำลังไปทางท้ายเรือตาย. Captain Phillips (2013)
Hard astern.ยากที่ท้ายเรือ How I Won the War (1967)
Full astern!ถอยหลังเต็มตัว Titanic (1997)
I put her hard to starboard, and ran the engines full astern, but it was too close.ผมหักขวาสุดแล้ว แต่สายเกินไป Titanic (1997)
Half astern both, Captain!เท่าที่รู้ตอนนี้ แกนยังตรงดีครับ King Kong (2005)
Jean, tie her up. I'll go astern.ฌ็อง มัดเธอไว้ ฉันจะไปดูท้ายเรือ Hannibal Rising (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มัดหมี่[n.] (matmī) EN: Thai silk woven in northeastern Thailand ; mudmee silk   
นกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตาล[n. exp.] (nok ī-køi taphōk sī nāmtān) EN: Eastern Curlew ; Far Eastern Curlew   FR: Courlis de Sibérie [m] ; Courlis de Madagascar [m]
นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ[n. exp.] (nok krajit hūa mongkut) EN: Eastern Crowned Warbler   FR: Pouillot de Temminck [m] ; Pouillot à couronne [m] ; Pouillot couronné [m]
นกยางทะเล[n. exp.] (nok yāng thalē) EN: Pacific Reef Egret ; Eastern Reef-Egret   FR: Aigrette sacrée [f] ; Aigrette des récifs (de l’est) [f] ; Héron des palétuviers [m]
ภาคตะวันออก[n. prop.] (Phāk Tawan Øk) EN: Eastern Thailand   FR: Est (de la Thaïlande) [m] ; Thaïlande de l'Est [f]
ภาษาดารี[n. exp.] (phāsā Dārī) EN: Dari ; Dari Persian ; Eastern Persian   
ภาษาไทยถิ่นอีสาน[n. exp.] (phāsā Thai thin Īsān) EN: Northeastern Thai dialect ; Northeastern dialect ; Isan diailect   
ผีเสื้อจันทรา[n. exp.] (phīseūa janthrā) EN: Eastern Courtier   
ผีเสื้อสีตาลจุดตาห้าสีจาง[n. exp.] (phīseūa sī tān jut tā hā sī jāng) EN: Eastern Five-ring   
ถอยหลังเต็มที่[X] (thøilang temthī) EN: full speed astern   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
astern    (a) (@1 s t @@1 n)

German-Thai: Longdo Dictionary
lästern(vi) |lästerte, hat gelästert| นินทา เช่น über jemanden lästern = นินทาเกี่ยวใครบางคน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
achtern; achteraus {adj} | genau rückwärtsastern | dead astern [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ七日鮫[アメリカなぬかざめ;アメリカナヌカザメ, amerika nanukazame ; amerikananukazame] (n) (uk) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
イースタン[, i-sutan] (n) eastern [Add to Longdo]
イースタングリップ[, i-sutangurippu] (n) eastern grip (in tennis) [Add to Longdo]
イースタンリーグ[, i-sutanri-gu] (n) Eastern League [Add to Longdo]
イーストアトランティックアフリカンスペードフィッシュ[, i-sutoatoranteikkuafurikansupe-dofisshu] (n) East Atlantic African spadefish (Ephippus goreensis, species of Eastern Atlantic spadefish) [Add to Longdo]
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador) [Add to Longdo]
ウエストアフリカンスペードフィッシュ[, uesutoafurikansupe-dofisshu] (n) West African spadefish (Chaetodipterus lippei, species of Eastern Atlantic spadefish found from Senegal to Angola) [Add to Longdo]
カーヌーン[, ka-nu-n] (n) qanun (Near-Eastern string instrument) (ara [Add to Longdo]
カリフォルニアスウェルシャーク;カリフォルニア・スウェル・シャーク[, kariforuniasuuerusha-ku ; kariforunia . suueru . sha-ku] (n) (See アメリカナヌカザメ) swellshark (Cephaloscyllium ventriosum, species of catshark in the Eastern Pacific) [Add to Longdo]
ガルフサージョンフィッシュ;ガルフサージャンフィッシュ[, garufusa-jonfisshu ; garufusa-janfisshu] (n) Gulf surgeonfish (Acanthurus randalli, species of tang found in Florida and northeastern Gulf of Mexico) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Astern \A*stern"\, adv. [Pref. a- + stern.] (Naut.)
   1. In or at the hinder part of a ship; toward the hinder
    part, or stern; backward; as, to go astern.
    [1913 Webster]
 
   2. Behind a ship; in the rear. "A gale of wind right astern."
    --De Foe. "Left this strait astern." --Drake.
    [1913 Webster]
 
   {To bake astern}, to go stern foremost.
 
   {To be astern of the reckoning}, to be behind the position
    given by the reckoning.
 
   {To drop astern}, to fall or be left behind.
 
   {To go astern}, to go backward, as from the action of
    currents or winds.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 astern
   adv 1: stern foremost or backward; "the steamer went astern at
       half speed"
   2: at or near or toward the stern of a ship or tail of an
     airplane; "stow the luggage aft"; "ships with square sails
     sail fairly efficiently with the wind abaft"; "the captain
     looked astern to see what the fuss was about" [syn: {aft},
     {abaft}, {astern}] [ant: {fore}, {forward}]
   3: (of a ship or an airplane) behind; "we dropped her astern on
     the end of a seven-inch manilla, and she laid comfortably on
     the ebb tide"

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Astern [astrn] (n) , pl.
   asters
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top