Search result for

astates

(184 entries)
(0.0204 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -astates-, *astates*, astate
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา astates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *astates*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
devastate[VT] ทำลายล้าง, See also: ทำให้เสียหายอย่างรุนแรง, Syn. desolate, devastate
devastate[VT] ทำให้ท่วมท้นด้วยความรู้สึก (มักใช้รูป passive voice), See also: ทำให้หมดหวัง, ทำให้ตกตะลึง
intrastate[ADJ] เกิดขึ้นภายในรัฐ (โดยเฉพาะในอเมริกา)
metastatic[ADJ] เกี่ยวกับการแพร่กระจายของเนื้อร้าย
devastating[ADJ] ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากมาย, See also: ซึ่งทำลายล้าง, Syn. calamitous, disastrous, desolating
devastation[N] การทำลายล้าง, See also: การทำให้เสียหายอย่างรุนแรง, Syn. destruction, defoliation
metastatically[ADV] อย่างแพร่กระจายเนื้อร้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anastatic(แอนนะสแทท' ทิค) adj. พิมพ์นูน
astatic(เอสแทท'ทิค) adj. ไม่แน่นอน, ไม่มั่นคง, ไม่มีทิศทางที่แน่นอน. -astaticism n.
astatine(แอส'ทะทีน) n. ธาตุหายากชนิดหนึ่งมีสัญลักษณ์ At; at. no. : 85
devastate(เดฟ'เวิสเทท) vt. ทำลายล้าง,ล้างผลาญ,มีชัยท่วมท้น, See also: devastation n. ดูdevastate devastative adj. ดูdevastate devastator n. ดูdevastate, Syn. ravage
hastate(เฮล'เทท) adj. เป็นรูปใบหอก.

English-Thai: Nontri Dictionary
devastate(vt) ทำลายล้าง,สังหาร,ล้างผลาญ,ทำให้ฉิบหาย
devastation(n) การทำลายล้าง,การสังหาร,การล้างผลาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anastaticยาบูรณะสภาพ [มีความหมายเหมือนกับ restorative ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anastatic printingกลวิธีพิมพ์กัดกรดส่วนนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abscess, metastaticฝีแพร่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
metastatic abscessฝีแพร่กระจาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
commerce, intrastateการค้าภายในมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
clastationการแตกเป็นเศษหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
intrastate commerceการค้าภายในมลรัฐ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
halberd-shaped; hastate-รูปเงี่ยงใบหอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hastate; halberd-shaped-รูปเงี่ยงใบหอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Simvastatinซิมวาสทาทิน [TU Subject Heading]
Brain Abscess, Metastaticฝีของสมอง [การแพทย์]
Brain Tumors, Metastaticมะเร็งทุติยภูมิในสมอง [การแพทย์]
Brain Tumors, Metastaticมะเร็งทุติยภูมิของสมอง [การแพทย์]
Calcification, Metastaticแคลเซี่ยมไปจับในที่ห่างไกลออกไป [การแพทย์]
Carcinoma, Metastaticมะเร็งที่แพร่กระจาย,มะเร็งที่แพร่กระจายมาที่ต่อมน้ำเหลือง,มะเร็งจากอวัยวะต่างๆกระจายไป,มะเร็งที่แพร่กระจายมาจากที่อื่น,การแพร่กระจายของมะเร็ง [การแพทย์]
Cerebral Infection, Metastaticการอักเสบของสมองใหญ่ [การแพทย์]
Choriocarcinoma, Metastaticคอริโอคาร์ซิโนมาที่แพร่กระจาย [การแพทย์]
Infection, Local Metastaticพยาธิสภาพเป็นตำบลๆ [การแพทย์]
Lesions, Metastaticพยาธิสภาพที่แพร่กระจาย [การแพทย์]
Malignancies, Metastaticมะเร็งที่แพร่กระจายมาจากที่อื่น [การแพทย์]
Metastaticกระจายมาจากที่อื่น, กระจายไปที่อื่น [การแพทย์]
Metastatic Tumorsมะเร็งที่แพร่กระจาย, เนื้องอกมะเร็งที่กระจายมาจากที่อื่น, มะเร็งทุติยภูมิ, มะเร็งที่มาสู่รังไข่, เนื้องอกที่กระจายมาจากที่อื่น [การแพทย์]
Metastatic Tumors, Osteoblasticเนื้องอกออสตีโอบลาสท์ที่กระจายไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Had the bombs being constructed here found their eventual intended target the devastation could...ที่มือระเบิดตั้งใจจะก่อเหตุ เพราะมีการค้นพบแผนการ ที่ต้องการจะทำลายจริงๆ Body of Lies (2008)
The consequence of a new bombing will no doubt have a devastating effect on Europe's tourist business.มีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ เพราะนี่คือหายนะอย่างแท้จริง ของการท่องเที่ยวในยุโรป Body of Lies (2008)
Wow. That was devastating, withering.ว้าว มันชิบหายป่นปี้ไปหมด Frost/Nixon (2008)
I just want to impress upon you how crucially important this moment is and how many potentially devastating consequences unplanned emotional disclosures could have.ผมเพียงอยากจะให้ท่านรู้ว่า ช่วงเวลานี้สำคัญมากแค่ไหน และอาจจะมีผลเสียหายใหญ่หลวงตามมาอีกมากแค่ไหน Frost/Nixon (2008)
My wife is so devastated.ภรรยาผมตรอมใจมาก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
The virus is devastating this village.ไวรัสชนิดนีีฆ่าชีวิตคนทั้งหมูบ้าน Death Note: L Change the World (2008)
A new, devastating virus was discovered.มีการค้นพบไวรัสตัวใหม่เมื่อไม่นานมานี้ Death Note: L Change the World (2008)
It's just devastating. Poor April.มันเป็นเพียงการทำลายล้าง แย่เมษายน Revolutionary Road (2008)
You know, they're gonna be devastated.จะถูกทำลายลง จากความรักงั้นหรอ! Bedtime Stories (2008)
I can't tell you how devastated I was when I got the news, compounding what is already a tragedy for the hospital.ผมไม่อาจบอกคุณได้ว่าผมเสียใจแค่ไหน เมื่อผมได้ข่าว รวมกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล Pathology (2008)
When populations are subjected to these devastating phenomena, they eventually move away.เมื่อประชากรได้รับผลจาก ปรากฏการณ์ภัยพิบัติเหล่านี้ พวกเขาจะย้ายหนีไปในที่สุด Home (2009)
In South Korea, the forests had been devastated by war.ในเกาหลีใต้ ป่าถูกทำลายโดยสงคราม Home (2009)
I'm having a hard time pretending to be anything but devastated.ฉันยากมาที่จะทำเป็นรู้สึกอย่างอื่นนอกเสียใจ Julie & Julia (2009)
Monique was devastated.โมนิกหมดหวัง Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Your wife... was devastated by your little stunt.เมียคุณ.. สะเทือนใจมาก ที่คุณกล้าเสี่ยงตาย They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
Six months ago I was made aware of a situation so devastating that, at first, I refused to believe it.เมื่อ 6 เดือนก่อน มีรายงานสถานะการณ์ ที่อาจเกิดการทำลายล้างที่รุนแรง ซึ่งในครั้งแรก ผมเองก็ปฏิเสธที่จะเชื่อ 2012 (2009)
The forces of Mother Nature will be so devastating it will bring an end to this world on winter solstice, 12-21-12.จะนำไปสู่การทำลายล้าง มันจะนำมาซึ่งจุดจบ ของโลก ในวันที่ 21 ธันวาคม 2012 2012 (2009)
The devastation in Rio de Janeiro is beyond imagination.ความเสียหายที่ ริโอ เดอ จาเนโร เกินกว่าจินตนาการได้ 2012 (2009)
What we do here is brutal and it does leave people devastated.สิ่งที่เราทำอยู่นี้มันโหดร้าย มันทำให้คนสิ้นหวัง Up in the Air (2009)
I want you to say that I really have it in me... to be so brilliant that people are just gonna be... emotionally devastated by my performance.ฉันอยากให้นายพูดว่า ฉันความสดใสมากพอ กับคนที่เพิ่งกำลังใส่อารมณ์ รุนแรงกับการแสดง Dare (2009)
You really do have it in you to emotionally devastate people.เธอมีความเป็นคนที่ ใส่อารมณ์รุนแรงมากพอจริงๆ Dare (2009)
A BETRAYAL COULD DEVASTATE HIM. ALL WE HAVE TO SAYทีเหลือคือรอให้เค้ามาติดกับ Soul Mates (2009)
IT MUST BE DEVASTATING TO LEARN THAT WILLIAM IS HERE WITH US.ทำให้ดูเหมือนว่าวิลเลี่ยมร่วมมือกับเรา. Soul Mates (2009)
Eli Scruggs sat in his truck for almost an hour, devastated that he had done nothing to save me.อีไล สครักส์ นั่งอยู่ในรถของเขาเกือบชม. รู้สึกเศร้าเสียใจที่ไม่ได้ทำอะไรเพื่อช่วยฉันเลย The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
I'm totally devastated.I'm totally devastated. Did You Hear About the Morgans? (2009)
When the horrors and devastation of war finally recede... the rustic landscape returns.เมื่อความน่ากลัวและทำลายล้างของสงครามในที่สุดถอยห่าง ... พื้นที่ทำกินก็หวนคืนกลับมา Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
And I'd hate to see them so devastated by losing That they'd give up entirely.ฉันไม่อยากเห็น พวกเค้าสิ้นหวัง เพราะพ่ายแพ้ในสิ่งที่ทุ่มเทหมดใจ Hairography (2009)
Do I look okay? I'm devastated.หนูดูโอเคเหรอคะ? Mash-Up (2009)
Your decision devastated him.การตัดสินใจของคุณ ทำให้เขาสูญเสีย Faceless, Nameless (2009)
What's worse than causing worldwide devastation?จะมีอะไรเลวร้ายไปกว่า สร้างความปั่นป่วนไปทั่ว ทั้งโลกอีกล่ะ? White to Play (2009)
We believe that the Planner has experienced a devastating personal tragedy, of some sort.ผู้พิพากษา และแม้แต่ตำรวจ เราเชื่อว่าผู้วางแผนมีประสบการณ์ Reckoner (2009)
Inflict devastating damage on the Jedi Order he could.สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ให้กับนิกายเจได เขาสามารถ Children of the Force (2009)
It's devastating.นั่นมันคือ การทำลายล้าง A Bright New Day (2009)
Your son... is devastated.ลูกชายของคุณ... ถูกทำลายล้าง A Bright New Day (2009)
So, uh, you must be devastated about your divorce.คุณคงเสียใจมากกับการหย่านะคะ The Maternal Congruence (2009)
She was devastated. I prayed for a miracle, but I was realistic.ฉันสวดภาวนาขอปราฏิหาริย์\ แต่ฉันเชื่อในความจริง Daybreakers (2009)
But with the devastating subway crash in Manhattan, power cuts in Long Island...ทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก อุบัติเหครถไฟใต้ดินที่ แมนแฮทตัน ไฟฟ้าดับที่ ลองไอแลนด์ Knowing (2009)
He was diagnosed with lou gehrig's disease, A devastating incurable illnessแต่เมื่อสองปีก่อนในวัย 50 เค้าเข้ารับการรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง... You Don't Know Jack (2010)
the whole house was devastated so we had to kick him out he is been trying to take us down ever since the crazy thing is if we don't win the world jam he can actually do itบ้านทั้งหมดคงจะถูกทำลาย ดังนั้นเราต้องเตะเขาออก เขาพยายามใช้เวลาเราลงนับตั้งแต่ สิ่งที่บ้าคือถ้าเราไม่ชนะเวิรค์แจม\ เขาจริงสามารถทำได้ Step Up 3D (2010)
When Steve told me he cheated on me, I was devastated.ตอนสตีฟสารภาพว่ามีชู้ ฉันเสียใจเกือบตาย Sex and the City 2 (2010)
I'm devastated by that.ผมได้รับความเสียหายนะครับ The Social Network (2010)
The results would be devastating.ผลของมันคงเสียหายมากกว่านี้ White Tulip (2010)
It was my mother's. I should be devastated if I lost it.นี่เป็นของของคุณแม่ฉันเอง ต้องแย่มากๆ ถ้าฉันทำมันหาย The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
It's devastating, but not completely, because it turns out I like sleeping crosswise in the bed and not having to shave my legs.มันเต็มไปด้วยความสิ้นหวัง แต่ก็ไม่ทั้งหมด เพราะว่ามันทำให้ฉันกลับมานอนพาดเต็มเตียงได้ โดยที่ไม่ต้องโกนขนขา Blink (2010)
Devastating.จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก The Man from the Other Side (2010)
What do you mean, "devastating"?หมายความว่ายังไงเหรอที่ว่า "เสียหายอย่างมาก" น่ะ The Man from the Other Side (2010)
Would be devastating.อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นอย่างมาก The Man from the Other Side (2010)
The kid was devastated.เด็กได้รับผลกระทบอย่างแรง Pilot (2010)
And lanthanum and osmium And astatine and radiumAnd lanthanum and osmium And astatine and radium The Pants Alternative (2010)
My mom is devastated. They tried to overthrow her.แม่ของฉันรู้สึกแทบหมดหนทาง พวกเค้าพากันจะล้มอำนาจเธอ Miss Mystic Falls (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
astatA devastating earthquake hit the state capital.
astatThe country had been devastated by long war.
astatThe devastation in Kobe was as terrible as I had imagined.
astatThey confirmed the importance of strengthening global precautions in order to prevent devastating losses.
astatThis area is devastated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้างผลาญ[V] devastate, See also: destroy, ravage, squander, Syn. ผลาญ, Example: ลูกชายคนโตของหล่อนล้างผลาญสมบัติไปหลายสิบล้าน, Thai definition: ทำลายให้ฉิบหายหมดไปอย่างไม่มีเหลือ
โหมกระหน่ำ[V] devastate, See also: buffet, Example: หมู่บ้านหลายหมู่บ้านถูกพายุโหมกระหน่ำจนบ้านเรือนพังทลาย, Thai definition: ระดมกันเข้ามาอย่างรุนแรง
ย่ำยี[V] ravage, See also: oppress, devastate, override, domineer, overrule, tyrannize, Syn. ทำลาย, ทำร้าย, ประทุษร้าย, กดขี่, Example: แม่อดทนได้ทุกอย่างไม่ว่าพ่อจะทำร้ายร่างกายและย่ำยีจิตใจแค่ไหน
ความย่อยยับ[N] ruin, See also: destruction, havoc, calamity, devastation, demolition, ravages, annihilation, Syn. ความพินาศ, ความยับเยิน, ความป่นปี้, Example: ความย่อยยับของเศรษฐกิจชาติเกิดจากการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดก่อน
ปู้ยี่ปู้ยำ[V] ruin, See also: devastate, ravage, waste, destroy, Syn. พัง, ทำลาย, Example: เขาเอาเนื้อเพลงของคนโบราณไปปู้ยี่ปู้ยำ
แอสทาทีน[N] astatine, See also: At, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 85 สัญลักษณ์ At เป็นอโลหะ ลักษณะเป็นของแข็ง เป็นธาตุกัมมันตรังสีที่มีปรากฏในธรรมชาติ, Notes: (อังกฤษ)
ส่ำเสีย[V] demolish, See also: devastate, damage, Syn. เสียหาย, ยับเยิน, Thai definition: เสียหายอย่างป่นปี้ไม่มีชิ้นดี
แหลกลาญ[V] devastate, See also: be crushed, be pulverized, be ruined, be destroyed, fall to pieces, Syn. ย่อยยับ, พังทลาย, พัง, Example: โครงการชุดนี้แหลกลาญย่อยยับเพราะฝีมือของเขาแท้ๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอสทาทีน[n.] (aētthāthīn = aēsthāthīn) EN: astatine   FR: astate [m]
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate   FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre
เหี้ยน[adv.] (hīen) EN: short ; to the ground ; all ; to the last drop ; all gone; without nothing left ; down to nothing ; wiped out ; devastated   FR: à ras ; dépouillé ; rasé
แหลกลาญ[v.] (laēklān) EN: devastate ; be crushed ; be pulverized ; be ruined ; be destroyed ; fall to pieces   
ล้าง[v.] (lāng) EN: destroy ; devastate   FR: détruire ; raser
ล้างผลาญ[v. exp.] (lāngphlān) EN: devastate ; destroy ; ravage ; squander   FR: dilapider ; dissiper
วายวอด[v.] (wāiwøt) EN: be utterly destroyed ; be devastated ; be razed   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEVASTATE    D EH1 V AH0 S T EY2 T
IMPASTATO    IH2 M P AA0 S T AA1 T OW0
DEVASTATED    D EH1 V AH0 S T EY2 T AH0 D
INTRASTATE    IH2 N T R AH0 S T EY1 T
LOVASTATIN    L OW0 V AE1 S T AH0 T AH0 N
DEVASTATING    D EH1 V AH0 S T EY2 T IH0 NG
DEVASTATION    D EH2 V AH0 S T EY1 SH AH0 N
DEVASTATINGLY    D EH1 V AH0 S T EY2 T IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
devastate    (v) (d e1 v @ s t ei t)
devastated    (v) (d e1 v @ s t ei t i d)
devastates    (v) (d e1 v @ s t ei t s)
devastating    (v) (d e1 v @ s t ei t i ng)
devastation    (n) (d e2 v @ s t ei1 sh @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Tastatur(n) |die, pl. Tastaturen| แป้นพิมพ์ (ของเครื่องพิมพ์ดีด หรือ คอมพิวเตอร์)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anschlag {m} (Tastatur; Klavier; Schwimmen)touch [Add to Longdo]
ASCII-Tastatur {f}ASCII keyboard [Add to Longdo]
Bedienungsfeld {n}; Tastatur {f}console [Add to Longdo]
Folientastatur [comp.] {f}membrane keypad; membrane keyboard [Add to Longdo]
Kombinationstastatur {f}combined keyboard [Add to Longdo]
Tastatur {f} | Tastaturen {pl}keyboard; keys | keyboards [Add to Longdo]
Tastatur {f}keypad [Add to Longdo]
Tastaturkommando {n} [comp.] | abgekürztes Tastaturkommandokeyboard command | abbreviated keyboard command [Add to Longdo]
Tastaturkürzel {n}; Tastaturkurzbefehl {m}keyboard shortcut [Add to Longdo]
Verheerung {f}; Verwüstung {f}devastation [Add to Longdo]
Verwüster {m} | Verwüster {pl}devastator | devastators [Add to Longdo]
Verwüstung {f} | Verwüstungen {pl}devastation | devastations [Add to Longdo]
alphanumerische Tastatur {f}alphanumeric keyboard [Add to Longdo]
funktionsunfähige Tastaturactual keyboard failure [Add to Longdo]
kleine Tastaturkeypad [Add to Longdo]
tastaturgesteuert; tastengesteuertkey-controlled; keyboard-controlled; keyboard-operated [Add to Longdo]
verheeren; verwüsten | verheerend; verwüstend | verwüstet | verwüstet | verwüsteteto devastate | devastating | devastated | devastates | devastated [Add to Longdo]
verheerend {adj}devastating [Add to Longdo]
verheerend {adv}devastatingly [Add to Longdo]
verheert; verwüstetdevastates [Add to Longdo]
verheerte; verwüstetedevastated [Add to Longdo]
Metastase {f}; Tochtergeschwulst {f} [med.] | Metastasen {pl} | Metastasen bildendmetastasis | metastases | metastatic [Add to Longdo]
Astat {n} [chem.]astatine [Add to Longdo]
abwesend vom Computer, nicht an der TastaturAFK : away from keyboard [Add to Longdo]
zurück am Computer, zurück an der TastaturBAK : back at keyboard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスタチン[, asutachin] (n) astatine (At) [Add to Longdo]
アトルバスタチン[, atorubasutachin] (n) atorvastatin [Add to Longdo]
イントラスタット[, intorasutatto] (n) {comp} intrastat [Add to Longdo]
ジャバステーション[, jabasute-shon] (n) {comp} JavaStation [Add to Longdo]
壊滅(P);潰滅[かいめつ, kaimetsu] (n,vs,adj-no) destruction; annihilation; devastation; catastrophe; (P) [Add to Longdo]
壊滅的;潰滅的[かいめつてき, kaimetsuteki] (adj-na) devastating; catastrophic; crushing [Add to Longdo]
荒らす(P);荒す(io)(P)[あらす, arasu] (v5s,vt) (1) to lay waste; to devastate; to damage; (2) to invade; to break into; (3) (col) {comp} to troll (e.g. web forums); to spam; (P) [Add to Longdo]
荒地;荒れ地[あれち;こうち(荒地), arechi ; kouchi ( arechi )] (n) (1) wasteland; wilderness; abandoned land; devastated land; (2) The Wasteland (poem by T.S. Eliot) [Add to Longdo]
荒廃[こうはい, kouhai] (n,vs) ruin; destruction; devastation; waste; decay; (P) [Add to Longdo]
豪雨禍[ごううか, gouuka] (n) flood devastation [Add to Longdo]
州内[しゅうない, shuunai] (adj-no) intrastate [Add to Longdo]
焼け跡(P);焼跡(io)[やけあと, yakeato] (n) ruins of a fire; fire-devastated area; (P) [Add to Longdo]
衝撃的[しょうげきてき, shougekiteki] (adj-na) devastating; gut-wrenching; shocking; startling; sensational; astounding; astonishing [Add to Longdo]
吹き荒れる;吹荒れる[ふきあれる, fukiareru] (v1,vi) to blow violently; to sweep over; to devastate [Add to Longdo]
戦災地区[せんさいちく, sensaichiku] (n) war-devastated area [Add to Longdo]
転移巣[てんいそう, ten'isou] (n) (See 原発巣) metastatic lesion [Add to Longdo]
踏み荒らす;踏荒らす;踏み荒す[ふみあらす, fumiarasu] (v5s,vt) to trample down; to devastate [Add to Longdo]
破壊的[はかいてき, hakaiteki] (adj-na) destructive; devastating [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毁坏[huǐ huài, ㄏㄨㄟˇ ㄏㄨㄞˋ, / ] damage; destruction; to devastate; to vandalize, #18,354 [Add to Longdo]
肆虐[sì, ㄙˋnu:e4, ] wreak havoc; devastate, #19,206 [Add to Longdo]
惨不忍睹[cǎn bù rěn dǔ, ㄘㄢˇ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄉㄨˇ, / ] spectacle too horrible to endure (成语 saw); tragic sight; appalling scenes of devastation, #21,722 [Add to Longdo]
蹂躏[róu lìn, ㄖㄡˊ ㄌㄧㄣˋ, / ] ravage; devastate, #22,751 [Add to Longdo]
[cuī, ㄘㄨㄟ, ] break; destroy; devastate; ravage; repress, #23,969 [Add to Longdo]
利害[lì hai, ㄌㄧˋ ㄏㄞ˙, ] terrible; formidable; serious; devastating; tough; capable; sharp; severe; fierce, #24,175 [Add to Longdo]
惨状[cǎn zhuàng, ㄘㄢˇ ㄓㄨㄤˋ, / ] devastation; miserable condition, #38,200 [Add to Longdo]
[ài, ㄞˋ, ] astatine At, radioactive halogen (or metalloid), atomic number 85, #48,371 [Add to Longdo]
卤素[lǔ sù, ㄌㄨˇ ㄙㄨˋ, / ] halogen (i.e. fluorine F 氟, chlorine Cl 氯, bromine Br 溴, iodine I 碘, astatine At 砹), #71,387 [Add to Longdo]
颓靡[tuí mí, ㄊㄨㄟˊ ㄇㄧˊ, / ] devastated, #120,494 [Add to Longdo]
疮痍满目[chuāng yí mǎn mù, ㄔㄨㄤ ㄧˊ ㄇㄢˇ ㄇㄨˋ, / 滿] lit. bumps and bruises everywhere (成语 saw); fig. an ugly shambles; devastation everywhere, #203,818 [Add to Longdo]
诛心之论[zhū xīn zhī lùn, ㄓㄨ ㄒㄧㄣ ㄓ ㄌㄨㄣˋ, / ] a devastating criticism; to expose hidden motives, #210,796 [Add to Longdo]
卤族[lǔ zú, ㄌㄨˇ ㄗㄨˊ, / ] halogen (i.e. fluorine F 氟, chlorine Cl 氯, bromine Br 溴, iodine I 碘, astatine At 砹), #223,998 [Add to Longdo]
惨不忍闻[cǎn bù rěn wén, ㄘㄢˇ ㄅㄨˋ ㄖㄣˇ ㄨㄣˊ, / ] too horrible to endure (成语 saw); tragic spectacle; appalling scenes of devastation, #235,790 [Add to Longdo]
福寿螺[fú shòu luó, ㄈㄨˊ ㄕㄡˋ ㄌㄨㄛˊ, 寿 / ] giant Amazon snail (Ampullaria gigas spix), that has devastated rice paddies in China since its introduction in the 1980s [Add to Longdo]
类金属[lèi jīn shǔ, ㄌㄟˋ ㄐㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] metalloid (chem.), element with properties intermediate between metals and nonmetals, usually taken to include Boron B 硼, Silicon Si 硅, Germanium Ge 鍺|锗, Arsenic As 砷, Antimony Sb 銻|锑, Tellurium Te 碲, Polonium Po 釙|钋 (sometimes also the halogen Astatine A [Add to Longdo]
卤属[lǔ shǔ, ㄌㄨˇ ㄕㄨˇ, / ] halogen (i.e. fluorine F 氟, chlorine Cl 氯, bromine Br 溴, iodine I 碘, astatine At 砹) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ジャバステーション[じゃばすてーしょん, jabasute-shon] JavaStation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仏像[ぶつぞう, butsuzou] Buddhastatue, Buddhabild [Add to Longdo]
大仏[だいぶつ, daibutsu] grosse_Buddhastatue [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top