หรือคุณหมายถึง aßena?
Search result for

assena

(65 entries)
(2.9218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -assena-, *assena*
Possible hiragana form: あっせな
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา assena มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *assena*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So you can take that Sassenach attitude of yours back to where you came from.เชิญคุณลาก ความคิดผู้ดีอังกฤษ แบบคุณ กลับไปที่ ที่คุณมาซะเถอะ The Water Horse (2007)
Cattle calls, the humiliation, the rejection... .Massenaufrufe, Demütigungen, Absagen... Fame (1980)
Michael, there appears to be a mass exodus from the mansion in progress.Michael, da findet ein Massenauszug aus der Villa statt. Goliath Returns (1984)
excuse me, but, can someone please pass me... the white boiled potatoes?Ach, nichts. Ich mach noch immer Massenabfertigung auf der Couch. Going Out of My Head Over You (1987)
did alf say, "please"?Massenabfertigung auf der Couch. Going Out of My Head Over You (1987)
Ηe gets crοss that he's nοt allοwed tο tοuch grandfather's mοney.Er besteht sogar darauf, sich vom hiesigen Kassenarzt behandeln zu lassen. Dr. Quimper ist allerdings der beste Arzt der Gegend. Agatha Christie's Miss Marple: 4:50 from Paddington (1987)
- A race riot. - A race...?-Ein Rassenaufruhr. Hairspray (1988)
What do you think this is, a class trip?Glauben Sie, das ist ein Klassenausflug? Midnight Run (1988)
Brian, it's not like you to get a D on a test.Brian, ein 4er in einer Klassenarbeit passt gar nicht zu dir. Lies (1989)
They were on a field trip.Die hatten Klassenausflug. A Little Romance (1989)
Last month, Uncle Jesse organized my class trip to the dairy.Letzten Monat organisierte Onkel Jesse meinen Klassenausflug in die Molkerei. Dr. Dare Rides Again (1989)
I'll hover-convert your old road car into a skyway flier... for only $39,999.95.Ich baue ihr altes StraSSenauto in einen Luftflieger um. Fu"r nur 39.999,95 Dollar. Back to the Future Part II (1989)
Every insurance company in America is out there waving their pens to get you to sign up.Ein Massenandrang von Versicherungsfritzen... die dir eine Police verkaufen wollen. Driving Miss Daisy (1989)
- It is they who interfered, sent medical supplies, organized mass arrests.- Sie mischten sich ein, Sie brachten die Arznei nach Rutia und lösten Massenarreste aus. The High Ground (1990)
The city is gripped with fear this morning... after last night's break-out at the Metropolis Penitentiary.Angst erfasst die ganze Stadt, nach dem Massenausbruch aus dem Metropolis-Gefängnis. I'm Looking Through You (1993)
- Time for a surprise quiz?- Eine Überraschungs-KIassenarbeit? Boy Scoutz 'n the Hood (1993)
- Enjoy your test.viel Spaß bei der klassenarbeit. Boy Scoutz 'n the Hood (1993)
Hello, alternative to testing.endlich mal eine abwechslung von den KIassenarbeiten. Boy Scoutz 'n the Hood (1993)
As in "book report." When I was in school, I always had to give mine first.Ich musste meine Klassenarbeit immer zuerst abgeben. Special Delivery (1994)
I have a date with diplomat I met while I was giving free massages outside the U. N.Musst du eine Klassenarbeit schreiben? Ich habe vor dem UNO-Gebäude The One Where Ross and Rachel Take a Break (1997)
What ifthe families don't want a class action?Was, wenn die Familien keine Klassenaktion wollen? There's Something About Mary (1998)
Poet to be the class valedictorian.Poet als Klassenabschiedsredner gewählt haben. Family Bizness (1998)
It was a mass rejection.Das war also eine Massenablehnung. I Know Him by Heart (1999)
Seems like some kind of mass amnesia, sir.Klingt nach einer Art Massenamnesie, Sir. Past and Present (1999)
No, sir. I... I'm not sure what could cause amnesia on this scale.Ich weiß nicht, was diese Massenamnesie verursacht haben könnte. Past and Present (1999)
- Were you in Massena last Friday?- Waren Sie letzten Freitag in MassenaMe, Myself & Irene (2000)
If there's been a mistake, you have to clear it up in Massena. What?Das müssen sie in Massena klären. Me, Myself & Irene (2000)
They're shipping me back to Massena on some bogus crap.Sie bringen mich zur Polizei in MassenaMe, Myself & Irene (2000)
Massena, New York!Massena, New York! Me, Myself & Irene (2000)
And besides, I'm not the type who can stand large crowds.Außerdem vertrage ich keine Massenaufläufe. No Place to Go (2000)
And now you come back just for the class trip!Du bist schlecht, aber du dachtest, du könntest trotzdem auf den Klassenausflug, hm? Battle Royale (2000)
It says in the Middle Ages there were these sweeping plagues of madness.Im Mittelalter gab es öfter Massenanfälle von Wahnsinn. Listening to Fear (2000)
The field trip.Klassenausflug. The Sweetest Thing (2002)
On today's field trip, we are going to learn about cleanliness.Auf unserem heutigen Klassenausflug lernen wir etwas über Sauberkeit. The Sweetest Thing (2002)
Roadwork?Strassenarbeiten? The Nest (2002)
I'm Simon Massena.Ich heiße Simon MassenaGangsters (2002)
But we have an exam.Und die Klassenarbeit? City of God (2002)
Come on, let's go!Ok. Klassenarbeiten gehören eh verboten. City of God (2002)
[Roadworks caused a huge gridlock on the Balczynska street.]"Strassenarbeiten haben einen riesigen Stau verursacht" "auf der Popejska..." Day of the Wacko (2002)
Take your books out. We are going to have a surprise test.Wir schreiben eine unangekündigte Klassenarbeit. The Flying Classroom (2003)
Once again, this self-portrait serves as your final exam.Vergesst nicht, das Selbstporträt wird als Klassenarbeit gewertet. Wishing Stairs (2003)
artificial gravity!Ich glaube Massenanziehung! Raumpatrouille - Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion (2003)
Jane, sorry, I know this is the biggest day of your academic career but Dad, will you sign my field-trip permission form, please?Ich weiß, heute ist der wichtigste Tag deiner akademischen Karriere. Trotzdem, hier ist die Erlaubnis für den Klassenausflug. Unterschreib die bitte. New York Minute (2004)
I don't wanna take the test.Ich hasse Klassenarbeiten. Samaritan Girl (2004)
I hope you can create an environment where the students can concentrate on their schoolworkich zähle auf sie, um ein neues umfeld zu schaffen um die schüler sich auf ihre klassenarbeit konzentrieren Ouija Board (2004)
- Yeah. I'm class monitor.Ich bin die Klassenaufsicht. The Escape Artist (2004)
Class trip. Eighth grade.- Klassenausflug. 8. Klasse. Malone v. Malone (2004)
Start praying for a 12-car pileup on the turnpike, 'cause we're not exactly swimming in livers over here.Beten Sie für einen Massenauffahrunfall, denn wir haben nicht allzu viele Lebern. The Mistake (2005)
Now, this is how a field trip works.So ist das auf einem Klassenausflug. Volcano (2005)
Crowds marching in the streets of Karachi today Organised by Pakistan's Islamic parties, they're supporters of the Taliban.Massenansammlungen... in den Strassen von Karachi, organisiert von islamischen Parteien, welche die Taliban unterstützen. The Road to Guantanamo (2006)

CMU English Pronouncing Dictionary
WASSENAAR    W AO1 S AH0 N AA0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sassenach    (n) (s a1 s @ n a k)
Sassenachs    (n) (s a1 s @ n a k s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kassenabschluss {m} | Kassenabschlüsse {pl}closing the cash accounts | closings the cash accounts [Add to Longdo]
Kassenabteilung {f}money office [Add to Longdo]
Kassenanweisung {f}order for payment [Add to Longdo]
Kassenarzt {m}panel doctor [Add to Longdo]
Klassenarbeit {f}class test [Add to Longdo]
Massenabfertigung {f}mass processing [Add to Longdo]
Massenandrang {m}huge crowd; terrible crush [Add to Longdo]
Massenanteil {m}mass portion [Add to Longdo]
Massenarbeitslosigkeit {f}mass unemployment [Add to Longdo]
Massenartikel {m}mass-produced article [Add to Longdo]
Massenausschreitungen {pl}mob violence [Add to Longdo]
Massenunruhen {pl}; Massenaufruhr {m}large unrest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top