หรือคุณหมายถึง aßéna?
Search result for

asséna

(9 entries)
(0.5797 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -asséna-, *asséna*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา asséna มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *asséna*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"If you like, I'll meet you at Place Masséna."Wenn du willst, treffen wir uns am Masséna-Platz." Happy Easter (1984)
After the failed attempts of Junot and Soult in 1807 and 1809, Napoleon Bonaparte sent a mighty army led by Marechal Massena, to invade Portugal in 1810."Nach dem Scheitern der Versuche von Junot und von Soult in den Jahren 1807 und 1809, entsendet Napoléon Bonaparte im Jahr 1810 eine schlagkräftige Armee unter dem Kommando von Marschall Masséna nach Portugal. Lines of Wellington (2012)
Marechal Massena made a terrible mistake, sending the Second battalion into action before the Sixth were ready to intervene.Marschall Masséna hatte einen sehr großen Fehler begangen, als er das Zweite Korps in den Kampf schickte, bevor das Sechste bereit war einzugreifen. Lines of Wellington (2012)
To our amazement, rather than seizing the advantage to rout the enemy, General Massena decided to stay in Coimbra to "regroup"and "treat the wounded"...Statt die Gelegenheit zu nutzen und den Feind zu verfolgen, beschloss General Masséna zu unserem großen Erstaunen, in Coimbra Quartier zu machen, unter dem Vorwand, die Truppen neu zu formieren und die Verwundeten zu versorgen. Lines of Wellington (2012)
I crossed the border with Massena, then gave up... Deserted.Sobald ich unter Masséna wieder in Portugal war, ging ich ihnen von der Fahne. Lines of Wellington (2012)
Marechal Massena, who for 6 months had been preparing to invade Portugal, knew nothing of these huge constructions.Marschall Masséna war der Bau dieser gewaltigen Verteidigungsanlagen vollständig entgangen, obwohl er sich sechs Jahre lang auf die Invasion Portugals vorbereitet hatte. Lines of Wellington (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
WASSENAAR    W AO1 S AH0 N AA0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sassenach    (n) (s a1 s @ n a k)
Sassenachs    (n) (s a1 s @ n a k s)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top