Search result for

ascension

(30 entries)
(0.0367 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ascension-, *ascension*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascension(อะเซน'เชิน) n. การขึ้น. Ascension การขึ้นสวรรค์ของพระเยซูคริสต์.
ascension dayวันที่ 40 หลัง Easter เป็นวันขึ้นสวรรค์ของพระเยซูคริสต์,Holy Thursday

English-Thai: Nontri Dictionary
ascension(n) การขึ้น,การขึ้นสวรรค์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ascension Phenomenonเกิดการเคลื่อนไหวของน้ำวุ้นตาต่อแม้ว่าตาจะหยุด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ascension.การบรรลุ Air: Part 1 (2009)
Anyway, after Nick's wife passed away, we used to have these long talks about his work and my work, the ancients, ascension.ยังไงก็ตาม หลังจากภรรยาของนิคเสีย เราใช้เวลาในการคุยนานมาก เกี่ยวกับงานของเขา และงานของฉัน Sabotage (2010)
Is having its annual ascension ceremony,กำลังจะจัดพิธีศักดิ์สิทธิ์ประจำปีน่ะ The Science of Illusion (2010)
Ascension cables.เคบิลชักรอก Clone Cadets (2010)
Where are their ascensionเครื่องไต่ของพวกเขาอยู่ไหน Clone Cadets (2010)
By the mysteries of the incarnation the suffering, the death and resurrection and ascension of our Lord, Jesus Christ I command you.ด้วยสิ่งลึกลับทั้งหลายทั้งปวง ความทุกข์ ความความตาย และการฟื้นคืนชีพ \ การสเด็จสู่สรวงสวรรค์ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ The Rite (2011)
Meanwhile, the wicked Malvolio plots his ascension to the throne while her ageing father lies gravely ill.โอเค พวกเราทุกคน พร้อมกันหรือยัง พร้อมนะเริ่มได้ Rango (2011)
The ascension of Azrael.การขึ้นสู่สวรรค์ของอาซเรล Stowaway (2011)
Social ascension is a painful process.จะเข้าสู่สังคมผู้ดีต้องผ่านกระบวนการเจ็บปวดก่อนนะ Monstrous Ball (2012)
The plan hinges on Conrad's ouster and Daniel's ascension to power.แผนการณ์ ที่ขึ้นอยู่กับการเพิกถอนของคอนราด และการขึ้นมามีอำนาจของแดเนียล Penance (2012)
It's a springboard both for the state's rehabilitation and my ascension to the higher offices to which I'm destined.มันคือการก้าวกระโดด สำหรับการกู้ชื่อเสียงของบ้านเมือง และการขึ้น ไปสู่ตำแหน่งที่สูงกว่า ที่ฉันได้ดลกำหนดมันไว้เรียบร้อยแล้ว Fear (2013)
Arranging for the ascension of King Tommen I, extricating Sansa, getting her here alive.จัดการเรื่องครองราชย์พระราชาทอมเมนหนะ จับตัวนางกลับมา Internment (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขึ้น[n.] (kān kheun) EN: increasing ; rise ; raising the price   FR: montée [f] ; ascension [f] ; hausse [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASCENSION    AH0 S EH1 N SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ascension    (n) (@1 s e1 n sh @ n)
ascensions    (n) (@1 s e1 n sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Himmelfahrtstag {m}; Christi Himmelfahrt {f}Ascension Day; Ascension Thursday [Add to Longdo]
Adlerfregattvogel {m} [ornith.]Ascension Frigate Bird [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
昇天[しょうてん, shouten] (n,vs) death; the Ascension [Add to Longdo]
赤経[せっけい, sekkei] (n) right ascension [Add to Longdo]
天一太郎[てんいちたろう, ten'ichitarou] (n) (obsc) (See 天一神,天一天上,癸巳) day of Ten'ichijin's first ascension to heaven in a year (the 30th day of the first sexagenary cycle of the year) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耶稣升天节[Yē sū shēng tiān jié, ㄧㄝ ㄙㄨ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄝˊ, / ] Ascension day (Christian festival forty days after Easter) [Add to Longdo]
阿松森岛[Ā sōng sēn dǎo, ㄚ ㄙㄨㄥ ㄙㄣ ㄉㄠˇ, / ] Ascension island [Add to Longdo]
阿森松岛[Ā sēn sōng dǎo, ㄚ ㄙㄣ ㄙㄨㄥ ㄉㄠˇ, / ] Ascension Island [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ascension \As*cen"sion\, n. [F. ascension, L. ascensio, fr.
   ascendere. See {Ascend}.]
   1. The act of ascending; a rising; ascent.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: The visible ascent of our Savior on the
    fortieth day after his resurrection. (--Acts i. 9.) Also,
    Ascension Day.
    [1913 Webster]
 
   3. An ascending or arising, as in distillation; also that
    which arises, as from distillation.
    [1913 Webster]
 
       Vaporous ascensions from the stomach. --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   {Ascension Day}, the Thursday but one before Whitsuntide, the
    day on which commemorated our Savior's ascension into
    heaven after his resurrection; -- called also {Holy
    Thursday}.
 
   {Right ascension} (Astron.), that degree of the equinoctial,
    counted from the beginning of Aries, which rises with a
    star, or other celestial body, in a right sphere; or the
    arc of the equator intercepted between the first point of
    Aries and that point of the equator that comes to the
    meridian with the star; -- expressed either in degrees or
    in time.
 
   {Oblique ascension} (Astron.), an arc of the equator,
    intercepted between the first point of Aries and that
    point of the equator which rises together with a star, in
    an oblique sphere; or the arc of the equator intercepted
    between the first point of Aries and that point of the
    equator that comes to the horizon with a star. It is
    little used in modern astronomy.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ascension
   n 1: (Christianity) celebration of the Ascension of Christ into
      heaven; observed on the 40th day after Easter [syn:
      {Ascension}, {Ascension Day}, {Ascension of the Lord}]
   2: a movement upward; "they cheered the rise of the hot-air
     balloon" [syn: {rise}, {rising}, {ascent}, {ascension}] [ant:
     {fall}]
   3: (New Testament) the rising of the body of Jesus into heaven
     on the 40th day after his Resurrection [syn: {Ascension},
     {Ascension of Christ}]
   4: (astronomy) the rising of a star above the horizon
   5: the act of changing location in an upward direction [syn:
     {rise}, {ascent}, {ascension}, {ascending}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top