Search result for

arte

(139 entries)
(0.0239 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arte-, *arte*
English-Thai: Longdo Dictionary
à la carte(n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
a la carteดู à la carte (ภาษาฝรั่งเศส), S. à la carte ,
coronary artery disease(n phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, S. Coronary heart disease (CHD)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artery[N] เส้นทางหลัก, Syn. highway, main road
artery[N] เส้นเลือดแดงที่นำเลือดแดงออกจากหัวใจ, See also: เส้นโลหิต, หลอดเลือดแดง
arterial[ADJ] เกี่ยวกับเส้นเลือดแดงที่นำเลือดแดงออกจากหัวใจ
artesian well[N] บ่อน้ำบาดาล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artefact(อาร์ท'ทีแฟคทฺ) n. = artifact
artemis(อาร์ที' มิส) n. ชื่อเทพเจ้ากรีก เกี่ยวกับพระจันทร์และการล่าสัตว์, Syn. Cynthia
artemisia(อาร์ที่มี'เซีย) n. พืชจำพวกหนึ่ง
arterial(อาร์ที'เรียล) adj. เกี่ยวกับเส้นโลหิตแดงใหญ่,เกี่ยวกับทางใหญ่หรือทางสำคัญ
arterio-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า 'เส้นโลหิตแดงใหญ่ (artery)
arteriosclerosis(อาร์เทอรี่โอสคละโร'ซิส) n. ภาวะผนังเส้นโลหิตแดงหนาและมีความยึดหยุ่นน้อยลง -arteriosclerotic adj.
arteritis(อาร์เทอไร'ทิส) n. ภาวะเส้นโลหิตแดงอักเสบ (inflammation of an artery)
artery(อาร์'เทอรี) n. เส้นโลหิตแดง,หลอดโลหิตแดง,ทางสำคัญ, Syn. main channel)
artesian well(อาร์ที'เชียน-) n. บ่อน้ำบาดาล
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน

English-Thai: Nontri Dictionary
arterial(adj) เกี่ยวกับเส้นเลือดใหญ่,(สาย)ใหญ่
artery(n) เส้นเลือดแดง,ทางสำคัญ
artesian(adj) ลึก
ARTESIAN artesian well(n) บ่อบาดาล
barter(n) การแลกเปลี่ยนสินค้า,การค้าขาย,การแลกเปลี่ยน
barter(vt) แลก,ขาย,แลกเปลี่ยน
bighearted(adj) ใจดี,ใจกว้าง,ใจกรุณา,มีน้ำใจ
blackhearted(adj) ใจดำ
carter(n) ผู้ขับเกวียน,คนขับรถส่งของ
charter(n) ใบอนุญาตกรรมสิทธิ์,กฎบัตร,กฎหมาย,สัญญาเช่า,สิทธิพิเศษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arte povera; impoverished artศิลปะสมถะ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artefact; artifactสิ่งประดิษฐ์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artefact; artifact๑. สิ่งแปลกปน๒. สิ่งทำขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arterial pressureความดันเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arterial sclerosis; arteriosclerosisภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arterial systoleการเต้นของหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arterial tensionความตึงหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arteriographyการบันทึกภาพรังสีหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arterioleหลอดเลือดแดงจิ๋ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arteriopathyโรคหลอดเลือดแดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artefactเงาแปลกปลอม, เงาอื่นที่ไม่ต้องการ, ผลที่ไม่พึงประสงค์ [การแพทย์]
Artemisia Vulgarisผงโกฏฐ์จุฬาลำพา [การแพทย์]
Arterial Arcadeโค้งหลอดเลือดแดง [การแพทย์]
Arterial Branches, Deepหลอดเลือดแดงเล็กๆที่เสี้ยงส่วนลึกของสมอง [การแพทย์]
Arterial Diseasesความพิการของหลอดเลือดแดง [การแพทย์]
Arterial Diseases, Neurogenicโรคหลอดเลือดแดงจากประสาท [การแพทย์]
Arterial Diseases, Obstructive Peripheralเส้นเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน [การแพทย์]
Arterial Embolismเลือดแข็งตัวไปอุดหลอดเลือดเล็กๆ [การแพทย์]
Arterial Formชนิดหลอดเลือดแดง [การแพทย์]
Arterial Injuries, Acuteการบาดเจ็บของหลอดเลือดแดง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your answer is ArTEmiS.คำตอบของคุณคือ อาร์ทิมิส New Haven Can Wait (2008)
Artemis is the goddess of the forests and the hills.อาร์ทิมิส คือ พระเจ้าแห่งพงไพรและขุนเขา New Haven Can Wait (2008)
No reason it couldn't cause an artery in the brain to spasm.ไม่มีเหตุผลที่จะทำได้ เส้นเลือดใหญ่ในสมองเกร็ง Emancipation (2008)
Foreman, give her ergonovine to cause vasospasms, and run an MRI to see which artery's dancing.โฟร์แมนให้เออโกโนวีนเธอเพื่อให้หลอดเลือดเกร็ง แล้วเอาไปตรวจใน เอ็มอาร์ไอ ซึ่งจะเห็นเส้นเลือดเต้นระบำ Emancipation (2008)
Nothing in the anterior or posterior cerebral arteries.ไม่มีในส่วนหน้า หรือส่วนหลัง ของเส้นเลือดซีลีบรัม Emancipation (2008)
Left middle cerebral artery looks good.เส้นเลือดตรงกลางซ้ายของ ซิลิบรัมดูดี Emancipation (2008)
Nothing around the vertebral artery.ไม่มีอะไรรอบๆ เส้นเลือดเวอทิบรัล Emancipation (2008)
Arteries are fine.เส้นเลือดปกติดี.. Emancipation (2008)
The weapon... went through the brain stem, perforated the internal carotid artery.อาวุธนี่... ตรงผ่านเข้าไปในก้านสมอง เจาะทะลุหลอดเลือดแดงอินเทอร์นัลคาโรติด And How Does That Make You Kill? (2008)
We've spent our entire lives searching for priceless artefacts, and the one thing that's most precious to us, we've lost.เราใช้เวลาทั้งชีวิตของเราค้นหาวัตถุล้ำค่า แต่เรากลับปล่อยสิ่งมีค่าที่สุดของตัวเองสูญหาย The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
You know what lard does to your arteries?คุณรู้มั้ยน้ำมันหมูมันทำอะไรกับเส้นเลือดหัวใจคุณ? Nights in Rodanthe (2008)
The bullet lacerated his pulmonary artery and lodged in his thoracic region.กระสุนตัดทะลุปอด ผ่านเส้นเเลือดแดงในช่องอก Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ่อน้ำพุ[N] artesian well, See also: fountain, spring, Example: นักแสดงเกิดเสียหลักพลาดตกลงไปในบ่อน้ำพุ, Count unit: บ่อ, Thai definition: บ่อน้ำใต้ดินที่ผุดพุ่งขึ้นมาเหนือพื้น
เส้นโลหิต[N] blood vessel, See also: artery, vein, capillary, Syn. เส้นเลือด, หลอดเลือด, Example: การได้รับพิษตะกั่วติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดการเสื่อมสลายของเส้นโลหิตฝอย และเส้นโลหิตอื่นๆ ในสมอง, Count unit: เส้น, Thai definition: ทางเดินเลือดไปสู่หรือออกจากอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย
โลหิตแดง[N] arterial blood, Syn. เลือดแดง, Ant. โลหิตดำ, Example: การฉีดยาเข้าโลหิตแดงเป็นวิธีฉีดยาที่จะทำให้ยาไม่ต้องผ่านทางเดินอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารชุด[n.] (ākhānchut) EN: condominium ; condo   FR: appartement en copropriété [m] ; condo [m] (Québ.)
อำนาจเต็ม[n. exp.] (amnāt tem) EN: proxy in blank ; carte blanche   FR: carte blanche [f]
อนุบาล[n.] (anubān) EN: nursing school ; kindergarten   FR: école maternelle [f] ; école gardienne [f] (Belg.) ; jardin d'enfants [m]
อพาร์ตเมนต์ = อพาร์ตเมนท์ = อพาร์ทเมนท์ = อพาร์ทเม้นต์[n.] (aphātmēn) EN: apartment   FR: appartement [m]
อาศัย [n.] (āsai) EN: dwelling ; residence ; quarters ; habitat ; natural environment   FR: résidence [f] ; lieu d'habitation [m] ; habitat [m]
แบบไตรมาส[adj.] (baēp traimāt) EN: quarterly   
ใบแดง[n. exp.] (bai daēng) EN: red card   FR: carte rouge [f]
ใบเหลือง [n. exp.] (bai leūang) EN: yellow card   FR: carte jaune [f]
ใบต่างด้าว[n. exp.] (bai tāngdāo) EN: alien identification card   FR: carte d'immigration [f]
ใบทะเบียนรถ[n. exp.] (bai thabīen rot) FR: carte grise [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARTER    AA1 R T ER0
ARTERY    AA1 R T ER0 IY0
ARTEAGA    AA2 R T IY1 G AH0
ARTEMAS    AA1 R T AH0 M AH0 Z
ARTEMUS    AA1 R T AH0 M AH0 S
ARTERIES    AA1 R T ER0 IY0 Z
ARTERIAL    AA0 R T IH1 R IY0 AH0 L
ARTESIAN    AA2 R T IY1 ZH AH0 N
ARTERBURN    AA1 R T ER0 B ER2 N
ARTERBERRY    AA1 R T ER0 B EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
artery    (n) (aa1 t @ r ii)
artefact    (n) (aa1 t i f a k t)
arterial    (j) (aa1 t i@1 r i@ l)
arteries    (n) (aa1 t @ r i z)
artesian    (j) (aa1 t ii1 z i@ n)
artefacts    (n) (aa1 t i f a k t s)
arteriosclerosis    (n) (aa1 t i@2 r i@ u s k l @ r ou1 s i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动脉[dòng mài, ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ, / ] artery, #5,451 [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] Artemisia japonica; luxuriant, #19,107 [Add to Longdo]
脉络[mài luò, ㄇㄞˋ ㄌㄨㄛˋ, / ] arteries and veins in general; network of blood vessels; fig. the general scheme of things, #20,430 [Add to Longdo]
干道[gàn dào, ㄍㄢˋ ㄉㄠˋ, / ] arterial road; main road; main watercourse, #22,041 [Add to Longdo]
[fán, ㄈㄢˊ, ] Artemisia stellariana, #59,359 [Add to Longdo]
[qìn, ㄑㄧㄣˋ, ] Artemisia apiacea [Add to Longdo]
阿耳忒弥斯[Ā ěr tè mí sī, ㄚ ㄦˇ ㄊㄜˋ ㄇㄧˊ ㄙ, / ] Artemis (Greek goddess of the moon) [Add to Longdo]
青蒿素[qīng hāo sù, ㄑㄧㄥ ㄏㄠ ㄙㄨˋ, ] Arteannuin (anti-malaria chemical); Artemisinin; Qinghaosu [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Partei(n) |die, pl. Parteien| พรรคการเมือง
Parteien(n) |pl.| , See also: die Partei
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Stuttgarter(n) |der, pl. Stuttgarter|, See also: ชาวเมือง Stuttgart
erwarten(vt) |erwartete, hat erwartet| คาดหวัง
warten(vt) |wartete, hat gewartet| รอคอย
auf jmdn./etw. wartenคอยคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
abwarten(vt) คอยต่อไป, คอยดูต่อ เช่น Warte mal ab, bis der Preis der Kamera runtergesetzt ist. คอยดูกันต่อไปจนกว่าราคาของกล้องต่ำกว่านี้นะจ๊ะ
Landkarte(n) |die, pl. Landkarten| แผนที่, แผนที่ประเทศ
Stempelkarte(n) |die, pl. Stempelkarten| บัตรสำหรับ ตอกหรือรูด เวลามาทำงานหรือเวลาเลิกงาน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artefakt {n}; vom Menschen geschaffenes Objektartefact; artifact [Am.] [Add to Longdo]
Artenschutzabkommen {n}Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora [Add to Longdo]
Artenvielfalt {f} [biol.]diversity of species [Add to Longdo]
Artenvielfalt {f}; Artenreichtum {m}; Biodiversität {f}; biologische Vielfalt {f} [biol.]biodiversity [Add to Longdo]
Artenzahl {f}number of species [Add to Longdo]
Arterie {f}; Hauptader {f}; Schlagader {f} [anat.] | Arterien {pl} | eine Hauptader betreffendartery | arteries | arterial [Add to Longdo]
arteriell {adj} [anat.]arterial [Add to Longdo]
artenreich {adj}rich in species [Add to Longdo]
arterienverkalkendarteriosclerotic [Add to Longdo]
artesisch {adj}artesian [Add to Longdo]
Arterienverkalkung {f}; Arteriosklerose {f} [med.]arteriosclerosis [Add to Longdo]
arteriovenös {adj} [med.]arteriovenous [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
jouer aux cartes(vt) เล่นไพ่
carte d'étudiant(n) |f| บัตรประจำตัวนักศึกษา
carte(n) |f| บัตร
carte(n) |f| การ์ด, บัตร, แผนที่(ประเทศ), ไพ่
carte d'identité(n) |f| บัตรประจำตัว

Japanese-English: EDICT Dictionary
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
ITC[アイティーシー, aitei-shi-] (n) (1) International Trade Commission; ITC; (2) Independent Television Commission; ITC; (3) International Trade Center; ITC; (4) integrated traffic control; ITC; (5) inclusive tour charter; (6) IT coordinator [Add to Longdo]
あっさりした[, assarishita] (adj-f) simple; light; easy; openhearted; (P) [Add to Longdo]
いい加減(P);好い加減;好加減(io)[いいかげん, iikagen] (adj-na) (1) (uk) irresponsible; perfunctory; careless; (2) lukewarm; half-baked; halfhearted; vague; (3) (See いい加減にする) reasonable; moderate (usu. in suggestions or orders); (adv) (4) considerably; quite; rather; pretty; (P) [Add to Longdo]
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul [Add to Longdo]
お膝元;お膝下;お膝許;御膝元;御膝下;御膝許;おひざ元[おひざもと, ohizamoto] (n) (See 膝元・ひざもと・3) home territory of a powerful figure; Imperial Court; businessman's turf; Shogun's headquarters [Add to Longdo]
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P) [Add to Longdo]
げっそり[, gessori] (adv,n,vs) being disheartened; losing weight [Add to Longdo]
しょぼくれる[, shobokureru] (v1,vi) (See 悄気る) to be dispirited; to be dejected; to be disheartened; to lose heart [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching [Add to Longdo]
平文[へいぶん, heibun] cleartext, plaintext [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

  arte
   1. art
   2. handicraft; occupation; trade

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

  arte
   art

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

  arte
   art(arto)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top