Search result for

ars

(144 entries)
(0.3636 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ars-, *ars*, ar
English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
karst spring(n phrase) น้ำพุใต้ดิน, S. cave spring
teddy bears(n ) พี่หมีเท็ดดี้ เป็นคำที่ใช้เรียกคนรัก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ARS[N] การวิจัยทางการเกษตร
ARS[N] ระบบอัดเสียงขั้นสูง
arse[SL] ก้น, Syn. ass
arse[SL] คำอุทานแสดงความรำคาญ, Syn. ass
arse[SL] งานที่ล้มเหลว, See also: งานที่มีข้อผิดพลาด, Syn. ass
arsed[SL] เอาใจจดจ่อ, See also: ให้ความสนใจกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
arsey[SL] อารมณ์เสีย
arson[N] การลอบวางเพลิง, Syn. firing, pyromania
arse-on[SL] อารมณ์เสีย
arse-up[SL] ความล้มเหลวที่เกิดจากการไม่ได้วางแผนดีพอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ars longa vita brevis(อาร์ส'ลองกะ วีทา บรี'วิส) (Latin) ศิลปนั้นยาว ชีวิตนั้นสั้น
arsenal(อาร'ซิเนิล) n. คลังสรรพาวุธ, Syn. armoury, depot,stock, store,hoard)
arsenate(อาร์'ซิเนท) n. เกลือของกรดสารหนู
arsenic(อาร์'ซีนิค) adj.,n. เกี่ยวกับสารหนู,สารหนู arsenical, arsenious adj.
arsis(อาร์'ซิส) n., (pl. -ses) จังหวะขึ้น, จังหวะเมา, พยางค์เสียงหนัก (ในโคลงกลอนภาษาอังกฤษ
arson(อาร์'เซิน) n. การลอบวางเพลิง.
afteryears(อาฟ' เทอะเยียซฺ , แอฟ-) n., pl. ปีหลังเหตุการณ์
anarcartharsisการอาเจียน,การขับเสมหะออก
carsick(คาร์'ซิค) adj. เมารถ., See also: carsickness n. การเมารถ
catharsis(คะธาร์'ซิส) n. การระบายท้อง,การถ่าย

English-Thai: Nontri Dictionary
arsenal(n) คลังสรรพาวุธ,คลังแสง
arsenic(n) สารหนู
arson(n) การลอบวางเพลิง
arrears(n) หนี้สิน,งานที่ค้าง
binoculars(n) กล้องส่องทางไกล,กล้องสนาม
carsick(adj) เมารถ
carsickness(n) อาการเมารถ
coarse(adj) เลว,หยาบ,หยาบคาย
coarseness(n) ความเลว,ความหยาบ,คุณภาพเลว
earshot(n) ระยะที่ได้ยิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arsenalโรงงานสรรพาวุธ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arsenalโรงแสงสรรพาวุธ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arsenateอาร์เซเนต [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
arsenicอาร์เซนิก, สารหนู [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
arsenic poisoningภาวะพิษสารหนู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arsenical paralysisอัมพาตพิษสารหนู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
arsenopyriteอาร์เซโนไพไรต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
arsonการลอบวางเพลิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arsonการลอบวางเพลิง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arsonistผู้ลอบวางเพลิง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Arsanilic Acidกรดอาร์ซานิลิค, สารหนูอาซานิลิคแอซิด [การแพทย์]
Arsenalsโรงงานสรรพาวุธ [TU Subject Heading]
Arsenicสารหนู [TU Subject Heading]
Arsenicสารหนู [การแพทย์]
Arsenic (As) สารหนู
เป็นธาตุกึ่งโลหะ มีพิษ มีหลายอัญรูป รูปที่เสถียรเป็นโลหะสีเทาเปราะ เป็นส่วนผสมของอุตสาหกรรมแก้ว เซรามิค และสีทาบ้าน รวมทั้ง ยาปราบศัตรูพืชและสัตว์ สารหนูมีพิษต่อระบบทางเดินหายใจ ระบบย่อยอาหาร และระบบประสาท [สิ่งแวดล้อม]
Arsenic Compoundsสารหนู [การแพทย์]
Arsenic contentปริมาณสารหนู [TU Subject Heading]
Arsenic Intoxicationแพ้สารอาร์เซนิค [การแพทย์]
Arsenic Oxideสารหนู [การแพทย์]
Arsenic removalการกำจัดสารหนู [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sawing or burning it releases arsenic into the air.การเลื่อยหรือเผามันจะทำให้ อาร์เซนิคลอยขึ้นไปในอากาศ Emancipation (2008)
Arsenic gets absorbed in the internal organs so it doesn't show up in the blood tests.อาร์เซนิคถูกดูดซึมไปยังอวัยวะภายใน ดังนั้นมันไม่แสดงในผลเลือด Emancipation (2008)
You're arsenic-free.คุณไม่มีอาร์เซนิคแล้ว Emancipation (2008)
Put the arsenic back.เอาอาร์เซนิคใส่กลับไป Emancipation (2008)
But since she's still dying, the arsenic obviously wasn't killing her.แต่ตอนนี้เธอก็ยังคงกำลังจะตาย เห็นได้ชัดว่าอาร์เซนิคไม่ได้ฆ่าเธอ Emancipation (2008)
And since she's now getting worse, the arsenic was obviously fighting the killer.และพอไม่มีมันเธอก็แย่ลง เห็นได้ชัดว่าอาร์เซนิคกำลังสู้อยู่กับสิ่งที่ฆ่าเธอ Emancipation (2008)
so what does arsenic treat?เราจะรักษาด้วย"อาเซนิค"ได้ยังไง Emancipation (2008)
Before penicillin, the treatment was arsenic.ก่อนมีเพนนิสซิลิน การรักษาใช้อาร์เซนิค Emancipation (2008)
We already ruled out STDs, and even if we were wrong, that much arsenic in her system would've wiped out the syphilis.เราทำนอกตำราเสมอ และถ้าเราคิดผิด มีอาร์เซนิคมากไปในระบบเธอ อาจไปทำให้ซิฟิลิสหมดไป Emancipation (2008)
Acute promyelocytic leukemia's still treated with arsenic.โรคลูคีเมียแบบเฉียบพลันก็รักษาด้วยอาเซนิค Emancipation (2008)
APL explains the lesions and why they appeared after we took the arsenic out.มันอธิบายได้ว่ารอยแผล ในสมองทำไมหายไป หลังจากที่เราเอาอาร์เซนิคออก Emancipation (2008)
So, put the arsenic back.ดังนั้นเอาอาร์เซนิคกลับเข้าไป Emancipation (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arsDon't multi-post, arsehole.
arsThe fire that broke out last night was judged to be caused by arson.
ars'Cuz it's a giant pain in the arse, if I don't wanna do something I just won't do it.
arsIn Germany today, antiviolence rallies took place in several cities, including one near Hamburg where three Turks were killed in an arson attack on Monday.
arsThe army surrendered its arsenal to the enemy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังสรรพาวุธ[N] arsenal, See also: armory, Example: เขาเป็นตัวแทนของคนไทยที่ไปร่วมศึกษาตรวจสอบคลังสรรพาวุธทลายโลกของอิรัก, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่เก็บรักษาอาวุธยุทโธปกรณ์ของทหาร
คลังแสง[N] armory, See also: arsenal, Syn. คลังแสงสรรพวุธ, Example: ชาวบ้านไม่ควรเข้าใกล้บริเวณคลังแสง เพราะอาจเกิดอันตรายขึ้นได้, Thai definition: สถานที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ของกองทัพ, ที่เก็บรักษาปืน, กระสุน และวัตถุระเบิดของทหาร
คลังแสงสรรพาวุธ[N] arsenal, See also: armory, weapons storehouse, arms depot, the royal arsenal, Syn. โรงแสง, Example: เหตุการณ์คลังแสงสรรพาวุธระเบิดเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญอย่างมากสำหรับประชาชนแถวนั้น, Thai definition: โรงสำหรับทำ หรือเก็บอาวุธ
โรงแสง[N] arsenal, See also: weapons storehouse, Syn. คลังแสงสรรพาวุธ, Thai definition: โรงสำหรับทำ หรือเก็บอาวุธ
สารหนูขาว[N] arsenic, See also: arsenious acid, white arsenic, ratsbane, Syn. สารหนู, Example: อาการของผู้ที่กินสารหนูขาวเข้าไปจะอาเจียนและช็อกหมดสติได้, Thai definition: สารประกอบชนิดหนึ่ง ซึ่งมีธาตุสารหนูและออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ มีสูตร As2O3 ลักษณะเป็นผงสีขาว มีพิษอย่างร้ายแรง ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสีบางประเภทและยาฆ่าแมลง
สารหนู[N] arsenic, See also: arsenious acid, white arsenic, ratsbane, Syn. สารหนูขาว, Example: สีผสมอาหารบางชนิดมีสารหนูเป็นส่วนประกอบ ถ้ารับประทานเข้าไปมากๆ อาจมีอันตรายถึงชีวิต, Thai definition: ธาตุลำดับที่ 33 สัญลักษณ์ As ลักษณะเป็นของแข็ง มี 3 อัญรูป คือ สารหนูสีเทา สารหนูสีดำ และสารหนูสีเหลือง เป็นธาตุที่มีพิษอย่างร้ายแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อังคาร[n. prop.] (Angkhān) EN: Mars   FR: Mars
อาร์แซน เวนเกอร์[n. prop.] (Āsaēn Wēnkoē) EN: Arsène Wenger   FR: Arsène Wenger
อาร์เซน่อล[TM] (Āsēnøn) EN: Arsenal   FR: Arsenal
อายุ ... ถึง ... ปี[xp] (āyu ... theung ... pī) EN: aged ... to ... years   FR: âgé de ... (nb) à ... (nb) ans
บาง [adj.] (bāng) EN: rare ; sparse ; few   FR: rare
เบญจเพส[n.] (benjaphēt) EN: the crucial age of twenty-five ; the age of twenty-five ; twenty-five years old   
บึง[n.] (beung) EN: swamp ; marsh   FR: marais [m] ; marécage [m]
บีบน้ำตา[v. exp.] (bīp nāmtā) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear   FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile
บอกเล่า[n.] (bøklāo) EN: hearsay ; word of mouth   FR: ouï-dire [m] ; rumeur [f] ; on-dit [m]
ชายเลน[n. exp.] (chāilēn) EN: muddy coast ; muddy bank ; wetlands ; bog ; marshland   FR: marécage [m] ; zone humide [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ARSON    AA1 R S AH0 N
ARSONS    AA1 R S AH0 N Z
ARSENIO    AA2 R S IY1 N IY0 OW0
ARSENIC    AA1 R S AH0 N IH0 K
ARSDALE    AA1 R Z D EY2 L
ARSENAL    AA1 R S AH0 N AH0 L
ARSENEAU    AA1 R S AH0 N OW0
ARSENIDE    AA1 R S AH0 N AY2 D
ARSENALS    AA1 R S AH0 N AH0 L Z
ARSONIST    AA1 R S AH0 N AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arse    (n) (aa1 s)
arses    (n) (aa1 s i z)
arson    (n) (aa1 s n)
Arsenio    (n) (aa s ii1 n i ou)
arsenal    (n) (aa1 s n @ l)
arsenic    (n) (aa1 s n i k)
arsehole    (n) (aa1 s h ou l)
arsenals    (n) (aa1 s n @ l z)
arseholes    (n) (aa1 s h ou l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
arsch kalt(phrase slang ) หนาวมากๆ (คำว่า arsch ข้างหน้า จะเพิ่มความรุนแรงให้กับ Adjektiv ข้างหลังให้ดูมีความหนาวนั้นกลาวเป็น หนาวมากๆ ซึ่ง อาจเพิ่ม คำว่า arsch หน้าคำอื่นๆ เพื่อจดประสงค์เดียวกันได้ แต่การเติมนั้น นอกจากจะทำให้รุนแรงขึ้นแล้ว จะกลับกลายเป็นคำไม่สุภาพ) เช่น Ich bin stink sauer. Alle paar Tage fällt meine Heizung aus. Es ist arsch kalt im Winter. Im Dachgeschoss. Langsam muss ich mir wirklich überlegen mal einen Teil der Miete zurückzuhalten. , See also: S. arschkalt
Ostermarsch(n) |der, pl. Ostermarsche| การเดินขบวนในวันอีสเตอร์ เช่น Der erste Ostermarsch in Deutschland fand 1960 statt. Seither gehen jedes Jahr zu Ostern in verschiedenen Ländern Zehntausende von Menschen auf die Straße.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang] [Add to Longdo]
Arschloch {n}arsehole; asshole [slang] [Add to Longdo]
Arschtritt {m} [slang]kick up the arse; kick behind [Add to Longdo]
Arschkriecher {m} [ugs.] | ein Arschkriecher seinarse licker; brown noser [coll.] | to kiss ass [Am.] [Add to Longdo]
Arsenal {n}; Waffenvorrat {m} | Arsenale {pl}arsenal; armory [Am.]; armoury [Br.] | arsenals [Add to Longdo]
arsenhaltigarsenical [Add to Longdo]
Arsen {n} [chem.]arsenic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
[せいご;セイゴ, seigo ; seigo] (n) (uk) (See 鱸) juvenile Japanese sea perch (under two years of age and 25 cm in length) [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あばら屋;あばら家;荒ら屋;荒ら家;荒屋(io);荒家(io)[あばらや, abaraya] (n) (1) dilapidated house; tumbledown house; hovel; miserable shack; (2) (hum) my house; my home; (3) small resting place comprising four pillars and a roof (with no walls) [Add to Longdo]
あやかし[, ayakashi] (n) (1) ghost that appears at sea during a shipwreck; (2) something strange or suspicious; (3) idiot; fool; (4) noh mask for roles involving dead or ghost characters [Add to Longdo]
あら挽き;粗碾き;粗挽き;粗びき;荒びき[あらびき, arabiki] (adj-no) coarsely ground (e.g. coffee, grain); minced (e.g. meat) [Add to Longdo]
あるらしい[, arurashii] (exp) seems to be; appears to have; supposed to be [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亚砷[yà shēn, ㄧㄚˋ ㄕㄣ, / ] arsenous [Add to Longdo]
亚砷酸[yà shēn suān, ㄧㄚˋ ㄕㄣ ㄙㄨㄢ, / ] arsenous acid [Add to Longdo]
武库[wǔ kù, ˇ ㄎㄨˋ, / ] arsenal; store of arms [Add to Longdo]
[pī, ㄆㄧ, ] arsenic [Add to Longdo]
[shēn, ㄕㄣ, ] arsenic As, metalloid, atomic number 33 [Add to Longdo]
砷化氢[shēn huà qīng, ㄕㄣ ㄏㄨㄚˋ ㄑㄧㄥ, / ] arsine [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] arsenic [Add to Longdo]
礜石[yù shí, ㄩˋ ㄕˊ, ] arsenic ore; arsenopiryte FeAsS [Add to Longdo]
[shuāng, ㄕㄨㄤ, ] arsenic [Add to Longdo]
纵火犯[zòng huǒ fàn, ㄗㄨㄥˋ ㄏㄨㄛˇ ㄈㄢˋ, / ] arsonist [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ガリウムひ素半導体[ガリウムひそはんどうたい, gariumu hisohandoutai] gallium arsenic semiconductor [Add to Longdo]
ガリウム砒素[ガリウムひそ, gariumu hiso] gallium arsenide [Add to Longdo]
ガリウム砒素リン[ガリウムひそリン, gariumu hiso rin] Gallium Arsenide Phosphide, GaAsP [Add to Longdo]
デジタルオーディオラジオサービス[でじたるおーでいおらじおさーびす, dejitaruo-deiorajiosa-bisu] digital audio radio service (DARS) [Add to Longdo]
パーサ[ぱーさ, pa-sa] parser [Add to Longdo]
パーザ[ぱーざ, pa-za] parser [Add to Longdo]
解析[かいせき, kaiseki] parsing (vs) [Add to Longdo]
構文解析対象文字データ[こうぶんかいせきたいしょうもじデータ, koubunkaisekitaishoumoji de-ta] parsed character data [Add to Longdo]
台数[だいすう, daisuu] number of large objects such as cars, computers, etc [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 ars
   work of art
   art
   ruse; trick
   tactic; tactics
   theory
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top