ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arrogate

AE1 R OW0 G EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arrogate-, *arrogate*
Possible hiragana form: あっろがて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrogate(vt) ถือสิทธิ์, See also: แอบอ้างสิทธิ์
arrogate to(phrv) แอบอ้างตน, See also: แอบอ้างสิทธิ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arrogate(แอร'โรเกท) vt. อวดดี,แอบอ้างสิทธิปัดไปให้คนอื่น,เหมาเอาว่า. -arrogation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
arrogate(vt) ยึดครอง,ถือสิทธิ์,แอบอ้างสิทธิ์,เหมาเอาว่า,ทึกทัก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
arrogateHe arrogated power to himself.
arrogateThe dictator arrogated judicial powers to himself.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
รวบ[rūap] (v) EN: gather ; collect ; muster ; concentrate ; keep ; grab ; arrogate  FR: rassembler ; réunir ; ramasser
รวบอำนาจ[rūap amnāt] (v, exp) EN: arrogate power to oneself ; usurp power  FR: s'approprier le pouvoir

CMU English Pronouncing Dictionary
ARROGATE AE1 R OW0 G EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arrogate (v) ˈærəgɛɪt (a1 r @ g ei t)
arrogated (v) ˈærəgɛɪtɪd (a1 r @ g ei t i d)
arrogates (v) ˈærəgɛɪts (a1 r @ g ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arrogate \Ar"ro*gate\, v. t. [imp. & p. p. {Arrogated}; p. pr. &
   vb. n. {Arrogating}.] [L. arrogatus, p. p. of adrogare,
   arrogare, to ask, appropriate to one's self; ad + rogare to
   ask. See {Rogation}.]
   To assume, or claim as one's own, unduly, proudly, or
   presumptuously; to make undue claims to, from vanity or
   baseless pretensions to right or merit; as, the pope
   arrogated dominion over kings.
   [1913 Webster]
 
      He arrogated to himself the right of deciding
      dogmatically what was orthodox doctrine. --Macaulay.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 arrogate
   v 1: demand as being one's due or property; assert one's right
      or title to; "He claimed his suitcases at the airline
      counter"; "Mr. Smith claims special tax exemptions because
      he is a foreign resident" [syn: {claim}, {lay claim},
      {arrogate}] [ant: {forego}, {forfeit}, {forgo}, {give up},
      {throw overboard}, {waive}]
   2: make undue claims to having [syn: {arrogate}, {assign}]
   3: seize and take control without authority and possibly with
     force; take as one's right or possession; "He assumed to
     himself the right to fill all positions in the town"; "he
     usurped my rights"; "She seized control of the throne after
     her husband died" [syn: {assume}, {usurp}, {seize}, {take
     over}, {arrogate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top