Search result for

armas

(569 entries)
(0.0555 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -armas-, *armas*, arma
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา armas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *armas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
karma[N] กรรม, See also: ผลจากการกระทำ
karma[N] ชะตากรรม, Syn. fate, destiny
armada[N] กองเรือรบ, Syn. fleet, flotilla, task force
barman[N] ชายเสิร์ฟเครื่องดื่มในบาร์, Syn. bartender
tarmac[N] ยางมะตอย, Syn. tarmacadam
barmaid[N] หญิงเสิร์ฟเครื่องดื่มในบาร์, Syn. bartender
earmark[N] ตำหนิบนใบหู (ใช้กับสัตว์)
earmark[VT] ทำตำหนิบนใบหู (ใช้กับสัตว์)
armament[N] กำลังทางการรบ, See also: กำลังทหาร
armament[N] อาวุธยุทธภัณฑ์, See also: อาวุธยุทโธปกรณ์, ยุทธภัณฑ์, Syn. arms, weapons, armor
armature[N] สิ่งที่ใช้ป้องกัน เช่น เกราะ
pharmacy[N] ร้านขายยา, Syn. dispensary, drugstore
pharmacy[N] เภสัชกรรม, See also: การศึกษาเกี่ยวกับการปรุงยา, การปรุงและจ่ายยา, Syn. pharmaceutics
sonarman[N] คนประจำเครื่องส่งเสียงสะท้อนใต้น้ำ
spearman[N] คนที่ใช้อาวุธจำพวกหอกทวน
armadillo[N] ตัวนิ่ม
marmalade[N] แยมหรือเยลลี่, Syn. preserves, conserve
pharmacist[N] เภสัชกร, See also: คนปรุงยา, Syn. chemist, druggist
rearmament[N] การติดอาวุธใหม่
disarmament[N] การลดอาวุธ, See also: การปลดอาวุธ, Syn. demobilization, peace movement
earmark for[PHRV] มีพอสำหรับ, See also: เพียงพอกับ, เหมาะสมกับ
pharmaceutic[ADJ] เกี่ยวกับเภสัชกรรม, See also: เกี่ยวกับเภสัชศาสตร์, เกี่ยวกับยา, เกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์, Syn. pharmaceutical
pharmaceutic[N] ยาเภสัชภัณฑ์, See also: ยารักษาโรค, Syn. drug, pill, medicament
pharmacology[N] เภสัชวิทยา, See also: การศึกษาเกี่ยวกับยา
pharmacopeia[N] ตำรายา, See also: ตำราปรุงยา, Syn. pharmacopoeia
pharmaceutics[N] เภสัชกรรม, See also: วิชาศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมยาและปรุงยา การปรุงและจ่ายยา, Syn. pharmacy
pharmacopoeia[N] เภสัชตำรับ
pharmaceutical[ADJ] เกี่ยวกับเภสัชกรรม, See also: เกี่ยวกับเภสัชศาสตร์, เกี่ยวกับยา, Syn. pharmaceutic
Faculty of Pharmacology[N] คณะเภสัชศาสตร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
armada(อาร์มา'ดะ) n. กองเรือรบใหญ่, Armada กองเรือรบสเปญที่พ่ายแพ้อังกฤษในปี ค.ศ.1588
armadillo(อาร์มะดิล'โล) n. ตัวนิ่ม,ตัวนางอาย
armageddon(อาร์มะเกด'ดอน) n. สนามรบระหว่างธรรมกับอธรรม (ตามพระคัมภีร์ไบ เบิล) ,การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด
armament(อาร์'มะเมินทฺ) n. อาวุธยุทโธปกรณ์,กองทัพติดอาวุธ,รถหุ้มเกราะ,ยานเกราะ, กำลังทหาร,ขบวนการติดอาวุธสำหรับสงคราม
armamentarium(อาร์มะเมนแท'เรียม) n., (pl. -taria) อุปกรณ์เครื่องมือติดตั้งชุดหนึ่ง
armatto(อาร์แนท'โท) n., (pl. -tos) = annatto
armature(อาร์'มะเชอะ) n. เกราะ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) , เหล็กอ่อนพันลวดในไดนาโม,มัดข้าวต้มของไดนาโม,ลูกล่อแม่เหล็ก,โครงร่างเสริมความแกร่ง
barmaid(บาร์'เมด) n. พนักงานบาร์ผู้หญิง
barman(บาร์'เมิน) n. พนักงานบาร์ผู้ชาย, Syn. bartender -pl. barmen
dharma(ดาร์'มะ) n. ธรรมะ
disarmament(ดิสอา'มะเมินทฺ) n. การปลดอาวุธ,การลดอาวุธ,การลดกำลังทหาร,การขจัดอารมณ์ (โกรธ,เกลียด,สงสัย)
earmarkn. ตำหนิหรือรอยแผลที่ทำขึ้นบนใบหูสัตว์,ตำหนิที่ทำขึ้นเพื่อแยกแยะความแตกต่าง vt. ทำตำหนิขึ้น, Syn. characteristic
harmationn. ลมแห้งแล้งและมีฝุ่นทางด้านฝั่งตะวันตกของแอฟริกา
karma(คาร์'มะ) n. กรรม,กรรมสนอง,เคราะห์ผลของการกระทำ,ชะตากรรม,โชคชะตา., See also: karmic adj.
marmalade(มาร์'มะเลด,มามะเลด') n. ขนมกวนคล้ายวุ้นที่ทำด้วยชิ้นเล็ก ๆ ของผลไม้ กับเปลือกผลไม้ เช่น เปลือกส้ม
pharmaceutic(al) (ฟาร์มะซู'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับเภสัชกรรม,กี่ยวกับยา,เกี่ยวกับเภสัชภัณฑ์. n. ยา,เภสัชภัณฑ์.
pharmacist(ฟาร์ม'มะซิสทฺ) n. เภสัชกร,คนปรุงยา, Syn. pharmaceutist,chemist
pharmacology(ฟาร์มะคอล'ละจี) n. เภสัชวิทยา, See also: pharmacological adj. pharmacologist n.
pharmacopeia(ฟาร์มะโคเพีย') n. เภสัชตำรับ, See also: pharmacopoeial adj. pharmacopoeic adj. pharmacopoeist n.
pharmacopoeia(ฟาร์มะโคเพีย') n. เภสัชตำรับ, See also: pharmacopoeial adj. pharmacopoeic adj. pharmacopoeist n.
pharmacy(ฟาร์'มะซี) n. เภสัชศาสตร์,ร้านขายยา,การปรุงและจ่ายยา

English-Thai: Nontri Dictionary
armament(n) อาวุธยุทธภัณฑ์,กำลังทหาร,สรรพาวุธ
armature(n) เกราะ,กระดอง
barmaid(n) หญิงบาร์
carman(n) คนขับรถ
disarmament(n) การลดอาวุธ,การปลดอาวุธ
earmark(n) เครื่องหมาย,ตำหนิ,รอยแผลเป็น
earmark(vt) หมายไว้,ทำรอยไว้,ทำตำหนิไว้
marmalade(n) แยมผิวส้ม
pharmaceutical(adj) เกี่ยวกับยา,เกี่ยวกับเภสัชกรรม
pharmacist(n) เภสัชกร
pharmacology(n) เภสัชวิทยา
pharmacy(n) เภสัชกรรม,เภสัชศาสตร์,ร้านขายยา
spearman(n) พลหอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
polypharmaceutic-การใช้ยาร่วมหลายขนาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
polypharmacy๑. การใช้ยาร่วมหลายขนาน๒. การใช้ยาเกินควร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacal-เภสัชกรรม [มีความหมายเหมือนกับ pharmaceutic ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmaceutic๑. -เภสัชกรรม [มีความหมายเหมือนกับ pharmacal]๒. -ยา, -เภสัช [มีความหมายเหมือนกับ pharmaceutical ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmaceutical๑. เภสัชภัณฑ์๒. -ยา, -เภสัช [มีความหมายเหมือนกับ pharmaceutic ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmaceutical assayingการสอบฤทธิ์ยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmaceutical botanyเภสัชพฤกษศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmaceutical chemistry; pharmacochemistryเคมีเภสัช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacy๑. เภสัชศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ science, pharmaceutical]๒. สถานปรุงยา, ร้านขายยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacy administrationการบริหารเภสัชกิจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacy, dispensingเภสัชกรรมฝ่ายปรุงยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacy, industrialเภสัชกรรมอุตสาหการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacy, manufacturingเภสัชกรรมผลิตการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacy, veterinary; zoopharmacy๑. สัตวเภสัชกรรม๒. สัตวเภสัชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmaceutical jurisprudenceเภสัชนิติศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmaceutical scienceเภสัชศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ pharmacy ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmaceutist; pharmacistเภสัชกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacist; pharmaceutistเภสัชกร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacochemistry; chemistry, pharmaceuticalเคมีเภสัช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacodiagnosisการวินิจฉัยโรคด้วยยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacodynamicsเภสัชพลศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacogeneticsเภสัชพันธุศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacognostics; pharmacognosyเภสัชเวท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacognosy; pharmacognosticsเภสัชเวท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychopharmacologyจิตเภสัชวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
psychopharmacotherapyจิตเภสัชบำบัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phytopharmacologyพฤกษเภสัชวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacographyเภสัชพรรณนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacokineticsเภสัชจลนศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacologistนักเภสัชวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacologyเภสัชวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacology, veterinary; zoopharmacologyสัตวเภสัชวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacomaniaอาการบ้ากินยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmaconยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacopeia; pharmacopoeia๑. ฟาร์มาโคเพีย๒. ตำรับยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacophobiaโรคกลัวยา, อาการกลัวยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pharmacopoeia; pharmacopeia๑. ฟาร์มาโคเพีย๒. ตำรับยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
limitation of armamentsการจำกัดอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
radiopharmacyรังสีเภสัชกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rearmamentการสร้างเสริมอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
science, pharmaceuticalเภสัชศาสตร์ [มีความหมายเหมือนกับ pharmacy ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
armamentอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armaments, limitation ofการจำกัดอาวุธยุทธภัณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
armatureเกราะ [หนาม, เกล็ด, ตะขอ] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
armatureโครงหุ่นปั้น [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
armatureอาร์มาเจอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
biopharmacyชีวเภสัชศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
manufacturing pharmacyเภสัชกรรมผลิตการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chemistry, pharmaceutical; pharmacochemistryเคมีเภสัช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dispensing pharmacyเภสัชกรรมฝ่ายปรุงยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Food pharmacyโภชนเภสัช [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Armamentการเตรียมกำลังรบ [เศรษฐศาสตร์]
Armamentsอาวุธยุทโธปกรณ์ [เศรษฐศาสตร์]
Radiopharmaceuticsสารเภสัชรังสี, เภสัชภัณฑ์รังสี, ผลิตภัณฑ์ยาที่อยู่ในรูปของสารประกอบหรือสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสารกัมมันตรังสีเกาะอยู่ในโมเลกุล ซึ่งผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากลเภสัชรังสี ใช้ตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา การให้สารเภสัชรังสีแก่ผู้ป่วยกระทำโดยการฉีดหรือกิน เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วสารเภสัชรังสีดังกล่าวจะไปกระจายตัวอยู่ในอวัยวะที่ต้องการตรวจหรือรักษา (target organ) โดยแสดงพยาธิสภาพตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นในอวัยวะนั้นๆ สารเภสัชรังสีที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น
99mTc-MDP ใช้ตรวจกระดูก

99mTc-MAA ใช้ตรวจปอด

99mTc-MIBI ใช้ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจ, tumor ทรวงอก

99mTc-DISIDA ใช้ตรวจตับและระบบท่อน้ำดี

99mTc-BROMIDA ใช้ตรวจตับและระบบท่อน้ำดี

99mTc-HMPAO ใช้ตรวจสมอง

99mTc-DTPA ใช้ตรวจสมองและไต

99mTc-MAG3 ใช้ตรวจไต

131I-Hippuran ใช้ตรวจไต

131I-MIBG ใช้ตรวจต่อมหมวกไต

Na131I ใช้ตรวจและรักษาโรคไทรอยด์

153Sm-EDTMP ใช้บรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูก [นิวเคลียร์]
Radiopharmaceuticalsสารเภสัชรังสี, เภสัชภัณฑ์รังสี, ผลิตภัณฑ์ยาที่อยู่ในรูปของสารประกอบหรือสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสารกัมมันตรังสีเกาะอยู่ในโมเลกุล ซึ่งผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากลเภสัชรังสี ใช้ตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา การให้สารเภสัชรังสีแก่ผู้ป่วยกระทำโดยการฉีดหรือกิน เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วสารเภสัชรังสีดังกล่าวจะไปกระจายตัวอยู่ในอวัยวะที่ต้องการตรวจหรือรักษา (target organ) โดยแสดงพยาธิสภาพตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นในอวัยวะนั้นๆ สารเภสัชรังสีที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น
99mTc-MDP ใช้ตรวจกระดูก

99mTc-MAA ใช้ตรวจปอด

99mTc-MIBI ใช้ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจ, tumor ทรวงอก

99mTc-DISIDA ใช้ตรวจตับและระบบท่อน้ำดี

99mTc-BROMIDA ใช้ตรวจตับและระบบท่อน้ำดี

99mTc-HMPAO ใช้ตรวจสมอง

99mTc-DTPA ใช้ตรวจสมองและไต

99mTc-MAG3 ใช้ตรวจไต

131I-Hippuran ใช้ตรวจไต

131I-MIBG ใช้ตรวจต่อมหมวกไต

Na131I ใช้ตรวจและรักษาโรคไทรอยด์

153Sm-EDTMP ใช้บรรเทาความเจ็บปวดของผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งกระดูก [นิวเคลียร์]
Chemistry, Pharmaceuticalเภสัชเคมี [TU Subject Heading]
Communication in pharmacyการสื่อสารทางเภสัชกรรม [TU Subject Heading]
Dharmaธรรมะ [TU Subject Heading]
Dharma (Buddhism)ธรรมะ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Dharmacakraธรรมจักร [TU Subject Heading]
Disarmamentการลดกำลังรบ [TU Subject Heading]
Emulsions (Pharmacy)สารแขวนตะกอน (เภสัชกรรม) [TU Subject Heading]
Hospital pharmaciesเภสัชกรรมของโรงพยาบาล [TU Subject Heading]
Internet pharmaciesร้านขายยาทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Karmaกฎแห่งกรรม [TU Subject Heading]
Mastacembelus armatusปลากระทิงดำ [TU Subject Heading]
Moral re-armamentการฟื้นฟูศีลธรรม [TU Subject Heading]
Nuclear disarmamentการลดกำลังรบนิวเคลียร์ [TU Subject Heading]
Pharmaceutical arithmeticการคำนวณทางเภสัชกรรม [TU Subject Heading]
Pharmaceutical ethicsจรรยาบรรณทางเภสัชกรรม [TU Subject Heading]
Pharmaceutical industryอุตสาหกรรมยา [TU Subject Heading]
Pharmaceutical microbiologyจุลชีววิทยาทางเภสัชกรรม [TU Subject Heading]
Pharmaceutical policyนโยบายเภสัชกรรม [TU Subject Heading]
Pharmaceutical preparations ; Drugsยา [TU Subject Heading]
Pharmaceutical servicesบริการเภสัชกรรม [TU Subject Heading]
Pharmacistsเภสัชกร [TU Subject Heading]
Pharmacokineticsเภสัชจลนศาสตร์ [TU Subject Heading]
Pharmacologyเภสัชวิทยา [TU Subject Heading]
Pharmacology, Clinicalเภสัชกรรมคลินิก [TU Subject Heading]
Pharmacopoeiasตำรับยา [TU Subject Heading]
Pharmacyเภสัชกรรม [TU Subject Heading]
Pharmacy managementการบริหารเภสัชกิจ [TU Subject Heading]
Plaster (Pharmacy)พลาสเตอร์ยา [TU Subject Heading]
Psychopharmacologyจิตเภสัชวิทยา [TU Subject Heading]
Technology, Pharmaceuticalเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม [TU Subject Heading]
Tripitaka, Abhidharmapitakaพระอภิธรรม [TU Subject Heading]
Tripitaka. Sutrapitaka. Saddharmapundarikasutraสัทธรรมปุณฑริกสูตร [TU Subject Heading]
Veterinary pharmacologyเภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ [TU Subject Heading]
disarmamentการปลดอาวุธ หมายถึง การดำเนินการไม่ให้มีอาวุธในครอบครอง [การทูต]
United Nations Institute for Disarmament Researchสถาบันวิจัยเพื่อการลดอาวุธแห่งสหประชาชาติ [การทูต]
radiopharmaceutics ,radiopharmaceuticalsสารเภสัชรังสี เภสัชภัณฑ์รังสี, หมายถึง ยาที่อยู่ในรูปของสารประกอบ หรือสารประกอบเชิงซ้อนที่มีสารกัมมันตรังสีเกาะอยู่ในโมเลกุล ซึ่งผลิตขึ้นตามมาตรฐานสากล สารเภสัชรังสี ใช้ในการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา การให้สารเภสัชรังสีกับผู้ป่วยกระทำโดยการฉีดหรือกิน เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วสารเภสัชรังสีดังกล่าว จะไปกระจายตัวอยู่ในอวัยวะที่ต้องการตรวจหรือรักษา (target organ) โดยแสดง "พยาธิสภาพ" ตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นในอวัยวะนั้นๆ [พลังงาน]
Additives, Pharmaceutical Adjunctsสารปรุงแต่ง [การแพทย์]
Additives, Pharmaceutical Necessitiesสารปรุงแต่ง [การแพทย์]
Aerosols, Pharmaceuticalเคมีภัณฑ์แอโรโซล [การแพทย์]
Armadillosตัวนิ่ม [การแพทย์]
Bachelor of Science in Pharmacyปริญญาตรีทางเภสัชศาสตร์ [การแพทย์]
Cannula, Karmanหัวดูด [การแพทย์]
Chemistry, Pharmaceuticalเภสัชเคมี [การแพทย์]
Community Pharmaciesเภสัชชุมชน [การแพทย์]
Community Pharmacy Servicesเภสัชชุมชน,การบริการ;เภสัชกรรมชุมชน,การบริการ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Pharmacopoeia[ฟามาโคเปีย] (n Pharm. ) หนังสือตำรายาฉบับสากล ยอมรับและใช้กันทั่วโลก บอกข้อมูลเกี่ยวกับยาและวิธีการตรวจสอบยาในหัวข้อต่างๆ หัวข้อใน pharmacopoeia เช่น Description, Purity rubric, Identification, Assay เป็นต้น Pharmacopoeia ที่ใช้กันในปัจจุบัน เช่น USP(pharmacopoeia ของUSA), BP(pharmacopoeia ของBritish) JP(pharmacopoeia ของ Japan) ปัจจุบันประเทศไทยมี pharmacopoeia เป็นของตัวเองแล้ว โดยใช้อักษรย่อว่า TP จัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Cutbacks.Sparmaßnahmen. Born on the Fourth of July (1989)
Armand.Armand. Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles (1994)
Armakon?Armakon... Varg Veum - I mørket er alle ulver grå (2011)
Karma?KarmaGood Crazy (2012)
___ELEMENTARMAGIE Episode #2.4 (2014)
BARMAN:BARMANN: Black Mass (2015)
Charming.- Charmant. A Walk on the Wild Side (2015)
By nate, her knight in shining armani.โดยเนท อัศวินในชุดสูทอาร์มานี่ของเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
Careful with the wine. One whiff of a barmaid's apron and you're singing like a sailor.อย่าไปดื่มอะไรให้มากละ เดี๋ยวก็เมาเหมือนพวกกะลาสี The Moment of Truth (2008)
PHARMACYร้านขายยา Heartbreak Library (2008)
Marmaduke Scarlet...chef of all chefs...มาร์เมดุค สการ์เลต.. หัวหน้าพ่อครัว แห่งหัวหน้าพ่อครัว.. The Secret of Moonacre (2008)
Marmaduke...the house...the valley...it's all...มาร์เมดุค.. คฤหาสน์.. หุบเขา.. The Secret of Moonacre (2008)
Marmaduke?มาร์เมดุ๊ค ? The Secret of Moonacre (2008)
Marmaduke, you blithering ex-hunter, what are you doing?มาร์เมดุ๊ค, ท่านเคยเป็นนักล่าแบบไหนเนี่ย ? ทำอะไรอยู่ ? The Secret of Moonacre (2008)
Marmaduke?มาร์เมดุ๊ค ? The Secret of Moonacre (2008)
We're a pharmaceutical company.เราเป็นบริษัทยา Superhero Movie (2008)
[Young man, narrating] In New York City, there are currently 759 drugstores and over 1,600 registered pharmacists.ในนิวยอร์ค มีร้านขายยาทั้งหมดราว 759 แห่ง และมีเภสัชกรถูกกฏหมายราว 1600 คน New York, I Love You (2008)
R "the Spanish Armada".สแปนนิช อาร์มาด้า The House Bunny (2008)
It's all in the karma of hair and hands.ทุกอย่างมือจะต้องลงมือทำ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Prepare to suck the cock of karma!เรามาถล่มพวกแก Pineapple Express (2008)
I was in the pharmacy a while ago, and there was a really good-looking pharmacist behind the counter.ฉันไปร้านขายยา และก็มีเภสัชกรที่ดูดีมากๆ The Happening (2008)
I've been leaning on a pharmaceutical company to send drugs and medical equipment down there.ผมได้ขอความช่วยเหลือจาก บริษัทยาแห่งหนึ่ง ให้ช่วยส่งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ไปที่นั้น Nights in Rodanthe (2008)
Where is the marmalade? I haven't even got any marmalade.แยมส้มอยู่ไหนเอ่ย ของแม่ไม่เห็นมีแยมส้มเลย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
The rapture, the tribulation and the impending battle of Armageddon dominate much of the discussion.ความปิติ หรือวิบัติ กำลังใกล้เข้ามาแล้ว การสู้รบครั้งใหญ่และถึงที่สุด มีอิทธิพล เหนือหัวข้อสนทนามาก The Day the Earth Stood Still (2008)
Armandos.อาร์มาโดส Boxed In (2008)
Not much call for a geometry teacher to wear an armani suit.มันไม่มากไปสำหรับ ครูสอนคณิตที่ใส่สูท Armani หรอก Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
Arthur, you're not going toind another firm that's done more high-level consulting work for a relatively small pharmaceutical company like yours.อาเธอร์, คุณไม่ได้ตามหาบริษัท ที่ให้คำปรึกษาในระดับสูง สำหรับบริษัทด้านเภสัชกรรม Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
"Go to the pharmacy, get me a pair of black pantyhose.""ไปร้านขายยา ซื้อถุงน่องดำมาคู่นึง" Julie & Julia (2009)
I said, "Did you try another pharmacy?" I mean, really.ฉันว่า "แล้วเธอดูร้านอื่นหรือยัง" เหลือเกิน จริงๆนะ Julie & Julia (2009)
He's got a shot at stopping Armageddon.เขามีโอกาสที่จะหยุดสงครามครั้งนี้ได้ When the Levee Breaks (2009)
We are damn near kick-off for armageddon.ใกล้จะเริ่มเตะคิกอ๊อฟสู่วันสิ้นโลกเข้าไปทุกทีแล้ว Lucifer Rising (2009)
It's armageddon, Cass.นี่มันวันสิ้นโลกนะ แคส Lucifer Rising (2009)
All I know is there's a whole armada.ทั้งหมดที่ฉันรู้Nก็คือมันกองกำลังที่ใหญ่มาก Breakage (2009)
Uh, Marmaduke.อืมมม มาร์มาดุกละกัน In a World Where the Kings Are Employers (2009)
Why don't you go down to the pharmacy in the lobby and buy some aspirin?ทำไมไม่ไปร้านขายยาข้างล่างที่ลอบบี้ ซื้อแอสไพรินมาสักหน่อยล่ะ? A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Maybe this is karma.บางทีมันอาจจะเป็นกรรมตามสนองก็ได้ Marry Me a Little (2009)
Yale kicking me out is the karma I've earned.เยลถีบฉันออกมาแล้ว นี่ไงกรรมที่ฉันได้รับน่ะ The Age of Dissonance (2009)
Junkies hitting the pharmacy -- again.ไอ้ขี้ยาปล้นร้านยา -- อีกแล้ว Bulletproof (2009)
Know ye, that Sonarman Second Classเขาผู้เป็นที่รู้จักในนามคนประจำเครื่องส่งเสียงสะท้อนใต้น้ำชั้นสอง Today Is the Day: Part 1 (2009)
Now tell them he needs to land at the north end of the tarmac and follow emergency protocol.ตอนนี้ บอกพวกเขาไปว่าให้ลงจอด ที่ตอนบนสุดของลานบิน และทำตามระเบียบการฉุกเฉิน VS. (2009)
Tell them Dr. Sara Tancredi needs to be let on the tarmac.บอกพวกเขาว่า ดร.ซาร่า แทนเครดี้จะไปที่รันเวย์ด้วย VS. (2009)
And she's been a cashier at De Soto's pharmacy in Keachi for almost 20 years.ทำงานเป็นแคชเชียร์ร้านยาที่เคียแชะ มาเกือบ 20 ปีแล้ว Nothing But the Blood (2009)
She was just some woman who worked in a pharmacy.มีแต่ผู้หญิงคนนึง ที่ทำงานในร้านยา Nothing But the Blood (2009)
Karma must really work, eh, Danny?กรรมตามสนองแล้วใช่มั้ย แดนนี่? Episode #3.5 (2009)
We are prepared for Armageddon.เราพร้อมสำหรับอมาเกดอนแล้ว Timebomb (2009)
A dharma station.สถานีของ ธรรมะปฏิบัติ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
And they had no choice But to join The dharma initiative.และพวกเขาไม่มีทางเลือกจึงต้องเข้าร่วมกับธรรมะปฏิบัติ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
The dharma initiative Called the lamp post.ธรรมะปฏิบัติการ เสาดวงไฟ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
So what's up with you guys In the old dharma jumpsuits?เกิดอะไรขึ้น ทำไมนายสวมชุดของพวกธรรมะปฏิบัติ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
We're in The dharma initiative.พวกเราอยู่กับ ธรรมปฏิบติการ Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
armaYou should advocate disarmament.
armaThe superpowers made significant progress in disarmament.
armaThe pharmacist made up the prescription for me.
armaWhere's the nearest pharmacy?
armaThe assembly voted to protest against any nuclear armament.
armaDisarmament is sure to make for peace.
armaTalks centering on nuclear disarmament.
armaPeople who aim to study pharmacy with the intention of becoming a pharmacist must understand they need to take a 6-year course of study.
armaDisarmament is in practice difficult in many countries.
armaWe'll give your pharmacy a call.
armaWe must consider the question of whether we can afford such huge sums for armaments.
armaThey earmarked enough money for research work.
armaA radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.
armaTake this prescription to your pharmacy.
armaUntil what time does your pharmacy stay open?
armaWhat's the name of your pharmacy?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภก.[N] pharmacist, See also: chemist, Syn. เภสัชกร, Thai definition: แพทย์ปรุงยา, ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม
บาร์เทนเดอร์[N] bartender, See also: barman, barkeeper, barkeep, Syn. พนักงานผสมเหล้า
เภสัช[N] medicine, See also: pharmacy, drug, remedy, Syn. ยาแก้โรค, โอสถ, ยารักษาโรค, ยา, Example: ผลผลิตทางการเกษตรของเราเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพสูง และมีคุณค่าทางเภสัชยิ่งกว่าเกษตรทั่วไป, Count unit: ชนิด
เภสัชกร[N] pharmacist, See also: chemist, Syn. หมอยา, Example: ร้านขายยาร้านนี้มีเภสัชกรประจำอยู่, Thai definition: แพทย์ปรุงยา, ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เภสัชกรรม[N] pharmacy, Syn. การปรุงยา, Example: น้องของเขาเรียนเภสัชกรรมอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Thai definition: วิทยาศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยการเตรียมเครื่องยา ตัวยา จากธรรมชาติหรือการสังเคราะห์ให้เป็นยาสำเร็จรูป
เภสัชเคมี[N] pharmaceutical chemistry, See also: pharmacochemistry, Example: นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาเภสัชเคมีจำนวน 12 คน, Thai definition: วิทยาศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยการเตรียม การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ และการทำสารเคมีที่ใช้เป็นยาให้ได้มาตรฐาน
เภสัชพฤกษศาสตร์[N] pharmaceutical botany, Thai definition: วิทยาศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยพืชที่ใช้เป็นยา
เภสัชวิทยา[N] pharmacology, Thai definition: วิทยาศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยฤทธิ์ของยาหรือของสารที่มีต่อสิ่งมีชีวิต
เภสัชเวช[N] pharmacognosy, Example: เขาเรียนวิชาเภสัชเวช, Thai definition: วิทยาศาสตร์แขนงที่เกี่ยวกับยาที่ได้จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุโดยตรง, วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับสมุนไพร
เภสัชศาสตร์[N] pharmacology, Thai definition: วิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งว่าด้วยกระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องยาบำบัด บรรเทา หรือป้องกันโรค
เภสัชอุตสาหกรรม[N] industrial pharmacy, Thai definition: วิทยาศาสตร์แขนงที่ว่าด้วยการเตรียมยาระดับอุตสาหกรรม
ทัพเรือ[N] navy, See also: fleet, flotilla, armada, Example: พระเจ้าตากยกทัพเรือออกจากเมืองจันทบุรีมาถึงปากน้ำเมื่อข้างขึ้นเดือน 12, Thai definition: กองกำลังทหารที่ทำการสู้รบในน่านน้ำ
คณะเภสัชศาสตร์[N] Faculty of Pharmacy, See also: Faculty of Pharmaceutical Science, Example: คณะเภสัชศาสตร์ฟื้นฟูการนำสมุนไพรมารักษาโรค, Count unit: คณะ, Thai definition: ภาควิชาที่ว่าด้วยการศึกษากระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องยาบำบัด บรรเทา หรือป้องกันโรค
เคราะห์กรรม[N] destiny, See also: karma, fortune, fate, lot, Syn. ชะตากรรม, โชคชะตา, Example: เราควรมีความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมหรือปัญหาต่างๆ
โลกุตรธรรม[N] dharma which releases one from the world, Syn. นิพพาน, อรหัตผล, Thai definition: ธรรมที่พ้นวิสัยของโลก, ธรรมอันประเสริฐ, Notes: (สันสกฤต)
สร้างกรรม[V] create karma, See also: commit sin, Syn. ทำกรรม, ก่อกรรม, Example: เขาสร้างกรรมเอาไว้กับคนมากมาย ตายไปต้องตกนรกแน่, Thai definition: ทำความชั่วอันนำมาซึ่งบาปกรรม
อาราธนาธรรม[V] request for the Dharma, See also: ask to give sermon, Example: คนสมัยนี้ประกอบพิธีทางศาสนาไม่เป็น แม้เพียงง่ายๆ เช่น อาราธนาศีล อาราธนาธรรมก็ไม่เป็น, Thai definition: ขอให้แสดงธรรม
อาวุธยุทธภัณฑ์[N] armament, See also: weapon, arms, Syn. อาวุธ, อาวุธยุทโธปกรณ์, Example: แรงผลักดันในการวิจัย และผลิตอาวุธยุทธภัณฑ์อันทรงอานุภาพไม่ได้เกิดจากทหาร แต่เป็นผลจากการกระตุ้นของนักวิทยาศาสตร์
อาวุธยุทโธปกรณ์[N] arm, See also: weapon, armament, Syn. อาวุธ, อาวุธยุทธภัณฑ์, Example: ประเทศที่พัฒนาแล้วไม่จำเป็นต้องมีจำนวนกำลังพลมากเหมือนก่อน เพราะใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้น
โอสถศาลา[N] pharmacy, Example: เขาเริ่มทำงานที่โอสถศาลาตั้งแต่อายุ 15 ปี และเริ่มชีวิตรับราชการเมื่ออายุได้ 17 ปี
แอสฟัลต์[N] asphalt, See also: tarmac, Syn. ยางมะตอย, Example: การกลั่นน้ำมันในขั้นสุดท้ายจะเหลือกากเหนียวสีดำอยู่ในหม้อกลั่น ซึ่งเรียกว่า ยางมะตอย หรือแอสฟัลต์, Notes: (อังกฤษ)
ตำรับ[N] prescription, See also: pharmacopoeia, Example: หมอสั่งให้คุณย่ากินยาตามตำรับทุกประการ จะได้หายไวๆ, Thai definition: ใบสั่งยา (ใช้เฉพาะแพทยศาสตร์)
เบญจธรรม[N] five dharma, Example: ท่านเป็นผู้ตั้งตรงอยู่ในเบญจศีล-เบญจธรรมไม่ได้ขาด, Thai definition: ธรรมะ 5 ประการ คือ เมตตา ทาน ความสำรวมในกาม สัจจะ สติ, คู่กับ เบญจศีล
ร้านขายยา[N] drugstore, See also: pharmacy, chemist, druggist, Count unit: ร้าน
ปฏิบัติธรรม[V] practice the dharma, Syn. ประพฤติตามธรรม, เจริญภาวนา, Example: ผู้ทรงศีลปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด, Thai definition: ประพฤติตามคำสอนของศาสนา
ปริศนาธรรม[N] Dharma puzzle, See also: puzzle of religious precepts, Syn. ปริศนาในทางธรรม, ปัญหาในทางธรรม, Example: สามเณรกำลังศึกษาปริศนาธรรม
มหาจักร[N] Thai pharmacopeia, See also: recipe of Thai folk medicine, Thai definition: ชื่อยาไทยแก้ลมเพื่อซางโรค
การทำยา[N] pharmacy, See also: compounding medicine, dispensation, Syn. การปรุงยา
ธรรม[N] doctrine, See also: Teaching of Buddha, dharma, Syn. คำสั่งสอน, คุณความดี, หลักธรรมะ, Thai definition: หลักคำสั่งสอนในศาสนา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ธรรมคุณ[N] virtue of dharma, Syn. ธัมคุณ, คุณของพระธรรม, Count unit: เรื่อง, Thai definition: บทแสดงคุณของพระธรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ธรรมเจดีย์[N] doctrinal shrine, See also: dharma stupa, stupa of sacred writings of a religion, Count unit: องค์, Thai definition: เจดีย์ที่บรรจุพระธรรม
ธรรมธาดา[N] law-supporter, See also: the great upholder of dharma, moral person, Syn. ผู้ทรงธรรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ธรรมปฏิรูป[N] counterfeit of moral rectitude, See also: synthetic dharma, Syn. ธรรมประติรูป, ธรรมปลอม, Thai definition: สิ่งที่ไม่แท้, ธรรมปลอมที่ไม่ใช่พุทธศาสนา, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธรรมะ[N] dharma, See also: virtue codes of moral, scruples, rectitude, Syn. คุณความดี, ธรรม, ความถูกต้อง, Example: พระสงฆ์เป็นผู้มีธรรมะในใจ, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ธรรมะธัมโม[ADJ] moral, See also: dharma, righteousness, lawful, rectitude, righteous, scrupulous, Syn. ธัมมะธัมโม, Thai definition: ที่มีศีลธรรม, ที่มีคุณงามความดี, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
เภสัชศาตรบัณฑิต[N] Bachelor of Pharmacy, See also: Bachelor of Science in Pharmacy, B.P., B.Sc. in Pharm., Syn. ภ.บ.
เภสัชศาตรมหาบัณฑิต[N] Master of Science in Pharmacy, See also: M.Sc. in Pharm., Syn. ภ.ม.
องค์การเภสัชกรรม[N] Government Pharmaceutical Organization, Example: องค์การเภสัชกรรมจัดยารักษาเหาไปให้โรงเรียนต่างๆ ในชนบท
อนันตริยกรรม[N] sins with five heaviest punishment, See also: five forms of Bad Karma which bring immediate results, Syn. ครุกรรม, Example: เขาได้ทำอนันตริยกรรมคือฆ่าพ่อของเขาเอง, Thai definition: กรรมที่เป็นบาปหนักที่สุด มี 5 อย่าง คือ 1. ฆ่าบิดา 2. ฆ่ามารดา 3. ฆ่าพระอรหันต์ 4. ทำให้พระกายพระพุทธเจ้าห้อเลือด 5. ทำให้สงฆ์แตกแยกกัน
สัจธรรม[N] (eternal) truth, See also: dharmic truth, truth of the dharma, Example: หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นสัจธรรมที่สามารถนำไปใช้กับบุคคลทุกวรรณะ ทุกเทศ ทุกวัย
สัจธรรม[N] (eternal) truth, See also: dharmic truth, truth of the dharma, Example: หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นสัจธรรมที่สามารถนำไปใช้กับบุคคลทุกวรรณะ ทุกเทศ ทุกวัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาวุธยุทธภัณฑ์[n. exp.] (āwut yutthaphan) EN: armaments ; weapon ; arms   FR: armement [m]
อาวุธยุทโธปกรณ์[n. exp.] (āwut yutthōpakøn) EN: arms ; weapon ; armaments   FR: armement [m]
บาป[n.] (bāp) EN: sin ; vice ; wrong-doing ; bad karma   FR: péché [m] ; faute [f] ; mauvaise action [f]
บุญ[n.] (bun) EN: merit ; good deeds ; good karma   FR: mérite [m] ; action méritoire [f] ; bonne action [f] ; vertu [f]
เด็ก ๆ[n.] (dek-dek) EN: children ; kids   FR: enfants [mpl] ; marmaille [f] (fam. - péj.)
เจริญตาเจริญใจ[adj.] (jaroēn tā jaroēn jai) EN: pleasing ; wonderful ; admirable ; great ; charming ; pleasant ; delightful ; pleasing to the mind and eye   FR: plaisant ; charmant
กรรม[n.] (kam) EN: karma   FR: karma [m] ; kamma [m] ; résultat des actions antérieures [m]
กงเกวียนกำเกวียน[n. exp.] (kong kwīen kam kwīen ) EN: law of universal causation ; fortune's wheel ; karma ; retribution   FR: loi universelle de causalité [f] ; roue de la fortune [f] ; karma [m] ; rétribution des actes [f]
มาร[n. prop.] (Mān) EN: Mara ; Satan ; Obstructor of Merit ; Evil One   FR: Démon [m] ; Tentateur [m] ; Diable [m] ; Mara (le malin) ; Ennemi du dharma [m]
มีเสน่ห์[adj.] (mī sanē) EN: charming ; attractive ; tempting ; charming ; fascinating   FR: charmant ; séduisant
น่าเอ็นดู[adj.] (nā-endū) EN: lovely ; charming ; exquisite   FR: charmant ; attachant
น่ารัก [adj.] (nārak) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten   FR: adorable ; charmant ; ravissant
น่าร้าก[adj.] (nārāk) EN: lovely ; lovable ; nice ; pretty ; adorable ; cute ; as gentle as a kitten   FR: adorable ; charmant ; ravissant
งาม[adj.] (ngām) EN: beautiful ; handsome ; graceful ; fine ; lovely ; pretty ; delightful ; charming ; nice ; attractive ; fair   FR: beau ; magnifique ; ravissant ; charmant ; attrayant ; gracieux
ปาร์ม่า[TM] (Pāmā) EN: Parma   FR: Parme
ปฏิบัติธรรม[v.] (patibattham) EN: practice the dharma   
ภัทร[adj.] (phatthra) EN: good ; prosperous ; excellent ; magnificent ; glorious ; auspicious   FR: bon ; beau ; charmant
เภสัช[n.] (phēsat) EN: medicine ; drug ; remedy ; pharmacy   FR: médicament [f] ; remède [m]
เภสัชกรรม[n.] (phēsatchakam) EN: pharmacy   FR: pharmacie [f]
เภสัชกร[n.] (phēsatchakøn) EN: pharmacist ; pharmacologist ; chemist   FR: pharmacien [m] ; pharmacienne [f]
เภสัชศาสตร์[n.] (phēsatchasāt) EN: pharmacology   FR: pharmacologie [m]
เภสัชวิทยา[n.] (phēsatwitthayā = phēsatchawitthayā) EN: pharmacology   FR: pharmacologie [m]
ผูกหู[v.] (phūkhū) EN: reserve ; earmark ; stake out one's claim   
ผู้ผลิตรถยนต์[n. exp.] (phūphalit rotyon) EN: carmaker ; car manufacturer   
ประพฤติตามธรรม[v. exp.] (praphreut tām tham) EN: practice the dharma   
รามเกียรติ์[n. prop.] (Rāmakīen) EN: Ramakien ; rarmagian   
ร้านขายยา[n.] (rān khāi yā) EN: pharmacy ; drugstore ; chemist's   FR: pharmacie [f]
สร้างกรรม[v. exp.] (sāng kam) EN: create karma ; commit sin   
ตำรายา[n. exp.] (tamrā yā) EN: pharmacopoeia   FR: pharmacopée [f]
ทะเลมาร์มารา[n. prop.] (Thalē Māmārā) EN: Marmara Sea   FR: mer de Marmara [f]
ธรรม[n.] (tham) EN: doctrine ; teaching of Buddha ; dharma   FR: dharma [m] ; dhamma [m] ; enseignements du Bouddha [mpl]
ธรรมะ[n.] (thamma) EN: dharma ; dhamma ; virtue codes of moral ; scruples ; rectitude   FR: dharma [m] ; dhamma [m] ; enseignements du Bouddha [mpl]
ไตรสรณคมน์ = ไตรสรณาคมน์[n.] (traisaranakhom = traisaranākhom) EN: Threefold Guides (Buddha, Precepts, Monks) ; the Triple Refuges (Buddha, Dharma, Sangha)   
ตู้ยา[n. exp.] (tū yā) EN: medicine cupboard   FR: armoire à pharmacie [f] ; pharmacie [f]
อุตสาหกรรมยา[n. exp.] (utsāhakam yā) EN: pharmaceutical industry   FR: industrie pharmaceutique [f] ; industrie du médicament [f]
ยา[n.] (yā) EN: medicine ; drug ; medication ; cure ; remedy ; pharmaceutical   FR: médicament [m] ; remède [m] ; drogue [f] ; potion [f] (vx) ; substance médicamenteuse [f] ; préparation pharmaceutique [f]
แยมผิวส้ม[n. exp.] (yaēm phiū som) EN: marmalade   FR: marmelade d'oranges [f] ; confiture d'oranges [f]
ยาใจ[n.] (yājai) EN: beloved ; darling   FR: chéri ; charmant ; ravissant
ยาตำราหลวง[n. exp.] (yā tamrā lūang) EN: drugs listed in the pharmacopoeia   

CMU English Pronouncing Dictionary
ARMAS    AA1 R M AH0 Z
CARMA    K AA1 R M AH0
ARMAN    AA1 R M AH0 N
PARMA    P AA1 R M AH0
KARMA    K AA1 R M AH0
VARMA    V AA1 R M AH0
ARMATO    AA0 R M AA1 T OW0
BARMAN    B AA1 R M AH0 N
PARMAN    P AA1 R M AH0 N
HARMAN    HH AA1 R M AH0 N
GARMAN    G AA1 R M AH0 N
TARMAC    T AA1 R M AE2 K
CARMAN    K AA1 R M AH0 N
WARMAN    W AO1 R M AH0 N
DHARMA    D AA1 R M AH0
TARMAN    T AA1 R M AH0 N
ARMARO    AA2 R M AA1 R OW0
PHARMA    F AA1 R M AH0
JARMAN    JH AA1 R M AH0 N
ARMADA    AA0 R M AA1 D AH0
SHARMA    SH AA1 R M AH0
PARMAR    P AA1 R M AA2 R
FARMAN    F AA1 R M AH0 N
ARMAND    AA1 R M AH0 N D
DARMAN    D AA1 R M AH0 N
ARMANI    AA2 R M AA1 N IY0
ARMAND    AA2 R M AA1 N D
KARMAN    K AA1 R M AH0 N
DEARMAN    D IH1 R M AH0 N
DEARMAS    D ER1 M AH0 Z
ARMANDO    AA0 R M AA1 N D OW0
KLARMAN    K L AA1 R M AH0 N
HARMATA    HH AA0 R M AA1 T AH0
EARMARK    IH1 R M AA2 R K
EARMARK    IY1 R M AA2 R K
TARMACS    T AA1 R M AE2 K S
STARMAN    S T AA1 R M AH0 N
ARMANDT    AA1 R M AE0 N T
BEARMAN    B EH1 R M AH0 N
GARMANY    G ER0 M AO1 N IY0
BOARMAN    B AO1 R M AH0 N
CARMACK    K AA1 R M AH0 K
SHARMAN    SH AA1 R M AH0 N
MARMARA    M AA0 R M AA1 R AH0
CARMANY    K AA1 R M AH0 N IY0
WARMACK    W AO1 R M AE0 K
PEARMAN    P EH1 R M AH0 N
PHARMACY    F AA1 R M AH0 S IY0
ARMAGOST    AA0 R M AA1 G OW0 S T
EARMARKS    IH1 R M AA2 R K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Parma    (n) (p aa1 m @)
karma    (n) (k aa1 m @)
Armagh    (n) (aa1 m aa1)
armada    (n) (aa1 m aa1 d @)
barman    (n) (b aa1 m a n)
karmas    (n) (k aa1 m @ z)
tarmac    (v) (t aa1 m a k)
armadas    (n) (aa1 m aa1 d @ z)
barmaid    (n) (b aa1 m ei d)
earmark    (v) (i@1 m aa k)
tarmacs    (v) (t aa1 m a k s)
Sugarman    (n) (sh uu1 g @ m @ n)
Armadale    (n) (aa1 m @ d ei l)
armament    (n) (aa1 m @ m @ n t)
armature    (n) (aa1 m @ ch u@ r)
barmaids    (n) (b aa1 m ei d z)
earmarks    (v) (i@1 m aa k s)
pearmain    (n) (p e@1 m ei n)
pharmacy    (n) (f aa1 m @ s ii)
armadillo    (n) (aa2 m @ d i1 l ou)
armaments    (n) (aa1 m @ m @ n t s)
armatures    (n) (aa1 m @ ch u@ z)
beggarman    (n) (b e1 g @ m a n)
earmarked    (v) (i@1 m aa k t)
harmattan    (n) (h aa2 m @ t a1 n)
marmalade    (n) (m aa1 m @ l ei d)
pearmains    (n) (p e@1 m ei n z)
tarmacked    (v) (t aa1 m a k t)
Armageddon    (n) (aa2 m @ g e1 d n)
Carmarthen    (n) (k @1 m aa1 dh @ n)
armadillos    (n) (aa2 m @ d i1 l ou z)
earmarking    (v) (i@1 m aa k i ng)
harmattans    (n) (h aa2 m @ t a1 n z)
pharmacies    (n) (f aa1 m @ s i z)
pharmacist    (n) (f aa1 m @ s i s t)
rearmament    (n) (r ii1 aa1 m @ m @ n t)
tarmacking    (v) (t aa1 m a k i ng)
disarmament    (n) (d i1 s aa1 m @ m @ n t)
pharmacists    (n) (f aa1 m @ s i s t s)
rearmaments    (n) (r ii1 aa1 m @ m @ n t s)
pharmacology    (n) (f aa2 m @ k o1 l @ jh ii)
pharmacopoeia    (n) (f aa2 m @ k @ p ii1 @)
pharmaceutical    (j) (f aa2 m @ s y uu1 t i k l)
pharmacologist    (n) (f aa2 m @ k o1 l @ jh i s t)
pharmacopoeias    (n) (f aa2 m @ k @ p ii1 @ z)
pharmaceuticals    (n) (f aa1 m @ s y uu1 t @ k @ l z)
pharmacological    (j) (f aa2 m @ k @ l o1 jh i k l)
pharmacologists    (n) (f aa2 m @ k o1 l @ jh i s t s)
pharmacologicall    (a) (f aa2 m @ k @ l o1 jh i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrüstung {f}disarmament [Add to Longdo]
Abrüstungskonferenz {f}disarmament conference [Add to Longdo]
Alarmanlage {f}alarm system [Add to Longdo]
Alarmanzeige {f}alarm display [Add to Longdo]
Alarmausgangskarte {f}alarm output card [Add to Longdo]
Anker {m}; Läufer {m} [electr.] | Anker mit geschlossenen Nutenarmature | closed slot armature [Add to Longdo]
Ankerbereich {m} [electr.]armature range [Add to Longdo]
Ankerblechpaket {n} [electr.]armature core [Add to Longdo]
Ankerdurchflutung {f} [electr.]armature ampere-turns; armature flux [Add to Longdo]
Ankerflussdichte {f} [electr.]armature flux density [Add to Longdo]
Ankergegenwirkung {f} [electr.]armature reaction [Add to Longdo]
Ankerquerfeld {n} [electr.]armature quadrative-axis field [Add to Longdo]
Ankerstrom {m} [electr.]armature current [Add to Longdo]
Ankerwiderstand {m} [electr.]armature resistance [Add to Longdo]
Ankerwicklung {f} [electr.]armature winding [Add to Longdo]
Ankerzahn {m} [electr.]armature tooth [Add to Longdo]
Apotheke {f} | Apotheken {pl}pharmacy | pharmacies [Add to Longdo]
Apotheker {m}; Apothekerin {f} | Apotheker {pl}; Apothekerinnen {pl}apothecary; pharmacist; dispensing chemist; druggist [Am.] | apothecaries; pharmacists; dispensing chemists; druggists [Add to Longdo]
Armada {m} | Armadas {pl}armada | armadas [Add to Longdo]
Armatur {f}; Armaturen {pl}fittings [Add to Longdo]
Armaturenbalken {m}fitting assembly [Add to Longdo]
Armaturenbrett {n} | Armaturenbretter {pl}car dashboard; dashboard | dashboards [Add to Longdo]
Armaturentafel {f}instrument panel [Add to Longdo]
Armaturentafel {f}fascia [Br.] [Add to Longdo]
Arzneibuch {n}pharmacopoeia [Add to Longdo]
Arzneimitteltherapie {f}pharmacotherapy [Add to Longdo]
Aufrüstung {f}rearmament [Add to Longdo]
Aufrüstung {f}; Rüstung {f} | Aufrüstungen {pl}; Rüstungen {pl}armament | armaments [Add to Longdo]
Bardame {f} | Bardamen {pl}barmaid | barmaids [Add to Longdo]
Barkeeper {m}; Schankkellner {m}; Barmann {m}bartender [Am.]; barman [Add to Longdo]
Bewaffnung {f}; Ausrüstung {f} [mil.]armament [Add to Longdo]
Einhebelarmatur {f}single-lever fitting [Add to Longdo]
Entnahmearmaturen {pl}taps and fittings [Add to Longdo]
Entscheidungskampf {m}armageddon [Add to Longdo]
Karma {n}karma [Add to Longdo]
Kriegsgerät {n}armament [Add to Longdo]
Kultivierung {f}; Nutzbarmachung {f}; Urbarmachung {f} (von Boden)cultivation [Add to Longdo]
Makadam {m} (Straßenbelag)tar macadam; tarmac [tm] [Add to Longdo]
Marmelade {f} (Orangen-)marmalade [Add to Longdo]
Membranarmaturen {pl}diaphragm valves and fittings [Add to Longdo]
Nutzbarmachung {f} | Nutzbarmachungen {pl}; Nutzmachungen {pl}; Nutzanwendungen {pl}utilization | utilizations [Add to Longdo]
Nutzbarmachung {f}activation [Add to Longdo]
Pharmaindustrie {f}pharmaceutical industry [Add to Longdo]
Pharmakologe {m}pharmacologist [Add to Longdo]
Pharmakon {n}; Arzneimittel {n}pharmacon [Add to Longdo]
Pharmakodynamik {f}pharmacodynamics [Add to Longdo]
Pharmakokinetik {f}pharmacokinetic [Add to Longdo]
Pharmakologie {f}pharmacology [Add to Longdo]
Pharmazeut {m}; Pharmazeutin {f}pharmacist [Add to Longdo]
Pharmazeutik {f}pharmaceutics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きゅうよ[, kyuuyo] (n) (obsc) (See アルマジロ) armadillo [Add to Longdo]
アーマジロ[, a-majiro] (n) armadillo [Add to Longdo]
アーマチュア;アーマチャー;アーマチャ[, a-machua ; a-macha-; a-macha] (n) armature [Add to Longdo]
アーマチュアコア[, a-machuakoa] (n) armature core [Add to Longdo]
アーマチュアコイル[, a-machuakoiru] (n) armature coil [Add to Longdo]
アーマチュアシート[, a-machuashi-to] (n) armature sheet [Add to Longdo]
アーマチュアブレーキ[, a-machuabure-ki] (n) armature brake [Add to Longdo]
アーマメント[, a-mamento] (n) armament [Add to Longdo]
アーマライト[, a-maraito] (n) Armalite [Add to Longdo]
アスファルト道路[アスファルトどうろ, asufaruto douro] (n) asphalt road; blacktop; tarmac road [Add to Longdo]
アルマジロ[, arumajiro] (n) armadillo [Add to Longdo]
アルマニャック[, arumanyakku] (n) armagnac (fre [Add to Longdo]
イモリザメ[, imorizame] (n) salamander shark (Parmaturus pilosus, found in China and Japan) [Add to Longdo]
イモリザメ属[イモリザメぞく, imorizame zoku] (n) Parmaturus (genus containing 9 species of catshark in the family Scyliorhinidae) [Add to Longdo]
イヤマーク[, iyama-ku] (n) earmark [Add to Longdo]
カルマ;カーマ[, karuma ; ka-ma] (n) Karma [Add to Longdo]
ガロン瓶[ガロンびん, garon bin] (n) gallon bottle; three litre glass bottle used for pharmaceuticals [Add to Longdo]
ジュネーブ軍縮会議[ジュネーブぐんしゅくかいぎ, june-bu gunshukukaigi] (n) Geneva Conference on Disarmament [Add to Longdo]
ドラッグストア[, doraggusutoa] (n) drugstore; pharmacy [Add to Longdo]
ハルマゲドン[, harumagedon] (n) Armageddon (gre [Add to Longdo]
ハルマッタン[, harumattan] (n) harmattan (wind) [Add to Longdo]
ファーマシー[, fa-mashi-] (n) pharmacy; chemist; drug store [Add to Longdo]
ポリファーマシー[, porifa-mashi-] (n) polypharmacy [Add to Longdo]
マーマレード;ママレード[, ma-mare-do ; mamare-do] (n) marmalade [Add to Longdo]
悪業[あくごう;あくぎょう, akugou ; akugyou] (n) (あくごう is used esp. in Buddhism) evil or sinful deed; bad karma [Add to Longdo]
衣鉢[いはつ;えはつ;えはち, ihatsu ; ehatsu ; ehachi] (n) (1) mysteries of one's master's art; (2) {Buddh} (original meaning) robes and a bowl (monk's key possessions auctioned off at his funeral); transmission of the dharma from master to disciple (in Zen) [Add to Longdo]
医歯薬[いしやく, ishiyaku] (adj-f) medical, dental and pharmacological [Add to Longdo]
医歯薬学[いしやくがく, ishiyakugaku] (n) (study of) medicine, dentistry and pharmacology [Add to Longdo]
医薬[いやく, iyaku] (n,adj-no) (1) medicine; (2) (abbr) (from 医薬安全局) Pharmaceutical and Food Safety Bureau; (P) [Add to Longdo]
医療用医薬品[いりょうよういやくひん, iryouyouiyakuhin] (n) ethical pharmaceuticals [Add to Longdo]
印可[いんか, inka] (n,vs) (1) {Buddh} dharma transmission (formal confirmation of a student's awakening by his master); (2) certificate of proficiency (in flower arrangement, etc.) [Add to Longdo]
因果[いんが, inga] (adj-na,n,adj-no) cause and effect; karma; fate; (P) [Add to Longdo]
因果因縁[いんがいんねん, ingainnen] (n) cause and effect; karma; retribution; an evil cause producing an evil effect [Add to Longdo]
因果応報[いんがおうほう, ingaouhou] (n) retribution; retributive justice; karma; just desserts; poetic justice; reward and punishment for one's past behavior [Add to Longdo]
鎧鼠[よろいねずみ, yoroinezumi] (n) (obsc) (See アルマジロ) armadillo [Add to Longdo]
核軍縮[かくぐんしゅく, kakugunshuku] (n) nuclear disarmament [Add to Longdo]
巻線;捲線[まきせん, makisen] (n) winding (coil, armature, etc.) [Add to Longdo]
艦隊[かんたい, kantai] (n) (naval) fleet; armada; (P) [Add to Longdo]
[わざ, waza] (n) {Buddh} (See 果報) karma (i.e. actions committed in a former life); (P) [Add to Longdo]
業因[ごういん, gouin] (n) karma [Add to Longdo]
業果[ごうか, gouka] (n) effects of karma [Add to Longdo]
業報[ごうほう, gouhou] (n) karma effects; fate; inevitable retribution [Add to Longdo]
軍拡[ぐんかく, gunkaku] (n) (abbr) (See 軍事拡大) military expansion; expansion of armaments; (P) [Add to Longdo]
軍拡競争[ぐんかくきょうそう, gunkakukyousou] (n) armaments race [Add to Longdo]
軍縮[ぐんしゅく, gunshuku] (n) disarmament; limitation of arms; (P) [Add to Longdo]
軍縮会談[ぐんしゅくかいだん, gunshukukaidan] (n) disarmament conference; disarmament talks; arms reduction talks [Add to Longdo]
軍縮協定[ぐんしゅくきょうてい, gunshukukyoutei] (n) disarmament agreement [Add to Longdo]
軍備[ぐんび, gunbi] (n) armaments; military preparations; (P) [Add to Longdo]
軍備拡大[ぐんびかくだい, gunbikakudai] (n) (See 軍備拡張) expansion of armaments [Add to Longdo]
軍備拡張[ぐんびかくちょう, gunbikakuchou] (n) expansion of armaments [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三宝[sān bǎo, ㄙㄢ ㄅㄠˇ, / ] the Three Precious Treasures of Buddhism - namely, the Buddha 佛, the Dharma 法 (his teaching), and the Sangha 僧 (his monastic order) [Add to Longdo]
互为因果[hù wéi yīn guǒ, ㄏㄨˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] mutually related karma (成语 saw); fates are intertwined; interdependent [Add to Longdo]
佛法[fó fǎ, ㄈㄛˊ ㄈㄚˇ, ] Dharma (the teachings of the Buddha); Buddhist doctrine [Add to Longdo]
停机坪[tíng jī píng, ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄆㄧㄥˊ, / ] aircraft parking ground; apron; tarmac (at airport) [Add to Longdo]
制药业[zhì yào yè, ㄓˋ ㄧㄠˋ ㄧㄝˋ, / ] pharmaceutical industry [Add to Longdo]
哈米吉多顿[Hā mǐ jí duō dùn, ㄏㄚ ㄇㄧˇ ㄐㄧˊ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄣˋ, / ] Armageddon (in Revelation 16:16) [Add to Longdo]
喹啉[kuí lín, ㄎㄨㄟˊ ㄌㄧㄣˊ, ] quinoline C6H4(CH)3N (pharmacology) [Add to Longdo]
四十二章经[sì shí èr zhāng jīng, ㄙˋ ㄕˊ ㄦˋ ㄓㄤ ㄐㄧㄥ, / ] The Sutra in Forty-two Sections Spoken by the Buddha, the first Chinese Buddhist text, translated in 67 by Kasyapa-Matanga 迦葉摩騰 and Gobharana 竺法蘭 (Dharmaraksha) [Add to Longdo]
因果[yīn guǒ, ㄍㄨㄛˇ, ] karma; cause and effect [Add to Longdo]
微囊[wēi náng, ㄨㄟ ㄋㄤˊ, ] microcapsule; caplet (pharmaceutical) [Add to Longdo]
悬壶济世[xuán hú jì shì, ㄒㄩㄢˊ ㄏㄨˊ ㄐㄧˋ ㄕˋ, / ] practice medicine or pharmacy to help the people or public [Add to Longdo]
有缘[yǒu yuán, ㄧㄡˇ ㄩㄢˊ, / ] related; brought together by fate; same karma [Add to Longdo]
李时珍[Lǐ Shí zhēn, ㄌㄧˇ ㄕˊ ㄓㄣ, / ] Lǐ Shízhēn (1518-1593), Ming botanist and pharmacologist, author of Compendium of medical herbs 本草綱目|本草纲目 [Add to Longdo]
果报[guǒ bào, ㄍㄨㄛˇ ㄅㄠˋ, / ] preordained fate (in Buddh.); karma; reward or retribution for one's actions [Add to Longdo]
果子酱[guǒ zi jiàng, ㄍㄨㄛˇ ㄗ˙ ㄐㄧㄤˋ, / ] marmalade; jellied fruit [Add to Longdo]
法源[fǎ yuán, ㄈㄚˇ ㄩㄢˊ, ] Origin of Dharma (in Buddhism); source of the law [Add to Longdo]
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, ] armadillo [Add to Longdo]
犰狳[qiú yú, ㄑㄧㄡˊ ㄩˊ, ] armadillo [Add to Longdo]
[yú, ㄩˊ, ] armadillo [Add to Longdo]
珠山[Zhū shān, ㄓㄨ ㄕㄢ, ] Mt Everest; abbr. for 珠穆朗瑪峰|珠穆朗玛峰, Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan); Mt Everest; Nepalese: Sagarmatha; Mt Pearl (place name); Zhushan district of Jingdezhen city 景德鎮市|景德镇市, Jiangxi [Add to Longdo]
珠峰[Zhū fēng, ㄓㄨ ㄈㄥ, ] abbr. for 珠穆朗瑪峰|珠穆朗玛峰, Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan); Mt Everest; Nepalese: Sagarmatha [Add to Longdo]
珠穆朗玛峰[Zhū mù lǎng mǎ fēng, ㄓㄨ ㄇㄨˋ ㄌㄤˇ ㄇㄚˇ ㄈㄥ, / ] Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan); Mt Everest; Nepalese: Sagarmatha [Add to Longdo]
范缜[Fàn Zhěn, ㄈㄢˋ ㄓㄣˇ, / ] Fan Zhen (c. 450-c. 510), philosopher from Qi and Liang of the Southern dynasties, as atheist denying Buddhist teachings on karma and rebirth [Add to Longdo]
[yuán, ㄩㄢˊ, / ] cause; reason; karma; fate; predestined affinity; margin; hem; edge; along [Add to Longdo]
总装备部[zǒng zhuāng bèi bù, ㄗㄨㄥˇ ㄓㄨㄤ ㄅㄟˋ ㄅㄨˋ, / ] General Armaments Department (GAD) [Add to Longdo]
圣母峰[Shèng mǔ fēng, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ ㄈㄥ, / ] Goddess peak (Nepalese: Sagarmatha, Sky Goddess); refers to Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan), Chinese 珠穆朗瑪峰|珠穆朗玛峰; Mt Everest [Add to Longdo]
胶囊[jiāo náng, ㄐㄧㄠ ㄋㄤˊ, / ] a capsule (medical or pharmaceutical); a caplet [Add to Longdo]
良缘[liáng yuán, ㄌㄧㄤˊ ㄩㄢˊ, / ] good karma; opportune connection with marriage partner [Add to Longdo]
葛兰素史克[gě lán sù shǐ kè, ㄍㄜˇ ㄌㄢˊ ㄙㄨˋ ㄕˇ ㄎㄜˋ, / ] GlaxoSmithKline, US pharmaceutical company [Add to Longdo]
药典[yào diǎn, ㄧㄠˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] pharmacopoeia [Add to Longdo]
药剂士[yào jì shì, ㄧㄠˋ ㄐㄧˋ ㄕˋ, / ] druggist; pharmacist [Add to Longdo]
药剂师[yào jì shī, ㄧㄠˋ ㄐㄧˋ ㄕ, / ] drugstore chemist; druggist; pharmacist [Add to Longdo]
药学[yào xué, ㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] pharmacy [Add to Longdo]
药店[yào diàn, ㄧㄠˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] pharmacy [Add to Longdo]
药房[yào fáng, ㄧㄠˋ ㄈㄤˊ, / ] pharmacy; drugstore [Add to Longdo]
药物[yào wù, ㄧㄠˋ ˋ, / ] medicaments; pharmaceuticals; medication; medicine; drug [Add to Longdo]
药理学[yào lǐ xué, ㄧㄠˋ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] pharmacology [Add to Longdo]
药用[yào yòng, ㄧㄠˋ ㄩㄥˋ, / ] medicinal use; pharmaceutical [Add to Longdo]
裁军[cái jūn, ㄘㄞˊ ㄐㄩㄣ, / ] disarmament [Add to Longdo]
制剂[zhì jì, ㄓˋ ㄐㄧˋ, / ] (chemical or pharmaceutical) preparation [Add to Longdo]
制药厂[zhì yào chǎng, ㄓˋ ㄧㄠˋ ㄔㄤˇ, / ] pharmaceutical company; drugs manufacturing factory [Add to Longdo]
军备[jūn bèi, ㄐㄩㄣ ㄅㄟˋ, / ] (military) arms; armaments [Add to Longdo]
军备竞赛[jūn bèi jìng sài, ㄐㄩㄣ ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ, / ] arms race; armament(s) race [Add to Longdo]
辉瑞[huī ruì, ㄏㄨㄟ ㄖㄨㄟˋ, / ] Pfizer (Swiss pharmaceutical company) [Add to Longdo]
轿夫[jiào fū, ㄐㄧㄠˋ ㄈㄨ, 轿 / ] a porter for a palanquin; a carman [Add to Longdo]
达摩[Dá mó, ㄉㄚˊ ㄇㄛˊ, / ] Dharma, the teaching of Buddha; Bodhidharma [Add to Longdo]
头孢菌[tóu bāo jūn, ㄊㄡˊ ㄅㄠ ㄐㄩㄣ, / ] cephalosporin (pharmacology); cephalothin [Add to Longdo]
头孢菌素[tóu bāo jūn sù, ㄊㄡˊ ㄅㄠ ㄐㄩㄣ ㄙㄨˋ, / ] cephalosporin (pharmacology); cephalothin [Add to Longdo]
额菲尔士[É fēi ěr shì, ㄜˊ ㄈㄟ ㄦˇ ㄕˋ, / ] Everest (name); Colonel Sir George Everest (1790-1866), British Surveyor-General of India 1830-1843; transliteration refers to Mt Everest 珠穆朗瑪峰|珠穆朗玛峰, Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan); Nepalese: Sagarmatha [Add to Longdo]
额菲尔士峰[é fēi ěr shì fēng, ㄜˊ ㄈㄟ ㄦˇ ㄕˋ ㄈㄥ, / ] Mt Everest (transliteration), Mt Chomolungma or Qomolangma (Tibetan), Chinese 珠穆朗瑪峰|珠穆朗玛峰; Nepalese: Sagarmatha [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たく, taku] LANDGEWINNUNG, URBARMACHUNG [Add to Longdo]
[わざ, waza] KARMA [Add to Longdo]
緊縮[きんしゅく, kinshuku] das_Schrumpfen, Einschraenkung, Sparmassnahmen [Add to Longdo]
薬学[やくがく, yakugaku] Pharmazie [Add to Longdo]
達磨[だるま, daruma] Dharma;, Stehaufmaennchen, Prostituierte [Add to Longdo]
開墾[かいこん, kaikon] Urbarmachung, Rodung, Anbau [Add to Longdo]
開拓[かいたく, kaitaku] Urbarmachung, Anbau [Add to Longdo]
開発[かいはつ, kaihatsu] Urbarmachung, Kultivierung, Entwicklung, Aufklaerung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top