Search result for

argent

(80 entries)
(0.1184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -argent-, *argent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Argentina    [N] ประเทศอาร์เจนตินา
Argentina    [N] อาร์เจนตินา
Argentine    [ADJ] เกี่ยวกับอาร์เจนตินา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
argentate; argenteus; silveryสีเงิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
argenteus; argentate; silveryสีเงิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
argentiferousเจือเงิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
argentiteอาร์เจนไทต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Argentaffin Cellsอาร์เจนแทฟฟินเซลล์, อาร์เจนตาฟฟินเซลล์, เซลล์อาร์เจนทัฟฟิน, อาเจนตาฟินเซลล์ [การแพทย์]
Argentaffin Cells, Classicalแบบฉบับอาร์เจนแทฟฟินเซลล์ [การแพทย์]
Argentaffin Entero Chromaffin Cellsอาเจนแทฟฟินเอ็นเทอโรโครมาฟฟินเซลล์ [การแพทย์]
Argentaffinomaอาร์เจนตาฟฟิโนมา [การแพทย์]
Argentiteอาร์เจนไตต์ [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
argent(อาร์'เจินทฺ) n. ธาตุเงิน,สิ่งที่มีลักษณะขาวเหมือนเงิน. -adj. คล้ายเงิน,เนื้อเงินสูง
argenteous(อาร์เจน'เทียส) adj. คล้ายเงิน, Syn. argentate
argentic(อาร์เจน'ทิค) adj. ประกอบด้วยเงิน (โดยเฉพาะ 2 วาเลนซี่) (of silver)
argentiferous(อาร์เจนทิพ'เฟอรัส) adj. มีเงินผสม (silverbearing)
argentina(อาร์เจนที'นา) n. ประเทศอาร์เจนตินา, Syn. -the Argentine,Argentine Republic
argentine(อาร์'เจนทิน,-ไทนฺ) adj. เกี่ยวกับหรือคล้ายเงิน (resembling silver)
argentinean(อาร'์เจนทีน,-เนียน) n. ชาวอาร์เยนตินา,ประเทศอาร์เจนตินา
argentous(อาร์เจน'ทัส) adj. ประกอบด้วยเงิน (หนึ่งวาเลนซี่) (containing univalent)
argentum(อาร์เจน'ทัม) n. ธาตุเงิน

English-Thai: Nontri Dictionary
argent(adj) ซึ่งทำด้วยเงิน
argent(n) เงิน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Argento?อเกนโต? Juno (2007)
Argent...อาร์เจนต์... Alpha Pact (2013)
Argentina?อาร์เจนตินา? Yellow Submarine (1968)
"extensive contamination in the grain fields of southern Argentina"? the state de... eber...พบการปนเปื้อนยาฆ่าแมลง ในนาข้าว ทางตอนใต้ของอาร์เจนตินา? Spies Like Us (1985)
This is Argentina 20 years ago. Same glacier today.นี่คืออาร์เจนตินาเมื่อ 20 ปีก่อน ธารน้ำแข็งเดียวกันในวันนี้ An Inconvenient Truth (2006)
Argentina, okay?- อาร์เจนติน่า Chuck Versus the Wookiee (2007)
You can't access my file to know about Argentina unless you have a G6 clearance or higher.คุณเข้าดูข้อมูลอาร์เจนติน่าของฉันไม่ได้... นอกจากจะได้รับการอนุมัติ ระดับจี 6 ขึ้นไป Chuck Versus the Wookiee (2007)
Please. Dario Argento is so the ultimate master of horror.ได้โปรดดาริโอ อเกนโต้ก็ใช่\\\ เจ้าแห่งความสยองขวัญ Juno (2007)
We weren't sure, until a couple of weeks ago, when a team of archaelogists discovered a series of cave paintings, in Western Argentina.เราไม่รู้ จนเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน มีนักโบราณคดี... พบภาพเขียนชุดนึง ทางตะวันตกของอาร์เจนติน่า. 100 Million BC (2008)
So, doc, this is Argentina, huh?หมอ นี่อาร์เจนติน่าเหรอ ? 100 Million BC (2008)
-I'm thinking Argentina.- คงเป็นอาร์เจนติน่า Summer Kind of Wonderful (2008)
My colleagues in Argentina and Ontario have almost identical data.เพื่อนร่วมงานของฉันที่อาร์เจนจิน่ากับออนตาริโอ ก็ได้ข้อมูลแบบเดียวกัน 2012 (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาร์เจนตินา    [N] Argentina, Syn. ประเทศอาร์เจนตินา, Example: คนรวยในอาร์เจนตินา ที่อาศัยอยู่ในวิลลาขนาดใหญ่ ต้องสร้างกำแพงรั้วสูงลิบ เพื่อป้องกันการลักขโมย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาร์เจนตินา[n. prop.] (Ājentinā) EN: Argentina   FR: Argentine [f]
อัตคัดเงิน[v. exp.] (attakhat ngoen) EN: be short of money ; be hard up   FR: être dans le besoin ; manquer d'argent
เบิกเงิน[v. exp.] (boēk ngoen) EN: withdraw ; withdraw money ; make a withdrawal   FR: retirer de l'argent ; effectuer un retrait d'argent
เบิกเงินจากธนาคาร[v. exp.] (boēk ngoen jāk thanākhān) EN: withdraw money from the bank   FR: retirer de l'argent à la banque
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[v. exp.] (chaijāi ngoen fumfeūay) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away   FR: gaspiller l'argent
ใช้เงินหมด[v. exp.] (chai ngoen mot) EN: spend all the money   FR: dépenser tout l'argent
ชุบ[v.] (chup) EN: plate ; gold ; gild   FR: plaquer ; argenter ; dorer
ชุบเงิน[v. exp.] (chup ngoen) EN: silver-plate ; coat with silver   FR: argenter
ชุบเงิน[adj.] (chup ngoen) EN: silver-plated   FR: plaqué argent ; argenté
ได้เงิน[v.] (dāi ngoen) EN: earn (money)   FR: gagner de l'argent ; faire de l'argent

CMU English Pronouncing Dictionary
ARGENT    AA1 R JH AH0 N T
ARGENTO    AA2 R JH EH1 N T OW0
ARGENTA    AA2 R JH EH1 N T AH0
ARGENTINA    AA2 R JH AH0 N T IY1 N AH0
ARGENTINE    AA1 R JH AH0 N T IY2 N
ARGENTIERI    AA0 R JH EH0 N T IH1 R IY0
ARGENTINES    AA1 R JH AH0 N T IY2 N Z
ARGENTINAS    AA2 R JH AH0 N T IY1 N AH0 Z
ARGENTINA'S    AA2 R JH AH0 N T IY1 N AH0 Z
ARGENTINIAN    AA2 R JH AH0 N T IH1 N IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
argent    (n) (aa1 jh @ n t)
argents    (n) (aa1 jh @ n t s)
Argentina    (n) (aa2 jh @ n t ii1 n @)
Argentine    (n) (aa1 jh @ n t ai n)
Argentinian    (n) (aa2 jh @ n t ii1 n i@ n)
Argentinians    (n) (aa2 jh @ n t ii1 n i@ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Argentinien [geogr.]Argentina (ar) [Add to Longdo]
Argentinier {m}; Argentinierin {f}Argentinian; Argentine [Add to Longdo]
argentinisch {adj}Argentinian; Argentine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish) [Add to Longdo]
アルゼンチンタンゴ[, aruzenchintango] (n) (See タンゴ) Argentine tango [Add to Longdo]
アルゼンチン出血熱[アルゼンチンしゅっけつねつ, aruzenchin shukketsunetsu] (n) Argentine hemorrhagic fever [Add to Longdo]
カガミチョウチョウウオ[, kagamichouchouuo] (n) Asian butterflyfish (Chaetodon argentatus) [Add to Longdo]
タンゴ[, tango] (n) tango; dance form (from Argentina) [Add to Longdo]
ハナアイゴ[, hanaaigo] (n) streamlined spinefoot (Siganus argenteus, species of Indo-Pacific rabbitfish); Roman-nose spinefoot; forktail rabbitfish; rabbitface spinefoot [Add to Longdo]
ペヘレイ[, peherei] (n) pejerrey (Odontesthes bonariensis); Argentinian silverside [Add to Longdo]
亜爾然丁[あるぜんちん;アルゼンチン, aruzenchin ; aruzenchin] (n,adj-no) (uk) Argentina [Add to Longdo]
燕子掌[えんししょう, enshishou] (n) (See 金のなる木) jade plant (Crassula argentea, Crassula ovata) [Add to Longdo]
蝦夷山桜[えぞやまざくら;エゾヤマザクラ, ezoyamazakura ; ezoyamazakura] (n) (uk) sargent cherry (Prunus sargentii) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿根廷[Ā gēn tíng, ㄚ ㄍㄣ ㄊㄧㄥˊ, ] Argentina [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Argent \Ar"gent\, a.
   Made of silver; of a silvery color; white; shining.
   [1913 Webster]
 
      Yonder argent fields above.       --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Argent \Ar"gent\, n. [F. argent, fr. L. argentum, silver; akin
   to Gr. 'a`rgyros silver, 'argo`s, 'argh`s, white, bright,
   Skr. rajata white, silver, raj to shine, Ir. arg white, milk,
   airgiod silver, money, and L. arguere to make clear. See
   {Argue}.]
   1. Silver, or money. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
   2. (Fig. & Poet.) Whiteness; anything that is white.
    [1913 Webster]
 
       The polished argent of her breast.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   3. (Her.) The white color in coats of arms, intended to
    represent silver, or, figuratively, purity, innocence,
    beauty, or gentleness; -- represented in engraving by a
    plain white surface. --Weale.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 argent
   adj 1: of lustrous grey; covered with or tinged with the color
       of silver; "silvery hair" [syn: {argent}, {silver},
       {silvery}, {silverish}]
   n 1: a metal tincture used in heraldry to give a silvery
      appearance

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 argent [arʒ]
   silver
   money
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top