ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

arche

   
117 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -arche-, *arche*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arched[ADJ] โค้ง, See also: โง้ง, โก่ง, Syn. curved
archeo[PRF] โบราณ
archer[N] ผู้ยิงธนู, Syn. bowman
Archer[SL] เงินจำนวนสองพันฟรัง
archery[N] กลุ่มพลธนู
archery[N] การยิงธนู
archery[N] อุปกรณ์การยิงธนู
archetype[N] ต้นแบบ, See also: แม่แบบ, Syn. prototype
archeology[N] โบราณคดี, See also: โบราณคดีวิทยา, Syn. archaeology
archeologist[N] นักโบราณคดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arche-(คำเสริมหน้า) archi-, archeo-
archean(อาร์คี'อัน) adj. เกี่ยวกับสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยุค Precambrian., Syn. Archaean
arched(อาร์ทฺ) adj. ทำด้วยส่วนโค้ง (curved)
archegonium(อาดิโก'เนียม) n., (pl. -hia) อวัยวะสืบพันธุ์ตัวเมียของต้นไม้จำพวกเฟิร์น และมอส -archegonial, archegoniate adj.
archenemy(อาร์คเอน'นีมี) n. หัวหน้าศัตรู, ซาตาน, ศัตรูสำคัญ
archeo-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า "แรกเริ่ม"
archeology(อาร์คีออล'โลจี) n. โบราณคดี. -archeologic (al) adj. archeologist n.
archeosporium(อาร์'คีโอสพอ'เรียม) n. = archespore
archeozoic(อาร์คีโอโซ'อิค) adj. เกี่ยวกับสมัยดึกดำบรรพ์ยุค Precambrian (ประมาณ 1000-3000 ล้านปีมาแล้ว)
archer(อาร์'เคอะ) n. ผู้ยิงธนู,มือธนู,ชื่อกลุ่มดาว, Syn. bowman, sign of Sagittarius)

English-Thai: Nontri Dictionary
arched(adj) โค้ง
archer(n) คนยิงธนู,นายขมังธนู
archery(n) การยิงธนู
archetype(n) แม่พิมพ์,แม่แบบ,ตัวอย่างเดิม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Archean Periodยุคอาร์เคียน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
archegone; egg cellเซลล์ไข่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
archegoniophoreก้านอาร์คิโกเนียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
archegoniumอาร์คิโกเนียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
archenteronส่วนเจริญเป็นทางเดินอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
archetypeแม่แบบ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
archetypeต้นแบบดั้งเดิม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Archeryการยิงธนู [TU Subject Heading]
Archesซุ้ม [TU Subject Heading]
Archetype (Psychology)ต้นแบบ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
archetypal (adj ) ซึ่งเป็นตัวอย่าง
See also: S. typical, model, representative, standard, archetypical, classic, exemplary, conve

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Sculli, I left my Egyptian archeology book inside.คุณ สโคลลี่ ผมลืมหนังสือ สถาปัตยกรรมอิยิปห์ไว้ที่นี่ครับ The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Katharine Archer, please. It's Armand Goldman.แคทธารีธนูกรุณา มันเป็นอาร์มันด์โกลด์แมน The Birdcage (1996)
Katie Archer. Or is it Mrs. something?เคธี่ธนู หรือมันเป็นสิ่งที่นาง? The Birdcage (1996)
There's the soldier villain who fights the hero with his hands... and then there's the real threat- the brilliant and evil archenemy... who fights the hero with his mind.พันธุ์นึงเป็นผู้ร้ายพันธุ์อึด ต่อสู้กับฮีโร่ด้วยกำลัง อีกพันธุ์เป็นพันธุ์ที่ร้ายจริงๆ ผู้ร้ายอัจฉริยะตัวฉกาจ Unbreakable (2000)
This is probably less familiar. It was discovered by archeologists--นี่อาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่ ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดี... Mona Lisa Smile (2003)
Yes, Madame Archer.ครับ คุณอาเชอร์ Hotel Rwanda (2004)
Madame Archer.คุณอาเชอร์ Hotel Rwanda (2004)
Madame Archer.คุณ อาเชอร์ Hotel Rwanda (2004)
Madame Archer, I have an impossible request of you.คุณ อ าเชอร์ ผมมีเรื่องสำคัญจะขอร้อง Hotel Rwanda (2004)
Madame Archer, I'm begging you. Those girls have no one now.คุณ อาเชอร์ ผมขอร้องละ พวกเธอไม่มีใครอื่นแล้ว Hotel Rwanda (2004)
Oh, no. Madame Archer.โอ ไม่ คุณอาเชอร์ Hotel Rwanda (2004)
- Madame Archer!คุณ อาเชอร์ Hotel Rwanda (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
archeA small bridge arched the stream.
archeHe arched his eyebrows in surprise.
archeHe is an archeologist's assistant.
archeHe said I was his archenemy. How did we arrive at a situation like this?
archeThe cat arched its back.
archeThe cat arched its back stretched itself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม่บท[N] original, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, standard, model, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แม่แบบ, Example: กฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นแม่บทซึ่งมีกฎหมายอื่นๆ รวมอยู่ด้วย, Thai definition: ตัวบทใหญ่ที่สำคัญและเป็นของดั้งเดิม
แม่แบบ[N] model, See also: archetype, paradigm, pattern, prototype, original, Syn. ต้นแบบ, หลัก, แบบอย่าง, แบบฉบับ, ต้นฉบับ, Example: ประเทศเรากำลังก้าวตามแม่แบบของระบอบทุนนิยมอย่างไม่รู้ตัว, Count unit: แบบ, Thai definition: แบบอย่างหรือต้นแบบที่เป็นหลักดั้งเดิม
คูหา[N] arched space, See also: space between pillar, arched entrance, Example: เขาถ่ายภาพคูหาผนังพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร 3 ช่อง, Thai definition: ช่องเวิ้งเข้าไป, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ก่ง[ADJ] arched, See also: bent, bowed, curved, Syn. โก่ง, Example: ในการเขียนคิ้วถ้ามีคิ้วก่งมากไปก็เขียนสีเสริมเข้าที่ใต้คิ้ว, Thai definition: โก่งหรือโค้ง เช่น คิ้วก่ง
ดุ้ง[ADJ] bent (outwards or upwards), See also: arched or curving upwards, Syn. โค้ง, นูน, แอ่น, Thai definition: โค้งหรือนูนหรือแอ่นจากแนวหรือระดับ
นักโบราณคดี[N] archeologist, Example: ณรงค์เป็นนักโบราณคดีที่เชี่ยวชาญเรื่องขอม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ
โก่ง[ADJ] arched, See also: curved, bent, inflated, Syn. โค้ง, งอ, โกง, Ant. ตรง, Example: นางละครพวกนี้คิ้วโก่งราวกับคันศร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon   FR: exemple [m] ; modèle [m]
บันได[n.] (bandai) EN: staircase ; stairs   FR: escalier [m] ; marche [f] ; degrés [mpl] (litt.)
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhadī) EN: archeology   FR: archéologie [f]
โบราณคดีวิทยา[n.] (bōrānnakhadīwitthayā) EN: archeology   FR: archéologie [f]
เดิน[v.] (doēn) EN: walk ; go on foot ; move ; pace   FR: marcher ; aller à pied ; arpenter ; bouger
เดิน[v.] (doēn) EN: work ; run ; go ; function   FR: marcher ; fonctionner ; aller
เดินดุ่ม[v. exp.] (doēn dum) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air   FR: marcher avec un air songeur
เดิน 50 กิโลเมตร[n. exp.] (doēn hāsip kilōmēt) EN: 50 km walk   FR: 50 kilomètres marche [m]
เดินพรวด ๆ[v. exp.] (doēn phrūat-phrūat) FR: marcher à grandes enjambées

CMU English Pronouncing Dictionary
ARCHED    AA1 R CH T
ARCHES    AA1 R CH AH0 Z
ARCHEY    AA1 R K IY0
ARCHER    AA1 R CH ER0
ARCHERY    AA1 R CH ER0 IY0
ARCHERD    AA1 R K ER0 D
ARCHER'S    AA1 R CH ER0 Z
ARCHENEMY    AA0 R CH EH1 N AH0 M IY0
ARCHETYPE    AA1 R K AH0 T AY2 P
ARCHEOLOGY    AA2 R K IY0 AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arched    (v) ˈaːtʃt (aa1 ch t)
archer    (n) ˈaːtʃər (aa1 ch @ r)
arches    (v) ˈaːtʃɪz (aa1 ch i z)
archers    (n) ˈaːtʃəz (aa1 ch @ z)
archery    (n) ˈaːtʃəriː (aa1 ch @ r ii)
archetype    (n) ˈaːkɪtaɪp (aa1 k i t ai p)
archeology    (n) ˌaːkɪˈɒləʤiː (aa2 k i o1 l @ jh ii)
archetypal    (j) ˌaːkɪtˈaɪpl (aa2 k i t ai1 p l)
archetypes    (n) ˈaːkɪtaɪps (aa1 k i t ai p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
考古[kǎo gǔ, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ, ] archeology, #8,893 [Add to Longdo]
射箭[shè jiàn, ㄕㄜˋ ㄐㄧㄢˋ, ] archery, #26,927 [Add to Longdo]
原形[yuán xíng, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, ] archetype; original shape; true colors, #27,173 [Add to Longdo]
考古学[kǎo gǔ xué, ㄎㄠˇ ㄍㄨˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] archeology, #41,337 [Add to Longdo]
拱门[gǒng mén, ㄍㄨㄥˇ ㄇㄣˊ, / ] arched door, #50,026 [Add to Longdo]
弩兵[nǔ bīng, ㄋㄨˇ ㄅㄧㄥ, ] archer; infantry armed with crossbow, #100,771 [Add to Longdo]
穹形[qióng xíng, ㄑㄩㄥˊ ㄒㄧㄥˊ, ] arched; dome-shaped, #194,534 [Add to Longdo]
[shè, ㄕㄜˋ, ] archer's thumb ring, #389,115 [Add to Longdo]
弓箭手[gōng jiàn shǒu, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄡˇ, ] archer [Add to Longdo]
拱度[gǒng dù, ㄍㄨㄥˇ ㄉㄨˋ, ] arched; convex curve surface; camber (slightly arched road surface) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
schnarchen(vi) |schnarchte, hat geschnarcht| (นอน) กรน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
archetypisch; typisch {adj}; Ur...archetypal [Add to Longdo]
Archerfrankolin {m} [ornith.]Archer's Greywing Francolin [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
aller au marchéไปตลาด, See also: aller
marcher(vi) |je marche, tu marches, il marche, nours marchons, vous marchez, ils marchent| เดิน ไปด้วยเท้า , See also: S. aller à pied,
ça marcheเป็นประโยคแปลว่า (งานหรือการดำเนินการหนึ่งๆ)บรรลุผลแล้ว งานเกิด หรือทำได้แล้ว

Japanese-English: EDICT Dictionary
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
糗;麨[はったい, hattai] (n) (uk) (See 麦こがし,香煎) parched flour, esp. barley (can be drunk in hot water with sugar) [Add to Longdo]
からから[, karakara] (adj-na,adv,vs,adj-no) (1) (on-mim) parched; dried-up; (adv-to) (2) (on-mim) rattle; (3) (on-mim) loud laughter [Add to Longdo]
アーキタイプ[, a-kitaipu] (n) archetype [Add to Longdo]
アーケゾア[, a-kezoa] (n) Archezoa [Add to Longdo]
アーチェリー(P);アーチェリ[, a-chieri-(P); a-chieri] (n) archery; (P) [Add to Longdo]
アーチャー;アーチャ[, a-cha-; a-cha] (n) archer [Add to Longdo]
アーチ型[アーチがた, a-chi gata] (n,adj-no) (See 型・がた) arch shaped; arched [Add to Longdo]
インスト[, insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers) [Add to Longdo]
サーチャー[, sa-cha-] (n) searcher [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
検索者[けんさくしゃ, kensakusha] searcher, person using a search engine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Arche /arçə/ 
   ark

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top