หรือคุณหมายถึง aquatiqü?
Search result for

aquatique

(9 entries)
(0.0225 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aquatique-, *aquatique*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้น้ำ[n. exp.] (māi nām) EN: aquatic plant ; water plant   FR: plante aquatique [f]
แมลงน้ำ[n. exp.] (malaēng nām) EN: aquatic insect   FR: insecte aquatique [m]
นกอัญชันอกสีไพล[n. exp.] (nok anchan ok sī phlai) EN: Water Rail   FR: Râle d'eau [m] ; Râle aquatique [m] ; Râle noir [m]
พืชน้ำ[n. exp.] (pheūt nām) EN: aquatic plant ; hydrophyte   FR: plante aquatique [f]
พืชใต้น้ำ[n. exp.] (pheūt tāinām) FR: plante aquatique [f]
สัตว์น้ำ[X] (sat nām) EN: aquatic animals   FR: animal aquatique [m]
สวนน้ำ[n. exp.] (sūan nām) EN: ocean park   FR: parc aquatique [m]
อยู่ใต้น้ำ[adj.] (yū tāinām) EN: aquatic   FR: aquatique

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

  aquatique [akwatik]
     aquatic; water; water‐; of water
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top