Search result for

aquatic

(64 entries)
(0.3945 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aquatic-, *aquatic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aquatic[ADJ] เกี่ยวกับน้ำ, See also: ซึ่งอาศัยน้ำ, Syn. watery, aqueous
aquatic[ADJ] ที่เกี่ยวกับทะเล, Syn. marine, oceanic, saltwater
aquatic[ADJ] ที่ใช้ชีวิตอยู่ในน้ำ, See also: ที่มีชีวิตอยู่ในน้ำ
aquatic[N] พืชหรือสัตว์น้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aquatic(อะควอท'ทิค) adj.อาศัยหรือมีชีวิตอยู่ใต้น้ำ,ปฏิบัติการในหรือบนน้ำ. -aquatics กีฬาบนหรือในน้ำ (of water)

English-Thai: Nontri Dictionary
aquatic(adj) เกี่ยวกับน้ำ
aquatics(n) กีฬาทางน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aquaticในน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aquatic plant; hydrophyteพืชน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aquatic Animal สัตว์น้ำ
หมายถึง สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในน้ำหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ำ หรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำท่วมถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า กระ ตะพาบน้ำ จระเข้รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำนั้น สัตว์จำพวกเลี้ยงลูก ด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ำ หินปะการัง กัลปังหา และสาหร่ายทะเลทั้งนี้รวมซากหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสัตว์น้ำเหล่านั้น และหมายความรวมถึงพันธ์ไม้น้ำตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีการะบุชื่อ [สิ่งแวดล้อม]
Aquatic Animal Resource ทรัพยากรสัตว์น้ำ
เป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างขึ้นใหม่เพื่อทดแทน ส่วนที่ถูกใช้ไปแล้วได้ (Renewable Resource) และเป็นทรัพยากรร่วม (Common Property Resource) ซึ่งทุกคนมีสิทธิที่จะใช้ได้ด้วยไม่มีผู้หนึ่งผู้ใด เป็นเจ้าของโดยเฉพาะ ประชาชนทั้งประเทศต่างเป็นเจ้าของร่วมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Aquatic animalsสัตว์น้ำ [TU Subject Heading]
Aquatic biologyชีววิทยาทางน้ำ [TU Subject Heading]
Aquatic ecologyนิเวศวิทยาน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Aquatic ecologyนิเวศวิทยาน้ำ [TU Subject Heading]
Aquatic Ecosystem ระบบนิเวศทางน้ำ
หรือระบบนิเวศที่มีน้ำปกคลุมอยู่ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ระบบ คือ Freshwater Ecosystem, Brackish or Estuaries Ecosystem, Marine Ecosystem ดู Freshwater Ecosystem หรือ Brackish or Estuaries Ecosystem หรือ Marine Ecosystem [สิ่งแวดล้อม]
aquatic ecosystemระบบนิเวศในน้ำ, ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำและระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aquatic exercisesกายบริหารในน้ำ [TU Subject Heading]
Aquatic plantพืชน้ำ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From one of the aquatic planets,หนึ่งในดาวเคราะห์มหาสมุทรแน่ๆ Lightsaber Lost (2010)
It's a body of enclosed water filled with aquatic ectothermic vertebrates.มันเป็นศพอยู่ในน้ำ เต็มไปด้วยพืชหรือสัตว์น้ำ สิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลัง The Predator in the Pool (2010)
Look at these goddess aquatic bitches. This is hot Andy!ดูที่นั่นสิ นี่มันทำห้ฉันตื่นเต้นเลย แอนดี้ Piranha 3D (2010)
I say we track this pipe back to its hydraulic origin and apprehend the culprits behind this aquatic conundrum.คนร้ายต้องมาจากทางนี้ แล้วควรย้อนรอยไปที่ต้นน้ำ จะปรากฏคนร้าย แปลว่าอะไร Rango (2011)
The pool boy at the White House is the only one who can save the President from alien terrorist aquatic pythons?เด็กทำความสะอาดสระที่ไวท์เฮ้าส์ เป็นคนเดียวที่สามาถช่วยชีวิตประธานาธิปดี จากเอเลี่ยนงูน้ำงั้นหรอ Sadie Hawkins (2013)
But how do we get from here to there? I am not aquatic in the least.แล้วจะไปยังไง เราไม่ใช่นกน้ำเลยซักนิด The Angry Birds Movie (2016)
and given at the minimum depth of 2ft, the lilies and other aquatic plants were the ones filled out and all the way around and Vernon's going to help with the filter and the pump.และพืชน้ำอื่นรอบๆ เวอร์นอนจะช่วย เรื่องเครื่องกรองกับปั๊มน้ำ This Beautiful Fantastic (2016)
We'll stay away from aquatic activities, something landlocked, maybe.เราจะไม่แตะกิจกรรมทางน้ำกันนะพี่น้อง อาจจะบนพื้นผิวก็พอ The O.C. (2003)
It's, uh, specifically engineered to control aquatic vegetation in the canals.มันเกิดจากการควบคุมวิศวกรรมของพืชนํ้าในลำคลอง Lost Son (2004)
So to sum up, we're looking for a deadly, skin-shedding aquatic predator with a line in Charlotte Church impressions.โดยสรุปคือ เรามีซากที่ตายแล้ว กับผิวหนังของนักล่าจากท้องทะเล ในเขตแชร์ลอต ครูช น่าประทับใจจริงๆ Episode #2.4 (2008)
Take the latent heat of aquatic fusion...เอาความร้อนแฝงของการละลายน้ำ... Chuck Versus the Fat Lady (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืชน้ำ[N] aquatic plant, See also: hydrophyte, Ant. พืชบก, Example: ปลาน้ำจืดส่วนใหญ่จะวางไข่ติดบนสาหร่ายและพืชน้ำ, Thai definition: พืชที่เจริญเติบโตในน้ำ
สัตว์น้ำ[N] aquatic animals, Example: ปัจจุบันป่าชายเลนแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์จนเป็นที่พักพิงอาศัยของสัตว์น้ำเป็นจำนวนมาก
สาหร่ายทะเล[N] aquatic weed, See also: algae, seaweed, Example: การเก็บสาหร่ายทะเลจัดเป็นการจับสัตว์น้ำ เพราะสาหร่ายทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง
สาหร่ายทะเล[N] aquatic weed, See also: algae, seaweed, Example: การเก็บสาหร่ายทะเลจัดเป็นการจับสัตว์น้ำ เพราะสาหร่ายทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม้น้ำ[n. exp.] (māi nām) EN: aquatic plant ; water plant   FR: plante aquatique [f]
แมลงน้ำ[n. exp.] (malaēng nām) EN: aquatic insect   FR: insecte aquatique [m]
ผักบุ้ง[n.] (phakbung) EN: swamp cabbage ; water convolvulus ; water spinach ; Water Morning Glory ; Aquatic Morning Glory ; Morning Glory   FR: liseron d'eau [m]
พืชน้ำ[n. exp.] (pheūt nām) EN: aquatic plant ; hydrophyte   FR: plante aquatique [f]
สาหร่ายทะเล[n. exp.] (sārāi thalē) EN: aquatic weed ; algae ; seaweed   FR: algue marine [f]
สัตว์น้ำ[X] (sat nām) EN: aquatic animals   FR: animal aquatique [m]
ทางน้ำ[adj.] (thāng nām) EN: aquatic ; by water   
อยู่ใต้น้ำ[adj.] (yū tāinām) EN: aquatic   FR: aquatique

CMU English Pronouncing Dictionary
AQUATIC    AH0 K W AA1 T IH0 K
AQUATIC    AH0 K W AE1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aquatic    (j) (@1 k w a1 t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wasser...; aquatisch {adj} | im Wasser lebendaquatic | aquatically [Add to Longdo]
Wasserpflanze {f}aquatic plant [Add to Longdo]
Wassertier {n} | Wassertiere {pl}aquatic animal | aquatics [Add to Longdo]
Seggenrohrsänger {m} [ornith.]Aquatic Warbler (Acrocephalus paludicola) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクアティック;アクアテック;アクワティック[, akuateikku ; akuatekku ; akuwateikku] (adj-na) aquatic [Add to Longdo]
カナダ藻[カナダも, kanada mo] (n) waterweed (any aquatic plant of genus Elodea, esp. common waterweed, Elodea canadensis) [Add to Longdo]
海牛[かいぎゅう;カイギュウ, kaigyuu ; kaigyuu] (n) (uk) serenian (any aquatic mammal of order Sirenia, inc. manatees, and dugongs); sea cow [Add to Longdo]
灰色雁[はいいろがん, haiirogan] (n) eastern greylag goose (aquatic bird, Anser anser) [Add to Longdo]
金魚藻[きんぎょも, kingyomo] (n) (1) (col) (See 穂咲の総藻) Eurasian water milfoil (Myriophyllum spicatum); (2) aquatic plants such as hornwort that are commonly used in goldfish tanks, etc. [Add to Longdo]
空芯菜;空心菜[くうしんさい, kuushinsai] (n) (See 甕菜) ipomoea aquatica; kang kong; water morning glory; (Chinese) water spinach; water convolvulus; swamp cabbage; ong choy; hung tsai; rau muong; pak boong [Add to Longdo]
黒藻[くろも;クロモ, kuromo ; kuromo] (n) (1) (uk) hydrilla (species of aquatic plant, Hydrilla verticillata); (2) Papenfussiella kuromo (species of brown algae) [Add to Longdo]
刺胞動物[しほうどうぶつ, shihoudoubutsu] (n) cnidarian (aquatic invertebrate of the phylum Cnidaria) [Add to Longdo]
水禽[すいきん, suikin] (n) waterfowl; aquatic bird [Add to Longdo]
水鶏;秧鶏[くいな;クイナ, kuina ; kuina] (n) (uk) rail (any bird of family Rallidae, esp. the water rail, Rallus aquaticus) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水栖[shuǐ qī, ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧ, / ] aquatic; living in water [Add to Longdo]
水产[shuǐ chǎn, ㄕㄨㄟˇ ㄔㄢˇ, / ] aquatic; produced in sea, rivers or lakes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aquatic \A*quat"ic\, a. [L. aquaticus: cf. F. aquatique. See
   {Aqua}.]
   Pertaining to water; growing in water; living in, swimming
   in, or frequenting the margins of waters; as, aquatic plants
   and fowls.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aquatic \A*quat`ic\, n.
   1. An aquatic animal or plant.
    [1913 Webster]
 
   2. pl. Sports or exercises practiced in or on the water.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aquatic
   adj 1: relating to or consisting of or being in water; "an
       aquatic environment"
   2: operating or living or growing in water; "boats are aquatic
     vehicles"; "water lilies are aquatic plants"; "fish are
     aquatic animals" [ant: {amphibious}, {terrestrial}]
   n 1: a plant that lives in or on water

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top