ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

apical

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -apical-, *apical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apical[ADJ] ยอด, See also: ปลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apical(แอพ'พิคัล) adj. ยอด, ปลาย,สุด, ใช้ปลายลิ้นเปล่งเสียงออกมา (of, the apex)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apical bud; terminal budตายอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apical dominanceการข่มของตายอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apical foramenรูปลายรากฟัน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
apical meristemเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apical placentaพลาเซนตาที่ยอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apical sound; apicalเสียงใช้ปลายสุดลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
apical; apical soundเสียงใช้ปลายสุดลิ้น [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
apical; terminal-ยอด, -ปลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apically repositioned flap operationการผ่าตัดร่นแผ่นเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apicalที่ยอด [การแพทย์]
Apical Heaveบริเวณกว้างกว่าปกติ [การแพทย์]
Apical Lordotic Viewท่าการถ่ายภาพรังสีเพื่อดูยอดปอดและกระดูกไหปลาร้า [การแพทย์]
Apical Surfaceทางด้านบนของเซลล์ [การแพทย์]
Apical Thirdส่วนรากฟัน [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลาย[adj.] (plāi) EN: apical   FR: apical

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舌尖音[shé jiān yīn, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ ㄧㄣ, ] apical consonant (produced with the tip of the tongue, i.e. d or t), #349,630 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Saumschwanztyrann {m} [ornith.]Apical Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイスズメダイ[, aisuzumedai] (n) Australian gregory (Stegastes apicalis) [Add to Longdo]
尖角[せんかく, senkaku] (n) apical angle; point angle [Add to Longdo]
頂芽[ちょうが, chouga] (n) terminal bud; apical bud [Add to Longdo]
頂端細胞[ちょうたんさいぼう, choutansaibou] (n) apical cell [Add to Longdo]
頂端分裂組織[ちょうたんぶんれつそしき, choutanbunretsusoshiki] (n) apical meristem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Apical \Ap"ic*al\, a. [L. apex, apicis, tip or summit.]
     At or belonging to an apex, tip, or summit. --Gray.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  apical
      adj 1: situated at an apex

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top