Search result for

anomal

(61 entries)
(0.007 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anomal-, *anomal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anomaly[N] ความผิดปกติ, Syn. abnormality, peculiarity, oddity
anomaly[N] สิ่งที่แปลกประหลาด, See also: บุคคลที่ผิดจากปกติ
anomalous[ADJ] ที่ต่างไปจากปกติ, See also: ที่ต่างจากเกณฑ์ปกติ, Syn. abnormal, atypical, irregular

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anomalism(อะนอม' มะลิสซึม) n. = anomaly
anomalistic(อะนอม' มะลิสทิค) adj. ซึ่งผิดปกติวิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์, ผิดหลัก, ผิดที่
anomalous(อะนอม' มะเลิส) adj. ผิดปกติ, ผิดหลัก, ผิดที่, ผิดปกติ, วิปริต, ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์. -anamalousness n., Syn. irregular, abnormal ###A. regular, normal)

English-Thai: Nontri Dictionary
anomalous(adj) วิปริต,ผิดปกติ,ผิดหลัก,ผิดที่
anomaly(n) ความวิปริต,ความผิดปกติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anomalousผิดธรรมดา, วิกล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anomalous trichromasyตาบอดจางสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anomalyวิกลภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anomalyค่าผิดปรกติ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anomaliesผิดปกติตามสภาพ, ผิดปกติ [การแพทย์]
Anomalies, Congenitalความพิการแต่กำเนิด, ความผิดปกติแต่กำเนิด, ความวิปริตมาแต่กำเนิด, รูปวิปริตแต่กำเนิด, ความผิดปกติโดยกำเนิด, ความพิการที่มีมาแต่กำเนิด, ความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด, ความผิดปกติโดยกำเนิด, ความผิดปกติแต่กำเนิด, ความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด, ความพิการแต่กำเนิด, ความพิการแต่กำเนิด [การแพทย์]
Anomalies, Congenital, Multipleความพิการแต่กำเนิดของอวัยวะหลายอย่าง [การแพทย์]
Anomalies, Developmentalความผิดปกติในการเจริญเติบโต, ความพิการมาแต่กำเนิด [การแพทย์]
Anomalies, Localized Developmentความผิดปกติจากการวิวัฒนาการเฉพาะแห่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We've spoken about Hal's anomalous behavior.เราได้พูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรม ที่ผิดปกติของ แฮล 2010: The Year We Make Contact (1984)
I agree that we need more information, so that we may solve the anomalies.ฉันยอมรับว่าเราต้องการข้อมูล เพิ่มเติม เพื่อที่เราจะแก้ปัญหาความ ผิดปกติ 2010: The Year We Make Contact (1984)
A good bet. Other anomalies:เป็นการเดิมพันที่ดี สิ่งประหลาดที่น่าสนใจอื่น ๆ : Pi (1998)
Explanations for anomaly:คำอธิบายความผิดปกติ: Pi (1998)
He's unique, wouldn't you say? It is an anomaly.มันผิดปกติไปน่ะ Bicentennial Man (1999)
Okay, do you have any disabilities, past injuries, physical anomalies?โอเค คุณมีภาวะพิการ หรือ อาการบาดเจ็บในอดีต หรือความผิดปกติทางร่างกายไหมครับ? Death Has a Shadow (1999)
- lt's him. - The anomaly.ใช่เขาแน่ๆ The Matrix Reloaded (2003)
You are the eventuality of an anomaly, which despite my sincerest efforts I've been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision.คุณคือผลลัพธ์ของความผิดพลาด ซึ่งแม้ผมจะพยายามอย่างที่สุดแล้ว ก็ไม่สามารถจะกำจัดมันออกไป จนเหลือแต่สมการที่ลงตัวได้ The Matrix Reloaded (2003)
I count from the emergence of one integral anomaly to the emergence of the next.ผมเริ่มนับจากตอนที่มันผิดปกติเป็นครั้งแรกเรื่อยมา The Matrix Reloaded (2003)
As you are undoubtedly gathering, the anomaly is systemic creating fluctuations in even the most simplistic equations.As you are undoubtedly gathering, the anomaly is systemic... ... creatingfluctuationsin even the most simplistic equations. The Matrix Reloaded (2003)
While this answer functioned, it was fundamentally flawed thus creating the otherwise contradictory systemic anomaly that, if left unchecked, might threaten the system.While this answer functioned, it was fundamentally flawed... ... thuscreatingtheotherwise contradictory systemic anomaly... ... that,ifleftunchecked, might threaten the system. The Matrix Reloaded (2003)
Which brings us at last to the moment of truth, wherein the fundamental flaw is ultimately expressed and the anomaly revealed as both beginning and end.Which brings us at last to the moment of truth, wherein the fundamental flaw... ... isultimatelyexpressed and the anomaly revealed... ทั้งคู่ เริ่มและจบ The Matrix Reloaded (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anomalIt is reasonable to think that there exist other anomalies in this category.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อยกเว้น[n.] (khøyokwen) EN: exception ; exclusion   FR: exception [f] ; exclusion [f] ; anomalie [f]
ความผิดปกติ[n. exp.] (khwām phitpakati = khwām phitpokkati) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder   FR: anomalie [f]
ไม่ปกติ[adj.] (mai pakati = mai pokkati) EN: abnormal ; deviant ; anomal ; odd ; peculiar ; unnatural ; irregular   FR: anormal
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkati) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANOMALY    AH0 N AA1 M AH0 L IY0
ANOMALIES    AH0 N AA1 M AH0 L IY0 Z
ANOMALOUS    AH0 N AA1 M AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anomaly    (n) (@1 n o1 m @ l ii)
anomalies    (n) (@1 n o1 m @ l i z)
anomalous    (j) (@1 n o1 m @ l @ s)
anomalously    (a) (@1 n o1 m @ l @ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anomalie {f}; Unregelmäßigkeit {f}; Besonderheit {f} | Anomalien {pl}anomaly | anomalies [Add to Longdo]
Anomalie {f}aberration [Add to Longdo]
Anomalie {f}; Missbildung {f} [biol.]abnormity [Add to Longdo]
anomal; von der Regel abweichend; regelwidrig; ungewöhnlich {adj} | anomaler | am anomalstenanomalous | more anomalous | most anomalous [Add to Longdo]
anomal; aberrant {adj}; mit ungewöhnlichem Verlaufaberrant [Add to Longdo]
anomal {adv}anomalously [Add to Longdo]
anomalistischanomalistic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
異常の回復[いじょうのかいふく, ijounokaifuku] (n) fault (anomaly) recovery [Add to Longdo]
異常状態[いじょうじょうたい, ijoujoutai] (n) {comp} anomalous condition [Add to Longdo]
異常震域[いじょうしんいき, ijoushin'iki] (n) region of anomalous seismic intensity [Add to Longdo]
近点月[きんてんげつ, kintengetsu] (n) anomalistic month [Add to Longdo]
近点年[きんてんねん, kintennen] (n) anomalistic year [Add to Longdo]
近点離角[きんてんりかく, kintenrikaku] (n) (astronomical) anomaly [Add to Longdo]
三角系異常[さんかくけいいじょう, sankakukeiijou] (n) {math} triangle anomaly [Add to Longdo]
真近点離角[しんきんてんりかく, shinkintenrikaku] (n) true anomaly (astronomy) [Add to Longdo]
性的逸脱[せいてきいつだつ, seitekiitsudatsu] (n) sexual deviation; sexual anomaly [Add to Longdo]
超常[ちょうじょう, choujou] (n,adj-f) paranormality; anomalous phenomenon [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
異常状態[いじょうじょうたい, ijoujoutai] anomalous condition [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Anomal \A*nom"al\, n.
     Anything anomalous. [R.]
     [1913 Webster] Anomaliped

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  anomal [anoːmaːl]
     anomalous
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top