Search result for

anno

(145 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anno-, *anno*
Possible hiragana form: あんの
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
annoy[VT] ทำให้รำคาญ, See also: รบกวน, Syn. bother, tease, annoy, Ant. comfort, soothe
annoy[VI] รบกวน, Syn. be annoying
annoyed[ADJ] ที่รำคาญ
annotate[VT] ทำหมายเหตุประกอบ, See also: ทำคำอธิบายประกอบ, Syn. comment, gloss, expound
announce[VI] ทำหน้าที่เป็นโฆษก
announce[VT] บอก, See also: แจ้ง, แจ้งให้ทราบ, Syn. inform, tell
announce[VT] ป่าวประกาศ, See also: ประกาศ, Syn. declare, proclaim
annoying[ADJ] น่ารำคาญ, Syn. bothersome, irritating
announcer[N] ผู้ประกาศ, See also: โฆษก, Syn. program announcer, broadcaster
annoyance[N] ความรำคาญ, See also: ความรู้สึกรำคาญ, Syn. vexation, irritation, uneasiness, Ant. pleasure, joy, delight

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anno domini(แอน' โน ดอม' มะไน) คริสต์ศักราช, A.D., มีอายุ
anno mundi(อาน' โน' มันต์) l. ปีของของโลกมนุษย์
anno urbis conditae(อาน' โน อัวบิส คอน' ดิทิ) นับตั้งแต่วันสร้างเมือง (กรุงโรม A. U. C.)
annoneer(แคนนะเนียร์) n. ทหารปืนใหญ่, See also: cannoneering n. ดูannoneer, Syn. artilleryman
annot.abbr. annotated, annotation, annotator
annotate(แอน' โนเทท) vt.,vi. ทำหมายเหตุประกอบ, ให้คำจำกัดความประกอบ. -annotative, annotatory adj. -annotator n.
annotation(แอนโนเท' เชิน) n. การทำหมายเหตุประกอบ, การให้คำจำกัดความประกอบ (note)
announce(อะเนาซฺ') vt.,vi. ประกาศ, แจ้ง, แสดง, ทำให้รู้, ทำหน้าที่เป็นโฆษก, โฆษณา
announcement(อะเนาซฺ' เมินทฺ) n. การประกาศ, การแถลง, การทำให้รู้, การโฆษณา
announcer(อะเนา' เซอะ) n. ผู้ประกาศ, ผู้แถลง, ผู้โฆษณา, Syn. broadcaster)

English-Thai: Nontri Dictionary
annotate(vt) บันทึกหมายเหตุ,ทำหมายเหตุประกอบ,อธิบาย
annotation(n) หมายเหตุ,คำอธิบายประกอบ
announce(vt) ประกาศ,แถลง,แจ้ง
announcement(n) การประกาศ,การแถลง,การแจ้ง
announcer(n) ผู้ประกาศ,ผู้แถลง
annoy(vt) ทำให้รำคาญ,รบกวน,ทำให้โกรธ
annoyance(n) การรบกวน,ความน่ารำคาญ
cannon(n) ปืนใหญ่,ปืนครก
cannonade(n) การระดมยิงปืนใหญ่
cannonade(vt) ยิงด้วยปืนใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
annotationความเห็นประกอบ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
annotationบรรณนิทัศน์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
announcement serviceการบริการประกาศ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
annoyanceการก่อความรำคาญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Annonaแอนโนหน่า [TU Subject Heading]
Annona squamosaน้อยหน่า [TU Subject Heading]
Annonaceaeแอนโนนาซี [TU Subject Heading]
Annotated bibliographyบรรณนิทัศน์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Annotated bibliographyบรรณนิทัศน์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Annotating, Bookการทำบรรนิทัศน์ [TU Subject Heading]
Annotationบรรณนิทัศน์
บรรณนิทัศน์ เป็นการย่อเนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศของเอกสาร ผู้จัดทำบรรณนิทัศน์ อาจได้แก่ ผู้ผลิตหนังสือ เพื่อการเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาหนังสือ ส่วนห้องสมุดจัดทำบรรณนิทัศน์ เพื่อแจ้งแก่ผู้ใช้ห้องสมุดเป็นการเรียกความสนใจ และเพื่อแจ้งแก่บุคลากรห้องสมุด เพื่อเป็นการช่วยตัดสินใจในการพิจารณาเลือกซื้อหรือจัดหา ตัวอย่าง เช่น บรรณนิทัศน์งานเขียนของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช หรือมีการจัดทำบรรณนิทัศน์เฉพาะเรื่องเผยแพร่บนเว็บไซต์ เช่้น บรรณนิทัศน์หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

<b>Anno</b>tatiom

รายการอ้างอิง

วลัยพร เหมะรัชตะ. 2531. หลักการทำสาระสังเขป. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Annotatorผู้ทำบรรณนิทัศน์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Annoyanceรบกวน [การแพทย์]
Annoying Factor เหตุรำคาญ
เหตุรำคาญตามกฏหมายว่าด้วยสาธารณสุข [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That strange, annoying trip we just took was the most fun I've had since Amber died.น่าแปลกการเดินทางที่น่ารำคาญของเรา\ กลับทำให้ฉันสนุกที่สุดตั้งแต่แอมเบอร์ตาย Birthmarks (2008)
Being lead down an annoying path.แยกสารประกอบโลหะหนัก Joy (2008)
They overheard me announce the half price bank foreclosure in the ER waiting room.ฉันเห็นมันประกาศขายครึ่งราคา เป็นทรัพย์สินที่ธนาคารยึดมา ในส่วนพักคอยห้องฉุกเฉิน The Itch (2008)
If you don't mind floppy hair and an annoying accent,ถ้าคุณไม่ว่าอะไร ปล่อยผม และก็ทำเสียงน่ารำคาญ The Itch (2008)
And you spending two hours wiping noses will annoy House.และคุณใช้เวลา 2 ชั่วโมงเช็ดจมูก เพื่อจะกวนเฮาส์ Emancipation (2008)
I want you to stop thinking that acting inscrutable makes you anything other than annoying.ฉันอยากให้นายหยุดคิด ที่จะทำตัวลึกลับยากที่จะเข้าใจ มันทำให้นายแย่มากกว่าน่ารำคาญอีก Emancipation (2008)
- And stop smacking your lips. It's annoying. - I'm thirsty.และหยุดทำปากแจ็บๆด้วย เเต่ข้าหิวน้ำ The Labyrinth of Gedref (2008)
I know Arthur's stubborn and pig-headed and annoying, but he cares about his people.ถึงอาเธอร์จะหัวรั้นดื้อด้านน่ารำคาญแค่ไหน แต่เขาใส่ใจพวกประชาชนเสมอ The Labyrinth of Gedref (2008)
Could Arthur be any more annoying?อาร์เธอร์นี่จะกวนประสาทไปมากกว่านี้ได้อีกไหมเนี่ย? Valiant (2008)
Having said that, our Shi Won has annoyed that big hero?มีคนกล่าวว่า, ชิ วอน ของเราสร้างความรำคาญให้พวกเขา? Iljimae (2008)
Aren't you a little annoying? It's all part of the procedure.ทางเราไม่ได้จะไปรบกวนคุณ แต่มันเป็นหน้าที่นะครับ Baby and I (2008)
Then you heard the announcement.ตอนได้ยินเสียงประกาศ นายก็ตื่นขึ้นมา Baby and I (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
annoAs soon as one airline announced its plan for airfare reductions, the rest of the companies followed suit.
annoToyota Corporation announced that it would cut 1,000 positions this year.
annoWeakness brought on by a number of respiratory ailments had forced him just last week to announce that he was giving up his conducting career.
annoI was not a little annoyed.
annoThe baby often annoys the mother.
annoIt isn't what he says that annoys me but the way he says it.
annoAfter dinner, a movie announcement is made.
annoThe radio announcer had a masculine voice.
annoThat naughty boy annoys me by his pranks.
annoThe final proposal will be announced sometime next week.
annoI was annoyed with him for being so late.
annoHe arrived an hour late, which annoyed me very much.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกาศตัว[V] declare oneself, See also: announce, proclaim, Example: กลุ่มผู้ประท้วงได้พยายามเคลื่อนไหวที่จะประกาศตัวจัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นเพื่อต่อต้านรัฐบาล
กวนเมือง[V] annoy, See also: disturb, trouble, harass, agitate, Syn. ก่อกวน, Example: เด็กๆ ที่ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอน ในภายหน้ามักจะกวนเมือง ทำความเดือดร้อนให้สังคม, Thai definition: ก่อกวนให้เกิดปัญหาวุ่นวายในสังคม
กวนโอ๊ย[V] irritate, See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother, Syn. กวนตีน, กวนบาทา, Example: เพราะเขาทำตัวกวนโอ๊ยเช่นนี้ เขาจึงมีเรื่องมีราวกับคนอื่นอยู่บ่อยๆ, Thai definition: รบกวนชวนให้ถูกทำร้าย, Notes: (สแลง)
คริสต์ศักราช[N] anno domini, See also: AD
แจ้งให้ทราบ[V] inform, See also: announce, Syn. บอก, บอกให้ทราบ, บอกกล่าว, Ant. รับฟัง, Example: ฝ่ายบริหารแจ้งให้ทราบว่าจะมีพนักงานใหม่มาทำงานที่แผนกนี้
ประกาศรับ[V] announce one is accepting application, See also: announce accepting application, Syn. รับสมัคร, ประกาศรับสมัคร, Example: หากบริษัทเรามีตำแหน่งว่าง เราจะประกาศรับทันที, Thai definition: แจ้งให้ทราบถึงการรับสมัคร
เบิก[V] announce, See also: bring, introduce, Syn. นำเข้าเฝ้า, Example: เจ้าหน้าที่ราชสำนักเบิกทูตเข้าเฝ้า
ผู้อ่านข่าว[N] announcer, See also: broadcaster, newscaster, newsreader, Syn. ผู้รายงานข่าว, ผู้ประกาศข่าว, Example: ผู้จัดจะให้นางงามมาเป็นผู้อ่านข่าว เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่อ่านหรือรายงานข่าวให้ผู้ฟังได้รับ ทราบ
ผู้ประกาศข่าว[N] announcer, See also: broadcaster, newscaster, newsreader, Syn. ผู้อ่านข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: การรายงานข่าวของสถานีนี้ใช้ผู้ประกาศข่าวถึง 5 คน ซึ่งถือว่าเกินความจำเป็น, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ทำหน้าที่อ่านหรือรายงานข่าวให้ผู้ฟังได้รับ ทราบ
กีดหน้าขวางตา[V] hinder, See also: annoy by obstructing, encumber, trammel, Syn. ขวาง, ขัดขวาง, Example: ไม่ว่าดิฉันจะทำอะไรก็กีดหน้าขวางตาเขาไปทั้งนั้น, Thai definition: ขัดขวางทำให้ไม่สะดวกใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบายประกอบ[v. exp.] (athibāi prakøp) FR: annoter
บอกข่าว[x.] (bøk khāo) EN: report news   FR: annoncer la nouvelle
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to   FR: informer ; aviser
บ่ง[v.] (bong) EN: refer ; mention ; specify ; stipulate ; indicate ; point out ; show ; point to ; provide   FR: annoncer ; indiquer ; présager ; manifester ; montrer ; marquer ; mentionner ; stipuler
ใช้การไม่ได้[adj.] (chai kān mai dāi) EN: unusable ; unsuitable ; cannot be used ; out of order   FR: inutilisable ; hors d'usage
ไดโนเสาร์ ไทรันนอซอรัส เร็กซ์[n. exp.] (dainōsao thairannøsøras rēks) EN: Tyrannosaurus Rex   FR: Tyrannosaurus Rex
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath   FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
ฮันโนเวอร์[TM] (Hannōwoē) EN: Hannover   FR: Hanovre [m]
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้งให้...ทราบ[v.] (jaēng hai ... sāp) EN: inform ... (s.o.) ; announce   FR: informer ... (qqn)

CMU English Pronouncing Dictionary
ANNO    AE1 N OW0
ANNOY    AH0 N OY1
ANNOYS    AH0 N OY1 Z
ANNOYED    AH0 N OY1 D
ANNOYING    AH0 N OY1 IH0 NG
ANNOUNCE    AH0 N AW1 N S
ANNOTATE    AE1 N AH0 T EY2 T
ANNOUNCER    AH0 N AW1 N S ER0
ANNOTATES    AE2 N AH0 T EY1 T S
ANNOTATED    AE2 N AH0 T EY1 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
annoy    (v) (@1 n oi1)
annoys    (v) (@1 n oi1 z)
annoyed    (v) (@1 n oi1 d)
annotate    (v) (a1 n @ t ei t)
announce    (v) (@1 n au1 n s)
annoying    (v) (@1 n oi1 i ng)
annotated    (v) (a1 n @ t ei t i d)
annotates    (v) (a1 n @ t ei t s)
announced    (v) (@1 n au1 n s t)
announcer    (n) (@1 n au1 n s @ r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annona {f} [bot.]soursop fruit; annona; sugar apple [Add to Longdo]
Annoncenexpedition {f}advertisement representative [Add to Longdo]
annoncieren; anzeigen; inserieren | annoncierend; anzeigend; inserierend | annonciert; angezeigt; inseriert | annonciert; zeigt an; inseriert | annoncierte; zeigte an; inserierteto advertise | advertising | advertises | advertises | advertised [Add to Longdo]
Annobonbrillenvogel {m} [ornith.]Annobon White-eye [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AD;A.D.[エーディー, e-dei-] (n) AD (Anno Domini) [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
いめいめしい[, imeimeshii] (adj-i) (obsc) (See いまいましい) annoying [Add to Longdo]
うざい;うざったい[, uzai ; uzattai] (adj-i) (1) (col) annoying; noisy; (2) strict [Add to Longdo]
うざがる[, uzagaru] (exp,v5r) (from うざい and がる) to behave annoyed; to feel annoyed [Add to Longdo]
こぶみかんの葉[こぶみかんのは, kobumikannoha] (n) (See バイマックルー) Kaffir lime (leaves used in Thai, etc. cuisine) (Citrus hystrix DC., Rutaceae) [Add to Longdo]
ご迷惑;御迷惑[ごめいわく, gomeiwaku] (n,adj-na) (See 迷惑) trouble; bother; annoyance [Add to Longdo]
ご覧の通り[ごらんのとおり, gorannotoori] (exp) (hon) as you see [Add to Longdo]
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to [Add to Longdo]
ざる得ない[ざるえない, zaruenai] (exp) (See ざるを得ない) cannot help (doing); have no choice but to [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公报[gōng bào, ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, / ] announcement; bulletin; communique [Add to Longdo]
告示[gào shì, ㄍㄠˋ ㄕˋ, ] announcement [Add to Longdo]
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, / ] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice [Add to Longdo]
喜报[xǐ bào, ㄒㄧˇ ㄅㄠˋ, / ] announcement of joyful news [Add to Longdo]
报喜[bào xǐ, ㄅㄠˋ ㄒㄧˇ, / ] announce good news; report success [Add to Longdo]
报幕[bào mù, ㄅㄠˋ ㄇㄨˋ, / ] announce the items on a (theatrical) program [Add to Longdo]
恼人[nǎo rén, ㄋㄠˇ ㄖㄣˊ, / ] annoying; irksome; to irritate [Add to Longdo]
[òu, ㄡˋ, / ] annoyed [Add to Longdo]
懊恼[ào nǎo, ㄠˋ ㄋㄠˇ, / ] annoyed; vexed; upset [Add to Longdo]
播报员[bō bào yuán, ㄅㄛ ㄅㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] announcer [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シャノン[しゃのん, shanon] Shannon, binary unit of information content, bit [Add to Longdo]
ビット[びっと, bitto] Shannon, binary unit of information content, bit, binary digit [Add to Longdo]
マーク区間の有効状態[マークくかんのゆうこうじょうたい, ma-ku kukannoyuukoujoutai] effective status of a marked section [Add to Longdo]
何の変更もなく[なんのへんこうもなく, nannohenkoumonaku] interchangeability [Add to Longdo]
解題[かいだい, kaidai] annotation [Add to Longdo]
記者発表[きしゃはっぴょう, kishahappyou] press release, announcement [Add to Longdo]
計算の複雑性[けいさんのふくざつせい, keisannofukuzatsusei] computational complexity [Add to Longdo]
市販のソフト[しはんのそふと, shihannosofuto] commercial software [Add to Longdo]
省略不可能[しょうりゃくふかのう, shouryakufukanou] mandatory, cannot be omitted [Add to Longdo]
情報損失を伴う変換の禁止[じょうほうそんしつをともなうへんかんのきんし, jouhousonshitsuwotomonauhenkannokinshi] conversion prohibition in case of loss of information [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 anno [ɑno]
   of the year
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 anno
    leap‐year
 

From Italian-English Freedict dictionary [fd-ita-eng]:

 anno
    year
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top