Search result for

angst

(58 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angst-, *angst*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angst(อางสทฺ') n. ความเป็นทุกข์, ความเป็นห่วง, ความกังวล, Syn. anxiety)
angstrom(แอง' สทรอม) n. หน่วยความยาวที่เท่ากับ 1/10 ของมิลลิไมครอน, มีอักษรย่อว่า A, A.U., a.u.
gangstern. สมาชิกของแก๊งอาชญา, Syn. criminal,racketeer

English-Thai: Nontri Dictionary
gangster(n) คนพาล,คนร้าย,นักเลง,พวกอั้งยี่,พวกอันธพาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Angstrom unitหน่วยอังสตรอม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angstromหน่วยแองสตรอม, อังสตรอม, แองสตรอม [การแพทย์]
Angstrom unitหน่วยอังสตรอม, หน่วยความ ยาวใช้กับความยาวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้สัญลักษณ์ Å   1 Å = 10-10m [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My desire to behead you and quench my angst is ardent, but your life is now in Dojin's hands.ข้ายังปรารถนาที่จะปลิดชีพของท่าน ที่จะสามารถดับความทุกข์ในจิตใจของข้าได้ ตอนนิ้ชีวิตของท่านอยู่ในมือของโดจินแล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
I'm inside that angst-Y, little noggin of yours.ฉันยังอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์ เหมือนส่วนเล็กๆน้อยๆของคุณ Death Takes a Holiday (2009)
The books you read in class always have some strong connection with whatever angsty adolescent drama is going on.หนังสือที่คุณเรียนในห้อง จะต้องมีความเชื่อมโยงที่แน่ชัดเสมอ... ... กับโศกนาฏกรรมบีบคั้นหัวใจ ดราม่าของวัยรุ่นดำเนินไป Easy A (2010)
This is just a little adolescent angst. If he gets through it, he'll see the light.นี่เป็นเพีงแค่จุดเริ่มต้นเล็กๆ ถ้าเขาผ่านมันมาได้ เขาก็จะเจอทางออกเองแหละ Confessions (2010)
You've got more angst than The Secret Life of the American Teenager.Nothing is worse than . the secret life of American teenagers. Vampires Suck (2010)
Didn't realize how much I was gonna miss that nightly dose of teen angst.ไม่รู้ว่า หนูพลาดไปได้อย่างไร ชีวิตอิสระแบบสาวโสดน่ะ Samaritan (2010)
You got to get a little ridiculous, man, burn off some of that angst.ชักจะรกสมองเกินไปแล้ว เพื่อน ปลดปล่อย ความทุกข์ซะบ้าง มีอะไรจะแนะนำมั้ย Blame It on the Alcohol (2011)
Oh, God. I don't mean to sound insensitive, but is this dead guy angst?โอ้พระเจ้า ฉันไม่ได้ตั้งใจจะโหดร้ายนะ The Art of Making Art (2011)
Teen angst-- Our greatest foe...ดราม่าวัยรุ่น เกลียดที่สุด School's Out (2012)
You're angsting at it.คุณกังวลกับมัน Of Grave Importance (2012)
That was nothing, just teenage angst.ไม่มีอะไรหรอก ก็แค่ความบ้าของวัยรุ่นนะ Family Time (2012)
This is not your teenage angst, goth-girl cutting.ไม่ใช่การตัดแบบที่วัยรุุ่นชอบกัดเล็บเล่นนะ Rain on the Evil and on the Good (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อังสตรอม[CLAS] angstrom, Thai definition: หน่วยที่ใช้วัดระยะสั้นมากๆ 1 อังสตรอมมีค่าเท่ากับ 10 (-10) เมตร, Notes: (อังกฤษ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
โจร[n.] (jōn) EN: bandit ; robber ; thief ; burglar   FR: bandit [m] ; gangster [m] ; voleur [m] ; truand [m] ; vagabond [m]
นักเลงโต[n. exp.] (naklēng tō) EN: ruffian; tough ; rogue ; gangster ; hoodlum ; thug   
เสือ[n.] (seūa) EN: bandit ; gangster ; criminal   FR: bandit [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGST    AA1 NG K S T
ANGSTADT    AE1 NG SH T AE0 T
ANGSTADT    AE1 NG S T AE0 T
ANGSTROM    AE1 NG S T R AH0 M
ANGSTROMS    AE1 NG S T R AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
angst    (n) (a1 ng s t)

German-Thai: Longdo Dictionary
Angst(n) |die, pl. Ängste| ความกลัว
Angst haben|+ vor jmdm./etw.(D)| ทำให้กลัว เช่น Du sollst keine Angst vor der Dunkelheit haben. เธอไม่ควรกลัวความมืด
längstตั้งนานแล้ว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angst {f}; Besorgnis {f}; Beklemmung {f} | Ängste {pl}; Beklemmungen {pl}anxiety | anxieties [Add to Longdo]
Angst {f} | aus Angst vor | Angst haben vorfear; angst | for fear of | to be afraid of; to be scared of [Add to Longdo]
Angstgefühl {n}; Gefühl der Angstsensation of fear [Add to Longdo]
Angsthase {m}; Feigling {m}coward [Add to Longdo]
Angsthase {m}chicken [Add to Longdo]
Angstneurose {f} | Angstneurosen {pl} | Angstpsychosen {pl}anxiety neurosis | anxiety neuroses | panics [Add to Longdo]
Angstschweiß {m}cold sweat [Add to Longdo]
Angststörung {f}anxiety disorder [Add to Longdo]
Angstzustand {m}anxiety state [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インテリやくざ[, interi yakuza] (n) intellectual-type gangster [Add to Longdo]
オングストローム[, ongusutoro-mu] (n) angstrom [Add to Longdo]
ギャング[, gyangu] (n) (1) gang; (2) (abbr) gangster; (P) [Add to Longdo]
ギャングスター[, gyangusuta-] (n) gangster [Add to Longdo]
ギャング映画[ギャングえいが, gyangu eiga] (n) gangster film [Add to Longdo]
クリスチャンギャングスタラップ[, kurisuchangyangusutarappu] (n) Christian gangsta rap [Add to Longdo]
凶党[きょうとう, kyoutou] (n) gang; gangsters [Add to Longdo]
元悪[げんあく, gen'aku] (n) head gangster [Add to Longdo]
暴力団[ぼうりょくだん, bouryokudan] (n) gangster organization (organisation); crime syndicate; yakuza (Japanese mafia); band of thugs; group of hoodlums; (P) [Add to Longdo]
暴力団員[ぼうりょくだんいん, bouryokudan'in] (n) (See 暴力団) gangster; mobster; yakuza (member) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
心配[しんぱい, shinpai] Angst, Sorge [Add to Longdo]
気遣い[きづかい, kidukai] Angst, Furcht, Besorgnis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 angst
   n 1: an acute but unspecific feeling of anxiety; usually
      reserved for philosophical anxiety about the world or about
      personal freedom

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 angst
   agony; anguish; fear
   fright
   fear
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 angst [ɑŋst]
   agony; anguish; fear
   anxiety
   fright
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Angst [aŋst] (n) , s.(f )
   anxiety; fear; trepidation
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top