Search result for

angles

(46 entries)
(0.0177 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angles-, *angles*, angle
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angles(แอง' เกลซ) n., pl. ชาวเผ่าเอยรมันเผ่าหนึ่ง (a west Germanic people)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anglesiteแองกลีไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
From four different angles.ที่ถ่ายจากมุมที่ต่างๆกันถึง 4 มุม Not Cancer (2008)
We gotta change angles.มันไม่เวิร์ก เราต้องเปลี่ยนมุม Pineapple Express (2008)
But I have tracked him here to Los Angles.ออกจากคุก แต่ผมตามรอยมันมาจนถึงที่นี่ ลอสแองเจิลลิส Scylla (2008)
It's important that we look at everything from as many angles as we can.มันจำเป็นที่เราต้องมองจากมุมต่างๆ มากเท่าที่จะเป็นไปได้ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Did you just type "good angles on APRs" into Google?นี่เธอเพิ่งใช้กูเกิ้ลค้นหา "ทรรศนคติที่น่าสนใจเกี่ยวกับ APR" หรอ Confessions of a Shopaholic (2009)
I'm catching some awesome angles.ผมกำลังรีดให้กริบอยู่ Episode #1.1 (2009)
Consider a triangle whose angles are 36, 77 and 67 degrees.พิจารณารูปสามเหลี่ยม ที่มีมุม 36 ,77 และ 67 องศา Dogtooth (2009)
What if someone changed the angles of the cameras?ถ้าหากว่ามีใครเปลี่ยนมุมกล้องล่ะ? Episode #1.3 (2009)
It's consistent with the angles of both bullet wound.มันสอดคล้องกับมุมของกระสุนทั้งสองที่พบค่ะ Episode #1.5 (2009)
If that is the case, then, looking at the angles, this has to be the building.และถ้าดูจากมุมของการยิงแล้ว มันถูกยิงมาจากตึกนี้แหละ Episode #1.7 (2009)
Because there are no instruments that can maneuver through a nasal cavity this small and get the appropriate angles.เพราะไม่มีเครื่องมือ \ Nที่สามารถผ่านเข้าไปได้ โพรงจมูกนี้เล็ก และได้มุมที่เหมาะสม Holidaze (2009)
We tried to rebuild that image from all the various camera angles that we got.เราพยายามสร้างภาพ ใบหน้าขึ้นมาใหม่ จากภาพในทุกมุมกล้อง ที่เราได้มา Believe (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anglesI'd like to make a collect call to Los Angles.
anglesThere lines meet at right angles.
anglesThese two lines are at right angles.
anglesThese two lines cut across each other at right angles.
anglesThe sum of all the angles in a triangle equals 180 degrees.
anglesThe two lines cross each other at right angles.
anglesThis means that houses are starting to sink, roads are breaking up and lamp-posts are leaning at crazy angles.
anglesWe considered the problem from all angles.
anglesWe investigated the matter from all angles.
anglesWe should approach this problem from different angles.
anglesYou must view the matter from different angles.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีมุม 4 มุม[n. exp.] (mī mum sī mum) FR: avoir quatre angles ; posséder quatre angles
มุมประชิด[n. exp.] (mum prachit) EN: adjacent angle ; supplementary angles   FR: angle adjacent [m]
มุมประกอบ[n. exp.] (mum prakøp) EN: complementary angles   FR: angles complémentaires [mpl]
มุมประกอบสองมุมฉาก[n. exp.] (mum prakøp søng mumchāk) EN: supplementary angles   FR: angles supplémentaires [mpl]
มุมที่สมนัยกัน[n. exp.] (mum thī somnai kan) EN: corresponding angles   
มุมตรงข้ามในแนวดิ่ง[n. exp.] (mum trongkhām nai naēoding) EN: vertically opposite angles   
พิจารณารอบคอบ[v. exp.] (phijāranā røpkhøp) EN: look at something from every angle   FR: étudier sous tous les angles
รูปสามเหลี่ยมคล้าย[n. exp.] (rūp sāmlīem khlāi) EN: similar triangles   
รูปสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการ[n. exp.] (rūp sāmlīem thaokan thuk prakān) EN: congruent triangles   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGLES    AE1 NG G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
angles    (v) (a1 ng g l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
共役角[きょうやくかく, kyouyakukaku] (n) conjugate angles [Add to Longdo]
曲尺;矩尺[かねじゃく;きょくしゃく(曲尺), kanejaku ; kyokushaku ( kyoku shaku )] (n) (1) carpenter's square (for checking angles); (2) common shaku (unit of distance; approx. 30.3 cm) [Add to Longdo]
錯角[さっかく, sakkaku] (n) alternate interior angles [Add to Longdo]
三角定規[さんかくじょうぎ, sankakujougi] (n) triangles (used in mechanical drawing); set square [Add to Longdo]
水煙;水烟[みずけむり;すいえん, mizukemuri ; suien] (n) (1) mist over a body of water; spray; (2) (すいえん only) suien (four decorative metal plates joined at right angles forming part of a pagoda finial) [Add to Longdo]
対頂角[たいちょうかく, taichoukaku] (n) vertical angles; vertically opposite angles [Add to Longdo]
等角[とうかく, toukaku] (n,adj-no) equal angles [Add to Longdo]
同位角[どういかく, douikaku] (n) {math} corresponding angles [Add to Longdo]
八方美人[はっぽうびじん, happoubijin] (n) one who is affable to everybody; a flunky; person beautiful from all angles; everybody's friend; person who shows people what they want to see [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Angles \An"gles\, n. pl. [L. Angli. See {Anglican}.] (Ethnol.)
   An ancient Low German tribe, that settled in Britain, which
   came to be called Engla-land (Angleland or England). The
   Angles probably came from the district of Angeln (now within
   the limits of Schleswig), and the country now Lower Hanover,
   etc.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top