Search result for

angled

(39 entries)
(0.0234 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angled-, *angled*, angl, angle
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
angled[ADJ] ซึ่งมีมุม, Syn. having an angle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
angled(แอง' เกิลดฺ) adj. ซึ่งมีมุม, ซึ่งเป็นมุม
newfangled(นิว'แฟง'เกิลดฺ) adj. เป็นชนิดใหม่,เป็นแฟชั่นใหม่,ชอบของใหม่,ชอบแฟชั่นใหม่., See also: newfangledness n.
sharp-angled(-แองเกิลดฺ) adj. มุมแหลม
star-spangled bannern. ธงชาติอเมริกัน,เพลงชาติอเมริกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
newfangled(adj) เป็นแบบใหม่,เป็นของใหม่,เป็นแฟชั่นใหม่

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Angled Loofahบวบเหลี่ยม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If we took the Resolute and angled her hull against the incoming frigates the bridge and hangar deck would be relatively safe from their attack.ถ้าเราทำมุมยานเรสโซลูต ให้หันลำตัวยานเข้าหากองยาน สะพานเดินเรือกับโรงเก็บยาน จะปลอดภัยจากการโจมตี Storm Over Ryloth (2009)
Made sure I angled one right on your place, too.มันใจว่ามันฉายไปทางบ้านคุณด้วย Blinded by the Light (2009)
Also, you can see that we have a fortified bunker on the Leckie end of the beach, which is angled to strafe the beach as the soldiers come ashore.นอกจากนี้คุณจะเห็นว่า เรายังได้เพิ่มบังเกอร์ ที่เลคกี้มาหยุดบนหาด ซึ่งเป็นมุมที่ยิงกราดไปบนหาด ไปยังที่ทหารที่มาขึ้นฝั่ง The Pacific (2010)
The lantern provides oblique lighting, which bounces off an angled reflector and back onto the bone, which happens to be awesome for spotting scratches and micro cuts on bone.ตะเกียงให้แสงเฉียงๆซึ่งสะท้อน มุมของสิ่งสะท้อนแสง กลับออกมาบนกระดูก ซึ่งจะเป็นเรื่องยอดเยี่ยมในการหาจุดข่วน The Method in the Madness (2012)
Lights in the frame perhaps to illuminate them, or angled mirrors?ใช้ไฟจากกรอบกระจกฉายภาพของผู้ช่วย หรือไม่ก็มุมเอียงของกระจก The Illusionist (2006)
That spatter pattern, angled impact.รูปแบบที่มันกระเซ็น ทำมุมที่เห็นผล Resurrection (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บวบเหลี่ยม[n. exp.] (būap līem) EN: sponge gourd ; Angled Gourd ; vegetable gourd ; Chinese oka   
นกแซงแซวหงอนขน[n. exp.] (nok saēng-saēo ngøn khon) EN: Spangled Drongo ; Hair-crested Drongo   FR: Drongo à crinière [m] ; Drongo soyeux [m]
พัลวัน[adv.] (phanlawan) EN: disorderedly ; in disorder ; confusedly ; entangledly   FR: confusément ; dans le désordre
ผีเสื้อหนอนพุทราเซลล์ขีด[n. exp.] (phīseūa nøn phutsā sel khīt) EN: Angled Pierrot   
ผีเสื้อปีกใสจุดตาลายหัก[n. exp.] (phīseūa pīk sai jut tā lāi hak) EN: Angled cyclops   
ผีเสื้อสีหมากสุกปีกหัก[n. exp.] (phīseūa sī māk suk pīk hak) EN: Angled Sunbeam   
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก[n. exp.] (rūp sāmlīem mumchāk) EN: right-angled triangle   FR: triangle rectangle [m]
รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม[n. exp.] (rūp sāmlīem mum laēm) EN: acute triangle ; acute-angled triangle   FR: triangle acutangle [m] ; triangle oxygone [m]
รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน[n. exp.] (rūp sāmlīem mum pān) EN: obtuse triangle ; obtuse-angled triangle   FR: triangle obtusangle [m] ; triangle ambligone [m]
สมัยใหม่[adj.] (samaimai) EN: modern ; up-to-date ; new-style ; new-fashioned ; modern-day ; newfangled   FR: moderne ; actuel ; contemporain

CMU English Pronouncing Dictionary
ANGLED    AE1 NG G AH0 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
angled    (v) (a1 ng g l d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Winkelventil {n}angled valve; convertible valve [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こんがらかる;こんがらがる[, kongarakaru ; kongaragaru] (v5r) to become entangled; to become complicated; to get mixed up; to screw up; to get caught up in [Add to Longdo]
ややこしい[, yayakoshii] (adj-i) puzzling; tangled; complicated; complex; (P) [Add to Longdo]
角の有る;角のある[かどのある, kadonoaru] (exp) angled; angular [Add to Longdo]
巻き添え(P);巻添え(P)[まきぞえ, makizoe] (n) getting involved (entangled) in; getting mixed up in; involvement; by-blow; (P) [Add to Longdo]
関わり合う;関わりあう;係わり合う;かかわり合う[かかわりあう, kakawariau] (v5u) to get involved or entangled in; to get mixed up in; to have something to do with; to have dealings with [Add to Longdo]
交錯した[こうさくした, kousakushita] (adj-f) entangled; mingled; intricate; complicated [Add to Longdo]
絞まる[しまる, shimaru] (v5r,vi) to be strangled; to be constricted [Add to Longdo]
絞殺死体[こうさつしたい, kousatsushitai] (n) body of a strangled person [Add to Longdo]
星条旗[せいじょうき, seijouki] (n) (1) Stars and Stripes (US flag); (2) Star-Spangled Banner (US anthem); (P) [Add to Longdo]
鳥居配管[とりいはいかん, toriihaikan] (n) right-angled loop (used in plumbing); right-angled expansion pipe; torii-shaped piping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Angled \An"gled\, a.
   Having an angle or angles; -- used in compounds; as,
   right-angled, many-angled, etc.
   [1913 Webster]
 
      The thrice three-angled beechnut shell. --Bp. Hall.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Angle \An"gle\, v. i. [imp. & p. p. {Angled}; p. pr. & vb. n.
   {Angling}.]
   1. To fish with an angle (fishhook), or with hook and line.
    [1913 Webster]
 
   2. To use some bait or artifice; to intrigue; to scheme; as,
    to angle for praise.
    [1913 Webster]
 
       The hearts of all that he did angle for. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 angled
   adj 1: forming or set at an angle; "angled parking"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top