Search result for

angelt

(57 entries)
(1.8647 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -angelt-, *angelt*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา angelt มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *angelt*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I bet you boys never fished in a lake like this before.Ihr habt noch nie in einem so schönen See geangelt, wollen wir wetten? The Super Scouts: Part 1 (1980)
Elizabeth, what is this, the scientific approach to romance?Ist das dein wissenschaftlicher Ansatz, wie man sich Jungs angeltThe Inspiration (1980)
You mean, she's fishing too?Soll das heißen, die angelt auch? The Inspiration (1980)
My grandpa used to fish all the time and he claimed he never caught a worthwhile fish when he was awake.Mein Opa hat oft geangelt. Er sagte, dass er nur gute Fische fing, wenn er eingeschlafen war. The Unthinkable (1980)
All you did was nab a few small fry... three clerks and a cleaning woman.Sie angelten aber nur drei Kuriere und eine Putzfrau. Hopscotch (1980)
He's off on a fishing expedition in florida.Und der ist in florida auf einer angeltour. Used Cars (1980)
--spineless, insensitive, bereft of good taste and judgment.Feige, unsensibel, es mangelt dir an Geschmack und Vernunft. The Indiscretion (1981)
I can't start the summer without fishing. You know that. I never could.Du weißt, dass ich den Sommer ohne meinen Angeltrip nicht genießen kann. The Prowler (1981)
That STIFF... once made 27 straight passes in a crap game he had a daughter he put through college he liked to fish off King's Point, and he read the 'Wizard of Id'.Die Leiche... hat mal 27 erfolgreiche Pässe in einem Spiel gespielt. Er hat seine Tochter durchs College gebracht und an King's Point geangeltTempered Steele (1982)
Second out.An Entschlossenheit mangelt es ihm nicht! Bomber (1982)
Charlie, I figure you and me have scored the best damn pussy in the whole state of Texas.Du und ich, wir haben uns die heißesten Miezen von Texas geangeltThe Border (1982)
He didn't catch what he was fishing for.Er hat nach zu großen Fischen geangeltThere's Always a Catch (1983)
- Our bachelor's been yoked.- Unseren Junggesellen hat man geangeltBez svideteley (1983)
Even to me, the fearless harpoonist?Darf nicht mal der Fischer rein, mit dem du die Sprosse geangelt hast? Jaws 3-D (1983)
We were playing cards all night in the elevator, and swigging cognac all the time.Wir haben die ganze Nacht im Fahrstuhl die Neun geangelt und Kognak getrunken. Vassa (1983)
Come on, you practically won her that foreign correspondent appointment.Sie haben ihr praktisch ihren Auslandsauftrag geangeltThe Battle of Bel Air (1984)
[ Chuckles ]Damit angelt man. One Eyed Jack (1984)
- Fishing- Er angeltWheels on Meals (1984)
Your navel is a bowl Well-rounded with no lack of wineDein Schoß ist wie ein runder Becher, dem nimmer Getränk mangeltOnce Upon a Time in America (1984)
Do you two remember the last time you were fishing here?Erinnert ihr euch an das letzte Mal, als ihr hier geangelt habt? The Secret (1985)
Come on, Harry. You're the one that used to tell me you don't fish for fish. You fish for fishing.Sagtest du nicht, man angelt nicht, um zu fischen, sondern um zu angeln? Target MacGyver (1985)
Watch it here. I'm not letting her do anything.So wie der Fisch vom Fischer geangelt werden will? Made for Each Other (1985)
Perhaps it was the wind that stung my face.Vielleicht mangelte es am rauhen Wind um mein Maul. No End (1985)
However lacking I have been in wisdom, history will, I hope, prove that I was not without courage.Wie sehr es mir auch an Weisheit mangelte, so wird die Geschichte beweisen, dass es mir nicht an Mut mangelte. The Holcroft Covenant (1985)
Sorry. I'm a little short on both.Tut mir Leid, mir mangelt es an beidem. Into the Night (1985)
But I do want.Mir mangelt aber. Pale Rider (1985)
- Oh, they keep on a comin', don't they? - Oh, yeah.Es mangelt nie an Nachschub, was? Re-Animator (1985)
- Come on, Lisa, I can't even catch a fish.- Ja. - Der ist aus dem Supermarkt! - Nein, ich hab ihn geangeltNightmares (1986)
Either they're taking a nine-month vacation or they've taken up with a john.Entweder sie machen einen 9-monatigen Urlaub, oder sie haben sich einen festen Freier geangeltWrong Number (1986)
There he was doing a quiet spot of fishing when all of a sudden... bang!Er hat damals nur friedlich geangelt und plötzlich... bumm! Crocodile Dundee (1986)
I was just fishing.Ich hab nur geangeltCrocodile Dundee (1986)
And you were just out here fishing?Und Sie haben nur geangeltCrocodile Dundee (1986)
If we have time!Bei mir kann man lernen, wie man angeltThe Children of Noisy Village (1986)
I trust you're not in need of anything?Ich hoffe, es mangelt Euch an nichts? The Name of the Rose (1986)
There'll be something.An Angeboten mangelt es nicht. Nuit d'ivresse (1986)
you amaze me.Ich weiß nicht. Erzähl ihr von deinem interessanten Angeltrip mit deinem Vater. Going Out of My Head Over You (1987)
Mark, you done any fishing yet?Mark, hast du schon geangeltA Father's Faith (1987)
See, let's face it, you don't go fishing for minnows when you've got Moby Dick at home.Man angelt sich keine Zierfische, wenn man Moby Dick zu Hause hat. Girls Just Wanna Have Fun: Part 2 (1987)
Circumstantial, but sometimes the small hook catches the biggest fish.Mag Zufall sein, aber manchmal angelt man die größten Fische mit dem kleinen Haken. All That Glitters (1987)
Man! I was going to teach you how to fish.Ich wollte Ihnen doch zeigen, wie man angeltBeverly Hills Cop II (1987)
Mr Proffitt, your children are totally lacking in parental supervision.Mr. Proffitt, Ihren Kindern mangelt es an elterlicher Aufsicht. Overboard (1987)
Oh, I thought Albert didn't like fishing.Oh, ich dachte, Albert angelt nicht gern. Back to Oakland (1988)
He just don't like fishing with white folks.Aber er angelt nicht gern mit einem Weißen. Back to Oakland (1988)
What did you do in school to get guys?Wie hast du dir früher Männer geangeltPoke High (1988)
If Daddy can't fish, he's stuck with Mommy.Wenn er nicht angelt, sitzt er mit Mami fest. The Camping Show (1988)
She loves those two stinking animals, doesn't she?So gut wie nichts. Geangelt, Comics gelesen, Ball gespielt. The New Adventures of Pippi Longstocking (1988)
Sam, we need a description of those men who left in that fishing party from the mine yesterday.Wir brauchen eine Beschreibung der Männer auf dem Angeltrip gestern. Shoot to Kill (1988)
They did not light the hearth last night in my room.Ob es ihnen an Geld mangeltThe Adventure of Johnnie Waverly (1989)
My son needs a lesson in manners, Governor, but I am in accordance with the essence of his remarks.Meinem Sohn mangelt es an Respekt, Sir. Aber er hat im Grunde Recht. Blaze (1989)
I guess you don't fish.- Sie haben wohl noch nie geangeltThe Fly II (1989)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
... mangelt es an Stehvermögen... lacks legs [slang] [Add to Longdo]
angeln | angelnd | geangeltto fish; to angle | fishing | fished [Add to Longdo]
mangeln | mangelnd | gemangeltto mangle | mangling | mangled [Add to Longdo]
Es mangelt an ...There is a lack of ... [Add to Longdo]
Es mangelte an ...There was a lack of ... [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
釣り堀[つりぼり, tsuribori] Angelteich, Fischteich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top