ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

analyse

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -analyse-, *analyse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analyse[VT] วิเคราะห์, See also: ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา, นำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ, Syn. analyze, resolve into elements

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analyse(แอน' นะไลซ) vt. วิเคราะห์, แยกธาตุจำแนกแยกแยะ, วิภาค, วิเคราะห์

English-Thai: Nontri Dictionary
analyse(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
analyse; analyzeวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
analysed rhymeสัมผัสวิเคราะห์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
analyserเครื่องวิเคราะห์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
analyser; analyzer๑. ตัววิเคราะห์, เครื่องวิเคราะห์๒. โปรแกรมวิเคราะห์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analyseแยกแยะ [การแพทย์]
Analysers, Statistical Distributionเครื่องวิเคราะห์การกระจายทางสถิติของเสียง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Analyse this fable by La Fontaine.มาเรียนวิเคราะห์นิทาน ลาฟองแตน Wild Reeds (1994)
It captures and analyses the signaturesจากการวิเคราะห์ จุดสำคัญ Rio (2006)
The analyses were successful.งานวิจัยก็ประสบความสำเร็จ [Rec] (2007)
All right. Listen up. We've analysed the most recent anomalies and put them into the model.เอาล่ะ ทุกคนฟัง เราวิเคราะห์แล้วว่าประตูมิติจะเกิดเร็วนี้แล้ว Episode #3.2 (2009)
And you need to go and analyse it, quick.และนายต้องไป และวิเคระห์มัน เร็วด้วย Episode #3.5 (2009)
We had his handwriting analysed.เราวิเคราะห์ลายมือของเขา Episode #1.3 (2010)
What you're looking at are best- and worst-case analyses.ที่คุณกำลังเห็นคือสถานการณ์ ดีที่สุด และเลวร้ายที่สุด Cain and Gabriel (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
analyseTektronix's new software perfectly responds to the needs of customers using logic analysers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชำแหละ[V] analyse, See also: dissect, anatomize, Syn. วิเคราะห์, จำแนกแยกแยะ, Example: ฝ่ายค้านชำแหละงบประมาณแผ่นดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect ; analyse   FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer ; analyser
แจกแจง[v.] (jaēkjaēng) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify   FR: énumérer
การกระจาย[n.] (kān krajāi) EN: spread ; distribution   FR: répartition [f] ; analyse [f]
การวิเคราะห์[n.] (kān wikhrǿ) EN: analysis   FR: analyse [f]
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ[n. exp.] (kān wikhrǿ choēng khunnaphāp) EN: qualitative analysis   FR: analyse qualitative [f]
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ[n. exp.] (kān wikhrǿ choēng parimān) EN: quantitative analysis   FR: analyse quantitative [f]
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ[n. exp.] (kān wikhrǿ khunnaphāp nām) FR: analyse de la qualité de l'eau [f]
การวิเคราะห์พฤติกรรม[n. exp.] (kān wikhrǿ phreuttikam) EN: behavior analysis   FR: analyse du comportement [f]
การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค[n. exp.] (kān wikhrǿ phreuttikam phūbøriphōk) FR: analyse du comportement du consommateur [f]
การวิเคราะห์เศรษฐกิจ[n. exp.] (kān wikhrǿ sētthakit) EN: economic analysis   FR: analyse économique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANALYSES    AH0 N AE1 L AH0 S IY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
analyse    (v) ˈænəlaɪz (a1 n @ l ai z)
analysed    (v) ˈænəlaɪzd (a1 n @ l ai z d)
analyses    (v) ˈænəlaɪzɪz (a1 n @ l ai z i z)
analyses    (n) ˈənˈæləsiːz (@1 n a1 l @ s ii z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Analyse {f}; Auswertung {f}; Untersuchung {f} | Analysen {pl}; Auswertungen {pl}; Untersuchungen {pl}analysis | analyses [Add to Longdo]
Analyse {f} (von); Untersuchung {f} (von); kritische Auseinandersetzung {f} (mit) | Analysen {pl}; Untersuchungen {pl}; kritische Auseinandersetzungen {pl}analysis (of) | analyses [Add to Longdo]
Analysedatei {f}analysis file [Add to Longdo]
Analysefunktion {f}analysis function [Add to Longdo]
Analysemethode {f}analysis method [Add to Longdo]
Analyseprogramm {n}analyzer [Add to Longdo]
Analyseroutine {f}analyzer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロジックアナライザ[, rojikkuanaraiza] (n) logic analyser (analyzer) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
分析[ぶんせき, bunseki] Analyse [Add to Longdo]
解析[かいせき, kaiseki] Analyse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Analyse \An"a*lyse\, v., Analyser \An"a*ly`ser\, n., etc.
   Same as {Analyze}, {Analyzer}, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 analyse
   v 1: consider in detail and subject to an analysis in order to
      discover essential features or meaning; "analyze a sonnet
      by Shakespeare"; "analyze the evidence in a criminal
      trial"; "analyze your real motives" [syn: {analyze},
      {analyse}, {study}, {examine}, {canvass}, {canvas}]
   2: break down into components or essential features; "analyze
     today's financial market" [syn: {analyze}, {analyse}]
   3: make a mathematical, chemical, or grammatical analysis of;
     break down into components or essential features; "analyze a
     specimen"; "analyze a sentence"; "analyze a chemical
     compound" [syn: {analyze}, {analyse}, {break down},
     {dissect}, {take apart}] [ant: {synthesise}, {synthesize}]
   4: subject to psychoanalytic treatment; "I was analyzed in
     Vienna by a famous psychiatrist" [syn: {analyze}, {analyse},
     {psychoanalyze}, {psychoanalyse}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 analyse /analiz/ 
  analysis

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Analyse /analyːzə/ 
  analysis

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 analyse /analizə/
  analysis

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top