Search result for

ana

(204 entries)
(0.0498 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ana-, *ana*
Possible hiragana form: あな
English-Thai: Longdo Dictionary
anaesthetist(n) วิสัญญีแพทย์, แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาชาหรือยาสลบ เช่น The anaesthetist's major role lies in providing anaesthesia during surgery., S. anesthetist, anesthesiologist
anagram(n) การเรียงอักษรเพื่อให้เกิดคำใหม่ เช่น A large list of funny and interesting anagrams, which are words or phrases that can be reordered to form new words or phrases.
order of canada(n) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของแคนาดา เช่น If the advisory council decides that Black should lose his Order of Canada, he will first be given an opportunity to give it up voluntarily.
data analytics(n ) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล, ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ana[PRF] สู่, See also: ผ่าน, ตลอด
anal[ADJ] เกี่ยวกับทวารหนัก
anaemia[N] ภาวะโลหิตจาง (สาเหตุจากการเจ็บป่วยหรือความอ่อนแอ), Syn. anemia
anagram[N] การสับเปลี่ยนพยัญชนะของคำหรือวลีเพื่อให้ได้คำหรือวลีใหม่
analogy[N] ความคล้ายคลึงกัน, Syn. likeness
analyse[VT] วิเคราะห์, See also: ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา, นำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ, Syn. analyze, resolve into elements
analyst[N] นักวิเคราะห์, Syn. examiner, investigator, interpreter
analyst[N] นักวิเคราะห์ทางจิต, Syn. psychoanalyst, psychiatrist
analyze[VT] วิเคราะห์, See also: ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา, Syn. analyse, examine, resolve into elements
anarchy[N] สถานการณ์ที่สับสน, See also: ความสับสน, Syn. turmoil, chaos

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anaabbr. antinuclear antibodies
ana-(คำเสริมหน้า) มีความหมายว่า ขึ้น,อีก, ตลอด,หลัง (up, against,again)
anabaptist(แอนนะแพบ' นิสทฺ) n. ผู้ยึดถือนิกายโปรแตสแตนท์ที่มีการล้างบาป (ในพิธีเจิมน้ำมนตร์) เมื่อเดิบโตเป็นผู้ใหญ่. -anabaptism n.
anabas(แอน' นะแบส) n. ปลาจำพวก Anabas
anabasis(อะแนบ' บะซิสป n., (pl. -ses) การเดินแถวจากฝั่งเข้าสูบริเวณบนบกที่ลึกเข้าไป, การเคลื่อนพล (march into the interior)
anabatic(แอนนะแบท' ทิค) adj. เกี่ยวกับลมพัดขึ้นเชา, เลื่อนขึ้น (of an uphill wind)
anabena(แอนนะบี' นะ) n. สาหร่ายน้ำจืดจำพวก Anabaena
anabiosis(แอนนะไบโอ' ซิส) n. การฟื้นคืนชีพ -anabiotic adj. (a coming back to life)
anabolism(อะแนบ' โบลิสซึม) n. การสังเคราะห์สารเชิงช้อนจากสารที่เชิงช้อนน้อย กว่าในสิ่งมีชีวิต
anabolite(อะแนบ' โบไลทฺ) n. ผลผลิตของ anabolism (a product of anabolic action)

English-Thai: Nontri Dictionary
anachronism(n) ความผิดสมัย,ความคลาดเคลื่อนเรื่องเวลา
anaemia(n) โรคโลหิตจาง
anaesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
anaesthetic(adj) ซึ่งหมดความรู้สึก
anaesthetic(n) ยาชา,ยาสลบ
anaesthetic(n) ยาสลบ,ยาชา
anagram(n) คำที่ได้จากการสลับที่ตัวอักษร
anal(adj) เกี่ยวกับทวาร
analogous(adj) คล้ายคลึง,เหมือนกัน,อุปมาเหมือน
analogy(n) ความคล้ายคลึง,การอุปมา,การเปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anabasis; rising actionการขมวดปม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anabolismกระบวนการสร้าง, แอแนบอลิซึม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
anachorismอสถานะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anachronismการผิดกาละ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anacidity; inacidityภาวะไร้กรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anaclitic-ยึดติดทางอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anaclitic depressionภาวะทารกซึมเศร้าเหตุพรากแม่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anacoluthonความไม่สืบเนื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anacrusisอะนาครูซิส [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anadiplosisการทวนคำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anabatic windลมขึ้นลาดเขา [อุตุนิยมวิทยา]
Anabolicผลทางเสริมสร้าง [การแพทย์]
Anabolic Actionฤทธิ์เสริมสร้าง [การแพทย์]
Anabolic Effectฤทธิ์ในทางเสริมสร้าง, ฤทธิ์ในการเสริมสร้าง, ฤทธิ์สร้างเสริม [การแพทย์]
Anabolic Steroidsอะนาบอลิก สเตอรอยด์, สเตียรอยด์สร้างเสริม [การแพทย์]
Anabolicsฤทธิ์ทางสร้างเสริม [การแพทย์]
Anabolismการสร้างเสริม, ขบวนการสร้าง, ตัวสังเคราะห์, การสร้างสรร, กระบวนการสร้าง [การแพทย์]
anabranchanabranch, ลำน้ำแขนง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Anaerobeไม่ใช้ออกซิเจน, ไม่ต้องการออกซิเจน [การแพทย์]
Anaerobesแบคทีเรียที่ไม่ต้องการออกซิเจน, บัคเตรีที่เจริญโดยไม่พึ่งออกซิเจน, จุลชีพไม่พึ่งออกซิเจน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
anachronistic (adj ) ซึ่งไม่เข้ากับยุคสมัย
analyzed (vt) กระบวนการวิเคราะห์
anard[อนาถ] (adj ) อนาถ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Anakin?- อนาคิน? Mystery of a Thousand Moons (2009)
Ana?แอนา? Fifty Shades of Grey (2015)
Once Kyne has studied the Marker, you can have your team run a full analysis.พอ ไคน์ศึกษาสัญลักษณ์เสร็จเรียบร้อย\\\ คุณตั้งทีมวิเคราะห์เต็มทีมได้เลย Dead Space: Downfall (2008)
My last analysis of the Marker suggests a psychosomatic energy field unlike anything I've ever seen.จากการวิเคราะห์สัญลักษณ์ล่าสุด บอกว่ามีรูปแบบพลังจิต ที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลย Dead Space: Downfall (2008)
There is a small risk of an anaphylactic reaction.มีความเสี่ยงนิดหน่อย เกี่ยวกับอาการanaphylactic reaction. Adverse Events (2008)
I don't want to miss the anal cavity search.ฉันไม่ต้องการตรวจรูทวารพลาด Birthmarks (2008)
- On the anastomosis, that little bump.บนanastomosisนั่นมีการชนกัน Dying Changes Everything (2008)
Advance toward the anastomosis.กายวิภาคชั้นสูง Dying Changes Everything (2008)
I just wanna say toJackson on a club level, the Sons of Anarchy... the Redwood Original, is here for you.ฉันแค่อยากจะคุยกับแจ็คสัน เรื่องระดับคลับของ the Sons of Anarchy... the Redwood Original รอนายอยู่ Pilot (2008)
She is learning from Anakin.เธอเรียนรู้จากอนาคิน Rising Malevolence (2008)
Anakin, where are you?อนาคิน , เจ้าอยู่ที่ไหน? Rising Malevolence (2008)
We need you, Anakin.พวกเราต้องการเจ้า อนาคิน Rising Malevolence (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
anaThe following descriptive analysis was derived from over 1500 closely-monitored questionnaires.
anaShe persists in saying that her analysis is correct.
anaHow would you analyze the situation?
anaGood doctors explain things to patients in easily understandable ways, using anatomical models and such.
anaI am quite in agreement with your analysis.
anaThe injured person wailed with pain after recovering from the anaesthesia.
anaI'll give you a local anaesthetic.
anaThe other day a water quality inspection was carried out at our house. We had it down by a certain famous company's Environment Analysis Centre or some such name.
anaThe human heart is analogous to a pump.
anaEvery situation requires individual analysis.
anaIn the last analysis, methods don't educate children; people do.
anaWe must make a close analysis of the causes of the accident.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปมาอุปไมย[N] analogy, See also: comparison, simile, Example: ผู้ที่ได้อ่านหนังสือโบราณจะพบความเปรียบมากมาย ทั้งที่เป็นอุปมาอุปไมย อุปลักษณ์ สาธก, Thai definition: การเปรียบเทียบกัน
อุปมัย[N] simile, See also: analogue, comparison, analogy, metaphor, Syn. อุปไมย, อุปมาอุปไมย, Thai definition: สิ่งหรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
ความเหมือน[N] similarity, See also: analogy, resemblance, likeness, similitude, Ant. ความต่าง, Example: การเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของนิกายนั้นจะทำให้คนเข้าใจแต่ละนิกายมากขึ้น
คัณฑสูตร[N] anal abscess, Example: เขาเป็นฝีคัณฑสูตร, Thai definition: ชื่อฝีชนิดหนึ่ง มักเป็นที่บริเวณขอบทวารหนัก
โครงกระดูก[N] skeleton, See also: anatomical structure, complex body part, bodily structure, body structure, Syn. กระดูก, Example: เสือกินกวางจนเหลือแต่โครงกระดูก, Count unit: โครง, Thai definition: กระดูกร่างกายที่ทำให้มีรูปร่างอยู่
พิเคราะห์[V] consider, See also: analyze, ponder, deliberate, cogitate, reflect, Syn. วิเคราะห์, พินิจ, พิจารณา, Example: เขาพิเคราะห์ดูเอกสารทุกหน้าอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะลงชื่อ, Thai definition: ใคร่ครวญหรือพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
ผลการวิเคราะห์[N] analysis result, Syn. ผลวิจัย, Example: จากผลการวิเคราะห์ พบว่าการโคจรของดาวเทียมทำให้เรามีสื่อสารที่ก้าวหน้ามากขึ้น, Thai definition: ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นคว้า ศึกษาข้อมูลอย่างมีระบบ
เรขาคณิตวิเคราะห์[N] analytic geometry, Thai definition: เรขาคณิตที่ใช้สมการมาควบคุมเซตของจุดที่เรียงกันเป็นรูปทรงต่างๆ แล้วอนุมานผลลัพธ์จากการแก้สมการนั้นๆ รวมทั้งการแปลความหมายด้วย, Notes: (คณิต)
โรคโลหิตจาง[N] anemia, See also: anaemia, Example: การที่เรามีเหงื่อออก อาจเป็นเพราะความร้อนอบอ้าว หรือหน้าตาเราซีดเชียว อาจเป็นเพราะโรคโลหิตจาง มิใช่เพราะเกิดอารมณ์ต่างๆ ก็ได้
อุปมาน[N] comparison, See also: analogy, Thai definition: การเปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากาเว่[n. exp.] (ākāwē) EN: Century Plant ; Agave ; maguey ; Agave americana   FR: agave [m]
อมตะ[n.] (ammata) EN: nirvana   FR: nirvana [m]
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อนาล็อก[n.] (anālǿk) EN: analogue = analog (Am.)   FR: analogue [m]
อานันท์ ปันยารชุน[n. prop.] (Ānān Panyārachun) EN: Anand Panyarachun   FR: Anand Panyarachun
อนาธิปไตย[n.] (anāthippatai) EN: anarchy ; anarchism   FR: anarchie [f] ; anarchisme [m]
อนาโตเลีย = อานาโตเลีย[n. prop.] (Anātōlīa = Ānātōlīa) EN: Anatolia   FR: Anatolie [f]
อังคาร กัลยาณพงศ์[n. prop.] (Angkhān Kanlayānaphong) EN: Angkarn Kalyanapong   FR: Angkarn Kalyanapong
อรรถาธิบาย[n.] (atthāthibāi) EN: explanation   
ใบกล้วย[n. exp.] (bai klūay) EN: banana leaf   

CMU English Pronouncing Dictionary
ANA    AA1 N AH0
ANA    AE1 N AH0
ANAS    AE1 N AH0 S
ANAC    AE1 N AE0 K
ANAL    EY1 N AH0 L
ANAYA    AA0 N AA1 Y AH0
ANAND    AE1 N AH0 N D
ANAST    AA1 N AA0 S T
ANABLE    EY1 N AH0 B AH0 L
ANACIN    AE1 N AH0 S IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anal    (j) (ei1 n l)
analog    (n) (a1 n @ l o g)
Anacomp    (n) (a1 n @ k o m p)
Anatoli    (n) (a n @ t ou1 l ii)
anaemia    (n) (@1 n ii1 m i@)
anaemic    (j) (@1 n ii1 m i k)
anagram    (n) (a1 n @ g r a m)
analogs    (n) (a1 n @ l o g z)
analogy    (n) (@1 n a1 l @ jh ii)
analyse    (v) (a1 n @ l ai z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あな, ana] (n) รู, ช่อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
アナウンサー[あなうんさー, anaunsa] (n ) ผู้ประกาศ (ข่าว), โฆษก
あなた[あなた, anata] (pron. ) คุณ
あなた[あなた, anata] (n ) คนนั้น, เขา, เธอ
あなた[あなた, anata] (n ) คุณ
あなた[あなた, anata, anata , anata] (n ) คุณ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
あなた[あなた, anata] Thai: คุณ English: you

German-Thai: Longdo Dictionary
analysieren(vt) |analysierte, hat analysiert| วิเคราะห์, ศึกษาหรือตรวจสอบคุณสมบัติหรือโครงสร้าง เช่น ein Problem analysieren วิเคราะห์ปัญหา
danachหลังจากนั้น
Banane(n) |die, pl. Bananen| กล้วย
fanatisch(adj) คลั่งไคล้, เป็นแฟนคลับ เช่น Frauen sind ebenso fanatisch beim Fußball wie Männer, ziehen Vereinstrikots über und legen die üblichen Fanutensilien an.; Jetzt vor den Wahlen werden meine Gegner fanatisch.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anachronismus {m}anachronism [Add to Longdo]
Analog-Digitalwandler {m}analog (to) digital converter (ADC) [Add to Longdo]
Analog-Ausgabeeinheit {f}analog output unit [Add to Longdo]
Analog-Digital-Umsetzer {m}analog-digital converter; A/D converter [Add to Longdo]
Analog-Eingabeeinheit {f}analog input unit [Add to Longdo]
Analoganzeige {f}analog display; analogue display [Add to Longdo]
Analogausfall {m}analog failure [Add to Longdo]
Analogdarstellung {f}analog representation [Add to Longdo]
Analogdatenverarbeitung {f}analogue data processing [Add to Longdo]
Analog- und Digitaltechnik {f}analog and digital technology [Add to Longdo]
Analog- und Digital-Oszilloskop {n}analog and digital oscilloscopes [Add to Longdo]
Analog- und Digitalelektronik {f}analog and digital electronics [Add to Longdo]
Analoggröße {f}analog quantity [Add to Longdo]
Analoghilfseingang {m}auxiliary analog input [Add to Longdo]
Analogie {f} | Analogien {pl}analogy | analogies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
ヽ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ヾ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ゝ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[, ; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
[, -] (n) (known as ちょうおん) long vowel mark (usually only used in katakana) [Add to Longdo]
1867年憲法法[せんはっぴゃくろくじゅうしちねんけんぽうほう, senhappyakurokujuushichinenkenpouhou] (n) Constitution Act 1867 (which established Canada) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分析人士[fēn xī rén shì, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] analyst; expert [Add to Longdo]
分析化学[fēn xī huà xué, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] analytical chemistry [Add to Longdo]
分析员[fēn xī yuán, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄩㄢˊ, / ] analyst (e.g. of news) [Add to Longdo]
分析器[fēn xī qì, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄑㄧˋ, ] analyzer [Add to Longdo]
分析师[fēn xī shī, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄕ, / ] analyst; commentator [Add to Longdo]
厌气[yàn qì, ㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] anaerobic (unable to tolerate oxygen); fed up with; sick of life [Add to Longdo]
厌氧[yàn yǎng, ㄧㄢˋ ㄧㄤˇ, / ] anaerobic [Add to Longdo]
合成类固醇[hé chéng lèi gù chún, ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄌㄟˋ ㄍㄨˋ ㄔㄨㄣˊ, / ] anabolic steroids [Add to Longdo]
安乃近[ān nǎi jìn, ㄢ ㄋㄞˇ ㄐㄧㄣˋ, ] analgin [Add to Longdo]
安纳托利亚[Ān nà tuō lì yà, ㄢ ㄋㄚˋ ㄊㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, / ] Anatolia, Asia minor [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model [Add to Longdo]
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アナコン[あなこん, anakon] analog computer (abbr) [Add to Longdo]
アナログ[あなろぐ, anarogu] analog [Add to Longdo]
アナログコンピューター[あなろぐこんぴゅーたー, anarogukonpyu-ta-] analog computer [Add to Longdo]
アナログスイッチ[あなろぐすいっち, anarogusuicchi] analog switch [Add to Longdo]
アナログデータ[あなろぐでーた, anarogude-ta] analog data [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
侮る[あなどる, anadoru] verachten [Add to Longdo]
分析[ぶんせき, bunseki] Analyse [Add to Longdo]
分析化学[ぶんせきかがく, bunsekikagaku] analytische_Chemie [Add to Longdo]
文盲[もんもう, monmou] Analphabetentum [Add to Longdo]
無政府[むせいふ, museifu] Anarchie [Add to Longdo]
[あな, ana] Loch, Hoehle [Add to Longdo]
穴あけ器[あなあけき, anaakeki] Locher [Add to Longdo]
穴子[あなご, anago] Seeaal [Add to Longdo]
解剖学[かいぼうがく, kaibougaku] Anatomie [Add to Longdo]
解析[かいせき, kaiseki] Analyse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (17 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ana- \An"a-\ [Gr. 'ana` on; in comp., on, up, upwards.]
   A prefix in words from the Greek, denoting up, upward,
   throughout, backward, back, again, anew.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ana \a"na\ ([=a]"n[.a]), adv. [Gr. 'ana` (used distributively).]
   (Med.)
   Of each; an equal quantity; as, wine and honey, ana (or,
   contracted, aa) two ounces, [ounceap] ij., that is, of wine
   and honey, each, two ounces. --AS
   [1913 Webster]
 
      An apothecary with a . . . long bill of anas. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -ana \-a"na\ (-[=a]"n[.a]). [The neut. pl. ending of Latin
   adjectives in -anus.]
   A suffix to names of persons or places, used to denote a
   collection of notable sayings, literary gossip, anecdotes,
   etc. Thus, Scaligerana is a book containing the sayings of
   Scaliger, Johnsoniana of Johnson, etc.
   [1913 Webster]
 
   Note: Used also as a substantive; as, the French anas.
 
         It has been said that the table-talk of Selden is
         worth all the ana of the Continent. --Hallam.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ana
   n 1: mother of the ancient Irish gods; sometimes identified with
      Danu
   2: a collection of anecdotes about a person or place

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 Ana
   Ann
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 capital
 
 1. başşehir, başkent
 2. büyük harf, majüskül
 3. (mal.) sermaye, anamal, kapital
 4. sütun başı
 5. sermayeye ait
 6. belli başlı, baş, ana, önemli
 7. mükemmel, kusursuz. make capital of kendi çıkarına kullanmak, istismar etmek. capital account sermaye hesabı. capital assets sabit sermaye. capital crime cezası ölüm olan suç. capital dividend sermaye karı. capital expenditure sabit sermayeye yapılan ilaveler. capital levy sermaye vergisi. capital punishment ölüm cezası. capital stock esas sermaye hisse senedi. working capital döner sermaye.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 cardinal
 
 1. belli başlı, ana, önemli
 2. parlak kırmızı
 3. kardinal
 4. parlak kırmızı renkli ve tepeli bir çeşit Amerikan ispinozu. cardinal numbers esas sayılar. cardinal point dört esas yönden her biri. Gardinalship kardinallik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 broad
 
 1. geniş enli
 2. hudutsuz
 3. belli, açık
 4. belli başlı, ana, genel, umumi
 5. kaba
 6. serbest, liberal
 7. açıklık
 8. (argo) kadın
 9. (argo) fahişe. Broad Church ingiliz kilisesinde serbest fikirli zümre. broad bean bakla. broad daylight güpegündüz. broad jump uzun atlama. broad seal devletin resmi mührü. broadly geniş olarak. broadness genişlik.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 central
 
 1. merkezi, ortada olan
 2. ana, belli başlı
 3. (anat.) beyne ve belkemiğine ait
 4. telefon santralı
 5. santral memuru. central angle merkez açı. central bank merkez bankası. central heating kalorifer tesisatı. centrally merkezi olarak. Central African Republic Orta Afrika Cumhuriyeti. Central America Orta Amerika.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 chief
 
 1. şef, amir, reis
 2. (argo) patron
 3. (hane.) armanın en üst kısmı
 4. en yüksek rütbede olan
 5. belli başlı, ana
 6. başta olan. in chief baş, en yüksek mevki. chief justice başyargıç. chiefly başlıca, en çok.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 elemental
 
 1. esasa ait, esas, ana, temel, başlıca
 2. basit, ilkel
 3. tabiat kuvvetleri ne ait
 4. (kim.) bileşik olmayan
 5. saf, halis. elementally esasa ait olarak
 6. saf bir şekilde.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 key
 
 1. anahtar, açar, açkı
 2. kurgu
 3. çözümyolu
 4. cevap cetveli, şifre cetveli
 5. yazı makinalarında tuş
 6. maniple, telgraf maniplesi
 7. (müz.) tuş
 8. (müz.) anahtar, anahtar işareti
 9. müzik aletlerinde tuş
 10. ses perdesi
 11. (mak.) kama, dil
 12. (mim.) anahtar taşı
 13. baş, ana, en önemli .key club (A.B.D.) üyelerinde anahtar bulunan gece kulübü. key position yetkili mevki. key ring anahtar halkası. key punch kompütörlerde kullamlan kart veya bantları delip bilgi aktaran klavyeli makina. key (sig.)nature (müz.) armatür. key word sözlük veya ansiklopedide sayfa başına gelen kelime. master key aynı cinsten birtaklm kilitleri açan anahtar.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 master
 
 1. baş, ana, temel, esas, asıl. master builder mimar
 2. yapı ustası, kalfa. master copy teksir kalıbı
 3. mumlu kâğıt
 4. ana metin. master key aynı cinsten bir takım kilitleri açan anahtar, ana anahtar. master plan ana plan. master stroke çok ustalıklı iş, maharetli iş
 5. kesin başarı. master switch (elek.) ana anahtar. master touch usta eli
 6. yerinde söz veya davranış.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 mother
 
 1. anne, ana, valide
 2. analık
 3. baş rahibeye verilen unvan
 4. annesi olmak, annelik etmek
 5. evlât edinmek. mother country anayurt, anavatan, memleket.Mother' Day Anneler Günü. mother earth toprak ana
 6. zemin, yer. mother lode (mad.) zengin maden daman, ana damar. mother love ana sevgisi. mother tongue anadili. mother wit sağduyu.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 primary
 
 1. asıl, ana, asli, birinci, esasi
 2. başlıca, ileri gelen
 3. ilkel, ilksel, iptidat
 4. birinci sırada olan şey
 5. (A.B.D.) parti adaylarının seçimi. primary coil transformatörde ana sargı. primary school ilkokul. primar'ily evvela
 6. aslında.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 principal
 
 1. baş, ana, başlıca, büyük, asıl, en mühim
 2. başkan, şef, patron
 3. yönetici
 4. müdür, okul müdürü
 5. vekil tutan kimse, müvekkil
 6. asıl mesul kimse
 7. sermaye, anamal, ana akçe, ana para
 8. düelloda karşılaşan taraflardan biri. principal parts (gram.) İngilizce fiillerin çekim şekilleri. principally genellikle
 9. çoğunlukla, ekseriyetle. principalship müdürlük.
 
 

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 staple
 
 1. bir yerin ürettiği başlıca mahsul
 2. esaslı yemek maddelerinden biri
 3. hammadde
 4. elyaf
 5. unsur
 6. içerik, muhteva
 7. satış yeri
 8. ambar
 9. devamlı üretilen veya satılan
 10. ana, esas
 11. piyasayı tutmuş, yerleşmiş
 12. (yün elyafı) uzunluğuna göre tasnif etmek stapler yün tasnifçisi
 13. yün ve elyaf satıcısı.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top