Search result for

amplifier

(58 entries)
(0.0262 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amplifier-, *amplifier*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amplifier[N] เครื่องขยายเสียง, Syn. stereo speaker, amplifying mechanism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amplifier(แอม' พลิไฟเออะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่ขยายใหญ่, เครื่องขยายเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
amplifier(n) เครื่องขยายเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amplifierเครื่องขยาย, วงจรขยาย, ตัวขยาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amplifierเครื่องขยายเสียง , เครื่องขยายเสียง มักเขียน แอมปลิไฟร์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
amplifierเครื่องขยาย, อุปกรณ์สำหรับขยายสัญญาณไฟฟ้าให้มีกำลังสูงขึ้นใช้ในวิทยุและเครื่องขยายเสียง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Amplifier (Electronic)เครื่องขยายเสียง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Amplifiersเครื่องขยาย, เครื่องขยายเสียง [การแพทย์]
Amplifiers (Electronics)วงจรขยาย [TU Subject Heading]
Amplifiers, Biologicalแอมปลิไฟเออร์ทางชีววิทยา [การแพทย์]
Amplifiers, Powerหลอดแอมปลิไฟเออร์กำลัง [การแพทย์]
Amplifiers, Vacuum-tubeวงจรขยายชนิดหลอดสุญญากาศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He's got a lot of stuff-- like guitars and amplifiers.เพราะเขามีของเยอะแยะ เช่น กีต้าร์ และ ตู้แอม The Guitarist Amplification (2009)
Somehow he bound the spirits of the dead to their bodies, yes as an amplifier, probably through some form of ritual or desecration.บางที เขาเชื่อม วิญญาณกับศพของวิญญาณเหล่านั้น - ใช่ เหมือนเครื่องขยายเสียง คือผ่านพิธีกรรมที่ต่ำช้า The Haunting in Connecticut (2009)
They'll build you more amplifiers.พวกเขาจะสร้าง เครื่องขยายสัญญาณให้คุณ Ghosts (2013)
You gave me the pendants and the amplifiers.คุณให้จี้กับเครื่องขยายพลังงานกับผมแล้ว Clue (2013)
- Oh, we sell a lot of amplifiers. - Not like these. They were beautiful.อ้อ พวกเราขายแอมป์เยอะมาก ไม่ใช่แบบนี้ มันดีมาก The Blues Brothers (1980)
Try this tube amplifier made in Hong Kong, 10,000 onlyเครื่องนี้ทำมาจากฮ่องกง ราคา 10,000 เหรียญ Infernal Affairs (2002)
Now he's starting to increase a vibrato on his amplifier.ตอนนี้เขาจะเริ่มเพิ่ม วิบราโต้ที่แอมป์ของเขา It Might Get Loud (2008)
I had two drum sets in there, a guitar amplifier and a reel-to-reel and no bed.แล้วก็มีกลองสองชุดในนั้น มีตู้แอมป์กีตาร์ เครื่องบันทึกเสียงแบบเทปรีล ไม่มีที่นอนหรอก It Might Get Loud (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amplifierI built an amplifier yesterday.
amplifierMy tape recorder is compatible with your amplifier.
amplifierThis is the best amplifier on the market.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องกระจายเสียง[N] amplifier, Syn. เครื่องขยายเสียง, Example: วิทยุสมัยแรกๆ ยังมีกำลังต่ำจึงมักมีเครื่องกระจายเสียงรวมไว้ด้วย, Count unit: เครื่อง, Thai definition: อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ขยายสัญญาณไฟฟ้าความถี่เสียงให้มีกำลังมากขึ้นเพื่อส่งออกไปขับลำโพงให้เสียงดังสำหรับผู้ฟังจำนวนมาก
เครื่องขยายเสียง[N] amplifier microphone, See also: amplifier, loud-speaker, Syn. เครื่องกระจายเสียง, Example: นายช่างกำลังติดตั้งเครื่องขยายเสียงในห้องประชุม, Count unit: เครื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขยาย[v.] (khayāi) EN: enlarge ; expand ; extend ; get bigger   FR: agrandir ; grossir ; amplifier ; étendre
ขยายความ[v. exp.] (khayāi khwām) EN: enlarge upon ; spell out ; elucidate   FR: amplifier
ขยายความถี่เสียง[v. exp.] (khayāi khwāmthī sīeng) EN: amplify (the sound)   FR: amplifier le son
ขยายเสียง[v.] (khayāi sīeng) EN: amplify   FR: amplifier le son
เครื่องขยายเสียง[n.] (khreūang khayāi sīeng) EN: amplifier microphone ; amplifier ; loud-speaker ; power amp   FR: amplificateur [m] ; ampli [m] (abrév. - fam.) ; haut-parleur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AMPLIFIER    AE1 M P L AH0 F AY2 ER0
AMPLIFIERS    AE1 M P L AH0 F AY2 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amplifier    (n) (a1 m p l i f ai @ r)
amplifiers    (n) (a1 m p l i f ai @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verstärkerbaugruppe {f}amplifier module [Add to Longdo]
Verstärkerröhre {f}amplifier valve [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] (n) {comp} analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] (n) {comp} analog input channel amplifier [Add to Longdo]
アンプ[, anpu] (n) (1) amp; ampere; (2) (abbr) (See アンプリファイアー) amplifier; (P) [Add to Longdo]
アンプリファイアー;アンプリファイア[, anpurifaia-; anpurifaia] (n) amplifier [Add to Longdo]
オーディオアンプ[, o-deioanpu] (n) audio amp; audio amplifier [Add to Longdo]
オペアンプ[, opeanpu] (n) (abbr) operational amplifier [Add to Longdo]
ギターアンプ[, gita-anpu] (n) guitar amplifier [Add to Longdo]
パワーアンプ[, pawa-anpu] (n) (abbr) power amplifier [Add to Longdo]
プッシュプル増幅器[プッシュプルぞうふくき, pusshupuru zoufukuki] (n) push-pull amplifier [Add to Longdo]
プリアンプ[, purianpu] (n) (abbr) pre-amplifier [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放大器[fàng dà qì, ㄈㄤˋ ㄉㄚˋ ㄑㄧˋ, ] amplifier [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナログ出力チャネル増幅器[アナログしゅつりょくチャネルぞうふくき, anarogu shutsuryoku chaneru zoufukuki] analog output channel amplifier [Add to Longdo]
アナログ入力チャネル増幅器[アナログにゅうりょくチャネルぞうふくき, anarogu nyuuryoku chaneru zoufukuki] analog input channel amplifier [Add to Longdo]
マルチレンジ増幅器[まるちれんじぞうふくき, maruchirenjizoufukuki] multirange amplifier [Add to Longdo]
演算増幅器[えんざんぞうふくき, enzanzoufukuki] operational amplifier [Add to Longdo]
差動増幅器[さどうぞうふくき, sadouzoufukuki] differential amplifier [Add to Longdo]
絶縁増幅器[ぜつえんぞうふくき, zetsuenzoufukuki] isolated amplifier [Add to Longdo]
増幅器[ぞうふくき, zoufukuki] amplifier [Add to Longdo]
非絶縁増幅器[ひぜつえんぞうふくき, hizetsuenzoufukuki] non-isolated amplifier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amplifier \Am"pli*fi`er\, n.
   One who or that which amplifies.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amplifier
   n 1: electronic equipment that increases strength of signals
      passing through it

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 amplifier [ãplifje]
   aggrandize; augment; enlarge; increase
   blow up; heighten
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top