ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amorphe

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amorphe-, *amorphe*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา amorphe มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *amorphe*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
a whitish, aerated amorphous affluence oozing from his ears.Ich glaube, gesehen zu haben dass eine weiße, brausende, amorphe Flüssigkeit aus seinen Ohren strömte. Crimes of the Future (1970)
Not as much as I am in the metamorphic Or sedimentary rock categories.Nicht so sehr wie an den metamorphen oder sedimentären Gesteinskategorien. What's Up, Doc? (1972)
What we need to know first of all is why the public isn't concerned anymore, why they're out of touch, why they've lost that curiosity and that passion... Why have we become amorphic? Why don't we ask any questions anymore?Ich glaube, wir müssen zuerst verstehen, weshalb sich die Menschen nicht angesprochen fühlen, weshalb sie ihr Interesse und ihre Leidenschaft verloren haben, weshalb wir amorphe Wesen geworden sind, weshalb wir keine Fragen mehr stellen, weshalb wir uns Tangos, the Exile of Gardel (1985)
You see, male metamorphs are somewhat common, but females are born only once in seven generations.Männliche Metamorphe sind keine Seltenheit. Weibliche dagegen schon. The Perfect Mate (1992)
Metamorphs have a long and complex sexual-maturing process.Metamorphe haben eine komplexe sexuelle Reifung. The Perfect Mate (1992)
You know what's remarkable about metamorphs?Wissen Sie, was an Metamorphen besonders ist? The Perfect Mate (1992)
The temptations of a beautiful metamorph do not easily reach me.Der Verlockung eines hübschen Metamorphen halte ich Stand. The Perfect Mate (1992)
An amorphous silent, isolated entity which though changes was constantly turning perpetually in motion.Ein amorphes, stilles, isoliertes Dasein. Das sich fortwährend veränderte, immer weiterdrehte, ständig in Bewegung war. Initiation: Part 1 (1993)
I had to see if it were true, if I'd finally found another metamorph.Ich musste sehen, ob ich endlich einen anderen Metamorphen gefunden hatte. Chimera (1999)
- Amorphous solids.- Amorphen Feststoffen. Mr. Monk Goes Back to School (2003)
Well, tons of amorphous insectivorous lifeforms but none in this galactic vector.Nun,es gibt Tonnen von amorphen, insektoiden Lebensformen, aber nicht in diesem Sektor der Galaxis. The Unicorn and the Wasp (2008)
I don't want some amorphous series detailing society's ills.Ich möchte keine amorphe Serie über die Krankheit der Gesellschaft. Unconfirmed Reports (2008)
Nothing to suggest a metamorphic ability.Nichts, das auf eine metamorphe Fähigkeit hinweisen würde. Johari Window (2010)
Pam, you're the amorphous Rasta blob.Pam, du bist der amorphe - Rasta-Blob... A Going Concern (2011)
metamorphic code capable of erasing 100 zettabytes of data per second.metamorpher Code, der dazu fähig ist, 100 Zettabytes von Daten pro Sekunde zu löschen. Chuck Versus the Hack Off (2011)
Well, gravitonium distorts gravity fields within itself, causing an undulating, amorphous shape.Gravitonium verzerrt Schwerkraftfelder in sich selbst und führt zu einer welligen amorphen Form. The Asset (2013)
Metamorphic rock is a very special sort of rock.Metamorphes Gestein ist ein ganz besonderes Gestein. Dinosaur Island (2014)
I see, it's anamorphic art.- Ich verstehe, anamorphe Kunst. Salt and Fire (2016)
Giant anamorphic print.Ein riesiges anamorphes Bild. #TeamLucifer (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจเฉื่อย[n.] (jaicheūay) FR: amorphe ; apathique
ปวกเปียก[adj.] (puakpīek) EN: weak ; feeble ; flabby ; limp ; flaccid ; spent ; worn out ; flimsy ; spineless   FR: mou ; amorphe ; faible

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halbleiter {m} [electr.] | amorpher Halbleitersemiconductor; electronic semiconductor | amorphous semiconductor [Add to Longdo]
Silizium {n} | amorphes Siliziumsilicon | amorphous silicon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  amorphe /amɔʀf/ 
   amorphous; passive; apathetic

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  amorphe /amɔrfə/
   amorphously

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top