ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amorph

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amorph-, *amorph*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amorphous[ADJ] ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, Syn. shapeless, formless, indefinite
amorphous[ADJ] ซึ่งไม่สามารถแบ่งแยกประเภทได้, Syn. anomalous, atypical

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน
amorphous(อะมอร์' ฟัส) adj. ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, อสัณฐาน, ไร้จุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน. -amorphousness n.
anamorphic(แอนนะมอร์' ฟิค) adj. ซึ่งมีหรือทำให้เกิดการขยายที่ไม่เท่ากันคามแกนที่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน -anamorphism n.
anamorphoscope(แอนนะมอร์' โฟศโคพ) n. เครื่องมือปรับภาพที่เบี้ยว เนื่องจาก anamorphosis
anamorphosis(แอนนะมอร์ไฟ' ซิส) n. การเขียนภาพที่ผิดจากธรรมชาติ (เช่นจากภาพที่ส่องด้วยกระจก)
metamorphic(เมททะมอร์'ฟิค) adj. เกี่ยวกับmetamorphosisหรือmetamorphism
metamorphose(เมททะมอร์'โฟซ) vt. เปลี่ยนรูปแบบหรือธรรมชาติของ
metamorphosis(เมททะมอร์'โฟซิส) n.การเปลี่ยนแปลงรูปร่างโครงสร้างหรือสารที่สมบูรณ์,การเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์,การเปลี่ยนแปลงของแมลงจากตัวอ่อน (larva) เป็นแมลง pl. metamorphoses
paramorphn. รูปร่างเทียมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างผลึกไม่ใช่จากการเปลี่ยนแปลงของส่วนประกอบทางเคมี.

English-Thai: Nontri Dictionary
amorphous(adj) ไม่มีรูปร่าง
metamorphic(adj) ซึ่งเปลี่ยนรูป,เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
metamorphose(vt) ทำให้เปลี่ยนรูป,ทำให้เปลี่ยนแปลง,ทำให้เปลี่ยนลักษณะ
metamorphosis(n) การเปลี่ยนรูป,การเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนลักษณะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amorphousอสัณฐาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amorphยีนแฝง [การแพทย์]
Amorphousอะมอร์ฟัส
โครงสร้างของสารของแข็งซึ่งการจัดเรียงของอะตอมเป็นไปอย่างไม่มีระเบียบ ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Amorphousอสัญฐาน, ไม่มีรูปร่างแน่นอน, ไม่มีรูปร่าง, อสัณฐาน, ลักษณะไร้รูป, เป็นปื้นๆ, อสัณฐาน, ชนิดที่มีรูปร่างไม่แน่นอน [การแพทย์]
Amorphous Formรูปลักษณะอสัณฐาน, อสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Materialsสารอสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Phaseรูปอสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Solidsของแข็งอสัณฐาน [การแพทย์]
Amorphous Substancesสารอสัณฐาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is he also bald and amorphous?เขาหัวล้านดูเหลวๆเหรอ Juno (2007)
Based on the amorphous wound pattern, the murder weapon is curved upon its horizontal axis.ยึดตามรูปแบบของแผล อาวุธสังหารมีส่วนโค้งตามแกนนอน The But in the Joke (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุก[DET] Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne, See also: a kind of plant, Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Amorphophallus วงศ์ Araceae ในต้นฤดูฝนจะออกดอกก่อน เวลาบานจะส่งกลิ่นเหม็นมาก เมื่อดอกโรยแล้วมีใบงอกออกมาเพียงใบเดียว ก้านดอกและใบกลมยาว หน้าแล้งต้นตาย เหลือหัวอยู่ใต้ดิน
บุก[N] Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne, See also: a kind of plant, Syn. ต้นบุก, มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก, Example: บุกถูกนำมาสกัดเป็นอาหารลดน้ำหนักของสตรีที่ได้รับความนิยมอย่างสูง, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Amorphophallus วงศ์ Araceae ในต้นฤดูฝนจะออกดอกก่อน เวลาบานจะส่งกลิ่นเหม็นมาก เมื่อดอกโรยแล้วมีใบงอกออกมาเพียงใบเดียว ก้านดอกและใบกลมยาว หน้าแล้งต้นตาย เหลือหัวอยู่ใต้ดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฮโรอีน[n.] (hērōīn) EN: heroine ; diacetylmorphine (INN)   FR: héroïne [f] ; diacétylmorphine [f] ; diamorphine [f]
หินแปร[n. exp.] (hinpraē) EN: metamorphic rock   FR: roche métamorphique [f]
อีรอก [n.] (īrøk) EN: Amorphophallus brevispathus   
ใจเฉื่อย[n.] (jaicheūay) FR: amorphe ; apathique
การเปลี่ยนสัณฐาน[n. exp.] (kān plīen santhān) EN: metamorphosis   FR: métamorphose [f]
เปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่าง[v. exp.] (plīen rūp plīen rāng) EN: metamorphose; change in form   FR: se métamorphoser
ปวกเปียก[adj.] (puakpīek) EN: weak ; feeble ; flabby ; limp ; flaccid ; spent ; worn out ; flimsy ; spineless   FR: mou ; amorphe ; faible

CMU English Pronouncing Dictionary
AMORPHOUS    AH0 M AO1 R F AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amorphous    (j) ˈəmˈɔːfəs (@1 m oo1 f @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无定形碳[wú dìng xíng tàn, ˊ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄢˋ, / ] amorphous carbon, #366,117 [Add to Longdo]
词跟语[cí gēn yǔ, ㄘˊ ㄍㄣ ㄩˇ, / ] amorphous language [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
amorph; unkristallinischamorphous [Add to Longdo]
amorph; formlos {adv}amorphously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アモルファス[, amorufasu] (adj-f) amorphous [Add to Longdo]
アモルファスシリコン[, amorufasushirikon] (n) amorphous silicon [Add to Longdo]
アモルファス金属[アモルファスきんぞく, amorufasu kinzoku] (n) amorphous metal [Add to Longdo]
アモルファス太陽電池[アモルファスたいようでんち, amorufasu taiyoudenchi] (n) amorphous solar cell [Add to Longdo]
アモルファス半導体[アモルファスはんどうたい, amorufasu handoutai] (n) amorphous semiconductor [Add to Longdo]
スクイーズ[, sukui-zu] (adj-f) anamorphic (DVD) (lit [Add to Longdo]
メタモルフォーゼ[, metamorufo-ze] (n) metamorphose (ger [Add to Longdo]
化生[けしょう, keshou] (n,vs,adj-no) growth; metamorphosis [Add to Longdo]
完全変態[かんぜんへんたい, kanzenhentai] (n) (See 不完全変態) complete metamorphosis; holometabolism [Add to Longdo]
篠竹[すずたけ;スズタケ, suzutake ; suzutake] (n) (uk) Sasamorpha borealis (species of bamboo grass unique to Japan) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
非結晶質[ひけっしょうしつ, hikesshoushitsu] amorphous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  amorph /amɔrf/
   amorphous

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top