Search result for

amine

(49 entries)
(0.0314 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amine-, *amine*
Possible hiragana form: あみね
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amineสารประกอบอินทรีย์สารที่มีไนโตรเจน
amine oxidaseซึ่งเป็นเอนไซมที่ deaminase tysamine และ tryptamine โดย oxidation เป็น aldehyde และปล่อย ammonia ออก
alabamine(แอล' ละแบมมิน) n., chem. astaine; มีสัญลักษณ์ Ab (astatine)
amphetamine(แอมเฟท' ทะมีน) n. ยากระตุ้นจิตประสาทชนิดหนึ่งมันกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ใช้เป็นยาลดความอยากอาหาร (ยาบ้าของนายเสนาะ เทียนทอง)
antihistamine(แอนทีอิส' ทะมีน) n. สารต้านฤทธิ์ของ histamine ในร่างกาย, ใช้แก้อาการแพ้หรือโรคภูมิแพ้ (เช่น หวัด) -antihistaminic adj. (anti-+histamine)
auramine(ออรามีน') n. สีย้อมชนิดหนึ่ง
chlorpheniraminen. ยาแก้อาการแพ้และระคายเคืองชนิดหน
cross-examine(ครอส'อิกแซม'มิน) vi. ตรวจสอบโดยคำถาม,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม, See also: cross-examination n. ดูcross-examine cross-examiner n. ดูcross-examine
examine(อิกแซม'มิน) {examined,examining,examines} vt. สอบ,ทดสอบ,ตรวจสอบ, See also: examinable adj. ดูexamine examiner n. ดู examine examingly adv ดูexamine, Syn. scrutinize
examinee(อิกแซม'มะนี) n. ผู้ถูกทดสอบ,ผู้เข้าสอบ,นักเรียน

English-Thai: Nontri Dictionary
crossexamine(vt) ไต่สวน,ถามค้าน,ซักถาม
examine(vt) ตรวจสอบ,ทดสอบ,ไต่ถาม,สอบสวน
examiner(n) ผู้ตรวจ,ผู้สอบ,ผู้ตรวจสอบ,ผู้ทดสอบ,ผู้เข้าสอบ
famine(n) ฉาตกภัย,ทุพภิกขภัย,ความอดอยาก,ภาวะข้าวยากหมากแพง
jessamine(n) ดอกมะลิ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
amineเอมีน, สารอินทรีย์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบในโมเลกุลเกิดจากหมู่ไฮโดรคาร์บอนแทนที่ไฮโดรเจนในโมเลกุลของแอมโมเนียเพียงหนึ่ง สอง หรือ ทั้งสามอะตอมก็ได้ เช่น อะนิลีน C6H5NH2 ไดเมทิลอามีน(CH3)2NH เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Amine Compoundsสารประกอบเอมีน [การแพทย์]
Amine Group Analysisการวิเคราะห์หมู่เอมีน [การแพทย์]
Amine Hormoneเอมีนฮอร์โมน [การแพทย์]
Amine Hypothesisสมมุติฐานเกี่ยวกับอะมีน [การแพทย์]
Aminesอะมีน, สาร; แอมีน; เอมีน; หมู่เอมีน; อะมีน; สารเอมีน; เอมีนส์; อามีน [การแพทย์]
Amines, Exogenousอะมีนจากภายนอก [การแพทย์]
Amines, Secondaryสารเอมิน [การแพทย์]
Amines, Tertiaryเทอร์ทีอะรีอะมีน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We got Deni Islamov, Sergei Aminev.เราได้เดนี่ อิสลามอฟ เซอร์เกีย อมัเนฟ Pa Make Loa (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช็ค[v.] (chek) EN: check ; inspect ; examine   FR: vérifier ; contrôler ; inspecter
ดำเนินการสอบสวน[v. exp.] (damnoēnkān søpsūan) EN: interrogate ; examine   
เด็ก[n.] (dek) EN: child ; infant ; baby ; kid (inf.) ; youngster ; boy ; girl   FR: enfant [m, f] ; bébé [m] ; gamin [m] ; gamine [f] ; garçon [m] ; garçonnet [m] ; fille [f] ; fillette [f] ; petit [m] ; petite [f] ; moutard [m] (fam.) ; gosse (fam.) [m] ; môme [m] ; lardon [m] (fam.) ; loupiot [m] (fam.) ; loupiote [f] (fam.) ; bambin [
เด็กหญิง ; ด.ญ[n.] (dekying) EN: girl ; young girl ; teenager   FR: fille [f] ; fillette [[f] ; adolescente [f] ; gamine [f]
ฟอกพยาน[v.] (føkphayān) EN: investigate the evidence ; examine a witness   
แก้ว[n.] (kaēo) EN: Orange Jasmine ; Andaman satinwood ; Chinese box tree ; Cosmetic bark tree ; Orange jessamine ; Satin-wood   
เกสรตัวผู้[n. exp.] (kēsøn tūaphū) EN: stamen   FR: étamine [f]
คนตรวจ[n.] (khon trūat) EN: inspector ; examiner   FR: inspecteur [m] ; inspectrice [f]
คนตรวจสอบ[n. exp.] (khon trūatsøp) EN: examiner   FR: examinateur [m] ; examinatrice [f]
เครื่องกรอง[n. exp.] (khreūang krøng) EN: filter ; strainer ; screen   FR: filtre [m] ; passoire [f] ; tamis [m] ; chinois [m] ; étamine [f] ; chausse [f]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EDTA[イーディーティーエー, i-dei-tei-e-] (n) (See エチレンジアミン四酢酸) ethylenediaminetetraacetic acid; EDTA [Add to Longdo]
アクアミネラル[, akuamineraru] (n) mineral water (wasei [Add to Longdo]
アクリログアナミン[, akuriroguanamin] (n) acryloguanamine [Add to Longdo]
アミン[, amin] (n,adj-no) amine [Add to Longdo]
アンフェタミン[, anfetamin] (n) amphetamine [Add to Longdo]
イネ科;稲科[イネか(イネ科);いねか(稲科), ine ka ( ine ka ); ineka ( ine ka )] (n) Poaceae (grass family of plants); Gramineae [Add to Longdo]
イミドール[, imido-ru] (n) Imidol (Japanese brand of imipramine, the first tricyclic antidepressant) [Add to Longdo]
イミプラミン[, imipuramin] (n) imipramine [Add to Longdo]
エグザミネーション[, eguzamine-shon] (n) examination [Add to Longdo]
エチレンジアミン[, echirenjiamin] (n) ethylenediamine [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[àn, ㄢˋ, ] amine [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
つまみねじ[つまみねじ, tsumamineji] thumbscrew [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amine \Am"ine\ (?; 277), n. [Ammonia + -ine.] (Org. Chem.)
   One of a class of basic substances derived from ammonia by
   replacement of one or more hydrogen atoms by an alkyl or aryl
   group. Compare {amide}, in which an acyl group is attached to
   the nitrogen. Hydroxylamine and hydrazine, which are not an
   organic compounds, are also basic and may also be considered
   amines.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amine
   n 1: a compound derived from ammonia by replacing hydrogen atoms
      by univalent hydrocarbon radicals [syn: {amine},
      {aminoalkane}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top