Search result for

also

(85 entries)
(0.0271 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -also-, *also*
English-Thai: Longdo Dictionary
also(adv) ด้วย,เช่นเดียวกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
also[ADV] เช่นกัน, See also: เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, ด้วย, Syn. too, likewise
also[ADV] ยิ่งกว่านั้น, See also: ยิ่งไปกว่านั้น, Syn. besides, in addition
also-ran[N] ผู้ที่แพ้ในการแข่งขัน
also-ran[N] ม้าแข่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
also(ออล' โซ) adv. ด้วย,อีกด้วย, เช่นเดียวกัน, เหมือนกัน, โดยเฉพาะ, Syn. and, besides
also-ran(ออล' โซเรน) n. นักวิ่งที่ไม่ติดอันดับที่หนึ่งถึงที่สาม, นักวิ่งหรือม้าที่ไม่ค่อยชนะการแข่งขัน, บุคคลที่ไม่ประสบผลสำเร็จหรือประสบผลสำเร็จเล็กน้อย (one who is defeated in any competition)

English-Thai: Nontri Dictionary
also(adv) ด้วย,เหมือนกัน,เช่นเดียวกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
...And also screw the man at the same time...... และในขณะเดียวกันก็ทำลายมนุษย์ด้วย New Haven Can Wait (2008)
I'm also really, really late.ฉันไปสายมากแล้ว Chuck in Real Life (2008)
I-i did that. So... It also means not giving up on them/ ดังนั้นมันจึงหมายถึงลูกต้องไม่ยอมแพ้ Chuck in Real Life (2008)
Also owns this hotel, and we won't be pressing any charges.ก็เป็นเจ้าของโรงแรมนี้ด้วย และเราคงไม่คิดค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น There Might be Blood (2008)
Did professor luther also teach you a thing or two about deception?กับอตีด Committed (2008)
In the chest while also herniating In the fighter's brain stem.แล้วยังลามไปถึงก้านสมองคนไข้ Not Cancer (2008)
It does if one of the other organ recipients Also had a brain issue.มันเป็นแน่ ถ้าหนึ่งในอวัยวะอื่นๆของผู้รับ ได้รับเนื้อเยื่อสมอง Not Cancer (2008)
Also, the dead guy was exposed to mercury, mold,เช่นเดียวกับชายที่ตาย เพราะปรอท Not Cancer (2008)
Occipital and frontotemporal regions Were also-Occipital และ frontotemporal regions ก็เหมือนกัน Not Cancer (2008)
He's also into drugs.เขาน่าจะใช้ยา Adverse Events (2008)
(Thirteen) could also be environmental.รวมถึงสภาพแวดล้อม Adverse Events (2008)
It also gives him the likelihood Of sudden and unexpected death.It also gives him the likelihood of sudden and unexpected death. Adverse Events (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alsoAccordingly, besides noun declension patterns, there also existed a greater variety of verb conjugation patterns than in Modern English.
alsoMariko studied not only English but also German.
alsoDo you also want a shave?
alsoNot only you but also I am wrong.
alsoI will also become a grown-up before long.
alsoShe is not only pretty, but also bright.
alsoShe is not only honest but also wise.
alsoThere are also people who like spring better than autumn.
alsoYou also know Mr Kimura very well.
alsoHe's got not only a motorbike but also a car.
alsoNot only my parents but also my sister is against my opinion.
alsoWhat you don't see and hear with your own ears and eyes might be true, but it might also not be true.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีกด้วย[ADV] also, See also: as well, Example: ต้นไม้เป็นสิ่งที่สร้างความความสดชื่น สร้างอากาศบริสุทธิ์ และที่สำคัญยังเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสัตว์บางชนิดอีกด้วย
ยัง[ADV] also, See also: but also, as well, too, Syn. อีกทั้ง, อีกต่างหาก, Example: สุนัขเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์ใกล้ชิดกับคนแถมยังมีประโยชน์เฝ้าบ้านได้เวลาไม่มีใครอยู่
เช่นกัน[ADV] also, See also: as well, too, likewise, alike, Syn. เหมือนกัน, ด้วย, เช่นเดียวกัน, Example: นักศึกษาใหม่ก็ต้องลงทะเบียนที่ตึกนี้เช่นกัน
เช่นเดียวกัน[ADV] also, See also: as well, too, Syn. เหมือนกัน, ด้วย, เช่นกัน, Example: คนไข้รายก่อนๆ ของเขาก็เสียชีวิตด้วยโรคนี้เช่นเดียวกัน
ก็[ADV] also, See also: likewise, Example: ญี่ปุ่นก็เป็นอีกชาติหนึ่งที่กำลังทุ่มเททางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก, Thai definition: เช่นเดียวกัน
ด้วย[ADV] also, See also: too, as well, either, likewise, Syn. อีกด้วย, เช่นกัน, พร้อมด้วย, Example: หัวหน้าไปกินข้าวด้วยกับลูกน้องทุกครั้ง, Thai definition: คำแสดงกริยารวมหรือเพิ่ม เช่น สวยด้วยดีด้วย, แสดงกริยาร่วมกันหรือในทำนองเดียวกัน เช่น กินด้วย, แสดงความขอร้อง เช่น ช่วยด้วย บอกด้วย.
เหมือนกัน[ADV] also, See also: as well, too, likewise, alike, same, similarly, identically, Syn. เช่นเดียวกัน, Ant. ต่างกัน, Example: ผู้ผลิตอีกหลายรายพยายามผลิตเครื่องให้ทำงานได้เหมือนกัน, Thai definition: ใช้แสดงว่ามีระดับไม่สูงนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เช่นเดียวกัน[adv.] (chen dīokan) EN: also ; as well ; too   FR: aussi ; également ; de même
เช่นกัน[adv.] (chen kan) EN: also ; as well ; too ; likewise ; alike ; the same to you ; me too   FR: de même
ด้วย[X] (dūay) EN: also ; too ; as well ; either ; likewise   FR: aussi ; également ; de plus
ดูเพิ่ม[v. exp.] (dū phoēm) EN: see also   FR: voir aussi
อีกด้วย[adv.] (īk dūay) EN: also ; as wall   FR: aussi ; également
ก็[adv.] (kø =kǿ) EN: then ; subsequently ; afterwards ; as ; still ; also ; too ; if ; well why not ; well   FR: alors ; aussi ; de même ; dans ce cas ; en conséquence ; par conséquent ; mais ; après tout
เหมือนกัน [adv.] (meūankan) EN: also ; too ; as well ; similarly ; identically   FR: aussi ; également ; pareillement
เหมือนกัน [adv.] (meūoenkan) EN: too ; also ; likewise ; similarly ; identically ; as well   FR: pareillement ; de même ; également ; aussi ; de la même manière
พลอย[adv.] (phløi) EN: in the same manner ; likewise ; also ; as well ; accordingly ; along with ; in the wake of ; in pace of   FR: de la même façon
ยัง[adv.] (yang) EN: also ; but also ; as well ; too   FR: aussi

CMU English Pronouncing Dictionary
ALSO    AO1 L S OW0
ALSOP    AE1 L S AA0 P
ALSOBROOK    AE1 L S AH0 B R UH0 K
ALSOBROOKS    AE1 L S AH0 B R UH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
also    (a) (oo1 l s ou)
also-ran    (n) - (oo1 l s ou - r a n)
also-rans    (n) - (oo1 l s ou - r a n z)

German-Thai: Longdo Dictionary
alsoเอาล่ะ, แล้ว

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
alsoso [Add to Longdo]
alsotherefore [Add to Longdo]
mitgeändertalso changed [Add to Longdo]
mitverwaltetalso managed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
あれから[, arekara] (conj) (also written 彼から) since then; after that [Add to Longdo]
うん[, un] (int) (1) yeah; uh huh; (n-pref) (2) (also ん) some (at the start of a number in place of a digit); (P) [Add to Longdo]
お番菜;御番菜;お晩菜;御晩菜;お晩彩(iK)[おばんさい;おばんざい, obansai ; obanzai] (n) (uk) (See 惣菜・そうざい) light Kyoto-style home cooking with boiled vegetables and marinated food, also now served in restaurants [Add to Longdo]
くらい(P);ぐらい(P)[, kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
ぐるり[, gururi] (n) (also written 周) surroundings; circumference; (P) [Add to Longdo]
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch [Add to Longdo]
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
しゃぎり[, shagiri] (n) (1) short flute piece (in kyogen; usu. a lively solo); (2) (also written as 砂切) flute and drum music played after each act but the last (in kabuki) [Add to Longdo]
ずつ(P);づつ(P)[, zutsu (P); dutsu (P)] (suf) (1) (also written as 宛) apiece; each; (2) at a time; piecemeal; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yě, ㄧㄝˇ, ] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula, #11 [Add to Longdo]
[hái, ㄏㄞˊ, / ] also; in addition; more; still; else; still; yet; (not) yet, #37 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] also, #1,456 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, / ] also; as if; still; to scheme; a Jew, #8,285 [Add to Longdo]
机关枪[jī guān qiāng, ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ, / ] also written 機槍|机枪; machine gun, #38,003 [Add to Longdo]
阿斯匹林[ā sī pǐ lín, ㄚ ㄙ ㄆㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, ] also written 阿司匹林; aspirin, #48,208 [Add to Longdo]
重机关枪[zhòng jī guān qiāng, ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ, / ] also written 重機槍|重机枪; heavy machine gun, #223,531 [Add to Longdo]
轻机关枪[qīng jī guān qiāng, ㄑㄧㄥ ㄐㄧ ㄍㄨㄢ ㄑㄧㄤ, / ] also written 輕機槍|轻机枪; light machine gun, #296,552 [Add to Longdo]
亦称[yì chēng, ㄧˋ ㄔㄥ, / ] also known as; alternative name; to also be called [Add to Longdo]
又名[yòu míng, ㄧㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, ] also known as; alternative name; to also be called [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Also \Al"so\, adv. & conj. [All + so. OE. al so, AS. ealsw[=a],
   alsw?, [ae]lsw[ae]; eal, al, [ae]l, all + sw[=a] so. See
   {All}, {So}, {As}.]
   1. In like manner; likewise. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. In addition; besides; as well; further; too.
    [1913 Webster]
 
       Lay up for yourselves treasures in heaven . . . for
       where your treasure is, there will your heart be
       also.                 --Matt. vi.
                          20.
    [1913 Webster]
 
   3. Even as; as; so. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Also}, {Likewise}, {Too}.
 
   Usage: These words are used by way of transition, in leaving
      one thought and passing to another. Also is the widest
      term. It denotes that what follows is all so, or
      entirely like that which preceded, or may be affirmed
      with the same truth; as, "If you were there, I was
      there also;" "If our situation has some discomforts,
      it has also many sources of enjoyment." Too is simply
      less formal and pointed than also; it marks the
      transition with a lighter touch; as, "I was there
      too;" "a courtier yet a patriot too." --Pope. Likewise
      denotes literally "in like manner," and hence has been
      thought by some to be more specific than also. "It
      implies," says Whately, "some connection or agreement
      between the words it unites. We may say, ` He is a
      poet, and likewise a musician; ' but we should not
      say, ` He is a prince, and likewise a musician,'
      because there is no natural connection between these
      qualities." This distinction, however, is often
      disregarded.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 also
   adv 1: in addition; "he has a Mercedes, too" [syn: {besides},
       {too}, {also}, {likewise}, {as well}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 also [alzoː]
   so
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top