ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alpine

AE1 L P AY2 N   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alpine-, *alpine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alpine[ADJ] ซึ่งเกี่ยวกับเทือกเขาแอลป์, Syn. alpestrine

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alpine(แอล' ไพนฺ, -พิน) adj. ซึ่งเกี่ยวกับเทือกเขาที่สูง, สูงมาก, ซึ่งยกขึ้นสูง, เกี่ยวกับเทือกเขาแอลพ์, ซึ่งเจริญเติบโตบนภูเขาสูง, มีลักษณะคล้ายเทือกเขาแอลพ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alpineแบบแอลป์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
alpineแบบแอลป์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alpine orogenyการก่อเทือกเขาแบบแอลป์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
alpine rangeเทือกเขาแบบแอลป์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alpine style.แบบบ้านริมเขา Night and Fog (1956)
Alpine car stereos $0.31 an hour.เครื่องเสียงรถยนต์ยี่ห้ออัลไพน์ ค่าแรงแค่ชั่วโมงละ 31 เซนต์ The Corporation (2003)
This alpine climate is fickle.อากาศมันกำลังจะเปลี่ยน Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
- Alpine. Born and bred.- เกิดและโตที่อัลไพน์ No Country for Old Men (2007)
Alpine Fields,it's a familyอัลพาย ฟิล์และครอบครัว Alpine Fields (2008)
The Alpine Antiquarian Bookshop should be at the end of this street and on the right-hand side of the square.ร้านหนังสือ อัลไพน์ แอนทิควอเรี่ยน น่าจะอยู่สุดถนนนี่ ...ทางขวามือของจตุรัส Inkheart (2008)
I explicitly say I want no air freshener, and every time I drive away smelling like an Alpine w3-- house.ฉันขอพูดอย่างชัดเจน ฉันไม่อยากสูดมลพิษทางอากาศเข้าไป และทุกครั้งฉันขับรถหนีมันตลอดเลย กลิ่นยังกะอัลไพน์ ส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนบ้าน 3 วัน Abiquiu (2010)
I have the Red-Haired Anne and Alpine Rose series.ฉันมีเรื่อง Red-Haired Anne และ Alpine Rose Episode #1.4 (2011)
He's not the Stig's Alpine cousin, he's just The Stig.เขาไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องชาวอัลไพน์ของสติก เขาคือสติกเฉยๆ Episode #18.4 (2012)
You guys work it out, while I put together an Alpine costume.ขณะที่ฉันไปหาชุด Alpine มาใส่ Introduction to Finality (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alpineAlpine flowers are abundant there.
alpineHe stood dazedly watching the beauty of the Alpine dawn.
alpineI like Alpine skiing better than Nordic skiing.

CMU English Pronouncing Dictionary
ALPINE    AE1 L P AY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alpine    (j) ˈælpaɪn (a1 l p ai n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高山[gāo shān, ㄍㄠ ㄕㄢ, ] alpine, #10,474 [Add to Longdo]
高山区[gāo shān qū, ㄍㄠ ㄕㄢ ㄑㄩ, / ] alpine district [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Almhütte {f}Alpine hut [Add to Longdo]
Alpenblume {f} [bot.]Alpine flower [Add to Longdo]
Alpenkonvention {f}Alpine Convention [Add to Longdo]
Alpenland {n}alpine country [Add to Longdo]
Alpenpass {m}alpine pass [Add to Longdo]
Alpenraum {m}Alpine region [Add to Longdo]
Alpenrose {f}; Almrose {f} [Ös.] [bot.]alpine rose [Add to Longdo]
Alpenvorland {n}Alpine Foothills [Add to Longdo]
Bergschuhe {pl}; Wanderschuhe {pl}alpine boots [Add to Longdo]
Hochtour {f}alpine tour [Add to Longdo]
Senne {f}Alpine pasture [Add to Longdo]
Senne {m}; Senner {m}; Senn {m} [Ös.]Alpine herdsman and daryman [Add to Longdo]
Sennerin {f}Alpine herdswoman and darywoman [Add to Longdo]
Sennerei {f}; Almwirtschaft {f} | Sennereien {pl}alpine dairy | alpine dairies [Add to Longdo]
Alpenbraunelle {f} [ornith.]Alpine Accentor (Prunella collaris) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルパイン[, arupain] (n) alpine; (P) [Add to Longdo]
アルペンスキー[, arupensuki-] (n) Alpine skiing (ger [Add to Longdo]
アルペン種目[アルペンしゅもく, arupen shumoku] (n) Alpine events; Alpine sports [Add to Longdo]
エーデルワイス[, e-deruwaisu] (n) alpine flower (ger [Add to Longdo]
亜高山帯[あこうざんたい, akouzantai] (n,adj-no) subalpine zone [Add to Longdo]
岩雲雀[いわひばり;イワヒバリ, iwahibari ; iwahibari] (n) (uk) alpine accentor (Prunella collaris) [Add to Longdo]
御花畑;お花畑[おはなばたけ, ohanabatake] (n) field of alpine flowers [Add to Longdo]
御山雀[おやますずめ;オヤマスズメ, oyamasuzume ; oyamasuzume] (n) (uk) (obsc) (See 岩雲雀) alpine accentor (Prunella collaris) [Add to Longdo]
行者大蒜[ぎょうじゃにんにく, gyoujaninniku] (n) Alpine leek (edible plant, Allium victorialis var. platyphyllum) [Add to Longdo]
高山[こうざん, kouzan] (n,adj-no) high mountain; alpine; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alpine \Al"pine\, a. [L. Alpinus, fr. Alpes the Alps: cf. F.
   Alpin.]
   1. Of or pertaining to the Alps, or to any lofty mountain;
    as, Alpine snows; Alpine plants.
    [1913 Webster]
 
   2. Like the Alps; lofty. "Gazing up an Alpine height."
    --Tennyson.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 highland \highland\ adj.
   of, located in, or characteristic of high or hilly country.
   Contrasted to {lowland}. [prenominal] [Narrower terms:
   {alpestrine, subalpine ; {alpine}; {mountain(prenominal) ;
   {mountainous ]
 
   Syn: upland.
     [WordNet 1.5 +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alpine
   adj 1: relating to or characteristic of alps; "alpine sports"
   2: relating to the Alps and their inhabitants; "Alpine
     countries, Switzerland, Italy, France, and Germany"
   3: living or growing above the timber line; "alpine flowers"

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 alpine /ɑlpinə/
  alpine

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top