Search result for

alogies

(150 entries)
(0.02 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alogies-, *alogies*, alogie , alogy
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา alogies มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *alogies*)
English-Thai: Longdo Dictionary
alogia(n ) ความผิดปกติด้านพฤติกรรมของผู้ป่วยโรคจิตเภท เป็นหนึ่งในกลุ่มอาการด้านลบ ลักษณะคือพูดน้อย, เนื้อหาที่พูดมีน้อย , ใช้เวลานานกว่าจะตอบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analogism[N] อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ
analogize[VI] ให้เหตุผลโดยเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน
analogize[VT] ให้เหตุผลโดยเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกัน, Syn. compare, liken, make a comparison
genealogist[N] ผู้ศึกษาเกี่ยวกับการสืบวงศ์ตระกูล
genealogical[ADJ] เกี่ยวกับวงศ์ตระกูล, See also: เกี่ยวกับการลำดับญาติ
mineralogist[N] ผู้ศึกษาเกี่ยวกับแร่
mineralogical[ADJ] เกี่ยวกับการศึกษาแร่
mineralogically[ADV] ทางการศึกษาแร่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analogic(al) (แอนนะลอจ' จิค, -เคิล) adj. คล้ายกัน,เหมือนกัน,อุปมา,เปรียบเหมือน analogism (อะแนล' โลจิสซึม) n. อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ -analogist n.,-analogistic adj. (reasoning, analogy)
analogize(อะแนล'โชไจซ) vt.,vt. ใช้วิธีการอุปมาเปรียบเทียบในการอธิบายหรือโต้เถียง, ทำการอุปมาในลักษณะเหมือนกัน
dialogismn. การสนทนาในเชิงมโนคติ
dialogistn. ผู้สนทนาในหนังสือ
mineralogist(มินนะรอล'ละจิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในแร่วิทยา
paralogism(พะแรล'ละจิสซึม) n. การขัดกับหลักตรรก,ทฤษฎีลวงโลก., See also: paralogistic adj.
paralogizevt. ฝ่าฝืนหลักตรรก,

English-Thai: Nontri Dictionary
genealogical(adj) เกี่ยวกับวงศ์วาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
acromegalogigantismสภาพร่างยักษ์ไม่สมส่วน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
metalogicอภิตรรกศาสตร์, อภิตรรกวิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Catalogingการทำบัตรรายการ, การลงรายการทางบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cataloging in Publication การจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ , การจัดทำข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์
Cataloging in Publication หรือ CIP คือ การจัดทำรายการข้อมูลในสิ่งพิมพ์ เป็นโครงการหนึ่งของหอสมุดรัฐสภาอเมริกับหน่วยงานอื่นๆ ในการจัดการรายการบรรณานุกรม โครงการนี้ เริ่มเมื่อปี ค.ศ. 1971 เพื่อกระจายข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดรัฐสภาอเมริกันและหน่วยงานที่ร่วมโครงการ ข้อมูลที่นำมาสร้างข้อมูลรายการสิ่งพิมพ์นี้ ได้มาจากสำนักพิมพ์ผู้ร่วมโครงการ มีข้อมูลมากพอที่ให้บรรณารักษ์ใช้ในการทำบัตรรายการหรือรายการหลักได้ หรือใช้เป็นตัวช่วยในการลงรายการ โดยมีการดัดแปลงหรือแก้ไขให้ตรงกับนโยบายในการลงรายการ หรือให้มีความเหมาะสมกับการให้บริการของห้องสมุดมากขึ้น ทำให้ลดเวลาในการวิเคราะห์หนังสือได้มาก สามารถส่งหนังสือออกให้บริการได้เร็วขึ้น

การจัดทำ Cataloging ของหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน มีความสมบูรณ์ในกระบวนการจัดทำรายการบรรณานุกรมของหนังสือ กล่าวคือ สำนักพิมพ์จะต้องส่งแบบฟอร์มการลงรายการบรรณานุกรม (CIP Data Application form) พร้อมเอกสารฉบับเต็มมายังหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน ซี่งเจ้าหน้าที่ของงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศกำหนดการลงรายการบรรณานุกรม พร้อมส่งกลับไปยังสำนักพิมพ์ เพื่อจัดพิมพ์ข้อมูลบรรณานุกรมดังกล่าวลงในหน้าหลังหน้าปกใน (Verso) ซึ่งรูปแบบรายการบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้ ก็จะถูกส่งออกไปยังห้องสมุด และร้านค้าหนังสือทั่วโลก แต่กระบวนการกำหนดข้อมูลบรรณานุกรมยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์จนกว่าสำนักพิมพ์จะส่งหนังสือกลับมายังงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศอีกครั้งเพื่อเติมข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น จำนวนหน้า ขนาดและตรวจสอบความถูกต้องจากการพิมพ์ของสำนักพิมพ์อีกครั้ง หลังจากการตรวจสอบ รูปแบบรายการบรรณานุกรมที่เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านได้จะถูกเผยแพร่อีกครั้ง จากกระบวนการดังกล่าวนี้เอง ทำให้หอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกัน สามารถจัดเก็บหนังสือทุกเล่มที่ผลิตในประเทศ และเป็นการควบคุมบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างครบถ้วน

หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จในการจัดทำฐานข้อมูลบรรณานุกรมแห่งชาติด้วยกรอบของวิธีการ ๒ แนวทาง กล่าวคือ กฎหมายการพิมพ์ที่ให้ความสำคัญกับหอสมุดแห่งชาติในการจัดเก็บสิ่งพิมพ์ของประเทศ และการแบ่งปันรายการบรรณานุกรมระหว่างห้องสมุดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย ก็คือ การกำหนดข้อมูลบรรณานุกรมของสิ่งพิมพ์ซึ่งมีกระบวนการที่ไม่ต่างจากหอสมุดแห่งชาติรัฐสภาอเมริกันเท่าใดนัก นับตั้งแต่สำนักพิมพ์ส่งงานที่จะพิมพ์พร้อมเลข ISBN ที่ได้รับมาจากตัวแทนออกเลข ISBN จนถึงส่งมาให้หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลียจัดทำข้อมูลบรรณานุกรมแห่งชาติ จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการจัดทำ CIP คือ การส่งสิ่งพิมพ์ดังกล่าวเข้าหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย

ส่วนหอสมุดแห่งชาติอังกฤษ สำนักพิมพ์ และร้านหนังสือที่จัดพิมพ์หนังสือใหม่ ซึ่งต้องการข้อมูลทางบรรณานุกรมของหนังสือ (Cataloguing-in-Publication - CIP) รวมถึงห้องสมุดที่ต้องการข้อมูลหนังสือใหม่เพื่อแจ้งไปยังผู้ใช้บริการในรูปแบบของ Alert services จะต้องติดต่อขอรับบริการข้อมูล CIP ที่ Bibliographic Data Services Limited - BDSL ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการจัดทำ CIP ซึ่งมีมาตรฐานตามที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษกำหนด ด้วยการติดต่อตรงไปยัง BDSL หรือติดต่อผ่านไปที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษ ทั้งนี้ข้อมูล CIP ที่ได้อาจใช้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นในการลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรม จนกว่าหอสมุดแห่งชาติอังกฤษจะได้รับตัวเล่มจากสำนักพิมพ์ จึงจะมีการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศอีกครั้งเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงที่ถาวรต่อไป

ในประเทศไทย หอสมุดแห่งชาติ รับบริการจัดทำข้อมูลทางบรรณานุกรมให้กับสำนักพิมพ์หรือหน่วยงานที่ขอใช้บริการเช่นเดียวกับการให้บริการหมายเลข ISBN

CIP ภาพตัวอย่าง CIP หนังสือภาษาต่างประเทศ

CIP2 ภาพตัวอย่าง CIP หนังสือภาษาไทย

รายการบรรณานุกรม

United States Copyright Office. [ออนไลน์] http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Copyright_Office. Accessed: 20100628 : 00.07.

Haddad, Peter. 1999. National bibliography in Australia: moving into the next millennium. [ออนไลน์] http://archive.ifla.org/IV/ifla65/papers/016-123e.htm. Accessed: 20100629 : 09.50.

National Library of Australia. Cataloguing-in-publication user guide. [ออนไลน์] http://www.nla.gov.au/services/user-guide.html. Accessed: 20100629 : 09.55.

Bibliographic Data Services Limited. [ออนไลน์]. http://www.bibliographicdata.co.uk. Accessed: 20100629 : 17.30.

Nielsen UK ISBN Agency. [ออนไลน์] http://www.isbn.nielsenbook.co.uk/controller.php?page=121. Accessed: 20100629 : 14.25.

The British National Bibliography. [ออนไลน์] http://www.bl.uk/bibliographic/natbib.html. Accessed: 20100629 : 13:00. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

MAchine Readable Catalogingการลงรายการที่เครื่องสามารถอ่านได้
MAchine - Readable Cataloging คือ รูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้ เป็นรูปแบบมาตรฐานสากลเพื่อการจัดเก็บ สื่อสาร แลกเปลี่ยน และถ่ายโอนข้อมูลรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศและรายการที่เกี่ยวข้อง จัดทำขึ้นโดยหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (Library of Congress) เมื่อปี ค.ศ. 1966

โครงการมาร์กเป็นโครงการนำร่อง (MARC (MAchine-Readable Cataloging) Pilot Project) ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก Council on Library Resources มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า มาร์กวัน (MARC I) เพื่อบันทึกข้อมูลทางบรรณานุกรมในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ และแจกจ่ายออกไปยังห้องสมุดสมาชิกจำนวน 16 แห่งทุกสัปดาห์ในรูปแบบของเทปแม่เหล็ก เพื่อนำไปผลิตรายการ รายการหนังสือในรูปแบบเล่ม และรายการบรรณานุกรมเฉพาะสาขา ต่อมาในปี ค.ศ. 1967 จึงได้มีการนำรูปแบบมาร์กทู (MARC II) เข้ามาช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศในทุกรูปแบบ ระหว่างห้องสมุดที่มีการใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างกัน ในปี ค.ศ. 1971 โครงการมาร์กได้เริ่มต้นขยายไปสู่งานที่เขียนด้วยตัวอักษรโรมันและงานในรูปแบบอื่นๆ ไม่เฉพาะหนังสือเท่านั้นโดยไม่จำกัดภาษา

ในทศวรรษ 1980 ยูเอสมาร์ก (USMARC) ซึ่งเป็นมาร์กเวอร์ชั่น American ได้แบ่งเป็นเวอร์ชั่น Canadian ซึ่งเรียกว่า CANMARC หลังจากมีการแก้ไขและปรับปรุงทั้ง 2 รูปแบบ คือ USMARC และ CANMARC แล้วในปี ค.ศ. 1997 ได้มีการรวม 2 รูปแบบเข้าด้วยกันอีกครั้งและแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ตรงตามความต้องการที่เฉพาะของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น และเรียกรูปแบบนี้ว่า มาร์ก 21 (MARC 21) ซึ่งสื่อถึงศตวรรษที่ 21 รับผิดชอบโดย Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress ร่วมกับ The Standards and the Support Office, The Library and Archives Canada การแก้ไขปรับปรุงมาสู่มาร์ก 21 คือ การปรับข้อกำหนดหน่วยข้อมูลย่อยในมาร์ก ให้ครอบคลุมการทำรายการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เหมาะกับการสื่อสารในระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น และใช้งานร่วมกับหลักเกณฑ์การลงรายการแบบแองโกลอเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุง (Anglo-American Cataloguing Rules 2nd ed., 1998 Revision-AACR 2)

โครงสร้างรายการ MARC21 แบ่งเป็น 3 ส่วน

MAchine Readable Cat<b>alogi</b>ng

ส่วนนำระเบียนหรือป้ายระเบียน (Leader หรือ record label) มีประโยชน์ในการสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล เป็นส่วนแรกเริ่มของระเบียนข้อมูลที่บันทึกอยู่ในรูปของรหัส มีความยาวคงที่จำนวน 24 อักขระ เช่น

1. จำนวนอักขระในระเบียน

2. สถานภาพของระเบียน เช่น ระเบียนใหม่

3. ประเภทของระเบียน เช่น ระเบียนของหนังสือ

4. ระดับทางบรรณานุกรม

5. จำนวนอักขระของตัวบ่งชี้

6. จำนวนอักขระของเขตข้อมูลย่อย

ส่วนนามานุกรมระเบียนหรือตารางระบุตำแหน่งเขตข้อมูล (record directory) ช่วยให้คำสั่งค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เป็นส่วนที่ 2 ที่ระบุว่าในระเบียนมีเขตข้อมูลอะไรบ้าง แต่ละเขตข้อมูลมีความยาวเท่าไร ตำแหน่งเริ่มต้นที่ตำแหน่งใด ทำให้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลในระเบียนได้อย่างรวดเร็ว

ส่วนเขตข้อมูล (Variable field) เขตข้อมูลในการลงรายการประกอบด้วย

1. ส่วนเขตข้อมูลควบคุม (variable control field) ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่กำหนดความยาวคงที่

2. ส่วนเขตข้อมูลสำหรับและบันทึกและสืบค้น (variable data field) ไม่จำกัดความยาวหรือไม่คงที่ ใช้ลงรายการข้อมูลทางบรรณานุกรมของทรัพยากรสารสนเทศส่วนต่างๆ

การระบุรหัสการจัดการข้อมูลที่ลงรายการ ซึ่งประกอบด้วย

1. เลขประจำตัวเขตข้อมูล (tag number)

2. ตัวบ่งชี้ (indicator)

3. รหัสเขตข้อมูลย่อย (subfield code)

เลขประจำเขตข้อมูล (Tag number) เป็นเลข 3 หลัก แบ่งเป็น 10 กลุ่ม

0XX เขตข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมและระบุเลขเรียกวัสดุสารสนเทศ

1XX เขตข้อมูลรายการหลัก

2XX เขตข้อมูลชื่อเรื่องและการแจ้งความรับผิดชอบ ฉบับพิมพ์ การพิมพ์ การจำหน่าย ฯลฯ

3XX เขตข้อมูลลักษณะรูปร่าง

4XX เขตข้อมูลชื่อชุด

5XX เขตข้อมูลหมายเหตุ

6XX เขตข้อมูลหัวเรื่อง

7XX เขตข้อมูลรายการเพิ่มที่ไม่ใช่หัวเรื่อง และชื่อชุด

8XX เขตข้อมูลรายการเพิ่มชื่อชุด

9XX เขตข้อมูลที่สงวนไว้ให้หน่วยงาน กำหนดใช้ภายในได้

ตัวบ่งชี้ (indicator) เป็นรหัส 2 ตัวแรกของแต่ละเขตข้อมูล มีค่า 0-9 หรือเว้นว่าง (blank) หรือมีสัญลักษณ์เป็น # ใช้เพื่อประมวลผลการสืบค้นและแสดงผล เช่น

100 0 สุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์

มี indicator ตัวแรกเป็น 0 หมายความว่า ชื่อผู้แต่ง ลงรายการด้วยชื่อต้น เช่น ชื่นคนไทย หรือหากตัวบ่งชี้แรกเป็น 1 หมายความว่า ชื่อผู้แต่งลงรายการด้วยชื่อสกุลที่เป็นคำเดียว เป็นต้น

รหัสเขตข้อมูลย่อย (subfield code) แต่ละเขตข้อมูลจะประกอบด้วยเขตข้อมูลย่อย เช่น

260 $aปทุมธานี :$bศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,$c2552

เขตข้อมูลย่อย a หมายถึง สถานที่พิมพ์

เขตข้อมูลย่อย b หมายถึง สำนักพิมพ์/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดพิมพ์

เขตข้อมูลย่อย c หมายถึง ปีที่พิมพ์

ตัวอย่างเขตข้อมูลย่อยของเขตข้อมูล 100

100 $a Personal name (NR)

100 $b Numeration (NR)

100 $c Titles and other words associated with a name (R)

100 $d Dates associated with the name (NR)

100 $e Relator term (NR)

100 $g Miscellaneous information (NR)

100 $j Attribution qualifier (R)

100 $k Form subheading (R)

100 $l Language of a work (NR)

100 $n Number of part/section of a work (R)

100 $p Name of part/section of a work (R)

100 $q Fuller form of name (NR)

100 $t Title of a work (NR)

100 $u Affiliation (NR)

100 $0 Authority record content number (R)

100 $4 Relator code (R)

100 $6 Linkage (NR)

100 $8 Field link and sequence number (R)

รายการอ้างอิง

Bryne, Deborah J. MARC Manual : Understanding and Using MARC Records. Englewood, Colo. : Libraries Unlimited, 1991.

Library of Congress. Network Development and MARC Standards Office. MARC21 Format for Bibliographic Data. http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ Accessed: 12-02-2-12

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์. เอกสารการสอนชุดวิชา การวิเคราะห์สารสนเทศ 13312 หน่วยที่ 8-11. ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1. นนทบุรี : สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://stks.or.th/th/knowledge-bank/28-library-science/1821-20120303-marc21.html [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Names, Personal (Cataloging)ชื่อบุคคล (การทำบัตรรายการ) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Corporate heading (Cataloging)รายการนิติบุคคล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Descriptive catalogingการลงรายการเชิงพรรณนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cataloging of manuscriptการทำบัตรรายการต้นฉบับตัวเขียน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cataloging of mapsการทำบัตรรายการแผนที่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cataloging of nonbook materialsการทำบัตรรายการวัสดุไม่ตีพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cataloging of serial publicationsการทำบัตรรายการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cataloging of government publicationsการทำรายการสิ่งพิมพ์รัฐบาล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cataloging of audio-visual materialsการทำบัตรรายการโสตทัศนวัสดุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Anglo-American cataloging rulesกฎเกณฑ์การทำรายการแบบแองโกลอเมริกัน [TU Subject Heading]
Catalogingการทำรายการ (บรรณารักษศาสตร์) [TU Subject Heading]
Cataloging of audio-visual materialsการทำรายการโสตทัศนวัสดุ [TU Subject Heading]
Cataloging of computer network resourcesการทำรายการแหล่งข้อมูลข่ายงานคอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Cataloging of conference proceedingsการทำรายการรายงานการประชุม [TU Subject Heading]
Cataloging of government publicationsการทำรายการสิ่งพิมพ์รัฐบาล [TU Subject Heading]
Cataloging of serial publicationsการทำรายการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง [TU Subject Heading]
Corporate headings (Cataloging)รายการนิติบุคคล (การทำรายการ) [TU Subject Heading]
Descriptive catalogingการทำรายการส่วนบรรณานุกรม [TU Subject Heading]
Government headings (Cataloging)นามส่วนราชการ (การทำรายการ) [TU Subject Heading]
Subject catalogingการทำรายการส่วนเนื้อเรื่อง [TU Subject Heading]
Catalized catalogingการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลาง
การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลาง เป็นการนำงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อทำหน้าที่จัดหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศให้กับศูนย์กลาง หรือหอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ ห้องสมุดสถาบัน ซึี่งเป็นหน่วยงานย่อยอื่นๆ ภายใต้หน่วยงานใหญ่เดียวกัน โดยห้องสมุดคณะ ห้องสมุดสถาบัน จะทำหน้าที่เพียงบริการทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์และส่งมาให้บริการแต่เพียงอย่างเดียว

การนำงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไว้ที่ศูนย์กลาง จะทำให้ประหยัดทั้งบุคลากร ทรัพยากรสารสนเทศ การทำงานไม่ซ้ำซ้อน มีการทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากงานออกมาจากที่แหล่งเดียวกัน

ตัวอย่างของการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบศูนย์กลาง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งสำนักหอสมุด ทำหน้าที่ตั้งแต่การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และส่งให้ห้องสมุดคณะบริการแก่ผู้ใช้ ทำให้ไม่ต้องมีบุคลากรที่ห้องสมุดคณะทำหน้าที่ที่ซ้ำซ้อนกันเหมือนกับสำนักหอสมุด สามารถเน้นหนักในงานด้านบริการได้อย่างเต็มที่ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Decentralized catalogingการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจาย
การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจาย เป็นการจัดการงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไว้ตามหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สังกัดเดียวกัน กล่าวคือ หอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ ห้องสมุดสถาบัน ต่างก็ทำหน้าที่ตั้งแต่การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการ

การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจาย จะต้องมีการกระจายบุคลากรไปยังหน่วยงานต่างๆ ก่อให้เกิดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ซ้ำซ้อนกัน สิ้นเปลืองเวลาและสิ้นเปลืองบุคลากรในการทำงานอย่างเดียวกัน บุคลากรต้องทำหน้าที่แบบเดียวกัน ทำให้อาจจะไม่มีเวลาในการพัฒนาทางวิชาชีพ หรือเน้นการให้บริการเท่าใดนัก และอาจจะทำให้เกิดการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศที่ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตัวอย่าง ของการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบกระจาย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีหอสมุดกลาง และมีห้องสมุดคณะ ห้องสมุดสถาบัน ต่างต้องทำหน้าที่ตั้งแต่การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศในหน่วงงานเอง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Centralized catalogingการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลาง
การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลาง เป็นการนำงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศให้กับส่วนกลางหรือหอสมุดกลาง และหน่วยงานอื่นๆ หรือห้องสมุดคณะ หรือห้องสมุดสถาบัน ภายใต้หน่วยงานใหญ่เดียวกัน โดยห้องสมุดคณะ ห้องสมุดสถาบัน จะทำหน้าที่บริการทรัพยากรสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วจากส่วนกลางแต่เพียงอย่างเดียว

การวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลาง นี้ทำให้ประหยัดงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประหยัดบุคลากรในการทำหน้าที่เดียวกันอยู่ในที่แห่งเดียวกัน การทำงานไม่ซ้ำซ้อน สามารถเน้นการพัฒนาบุคลากรในด้านอื่นๆ ได้ง่าย และทำให้มีการทำงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตัวอย่างของการวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศแบบรวมศูนย์กลาง คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มีสำนักหอสมุด ทำหน้าที่เป็นหอสมุดกลาง จัดหาทรัพยากรสารสนเทศและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศให้กับห้องสมุดคณะ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
subjectcatalogingรายการทรัพยากรสารสนเทศ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Take this seal to Geoffrey of Monmouth, the court genealogist.เอาตรานี่ไปให้เจฟฟรี่แห่งมอนเม้าท์ ผู้สอบสายวงศ์ตระกูล Lancelot (2008)
Dr. Manhattan, as you know the Doomsday Clock is a symbolic clock face analogizing humankind's proximity to extinction midnight representing the threat of nuclear war.ดร.แมนฮัดตัน อย่างที่คุณรู้ ...นาฬิกาวันสิ้นโลก เป็นนาฬิกาที่สมมุติขึ้น... ...เพื่อสื่อถึงความเข้มข้น ของวิกฤตสิ้นสูญของมนุษยชาติ... Watchmen (2009)
Yeah,and a mineralogist and a an entomologist, which gives me the same number of doctorates as the two of you put together,because you don't have any.ก็ใช่ และนักแร่วิทยาด้วย และนักกีฏวิทยาอีกต่างหาก ซึ่งทำให้ฉันมีปริญญาเอก The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Whenever I make analogies about physics, it always seems that they have something to do with plumbing.การประดิษฐ์ของทฤษฎีสตริง, ซึ่งมีจำนวนมากจะ ทำอย่างไรกับหลอด บางคนก็บอกว่า The Riddle of Black Holes (2010)
If you look at it genealogically, you and Shin Yu Kyung will become family.ถ้านับลำดับญาติดี ๆ นายกับยูคยองก็จะกลายเป็นครอบครัวเดียวกัน Bread, Love and Dreams (2010)
Uh, those are, uh, ready for cataloging.เสร็จตรงนั้นแล้ว เก็บเข้าแฟ้มเลยนะ Smokey and the Bandit (2011)
I've been cataloging the victims' personal effects.หนูกำลังจัดผลกระทบของ ระเบิดที่มีต่อหยื่อค่ะ 47 Seconds (2012)
I'm still organizing, cataloging.ผมยังต้องจัดระบบ ทำรายการสินค้า Secret's Safe with Me (2012)
I made a few phone calls around Fort Wayne, claiming to be a genealogist working on a family tree.ผมโทรไปหลายๆที่ในฟอร์ตเวน อ้างว่าเป็นนักพงศาวลีวิทยา กำลังศึกษาเรื่องเครือญาติ The High Road (2012)
It dictates that you will never, ever besmirch the Hawthorne name with any outlandish notions regarding you genealogical origins.สัญญาระบุไว้ว่าแกจะไม่ ทำลายชื่อเสียงตระกูลฮอว์ธอร์น ด้วยความคิดประหลาดๆ Digital Estate Planning (2012)
The interns are cataloging all the injuries now.พวกฝึกงานบันทึกอาการบาดเจ็บทั้งหมดครบแล้ว The Patriot in Purgatory (2012)
Idioms, analogies, metaphors, and similes, all tools the writer uses to tell their story.สำนวน อุปมาอุปไมย อุปลักษณ์ การเปรียบเทียบ เป็นเครื่องมือที่เหล่านักเขียน ใช้ถ่ายทอดเรื่องราวของพวกเขา The Girl Who Knew Too Much (2013)
According to genealogical records, the magistrate had a son whose bloodline traces to Jeremy Furth.ตามแผนลำดับเครือญาติ ผู้พิพาษามีบุตรชายหนึ่งคน สายเลือดของเขาเกี่ยวข้องกับเจเรมี่ เฟิร์ธ Blood Moon (2013)
Allia Fallanx, as pianist, ornithologist, cataloguer, apiarist and expert on flying reptiles, perpetuated and expanded the Custodian tradition.Allia Fallanx setzte als Pianist, Ornithologe, Katalogisator, Imker und Experte für fliegende Reptilien die Tradition der Wächter fort und baute sie aus. The Falls (1980)
For Falluger, Audubon had replaced Tulse Luper as the Violent Unknown Event's master strategist and cataloguer.Für Falluger hatte Audubon Tulse Lupers Platz als Meisterstratege und Katalogisator des GUE eingenommen. The Falls (1980)
Before the VUE, Erhaus Bewler Falluper was a master cataloguer, an enumerator and a collector of statistics.Vor dem GUE war Erhaus Bewler Falluper ein Meisterkatalogisator, ein Aufzähler und Sammler von Statistiken. The Falls (1980)
The results were erratic and arbitrarily catalogued.Die Ergebnisse sind willkürlich und fehlerhaft katalogisiert. The Falls (1980)
His supporters thought these accusations were often true, but they believed that Falluper's half-fictions were by-products of his compulsion to draw up maps, index disaster and break chaos into small pieces that he might rearrange them in a different way, perhaps alphabetically.Seine Befürworter wussten, dass diese Anklagen oft wahr waren, aber sie hielten Fallupers Geschichten für Nebenprodukte seines Zwangs, Landkarten zu zeichnen und Unglücksfälle zu katalogisieren, das Chaos in kleine Stücke zu zerbrechen und diese Stücke neu zu ordnen, vielleicht alphabetisch. The Falls (1980)
Whoever catalogued and indexed these tapes didn't know what they were doing.Wer immer diese Bänder katalogisiert hat, hat keine Ahnung. Prince of the City (1981)
"Tetralogy" by Simon Menabde."Tetralogie" von Simon Menabde. Blue Mountains, or Unbelievable Story (1983)
That's really not the analogy I would've used, but yeah, I think you're right.Nicht ganz meine Analogie, aber ich glaube, du hast recht. A Little Sex, a Little Scandal (1985)
Hello, we're from the People's Encyclopedia and, now, we're making a directory of all the non-profit groups in this area.Hallo, wir sind von der Volksenzyklopädie, wir katalogisieren alle gemeinnützigen Organisationen in der Gegend. Over the Limit (1985)
If you feel like cataloging, we're up to 14-J.Wenn du weiter katalogisieren willst. Wir sind bei 14-J. Tail of the Dancing Weasel (1985)
Besides, I'm here full-time until I finish the cataloging.Ich bin ohnehin ganztags da, bis alles katalogisiert ist. Mission of Gold (1987)
Dear Miss Hanff: For nearly two years I have worked as a cataloguer at Marks Co and want to thank you for my share-out in the parcels you've been sending.Liebe Miss Hanff, seit ungefähr zwei Jahren arbeite ich bei Marks Co. als Katalogist... und ich möchte mich für meinen Anteil an den Paketen vielmals bedanken. 84 Charing Cross Road (1987)
In fact, I'll endure every bad analogy you throw my way.Werde sogar jede üble Analogie ertragen, die du mir entgegenschleuderst. Live and Let Die (1989)
Organizing recipes.- Rezepte katalogisieren. The Dateless Amigo (1989)
Prixus in mineralogy and metallurgy,- Wen denn? - Prixus für Mineralogie, Pen Pals (1989)
I'm cataloguing French history.Ich katalogisiere die französische Geschichte. The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover (1989)
I don't even have the manpower to catalog anymore.Ich habe nicht mal mehr genug Leute, zum Katalogisieren. Honor Among Thieves (1990)
I couldn't see myself locked in a museum basement cataloging bones, you know.Ich wollte nicht im Museum sitzen und Knochen katalogisieren. Honor Among Thieves (1990)
And like all of these, they've all gotta be catalogued, authenticated. They've gotta be estimated for market value.Die müssen wir begutachten, katalogisieren, archivieren, schätzen. My Wife as a Dog (1990)
Listen, Lewis listed this as a "Leash of Dreams",Wie hat Lewis das Stück katalogisiert? My Wife as a Dog (1990)
NEWS ANCHOR: That's miles per hour, you idiot!Ich bin nämlich eine Meterlalalogin. Rain Girl (1990)
Once we've cataloged the symptoms we will proceed to determine the illness and then find the cure.Wenn wir die Symptome katalogisiert haben, fahren wir fort, die Krankheit und die Heilmethode zu bestimmen. Remember Me (1990)
As distinguished from a dream, which is mere sorting and cataloging of the day's events by the subconscious.Im Unterschied zu einem Traum, bei dem es lediglich um das Sortieren und Katalogisieren der Tagesgeschehnisse durch das Unterbewusstsein geht. Episode #2.1 (1990)
I like cataloging things.Ich mag es, Dinge zu katalogisieren. It (1990)
The effects of the drugs must be cataloged with painstaking accuracy.Die Wirkung der Drogen muss... mit peinlicher Genauigkeit katalogisiert werden. Naked Lunch (1991)
If you mean the first production-model automobile of the 20th century, the Model A would be a more apt analogy, since I am Dr Soong's revised prototype.Falls Sie das erste Fließbandautomobil des 20. Jahrhunderts meinen, wäre das Model A eine bessere Analogie. Ich bin Dr Soongs überarbeiteter Prototyp. A Matter of Time (1991)
- An accurate analogy.- Eine exakte Analogie. Birthright, Part I (1993)
The Federation's archaeological survey has catalogued numerous ruins on the surface.Archäologische Forscher der Föderation katalogisierten viele Ruinen auf der Oberfläche. Gambit: Part I (1993)
The closest analogy is stepsister.Die nahe liegendste Analogie ist Stiefschwester. Parallels (1993)
He has intuition, he speaks about himself, but he has to apply what he says to all mankind.Das Eintauchen in die Genealogie ist ein wilder Kampf mit dem Ungeheuer, damit das Ungeheuer dir den Schatz überreicht. The Jodorowsky Constellation (1994)
We must take our problems in hand and work on them.Unser aller Genealogie ist ein wahrer Albtraum. The Jodorowsky Constellation (1994)
- That was only an analogy.- Das war nur eine Analogie. All Good Things... (1994)
Yeah, soon as I file this half of the room and chrome that half.Muss nur noch das hier katalogisieren und hier aufräumen. Terminal Velocity (1994)
They'll be courteous, caring, treat him like he's among friends, but in the end, he'll be just another specimen to them, something to be analysed and catalogued.Sie werden höflich und fürsorglich sein, ihn als Freund behandeln, aber schließlich wäre er ein weiteres Versuchsobjekt, etwas, das man analysiert und katalogisiert. The Abandoned (1994)
I'll start cataloguing the plant life first thing in the morning.Als Erstes nehme ich mir morgen die Katalogisierung der Pflanzen vor. The Jem'Hadar (1994)
I believe you are reasoning by analogy, classifying things according to superficial observation rather than empirical evidence.Ich vermute, Sie folgern per Analogie. Sie klassifizieren Dinge durch oberflächliche Beobachtung, anstatt durch empirische Beweise. Thine Own Self (1994)
It's almost as if somebody was using it to catalogue him.Es ist, als ob man ihn damit katalogisiert hat. Ascension (1994)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พงศาวลี[N] genealogical diagram, See also: family tree, Example: กว่าจะรู้ว่าเขาเป็นญาติทางฝ่ายไหน ก็ต้องไล่พงศาวลีมาตั้งแต่ต้น, Thai definition: แผนลำดับเครือญาติ, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผ่นเลขหมายรถยนต์ [n. exp.] (phaen lēk māi rot yon) EN: number plate ; license plate   FR: plaque d'immatriculation [f] ; plaque minéralogique [m]
สัญญาณอนาล็อก[n. exp.] (sanyān anāløk) EN: analog signal   FR: signal analogique [m]
เทือกเถา[n.] (theūakthao) EN: antecedents ; extraction ; ancestry ; clan ; family ; origins ; descent   FR: origine généalogique [f]
เทือกเถาเหล่ากอ[n.] (theūakthaolaokø) EN: antecedents ; extraction ; ancestry ; clan ; family ; origins ; descent   FR: origine généalogique [f]
ตระกูล[n.] (trakūn) EN: family ; lineage ; race ; pedigree ; ancestry ; stock ; clan ; tribe ; parentage ; species   FR: famille [f] ; lignée [f] ; race [f] ; pedigree [m] ; généalogie [f] ; lignage [m] ; parentage [m] (vx) ; clan [m]
อุปมา[n.] (uppamā) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor ; figure of speech   FR: analogie [f] ; comparaison [f] ; métaphore [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANALOGIC    AE2 N AH0 L AA1 JH IH0 K
ANALOGIES    AH0 N AE1 L AH0 JH IY0 Z
CATALOGING    K AE1 T AH0 L AA0 G IH0 NG
MINERALOGIST    M IH2 N ER0 AE1 L AH0 JH AH0 S T
MINERALOGICALLY    M IH2 N ER0 AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L IY0
MINERALOGICALLY    M IH2 N ER0 AH0 L AA1 JH IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
analogies    (n) (@1 n a1 l @ jh i z)
genealogies    (n) (jh ii2 n i a1 l @ jh i z)
genealogist    (n) (jh ii2 n i a1 l @ jh i s t)
genealogical    (j) (jh ii2 n i@ l o1 jh i k l)
genealogists    (n) (jh ii2 n i a1 l @ jh i s t s)
mineralogist    (n) (m i2 n @ r a1 l @ jh i s t)
mineralogists    (n) (m i2 n @ r a1 l @ jh i s t s)
genealogically    (a) (jh ii2 n i@ l o1 jh i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ahnenforschung {f}genealogical research [Add to Longdo]
Altbestandskatalogisierung {f}retrospective conversion [Add to Longdo]
Analogie {f} | Analogien {pl}analogy | analogies [Add to Longdo]
Dialogist {m} | Dialogisten {pl}dialogist | dialogists [Add to Longdo]
EDV-Katalogisierung {f}computer cataloguing [Add to Longdo]
Genealoge {m} | Genealogen {pl}genealogist | genealogists [Add to Longdo]
Genealogie {f}; Ahnenforschung {f}genealogy [Add to Longdo]
Katalogisierung {f}cataloging; cataloguing [Add to Longdo]
Katalogisierungsregeln {pl}cataloguing rules [Add to Longdo]
Mineraloge {m}mineralogist [Add to Longdo]
Mineralogie {f}mineralogy [Add to Longdo]
analog; ähnlich; entsprechend {adj}analogical [Add to Longdo]
genealogisch {adj}genealogical [Add to Longdo]
geneologisch {adv}genealogically [Add to Longdo]
katalogisieren | katalogisierend | katalogisiertto catalogue | cataloging; cataloguing | cataloged; catalogued [Add to Longdo]
mineralogischmineralogical [Add to Longdo]
mineralogisch {adv}mineralogically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P) [Add to Longdo]
一挨一拶[いちあいいっさつ, ichiaiissatsu] (n) (arch) (See 挨拶) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment) (source of modern word aisatsu) [Add to Longdo]
系統樹[けいとうじゅ, keitouju] (n) genealogical tree [Add to Longdo]
誤謬推理[ごびゅうすいり, gobyuusuiri] (n) fallacy (sometimes esp. a paralogism) [Add to Longdo]
水垢[みずあか, mizuaka] (n) (mineralogical) fur [Add to Longdo]
類推[るいすい, ruisui] (n,vs,adj-no) (1) analogy; (2) analogical reasoning; (P) [Add to Longdo]
類推推理[るいすいすいり, ruisuisuiri] (n,vs) reasoning by analogy; analogical inference; analogism [Add to Longdo]
類推的[るいすいてき, ruisuiteki] (adj-na) analogical [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
穿凿附会[chuān záo fù huì, ㄔㄨㄢ ㄗㄠˊ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 穿 / 穿] to give a forced interpretation (成语 saw); draw far-fetched analogies [Add to Longdo]
兰谱[lán pǔ, ㄌㄢˊ ㄆㄨˇ, / ] lit. directory of orchids; fig. genealogical record (esp. exchanged between sworn brothers) [Add to Longdo]
谱牒[pǔ dié, ㄆㄨˇ ㄉㄧㄝˊ, / ] genealogical record; record of ancestors; family tree [Add to Longdo]
金兰谱[jīn lán pǔ, ㄐㄧㄣ ㄌㄢˊ ㄆㄨˇ, / ] lit. directory of golden orchids; fig. genealogical record (esp. exchanged between sworn brothers) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
相似[そうじ, souji] Aehnlichkeit, Analogie [Add to Longdo]
系譜[けいふ, keifu] Stammbaum, Ahnentafel, Genealogie [Add to Longdo]
類似[るいじ, ruiji] Aehnlichkeit, Analogie [Add to Longdo]
類推[るいすい, ruisui] Analogie, Analogieschluss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top