หรือคุณหมายถึง alö?
Search result for

aloe

(34 entries)
(0.0201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aloe-, *aloe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aloe[N] ว่านหางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe vera
aloe[N] หางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe vera
aloe vera[N] ว่านหางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe
aloe vera[N] หางจระเข้, See also: ต้นไม้ชนิดหนึ่งวุ้นของใบใช้รักษาแผลไหม้ได้และนำมาเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางค์ด้วย, Syn. aloe

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aloe(แอล' โล) n., (pl. -aloes) พืชหางจรเข้และต้นยาดำ aloes ยาดำซึ่งเป็นยาระบายที่มีรสขม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aloesยาดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aloe Extractsสารสะกัดอะโล [การแพทย์]
Aloe veraว่านหางจระเข้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was going to personally pick aloe fromตอนที่อยู่เกาะเชจู, ผมคิดถึงคุณมากเลย ผมพยายามหาของฝากให้คุณ Episode #1.7 (2010)
Jeju island's aloe farms and grind it myself, but... here's something better!แต่ ฉันพบสิ่งที่ดีกว่านี้~ Episode #1.7 (2010)
Soothing aloe vera.โลเวร่าช่วย. The To Do List (2013)
Aloe vera!ว่านหางจระเข้! The To Do List (2013)
Aloe vera!ว่านหางจระเข้! The To Do List (2013)
You have quite the sunburn there. You know, I'd put some aloe on that ASAP.นั่นก็คือเรื่องทั้งหมด Pilot (2013)
We had no time. We just wrapped him with myrrh and aloe.เราไม่มีเวลา แค่ห่อด้วยผ้าชุบมดยอบและกฤษณา Risen (2016)
It contains aloe and is good for sensitive skinมันทำมาจากว่านหางจระเข้ แล้วก็มันดีต่อผิวแพ้ง่าย Paris ei yeonin (2004)
- Fireproof lingerie and a lot of aloe. - Thank you.ชุดกันไฟ และยาดำจำนวนมาก ขอบคุณ Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer (2007)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หางจระเข้[N] aloe, Syn. ว่านหางจระเข้, Example: หางจระเข้เป็นสมุนไพรที่ใช้รักษาแผลไฟไหม้ได้, Thai definition: ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Aloe barbadensis Mill. ในวงศ์ Liliaceae ใบเป็นทางยาวอวบน้ำ ขอบใบจัก ปลายใบแหลมคล้ายหางจระเข้ มียางและเมือกใช้ทำยาได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ว่านหางจระเข้[n. exp.] (wān hāng jørakhē) EN: aloe   FR: aloès [m]
ยาดำ[n.] (yādam) EN: purgative made of herbs ; aloe   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALOE    AE1 L OW2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aloe    (n) (a1 l ou)
aloes    (n) (a1 l ou z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aloe {f}aloe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アロエ[, aroe] (n) aloe (lat [Add to Longdo]
伽羅[きゃら, kyara] (n) (1) aloes wood; Taxus cuspidata var. nana; (2) aloes-wood perfume [Add to Longdo]
沈香[じんこう;じんこ, jinkou ; jinko] (n) aloes; aloeswood; agarwood; eaglewood [Add to Longdo]
竜舌蘭;龍舌蘭[りゅうぜつらん;リュウゼツラン, ryuuzetsuran ; ryuuzetsuran] (n) (1) (uk) agave; maguey; (2) American aloe; century plant (Agave americana) [Add to Longdo]
蘆薈[ろかい, rokai] (n) (See アロエ) aloe [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
芦荟[lú huì, ㄌㄨˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] aloe vera [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 aloe \al"oe\ ([a^]l"n[-o]), n.; pl. {Aloes} ([a^]l"[=o]z). [L.
   alo["e], Gr. 'alo`h, aloe: cf. OF. aloe, F. alo[`e]s.]
   1. pl. The wood of the agalloch. [Obs.] --Wyclif.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) [capitalized] A genus of succulent plants, some
    classed as trees, others as shrubs, but the greater number
    having the habit and appearance of evergreen herbaceous
    plants; from some of which are prepared articles for
    medicine and the arts. They are natives of warm countries.
    [1913 Webster]
 
   3. pl. (Med.) The inspissated juice of several species of
    aloe, used as a purgative. [Plural in form but
    syntactically singular.] AS
    [1913 Webster]
 
   {American aloe}, {Century aloe}, the agave. See {Agave}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aloe
   n 1: succulent plants having rosettes of leaves usually with
      fiber like hemp and spikes of showy flowers; found chiefly
      in Africa

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ALOE
     Apple Library for Object Embedding (Apple, OpenDoc)
     

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 aloe
   aloe
   acerbity; bitterness
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top