Search result for

almond

(53 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -almond-, *almond*, almon
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
almond[ADJ] ที่ทำจากอัลมอนด์
almond[ADJ] ที่มีสีน้ำตาลอ่อน
almond[N] เมล็ดอัลมอนด์, See also: เมล็ดพืชชนิดหนึ่งคล้ายเมล็ดถั่ว กินได้
almond[N] สีน้ำตาลอ่อน, See also: สีของเปลือกอัลมอนต์
almond[N] อัลมอนด์
almond-eyed[ADJ] มีนัยน์ตาเรียวยาว
almond rocks[SL] ถุงเท้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
almond(อา' เมินดฺ, แอม' เมินดฺ) n. เมล็ดพืชคล้ายถั่วลิสง, เมล็ดอามันด์, เมล็ด'เฮ่งยิ้ง' ของพืชชนิดหนึ่งในประเทศจีน
almond-eyed(อา' เมินไอดฺ, แอม' เมินไอดฺ) adj. มีนัยน์ตาเรียวยาว
indian almondต้นใบหูกวาง

English-Thai: Nontri Dictionary
almond(n) เมล็ดอัลมอนด์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Almond Oilน้ำมันอัลมอนด์ [การแพทย์]
Almondsถั่วอัลมอนด์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Jamonka almond's good, too.จามอคค่า แอลมอนด์ก็อร่อยดีเหมือนกัน My Sassy Girl (2008)
I thought you might be Monkey. He hides his almond cookies on the top shelf.ไม่จำเป็นต้องอธิบายหรอก ข้านึกว่าเป็นเจ้าวานร เค้าซ่อนคุกกี้ไว้ที่ชั้นบนสุด Kung Fu Panda (2008)
Could you guys do a sandwich like... peanut butter, or almond butter, walnut butter... huh, pecan butter, pistachio butter..คุณช่วย.. ทำแซนด์วิชให้ผมหน่อย... เอาไส้เนยถั่วนะ.. Gamer (2009)
And your yogurt with almonds.และนี่โยเกิร์ตกับอัลมอนด์ของเธอ How to Succeed in Bassness (2009)
Are there skins on these almonds?ยังมีเปลือกติดอยู่ในนี้รึเปล่า How to Succeed in Bassness (2009)
The faint smell of almonds, and traces of cyanide.และกลิ่นอัลมอลท์จางๆ เป็นร่องรอยของไซยาไนท์ Sherlock Holmes (2009)
She's only supposed to be eating almonds.และเธอก็ควรจะกิน อัลมอนด์เท่านั่น I Got a Right to Sing the Blues (2010)
-That's what it is to me. -Nobody told me about almonds.ฉันถึงต้องมา ไม่มีใครบอกฉันเรื่องอัลมอนด์ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
If she ain't eating almonds, Talbot ain't gonna be happy.ถ้าเธอไม่ได้กินอัลมอนด์ ทัลบอตจะไม่มีความสุข I Got a Right to Sing the Blues (2010)
The horse, Almond.ม้า ชื่ออัลมอนด์ This Is Why We Stay (2010)
I was eating three almonds a day, and you were getting liposuction?ฉันกินอัลมอนด์วันละ 3 เม็ด ส่วนเธอไปดูดไขมัน? Keep Your Friends Close (2010)
Bartender takes my keys, huh? Nonfat almond mocha latte with a dusting of cinnamon, I think.บาร์เทนเดอร์ เอากุญแจไป หรอ อัลมอล มอคค่า ลาเต้ ไขมันต่ำ Ain't No Sunshine (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัลมอนด์ [n.] (anmøn) EN: almond   FR: amande [f]
หูกวาง[n.] (hūkwāng) EN: Indian almond ; Bengal almond ; Olive-bark tree ; Sea almond ; Singapore almond ; Tropical almond ; Umbrella tree   
เมล็ดอัลมอนด์ [n. exp.] (malet anmøn) EN: almond   FR: amande [f]
สีน้ำตาลอ่อน[adj.] (sī nāmtān øn) EN: beige ; almond ; yellowish-brown   FR: beige

CMU English Pronouncing Dictionary
ALMOND    AA1 M AH0 N D
ALMONDS    AA1 L M AH0 N D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
almond    (n) (aa1 m @ n d)
almonds    (n) (aa1 m @ n d z)
almond-eyed    (j) - (aa2 m @ n d - ai1 d)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mandelaugen {pl}almond eyes [Add to Longdo]
Mandelbaum {m} [bot.]almond (tree) [Add to Longdo]
Spekulatius {m} [cook.]almond biscuit [Br.]; almond cookie [Am.] [Add to Longdo]
mandelförmig {adj}almond shaped [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーモンド(P);アモンド[, a-mondo (P); amondo] (n) almond; (P) [Add to Longdo]
アーモンドパウダー[, a-mondopauda-] (n) almond powder [Add to Longdo]
アーモンドミール[, a-mondomi-ru] (n) almond meal [Add to Longdo]
マコロン;マカロン[, makoron ; makaron] (n) macaron (a French pastry made from egg whites and almond powder) (fre [Add to Longdo]
切れ長の目[きれながのめ, kirenaganome] (n) almond eyes; slit eyes [Add to Longdo]
吊り目[つりめ, tsurime] (n) slant or almond-shaped eyes [Add to Longdo]
巴旦杏[はたんきょう, hatankyou] (n) plum; almond [Add to Longdo]
扁桃[へんとう, hentou] (n,adj-no) (1) sweet almond (Prunus dulcis); (2) tonsil [Add to Longdo]
扁桃油[へんとうゆ, hentouyu] (n) almond oil [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
巴旦杏[bā dàn xìng, ㄅㄚ ㄉㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, ] almond [Add to Longdo]
扁桃[biǎn táo, ㄅㄧㄢˇ ㄊㄠˊ, ] almond tree; almond; flat peach [Add to Longdo]
杏仁[xìng rén, ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, ] almond; apricot [Add to Longdo]
杏仁豆腐[xìng rén dòu fu, ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] almond junket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Almond \Alm"ond\ ([aum]"m[u^]nd), n. [OE. almande, almaunde,
   alemaunde, F. amande, L. amygdala, fr. Gr. 'amygda`lh: cf.
   Sp. almendra. Cf. {Amygdalate}.]
   1. The fruit of the almond tree.
    [1913 Webster]
 
   Note: The different kinds, as bitter, sweet, thin-shelled,
      thick-shelled almonds, and Jordan almonds, are the
      products of different varieties of the one species,
      {Amygdalus communis}, a native of the Mediterranean
      region and western Asia.
      [1913 Webster]
 
   2. The tree that bears the fruit; almond tree.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything shaped like an almond. Specifically: (Anat.) One
    of the tonsils.
    [1913 Webster]
 
   {Almond oil}, fixed oil expressed from sweet or bitter
    almonds.
 
   {Oil of bitter almonds}, a poisonous volatile oil obtained
    from bitter almonds by maceration and distillation;
    benzoic aldehyde.
 
   {Imitation oil of bitter almonds}, nitrobenzene.
 
   {Almond tree} (Bot.), the tree bearing the almond.
 
   {Almond willow} (Bot.), a willow which has leaves that are of
    a light green on both sides; almond-leaved willow ({Salix
    amygdalina}). --Shenstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 almond
   n 1: small bushy deciduous tree native to Asia and North Africa
      having pretty pink blossoms and highly prized edible nuts
      enclosed in a hard green hull; cultivated in southern
      Australia and California [syn: {almond}, {sweet almond},
      {Prunus dulcis}, {Prunus amygdalus}, {Amygdalus communis}]
   2: oval-shaped edible seed of the almond tree

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top