Search result for

allia

(71 entries)
(8.8318 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -allia-, *allia*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alliance    [N] ความสัมพันธ์ใกล้ชิด
alliance    [N] สมาชิก, See also: แนวร่วม, ผู้สนับสนุน
alliance    [N] สหพันธ์, See also: สมาพันธ์, องค์กร, พันธมิตร, Syn. union, league, federation

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alliaceous-กลิ่นกระเทียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
allianceความเป็นพันธมิตร, พันธไมตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alliance๑. พันธไมตรี, ความเป็นพันธมิตร (ก. ระหว่างประเทศ)๒. ความเกี่ยวดอง (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Alliance, Holyพันธไมตรีอันศักดิ์สิทธิ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alliaceous(แอลลิเอ'เชียส) adj. เกี่ยวกับพืชจำพวก ต้นหมอหรือกระเทียม ซึ่งมีกลิ่นหรือรสของต้นหอมหรือกระเทียม (garlic, onion, leek)
alliance(อะไล' เอินซฺ) n. พันธมิตร, สันนิบาต, การแต่งงาน, ความสัมพันธ์ที่เกิดจากการแต่งงาน, สหพันธ์, ข้อตกลงระหว่างประเทศ, Syn. fusion, union -A.difference, disparity)
dalliance(แดล'ลิเอินซฺ) n. ความอืดอาด,การปล่อยเวลาให้หมดเปลืองไปเปล่า ๆ ,การพูดจาเกี้ยว, Syn. amour
mesalliance(เมซะไล'อันซ) n. การแต่งงานกับผู้มีฐานะด้วยกว่า
misalliance(มิสอะไล'อันซฺ) n. ความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม
pallialadj. เกี่ยวกับหอยทาก,เกี่ยวกับเปลือกสมอง
palliate(แพล'ลิเอท) vt. ทำให้บรรเทา, See also: palliation n.
palliative(แพล'ลิเอทิฟว) n.,adj. (สิ่ง) ซึ่งบรรเทา

English-Thai: Nontri Dictionary
alliance(n) พันธมิตร,การเกี่ยวดอง,การผูกพัน,การเกี่ยวพัน
palliate(vt) เยียวยา,รักษา,ทำให้ผ่อนคลาย
palliative(adj) บรรเทา,เบาบางลง,ทุเลา,ผ่อนคลาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, goody. The Alliance has decided to change the qualifying time... from a minute-two to a minute-flat.เยี่ยมเลย Cool Runnings (1993)
That may have been true in past Olympic years, but this year the Alliance decided to change its policy.นั่นก็ถูก แต่สำหรับเมื่อก่อน Cool Runnings (1993)
The Alliance has the right to do whatever they feel is in the best interest of the sport.คณะกรรมการมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง อะไรก็ได้ถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ Cool Runnings (1993)
- Oh, it's the Alliance. God.- คณะกรรมการ Cool Runnings (1993)
I protect the galaxy from the threat of invasion... from the evil Emperor Zurg, sworn enemy of the Galactic Alliance.ฉันปกป้องกาแลกซี่เมื่อถูกคุกคาม... จากเจ้าปีศาจจักพรรดิ์ เซิร์ก ศัตรูของชาวกาแลกติก Toy Story (1995)
Your alliance would be a disgrace!การเกี่ยวดองของเธอเป็นเรื่องที่เลวทราม Episode #1.6 (1995)
You mean you want to enter into an alliance?นายหมายถึงนายต้องการพันธมิตร.. Blues Harp (1998)
May history mark this occasion as the first step towards forging an alliance between our two countries.May history mark this occasion as the first step towards forging an alliance between our two countries. Anna and the King (1999)
A Last Alliance of Men and Elves marched against the armies of Mordor.พันธมิตรกลุ่มสุดท้ายระหว่างมนุษย์และเอลฟ์ ร่วมกันต้านทานกองทัพมอร์ดอร์ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
An alliance with the kingdom of Qui Gong.เมื่อเราเป็นพันธมิตรร่วมกับอณาจักรของ กีว-กอง Mulan 2: The Final War (2004)
There, they will marry Lord Chin's sons, and seal this critical alliance.ทั้งสาม จะเข้าพิธีสมรสกับโอรสของกษัตย์ฉิน ซึ่งสัญญาพันธมิตรนี้จะเชื่อมความสัมพันธ์ในจุดที่วิกฤตได้ Mulan 2: The Final War (2004)
If this wedding does not take place in three days, the alliance will crumble and the Mongols will destroy us.ถ้าหากไม่มีพิธีสมรสขึ้นภายใน 3 วันนี้ สัญญาแห่งพันธมิตรจะไม่เป็นผล และมองโกลก็จะเข้าทำลายเรา Mulan 2: The Final War (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alliaEnter into an alliance with France.
alliaGermany made an alliance with Italy.
alliaHe argued for our forming the alliance with that nation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่ายพันธมิตร    [N] Allied, See also: alliance, Aliies, Syn. กลุ่มพันธมิตร, ฝ่ายสัมพันธมิตร, Ant. ฝ่ายอักษะ, Example: เพราะกองทัพญี่ปุ่นแพ้สงคราม จึงต้องเสียค่าปรับปฏิกรณ์สงครามให้แก่ฝ่ายพันธมิตร
สัมพันธมิตร    [N] ally, See also: alliance, Example: ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเป็นสัมพันธมิตรที่ดีต่อกัน, Thai definition: ประเทศที่ตกลงร่วมมือและช่วยเหลือกันและกัน
สหพันธ์    [N] federation, See also: alliance, union, Syn. สมาคม, สมาพันธ์, องค์กร, องค์การ, Example: สหพันธ์แรงงานเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อต่อรองหรือเรียกร้องผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อผู้ใช้แรงงาน, Thai definition: สหภาพหรือสมาคมตั้งแต่ 2 สหภาพหรือ 2 สมาคมขึ้นไปรวมตัวกันเข้าเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสหภาพหรือสมาคมที่เข้าร่วมกันนั้น
พันธมิตร    [N] alliance, See also: ally, association, partnership, coalition, Syn. ผู้ส่งเสริม, ผู้ช่วยเหลือ, แนวร่วม, Ant. ศัตรู, Example: แบงก์ขนาดกลางและเล็กโดนกดดันให้ดิ้นรนแสวงหาพันธมิตรจากต่างชาติมาร่วมลงทุน
พันธมิตร    [N] alliance, See also: ally, association, partnership, coalition, Ant. ศัตรู, Example: สหรัฐไม่ค่อยให้ความสำคัญประเทศไทยสักเท่าไร แม้จะเป็นพันธมิตรร่วมรบในสงครามเวียดนาม, Thai definition: ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่จะช่วยเหลือกันตามสนธิสัญญาที่ทำไว้เพื่อร่วมรบหรือเพื่อการป้องกันร่วมกัน
พันธไมตรี    [N] alliance, Syn. สัมพันธไมตรี, Example: การประชุมครั้งนี้เป็นการสานพันธไมตรีของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น, Thai definition: ข้อผูกมัดในฐานะที่เป็นมิตรกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่ายพันธมิตร[n.] (fāi phanthamit) EN: ally ; alliance ; allies   
เขย[n.] (khoēi) EN: son-in-law ; brother-in-law ; male relative by marriage   FR: beau-fils [m] ; beau-frère [m] ; parent (masc.) par alliance [m]
โลหะเจือ[n.] (lōhajeūa) EN: alloy   FR: alliage [m]
โลหะผสม[n. exp.] (lōha phasom) EN: alloy   FR: alliage [m]
ไมตรีจิต[n.] (maitrījit) EN: goodwill ; sympathy ; unity ; harmony ; concord ; alliance ; accord ; agreement ; hospitality   
นาก[n.] (nāk) EN: copper alloy ; pinchbeck ; alloy of gold and copper ; copper red   FR: alliage à base de cuivre et d'or [m]
พันธมิตร[n.] (phanthamit) EN: alliance ; association ; partnership ; coalition   FR: alliance [f] ; partenariat [m] ; coalition [f]
พันธมิตรฯ[org.] (Phanthamit ) EN: the Alliance (PAD)   FR: l'Alliance (PAD)
พันธมิตรฝ่ายเหนือ[org.] (Phanthamit Fāi Neūa) EN: Northern Alliance   
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย[org.] (Phanthamit Prachāchon Pheūa Prachāthippatai) EN: People's Alliance for Democracy (PAD)   FR: Alliance du Peuple pour la Démocratie (PAD)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLIANT    AH0 L AY1 AH0 N T
ALLIANZ    AE1 L IY0 AH0 N Z
ALLIANCE    AH0 L AY1 AH0 N S
ALLIANCES    AH0 L AY1 AH0 N S AH0 Z
ALLIANCE'S    AH0 L AY1 AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Allianz    (n) (@ l ai1 a n z)
alliance    (n) (@1 l ai1 @ n s)
alliances    (n) (@1 l ai1 @ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allianz {f}alliance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アライアンス[, araiansu] (n) alliance [Add to Longdo]
ガイヤルド[, gaiyarudo] (n) galliard (fre [Add to Longdo]
バーバーフィッシュ[, ba-ba-fisshu] (n) blacknosed butterflyfish (Johnrandallia nigrirostris); barberfish [Add to Longdo]
マーシャルのk[マーシャルのケー, ma-sharu no ke-] (n) Marshallian k (ratio of monetary base and nominal GNP) [Add to Longdo]
縁組;縁組み[えんぐみ, engumi] (n,vs) betrothal; wedding; marriage; alliance [Add to Longdo]
花海棠[はなかいどう;ハナカイドウ, hanakaidou ; hanakaidou] (n) (uk) Hall's crab apple; flowering crab apple; Malus halliana [Add to Longdo]
海棠[かいどう;カイドウ, kaidou ; kaidou] (n) (1) flowering crab apple (Malus halliana); (2) Kaido crab apple (Malus micromalus); (3) Chinese flowering apple (Malus spectabilis); (4) Siberian crab apple (Malus baccata); (5) aronia (flower) [Add to Longdo]
緩和ケア[かんわケア, kanwa kea] (n) palliative care [Add to Longdo]
協力関係[きょうりょくかんけい, kyouryokukankei] (n) cooperative relation; cooperative relationship; collaborative relationships; cooperative structure; cooperative ties; cooperative alliance; partnership; close ties; hookup [Add to Longdo]
軍事同盟[ぐんじどうめい, gunjidoumei] (n) military alliance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同盟[tóng méng, ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ, ] alliance [Add to Longdo]
联俄[lián É, ㄌㄧㄢˊ ㄜˊ, / ] alliance with Russia (e.g. of early Chinese communists) [Add to Longdo]
联盟[lián méng, ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] alliance; union; coalition [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top