Search result for

alle

(187 entries)
(0.0264 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alle-, *alle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alley[N] ตรอก, See also: ซอย, ซอกซอย, Syn. alleyway
alley[N] ทางเดินที่แคบๆ
allege[VT] กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, กล่าวร้าย, ปรักปรำ
allege[VI] กล่าวหา, See also: กล่าวโทษ, กล่าวร้าย, ปรักปรำ, Syn. assert, affirm
allege[VI] ยืนยัน
allege[VT] ยืนยัน
allege[VT] ให้เหตุผล
allege[VI] ให้เหตุผล
alleged[ADJ] ซึ่งถูกกล่าวหา, Syn. asserted
allegro[ADV] (ดนตรี) ซึ่งมีจังหวะที่สั่นและเร็ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allegation(แอลลิเก' เชิน) n. การกล่าวหา, การยืนยัน, การอ้าง, ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง, ข้อยืนยัน, กล่าวหา, Syn. accusation, assertion)
allege(อะเลจฺ') vt. กล่าวหา, อ้าง,ยืนยัน, แถลง. -allegeable adj. -alleger n.
alleged(อะเลดจฺดฺ') adj. ซึ่งกล่าวหา, ซึ่งยืนยัน, น่าสงสัย, ซึ่งกล่าวถึง. -alledgedly adv., Syn. assert
allegiance(อะลี' เจินซฺ) n. ความจงรักภักดี, ความสวามิภักดิ์, การอุทิศต่อ, Syn. submission, loyalty -A.disloyalty, treachery
allegoric(al) (แอลลิกอ' ริค, -เคิล) adj. แฝงความหมาย, เปรียบเทียบ, Syn. comparative
allegorise(แอล' ลิกะไรซ) vt.,vi. เปรียบเทียบ, สมมุติ,เป็นสัญลักษณ์
allegory(แอล' ลิโกรี) n. การเปรียบเทียบ, การแฝงคติ, การสมมุติ, นิทานเปรียบเทียบ, เครื่องหมาย, Syn. parable, representation)
allegretto(แอลลิเกรท' โท) adj., n. (pl. -tos) ซึ่งมีจังหวะเบาและค่อนข้างเร็ว (ดนตรี) , - n. จังหวะที่เบาและค่อนข้างเร็ว
allegro(อะเล' โกร) adj., n. (pl. -gros) สั้นและเร็ว (จังหวะดนตรี) -n. การเคลื่อนที่ที่สั้นและเร็ว (จังหวะ)
allele(อะลีล') n. รูปแบบของยีน (gene) ซึ่งมีบทยาทสำคัญต่อลักษณะต่าง ๆ ทางกรรมพันธุ์ -allelic adj. -allelism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
allegation(n) การพูดพล่อย,การกล่าวหา,ข้อกล่าวหา,ข้ออ้าง
allege(vt) พูดพล่อย,อ้าง,กล่าวหา
allegiance(n) ความจงรักภักดี,ความสวามิภักดิ์
allegorical(adj) โดยวิธีสาธก,เป็นเชิงเปรียบเทียบ
allegory(n) ชาดก,นิทานเปรียบเทียบ
allergic(adj) ซึ่งไวต่อการรับ
allergy(n) ความไวต่อการรับ,โรคภูมิแพ้
alleviate(vt) ทำให้น้อยลง,บรรเทา,ระงับ
alleviation(n) การบรรเทา,การทำให้น้อยลง,การระงับ
alley(n) ตรอก,ซอก,ซอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
allegationข้อกล่าวหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allegationข้ออ้าง, ข้อกล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alleged offenceความผิดที่กล่าวหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alleged offenderผู้ต้องหา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alleged offenderผู้ต้องหา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Allegheny orogenyการก่อเทือกเขาแอลเลเกนี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
allegianceความจงรักภักดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allegianceความสวามิภักดิ์, ความจงรักภักดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
allegiance, oath ofคำสัตย์ปฏิญาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
allegiance, oath ofคำสัตย์ปฏิญาณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Allegoriesนิทานเปรียบเทียบ [TU Subject Heading]
alleleแอลลีล, ยีนที่เป็นคู่กันหรือแสดงลักษณะเดียวกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Allen Testการทดสอบหาน้ำตาลในเลือดโดยการต้ม [การแพทย์]
Allergen Extractsสารสกัดภูมิแพ้ [การแพทย์]
Allergeneic Target Cellsอัลเลอร์เจเนอิคทาร์เก็ทเซลล์ [การแพทย์]
Allergenic Extractสารสกัดก่อภูมิแพ้ [การแพทย์]
Allergenic Fractionส่วนที่ก่อภูมิแพ้ [การแพทย์]
Allergenic Productsผลิตผลที่ทำให้เกิดอาการแพ้ [การแพทย์]
Allergensสิ่งภูมิแพ้, อัลเลอร์เจน, สารก่อภูมิแพ้, สารภูมิแพ้ [การแพทย์]
Allergens, Contactantสารก่อภูมิแพ้โดยการสัมผัส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
alleviate (vt ) ทำให้บรรเทา
See also: S. relieve,soothe,allay, A. exacerbate,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Allergies.แพ้ยา Lucky Thirteen (2008)
It is if he's allergic to milk.ถ้าเขาแพ้นม Joy (2008)
Ask him, then treat him for allergic reaction.ถามเขาแล้วก็รักษาอาการแพ้ของเขา Joy (2008)
And neither cocaine or allergies are the answer.และทั้งโคเคนหรืออาการแพ้ไม่ใช่คำตอบ Joy (2008)
Wheat allergy means he's not absorbing nutrients.อาการแพ้ข้าวสาลีหมายถึง เขาดูดซึมสารอาหารไม่ได้ The Itch (2008)
See if there's an allergic reaction.ถ้ามีอาการแพ้ อาจมีปฏิกิริยา The Itch (2008)
Republican Seperatist armies vie for the allegiance of neutral planetsกองกำลังแบ่งแยกสาธารณรัฐทั้งหลาย ต่างก็ต้องการการสนับสนุน จากดวงดาวที่เป็นกลาง Ambush (2008)
I withdraw the allegation against Knight Valiant.หม่อมฉันขอถอนตัวการกล่าวหาต่ออัศวินวาเลียนท์ Valiant (2008)
So you have no proof to support these allegations?งั้นลูกก็ไม่มีข้อพิสูจน์ในการกล่าวหานี้สินะ? Valiant (2008)
What am I to make of these allegations?แล้วอะไรที่ทำให้ลูกตั้งข้อกล่าวหาแบบนี้? Valiant (2008)
He knew he'd have to trust his knights with his life, so he chose them from the families that had sworn allegiance to him.เขาต้องการอัศวินที่เขาสามารถฝากชีวิตไว้ได้ เพราะงั้นเขาจึงเลือกคนที่สาบานว่าจะจงรักภักดีกับเขา Lancelot (2008)
And do you swear allegiance to Camelot now, and for as long as you shall live?และเจ้าจะสัญญาว่าจะภักดีต่อคาเมลอต ยาวนานตราบจนชีวิตเจ้าจะหาไม่? Excalibur (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alleWill you introduce me to the young woman talking with Mrs. Allen?
alleHe is alleged to have been a thief.
alleHe is alleged to have stolen the jewelry.
alleThe northernmost part of the city is a maze of alleys.
alleHow do you do, Mrs. Allen? I'm pleased to meet you.
alleI have allergic rhinitis.
alleThe newspaper alleged his involvement in the crime.
alleI have an allergy to milk.
alleI'm allergic to some medicine.
alleHe is allergic to dust.
alleA commercial airplane allegedly violated military airspace.
alleDo you have any allergies?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งข้อหา[V] allege, See also: accuse, charge, Syn. ตั้งข้อกล่าวหา, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาผู้ต้องหาว่าฆ่าผู้อื่นตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อน, Thai definition: ตั้งคำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา
ภูมิแพ้[N] allergy, Example: มลพิษในอากาศ่ก่อให้เกิดภาวะหอบหืดและภูมิแพ้, Thai definition: สภาพที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอาการไวผิดปกติต่อสิ่งซึ่งสามารถก่อให้เกิดภูมิแพ้
ข้อหา[N] allegation, See also: accusation, charge, Syn. ข้อกล่าวหา, คำกล่าวโทษ, Example: เด็กวัยรุ่นที่ถูกจับด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายได้รับการประกันตัวออกไปแล้ว, Count unit: กระทง, Thai definition: คำกล่าวหาบุคคลว่าได้กระทำความผิดอาญา
ผ่อนคลาย[V] relax, See also: alleviate, ease up, moderate, mitigate, relieve, Syn. ทุเลา, บรรเทา, ผ่อน, Ant. ตึงเครียด, Example: หมอต้องการให้เขาผ่อนคลายความวิตกกังวลลงบ้าง, Thai definition: ลดความตึงเครียด
บรรเทา[V] relieve, See also: alleviate, ease, mitigate, Syn. ทุเลา, Ant. กำเริบ, Example: อาการโรคหัวใจของเขาบรรเทาลงไปบ้างหลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล, Thai definition: ทำให้ค่อยยังชั่วขึ้นจากเดิม
บรรเทาทุกข์[V] rescue, See also: alleviate distress, relieve distress, Syn. ช่วยเหลือ, สงเคราะห์, Example: เธอเต็มใจบรรเทาทุกข์ให้กับราษฎรในภาคใต้, Thai definition: ช่วยให้ความทุกข์เบาลง
บรรเทาเบาบาง[V] ease, See also: alleviate, relieve, Syn. ลดลง, เบาลง, ลดน้อยลง, Ant. เพิ่มขึ้น, หนักขึ้น, เพิ่มมากขึ้น, Example: ฉันได้แต่หวังว่าเหตุการณ์คับขันจะบรรเทาเบาบางลงในอนาคต
ปรักปรำ[V] incriminate, See also: allege, blame, condemn, give evidence against, Syn. กล่าวหา, ว่าร้าย, กล่าวร้าย, ป้ายร้าย, ให้ร้าย, ใส่ร้ายป้ายสี, Example: พยานหลายคนให้การปรักปรำเขา, Thai definition: กล่าวโทษโดยไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นความจริงหรือไม่
ซอกซอย[N] lane, See also: alley, footway, Syn. ตรอก, ซอย, Example: การเร่งเครื่องยนต์ตามซอกซอยอย่างไร้เหตุผล ผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ทำลายจิตใจมาก
ซอย[N] lane, See also: alley, by-road, side-street, footway, Syn. ตรอก, ซอกซอย, Example: บ้านนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย อยู่ในซอยหมอเหล็ง, Count unit: ซอย, Thai definition: เรียกทางย่อยหรือทางแยกจากทางใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคาร[n.] (ākhān) EN: building ; structure ; hall ; house   FR: immeuble [m] ; bâtiment [m] ; édifice [m] ; construction [f] ; établissement [m] ; hall [m] ; salle [f]
อ้าง[v.] (āng) EN: claim ; pretend that something is true ; quote ; cite   FR: affirmer ; prétendre ; prétexter ; alléguer ; soutenir (que)
อ้างอิง[v.] (āng-ing) EN: refer (to) ; cite ; quote ; consult ; claim ; allege   FR: citer ; se référer (à)
อ้างอิง[adj.] (āng-ing) EN: referable ; quotable ; consultative ; alleged   
อ้างถึง[adj.] (āng theung) FR: allégué
อร่อยจัง[X] (arøi jang) EN: very good ; delicious ; yummy   FR: très bon ; délicieux ; succulent ; savoureux ; appétissant ; alléchant
อธิกรณ์[n.] (athikøn) EN: charge ; allegation ; case ; matter ; affair ; cause   FR: litige [m]
แบ่งเบา[v.] (baengbao) EN: ease ; lighten ; help ; relieve ; make things easier ; share   FR: alléger
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
บั้ง[n.] (bang) EN: make crosswise cuts ; cut into parallel slits ; slit ; stripe ; cut off   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALLER    AO1 L ER0
ALLEY    AE1 L IY0
ALLEE    AH0 L IY1
ALLEN    AE1 L AH0 N
ALLES    EY1 L Z
ALLELE    AH0 L EH1 L IY0
ALLEGE    AH0 L EH1 JH
ALLERS    AO1 L ER0 Z
ALLERT    AE1 L ER0 T
ALLENS    AE1 L AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Allen    (n) (a1 l @ n)
alley    (n) (a1 l ii)
allege    (v) (@1 l e1 jh)
alleys    (n) (a1 l i z)
alleged    (v) (@1 l e1 jh d)
alleges    (v) (@1 l e1 jh i z)
allegro    (n) (@1 l ei1 g r ou)
allergy    (n) (a1 l @ jh ii)
alleging    (v) (@1 l e1 jh i ng)
allegory    (n) (a1 l i g @ r ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
alle(Ind-pron.) ทั้งหมด (มาจาก all ที่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนามพหูพจน์) เช่น alle Leute ทุกคน; all ไม่ถูกผันเมื่อตามด้วยคำนำหน้านามที่เฉพาะหรือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น all die/meine Sache สิ่งของของฉันทั้งหมด, See also: ganz, gesamt
allein(adj) ตามลำพัง เช่น allein reisen เที่ยวตามลำพัง
allen(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Dativ) เช่น in allen Fällen ในทุกกรณี
aller(Ind-pron.) ทั้งหมด (สรรพนามในรูปของ Genetiv) เช่น in aller Form, หรือใช้เน้นคำคุณศัพท์ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด เช่น das Beste aller Zeiten สิ่งที่เยี่ยมที่สุดในทุกสมัย
allerdingsอย่างไรก็ตาม (แต่) เช่น Der Film war gut, allerdings zu kurz. ภาพยนต์เรื่องนี้ดี แต่สั้นไปหน่อย
allesทั้งหมด ทุกอย่าง เช่น alles in allem, über alles, Das ist alles.
Alles Gute!(phrase) เป็นคำอวยพร แปลว่า ขอให้มีแต่สื่งดีๆ
fallen(vi) |fällt, fiel, ist gefallen, mit Ortsangabe| ตก, หล่น (ส่วนใหญ่ระบุสถานที่เกิดเหตุด้วย) เช่น In diesem Jahr ist noch kein Schnee gefallen. ปีนี้ยังไม่มีหิมะตกเลย , Er ist von dem Baum gefallen. เขาตกลงมาจากต้นไม้ต้นนี้, See also: hinfallen
vor allemก่อนอื่น
Der hat nicht alle Tassen im Schrank.(phrase slang) เขาเป็นคนไม่ค่อยเต็มเต็ง, หรือไม่ค่อยเต็มบาท

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allee {f}alley [Add to Longdo]
Allee {f}; Straße {f} | Alleen {pl}avenue | avenues [Add to Longdo]
Allegorie {f}; Sinnbild {n}; Gleichnis {n}; sinnbildliche Darstellungallegory [Add to Longdo]
Allegro {n}; lebhaftes Tempo [mus.]allegro [Add to Longdo]
Alleinbegünstigte {m,f}; Alleinbegünstigtersole beneficiary [Add to Longdo]
Alleinbesitz {m}exclusive possession [Add to Longdo]
Alleinerbe {m}; Alleinerbin {f} | Alleinerben {pl}sole heir; sole heiress | sole heirs [Add to Longdo]
Alleinerziehende {m,f}; Alleinerziehenderlone parent [Add to Longdo]
Alleingang {m} | etw. im Alleingang machensolo effort | to do sth. on one's own [Add to Longdo]
Alleingang {m} [sport]solo run [Add to Longdo]
Alleinherrschaft {f}autarchy [Add to Longdo]
Alleinherrschaft {f} | Alleinherrschaften {pl}sole reign | sole reigns [Add to Longdo]
Alleinherrscher {m}; Autokrat {m} | Alleinherrscher {pl}; Autokraten {pl}autocrat | autocrats [Add to Longdo]
Alleininhaber {m}sole owner [Add to Longdo]
Alleinreisende {m,f}; Alleinreisenderperson travelling alone [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Allemagne(n) |f| ประเทศเยอรมนี, See also: Related: allemand
allemand(adj) |-ande| ที่เกี่ยวกับประเทศเยอรมนี
aller(vi) |je vais, tu vas, il va, nous allons, vous avez, ils vont| (1) ไป เช่น aller à pied ไปด้วยเท้า, aller à l'étranger ไปต่างประเทศ (2) ใช้เป็นกิริยาช่วยในประโยคที่บ่งอนาคตอันใกล้รูป futur proche โดย aller + infinitif เช่น Je ne vais pas sortir ce soir. เย็นนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้าน (3) ในประโยคทักทาย แปลว่า สบายดีหรือเป็นเช่นใด เช่น Comment vas-tu? = (Comment) ca va? เธอสบายดีไหม หรือ เธอเป็นอย่างไรบ้าง
aller à bicycletteปั่นจักรยาน, See also: aller
aller à chevalขี่ม้า, See also: aller
aller au marchéไปตลาด, See also: aller
aller chercherไปรับสิ่งของหรือใครคนหนึ่ง, See also: aller
aller chez le coiffeurไปร้านตัดผม, See also: S. aller au coiffeur Related. aller
aller en bateauเดินทางด้วยเรือ, See also: aller
aller en trainเดินทางด้วยรถไฟ, See also: aller

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
お座敷がかかる;御座敷がかかる;お座敷が掛かる;御座敷が掛かる[おざしきがかかる, ozashikigakakaru] (exp,v5r) to be invited (often to perform for an audience); to be called [Add to Longdo]
がっくり[, gakkuri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) heartbroken; crestfallen; (P) [Add to Longdo]
して遣られる[してやられる, shiteyarareru] (exp,v1) (uk) (See して遣る) to be forestalled; to be taken in; to be cheated; to be outwitted [Add to Longdo]
つんぼ桟敷;聾桟敷[つんぼさじき, tsunbosajiki] (n) (1) (sens) being kept uninformed; being cut off; out of the loop; (2) (arch) upper gallery (where one can't hear); blind seat [Add to Longdo]
とも言う[ともいう, tomoiu] (exp) also called [Add to Longdo]
と言う[という, toiu] (exp) (uk) said; called thus [Add to Longdo]
と言うところ;と言う所[というところ;とゆうところ, toiutokoro ; toyuutokoro] (exp) (1) (uk) a state called; a position described as; can sum up as; approximates to; (2) places known as; that called; (3) the place named [Add to Longdo]
と言うもの(P);と言う物[というもの, toiumono] (exp) (uk) something like ...; something called ...; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小巷[xiǎo xiàng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄧㄤˋ, ] alley [Add to Longdo]
小径[xiǎo jìng, ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄥˋ, / ] alley [Add to Longdo]
快板[kuài bǎn, ㄎㄨㄞˋ ㄅㄢˇ, ] allegro [Add to Longdo]
过敏性反应[guò mǐn xìng fǎn yìng, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ ㄈㄢˇ ˋ, / ] allergic reaction; hypersensitive reaction; anaphylaxis [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インストーラ[いんすとーら, insuto-ra] installer (installation program) [Add to Longdo]
エンハンストパラレルインタフェース[えんはんすとぱられるいんたふぇーす, enhansutoparareruintafe-su] enhanced parallel interface [Add to Longdo]
コンピューターアレルギー[こんぴゅーたーあれるぎー, konpyu-ta-arerugi-] computer allergy [Add to Longdo]
スタティサイダ[すたていさいだ, sutateisaida] staticizer, serial-parallel converter [Add to Longdo]
ダイナミサイザ[だいなみさいざ, dainamisaiza] serializer, parallel-serial converter, dynamicizer [Add to Longdo]
パラレルインタフェース[ぱられるいんたふぇーす, parareruintafe-su] parallel interface [Add to Longdo]
パラレルコネクタ[ぱられるこねくた, pararerukonekuta] parallel connector [Add to Longdo]
パラレルプリンタ[ぱられるぷりんた, pararerupurinta] parallel printer [Add to Longdo]
パラレルポート[ぱられるぽーと, pararerupo-to] parallel port [Add to Longdo]
パラレル伝送[パラレルでんそう, parareru densou] parallel transmission [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一人暮らし[ひとりぐらし, hitorigurashi] alleine_leben [Add to Longdo]
万国[ばんこく, bankoku] alle_Laender, Welt [Add to Longdo]
全部[ぜんぶ, zenbu] alle, alles [Add to Longdo]
八方[はっぽう, happou] alle_Richtungen, alle_Seiten [Add to Longdo]
単独[たんどく, tandoku] allein, einzeln [Add to Longdo]
[ゆい, yui] ALLEIN, NUR [Add to Longdo]
[か, ka] ALLEIN, VERWITWET, WENIGE, GERING [Add to Longdo]
[しょ, sho] ALLE, ALLES, UNEHELICH, AUSSEREHELICH [Add to Longdo]
[きょ, kyo] ALLE, DAS_GANZE, FESTNAHME, NENNUNG, AUFZAEHLUNG [Add to Longdo]
独り[ひとり, hitori] allein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 alle
   all
 

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 alle [ɑlə]
   all
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 alle [alə]
   all; every
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top