Search result for

alimony

(31 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alimony-, *alimony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alimony[N] ค่าเลี้ยงดู, See also: ค่าเลี้ยงดูที่ศาลสั่งให้จ่ายให้กับคู่ครองหลังการหย่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alimony(แอลลิโม' นี) n. ค่าเลี้ยงดูภรรยาที่หย่าร้างกับสามี, ค่าครองชีพ. -alimonied adj.ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่แน่นอนของทั้งหมด, ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่หารลงตัว. -n. ส่วนที่หารลงตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alimonyค่าอุปการะเลี้ยงดู [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alimonyค่าเลี้ยงชีพในคดีหย่า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Single mom, troubled teenage son, and judging from that pathetic alimony check I found,และดูจากเช็คเงินค่าเลี้ยงดูลูก อันน้อยนิด ที่ฉันเจอ บอกได้เลยว่าพ่อของเด็ก หนีไปนานมากแล้ว Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Over how much to pay in alimony and child support,เรื่องการจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูและค่าดูแลลูก Pleasure Is My Business (2009)
Yeah, well, we can afford to be generous now that I'm off the hook for alimony.ใช่ เราซื้อได้เพื่อคว่ามมีน้ำใจน่ะ งั้นตอนนี้ผมก็ไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูแล้วซิ Marry Me a Little (2009)
You get alimony?คุณได้เงินค่าเลี้ยงดูเหรอ Marry Me a Little (2009)
I thought you were too proud take alimony.ผมคิดว่าคุณหยิ่งเกินกว่าจะรับค่าเลี้ยงดู Marry Me a Little (2009)
And then I realized that I would lose my alimony.และจากนั้นฉันก็คิดได้ว่าฉันจะไม่ได้ค่าเลี้ยงดู Marry Me a Little (2009)
Mike agreed to keep paying me alimony. He just sent me a text.ไมค์ตกลงว่าจะยังคงจ่ายค่าเลี้ยงดู เขาพึ่งจะส่งข้อความมาบอก Marry Me a Little (2009)
Inside for two months, child support, alimony.ภายในสองเดือน ช่วยเด็กๆ ค่าอุปการะเลี้ยงดู Fix (2009)
Well, somebody did, because he sent me a text agreeing to keep paying me alimony.งั้นก็ต้องมีคนอื่นบอก เพราะเขาส่งข้อความให้ฉัน ว่าเขาตกลงจะจ่ายค่าเลี้ยงดูต่อ Everybody Says Don't (2009)
- alimony. visitation.-ค่าเลี้ยงดู ไปหาได้ Dex Takes a Holiday (2009)
Six months' alimony, two months' child support.ค่าเลี่ยงดูหกเดือน ค่าเลี้ยงดูลูกอีกสองเดือน Oiled (2010)
Getting engaged means her alimony payment stops, which means she can't pay my tuition for Boulder next year, which means I don't get out.ฉันทำอะไรผิด? วิล ชาร์ป เขาจะปิดประตูแล้วนะ The Art of Getting By (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าส่งเสีย[N] alimony, Syn. ค่าเลี้ยงดู, Example: พ่อปฏิเสธที่จะให้ค่าส่งเสียลูกๆ เพราะพ่อเองก็มีลูกใหม่, Thai definition: เงินที่ให้เพื่อใช้จ่ายในการเล่าเรียนเป็นต้น
ค่าเลี้ยงชีพ[N] alimony, See also: maintenance, living allowance, Syn. ค่าครองชีพ, ค่าใช้สอย, ค่าเลี้ยงดู
ค่าเลี้ยงดู[N] alimony, See also: maintenance, living allowance, Syn. ค่าครองชีพ, ค่าใช้สอย, ค่าเลี้ยงชีพ, Example: บัญญัติที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว เช่น การแต่งงาน การหย่าร้าง ค่าเลี้ยงดู มรดก ฯลฯ เรียกในสมัยปัจจุบันว่า “กฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคล”, Thai definition: เงินจ่ายให้แก่อดีตคู่สมรสเพื่อเป็นค่ายังชีพหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าเลี้ยงชีพ[n. exp.] (khā līengchīp) EN: alimony ; maintenance ; living allowance   FR: pension alimentaire [f]
ค่าเลี้ยงดู[n. exp.] (khā līengdū) EN: alimony ; maintenance ; living allowance   FR: pension alimentaire [f]
ค่าเลี้ยงดูเด็ก[n. exp.] (khā līengdū dek) EN: alimony   FR: pension alimentaire [f]
ค่าเลี้ยงดูภรรยา[n. exp.] (khā līengdū phanrayā) EN: alimony   FR: pension alimentaire [f]
ค่าส่งเสีย[n. exp.] (khā songsīa) EN: alimony   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALIMONY    AE1 L AH0 M OW2 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alimony    (n) (a1 l i m @ n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alimente {f}; Unterhaltszahlung {f} | Alimente {pl}alimony | alimonies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
扶養料[ふようりょう, fuyouryou] (n) alimony; spousal support; maintenance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赡养费[shàn yǎng fèi, ㄕㄢˋ ㄧㄤˇ ㄈㄟˋ, / ] alimony; child support; maintenance allowance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alimony \Al"i*mo*ny\, n. [L. alimonia, alimonium, nourishment,
   sustenance, fr. alere to nourish.]
   1. Maintenance; means of living.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) An allowance made to a wife out of her husband's
    estate or income for her support, upon her divorce or
    legal separation from him, or during a suit for the same.
    --Wharton. Burrill.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alimony
   n 1: court-ordered support paid by one spouse to another after
      they are separated [syn: {alimony}, {maintenance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top