ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agil

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agil-, *agil*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agile[ADJ] กระฉับกระเฉง, See also: ว่องไว, คล่องแคล่วว่องไว, Syn. quick, nimble, spry
agility[N] ความคล่องแคล่ว, See also: ความคล่องตัว, ความว่องไว, Syn. nimbleness, quickness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
agile(แอจ' ไจลฺ, แอจ' จิล) adj. คล่องแคล่ว, ว่องไว, กระฉับ กระเฉง ,ปราดเปรียว. -agility n. -agileness n., Syn. nimble, lithe, quick)
fragile(แฟรก'ไจล์) adj. เปราะ,หักง่าย,แตกง่าย,เสียหายง่าย,อ่อนแอ,บอบบาง,อ่อน. -fragilely adv, See also: fragility n. fragileness n., Syn. frail,brittle,feeble ###A. strong,durable

English-Thai: Nontri Dictionary
agile(adj) คล่องแคล่ว,ว่องไว,กระฉับกระเฉง,ปราดเปรียว
agility(n) ความคล่องแคล่ว,ความว่องไว,ความกระฉับกระเฉง,ความปราดเปรียว
fragile(adj) เปราะ,บอบบาง,แตกง่าย,หักง่าย,อ่อนแอ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agilityความคล่องตัว, ความว่องไว [การแพทย์]
Agility Testแบบทดสอบความคล่องแคล่วว่องไว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
agilCrawl forward is done much more agilely - scuttle like a cockroach!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระวาดระไว[ADV] quickly, See also: agilely, nimbly, Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว
ความคล่องแคล่ว[N] deftness, See also: agility, quickness, nimbleness, dexterity, Syn. ความคล่องตัว, ความกระฉับกระเฉง, ความว่องไว, Example: ผู้นำควรเป็นผู้ที่มีความคล่องแคล่วว่องไวตื่นตัวอยู่เสมอ สามารถรับสถานการณ์ทุกชนิด
ว่องไว[ADV] quickly, See also: agilely, nimbly, Syn. คล่องแคล่ว, ว่อง, รวดเร็ว, Example: นักค้นคว้าและวิจัยพยายามค้นหาวิธีการ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ว่องไว
ความคล่องแคล่ว[N] deftness, See also: agility, quickness, expert, dexterity, skill, Syn. ความว่องไว, ความคล่องแคล่วว่องไว, Ant. ความเฉื่อยชา, ความเหนื่อยหน่าย, Example: ผู้เข้าแข่งขันมีความคล่องแคล่วในการทำขนมกันทุกคน
ความว่องไว[N] quickness, See also: agility, deftness, nimbleness, Syn. ความไว, ความรวดเร็ว, Ant. ความเชื่องช้า, Example: เกมพวกนี้ใช้ทั้งความคิดและความว่องไวของมือ
คล่องเเคล่ว[ADJ] agile, See also: active, dexterous, deft, nimble, spry

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบบาง[adj.] (baēpbāng) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged   FR: frêle ; fluet ; fragile
บอบบาง[adj.] (bøpbāng) EN: fragile ; frail ; unsubstantial ; flimsy   FR: fragile ; frêle
ชะนีมือดำ[n. exp.] (chanī meū dam) EN: Agile Gibbon   
เชาวน์ = เชาว์[n.] (chao) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind   
หักง่าย[adj.] (hak ngāi) EN: fragile   
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay   
คล่องแคล่ว[adj.] (khlǿngkhlaēo) EN: deft ; adroit ; dexterous ; expert ;astute ; agile   FR: habile ; adroit ; agile
คล่องแคล่ว[adv.] (khlǿngkhlaēo) EN: quickly ; nimbly ; actively ; agilely   FR: activement ; lestement
ความคล่อง[n.] (khwām khløng) EN: easiness   FR: agilité [f] ; habileté [f]
ความคล่องแคล่ว[n.] (khwām khløngkhlaēo) EN: deftness ; agility ; quickness ; nimbleness ; dexterity   FR: agilité [f] ; habileté [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AGILE    AE1 JH AH0 L
AGILDO    AH0 G IH1 L D OW0
AGILIS    AH0 JH IH1 L AH0 S
AGILITY    AH0 JH IH1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
agile    (j) ˈæʤaɪl (a1 jh ai l)
agilely    (a) ˈæʤaɪliː (a1 jh ai l ii)
agility    (n) ˈəʤˈɪlɪtiː (@1 jh i1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利落[lì luò, ㄌㄧˋ ㄌㄨㄛˋ, ] agile; nimble; all settled; in order, #24,740 [Add to Longdo]
机敏[jī mǐn, ㄐㄧ ㄇㄧㄣˇ, / ] agility, #30,630 [Add to Longdo]
灵快[líng kuài, ㄌㄧㄥˊ ㄎㄨㄞˋ, / ] agile; quick, #223,389 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble [Add to Longdo]
さくい[, sakui] (adj-i) (1) friendly; sociable; (2) brittle; fragile; light [Add to Longdo]
ひょいと[, hyoito] (adv) (on-mim) by chance; suddenly; accidentally; with agility [Add to Longdo]
ひょいひょい[, hyoihyoi] (adv,adv-to) (1) (See ひょいと) with agility; (2) casually [Add to Longdo]
アジリティ[, ajiritei] (n) {comp} agility [Add to Longdo]
カレハスズメダイ[, karehasuzumedai] (n) agile chromis (Chromis agilis); bronze reef chromis [Add to Longdo]
チャネルアジリティ[, chaneruajiritei] (n) {comp} channel agility [Add to Longdo]
易損品[いそんひん, isonhin] (n) fragile article [Add to Longdo]
鋭い[するどい, surudoi] (adj-i) (1) sharp (blade); pointed; (2) sharp (pain); stabbing; cutting (remark); stinging; pointed (question or look); screeching (noise); (3) perceptive; keen; quick (mind); astute; shrewd; discerning; (4) nimble; agile; quick; (P) [Add to Longdo]
壊れ易い[こわれやすい, kowareyasui] (adj-i) fragile; break easily [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top