Search result for

agiert

(72 entries)
(0.3223 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agiert-, *agiert*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา agiert มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *agiert*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not only does Hermes look human, but he has human reflexes and responses to a given situation.Hermes sieht aus wie ein Mensch und reagiert wie ein Mensch in gegebenen Situationen. Unidentified Flying Oddball (1979)
He talks, he reacts to shapes and stimuli. He'll relay information on human anatomical compensation to interstellar flight almost as well as man.Er spricht und reagiert auf Reize und informiert uns über anatomische Reaktionen auf die Raumfahrt fast so gut, als ob er ein Mensch wäre. Unidentified Flying Oddball (1979)
Exactly the way I feel.So habe ich auch reagiertGalactica Discovers Earth: Part 1 (1980)
If she won't respond to automatic override, she should revert to manual:Wenn es auf Automatik nicht reagiert, dann sollte es wenigstens auf manuell reagieren. Spaceball (1980)
No deep commitment?Engagiert er sich für etwas Bestimmtes, Minister? The Official Visit (1980)
And you helped. -Where is he now?Sie reagierten sofort, und jetzt ist er tot. Le guignolo (1980)
The aunt considered Oblomov's appearance in the house as... or rather, she did not consider it at all.Auf Oblomows Erscheinen in ihrem Hause reagierte sie eigentlich gar nicht. Oblomov (1980)
You guys are shooting up with an untested drug that stacks up in the brain and works in the nucleus of the cell, and you don't call that dangerous?Ihr zieht euch eine ungetestete Droge rein, die das Gehirn angreift und im Zellenkern agiert, und ihr nennt das ungefährlich? Altered States (1980)
That's why he hired killers... who are also doctors.So sehr, dass er Killer engagiert hat, die auch gleichzeitig Ärzte sind. The Umbrella Coup (1980)
His lips grew calloused, his tongue diminished and a nictitating membrane on his left eye operated involuntarily in conditions of bright light, making his vision sparkle with refracted lights.Er hatte Schwielen an den Lippen, seine Zunge schrumpfte, er hatte eine Blinzhaut am linken Auge, reagierte unwillkürlich auf helles Licht, sodass es ihm vor den Augen flimmerte. The Falls (1980)
There are too many other girls who take dance seriously to waste time and space on someone who isn't dedicated.Es gibt viele Mädchen, die Tanzen sehr ernst nehmen, um Zeit und Raum auf jemanden zu vergeuden, der nicht engagiert ist. Fame (1980)
-But I am dedicated.- Aber ich bin engagiertFame (1980)
Why hasn't somebody responded on the radio?Wieso hat niemand auf meine Funksprüche reagiertNightmare City (1980)
Attack them and watch Takeda's reaction.Greift sie an und achtet darauf, wie Takeda reagiertKagemusha (1980)
How is his Lordship taking it? As well as can be expected.Wie reagiert seine Lordschaft? Little Lord Fauntleroy (1980)
If whoever she was talking to had took the bait, she'd find the murderer.Eine dieser Personen reagierte. Vielleicht der Mörder. The Mirror Crack'd (1980)
Just wanted to see what the microphone on a sexy girl sounds like.So reagiert ein Mikrofon auf ein sexy Mädchen. Raging Bull (1980)
It tracks alpha waves.Er reagiert auf Alphawellen. Superman II (1980)
They demand someone to look, to listen to think and respond.Sie verlangen, dass jemand hinsieht, zuhört, nachdenkt und reagiertThe Threshold (1981)
And what do you think they'd say?Wie hätten die wohl reagiertAn American Werewolf in London (1981)
Look, Jack, I didn't hire that girl for her scream. I hired her for her tits.Ich habe sie nicht zum Schreien, sondern wegen ihrer Titten engagiertBlow Out (1981)
And you did just exactly what he expected.Und ihr reagiert genauso wie er es erwartet. Dark Night of the Scarecrow (1981)
Wher e's Ms. Türkheim-Gawernitz now? In Heidelberg.Wo ist Frau Türkheim-Gavernitz engagiertMephisto (1981)
It's punishment enough that he won't be hir ed for next season.Das ist für ihn Strafe genug: Für die nächste Spielzeit nicht engagiert zu werden. Mephisto (1981)
It's a gr eat strain to stay under contract.Das strapaziert meine Nerven. Fest engagiert ist man unfrei. Mephisto (1981)
I signed you for this part so you, too, could slip away, if you want to.Und ich engagierte Sie für diese Rolle. Damit Sie unauffällig auch wegkönnen, wenn Sie wollen. Mephisto (1981)
Did General Cork send you to be my latin lover?General Cork hat Sie als Latin Lover engagiert, stimmt es? The Skin (1981)
So the DOD won't even acknowledge it.Und dann reagiert nicht einmal der D.O.D. auf einen Hilferuf. Stripes (1981)
And he overreacts and decides to waste me.Er überreagiert und will mich aus dem Weg schaffen. A Plush Ride (1982)
He's honest... dedicated, better looking... while you're nothing but a treacherous liar!Er ist ehrlich, engagiert, schöner. Sie sind nur ein heimtückischer Lügner. License to Steele (1982)
We hit him with the suicide and gauge the reaction..Erzählen wir von seinem Suizid und schauen, wie er reagiertSteele Trap (1982)
So, she hired me to take him to court.Sie engagierte mich, ihn vor Gericht zu zerren. Steele Trap (1982)
Obviously Miss Holt hasn't put you up to this.Hat Miss Holt Sie engagiertSteele Waters Run Deep (1982)
I'd have been utterly convinced of the rightness of nationalising steel and of denationalising it and renationalising it.Ich hätte mich engagiert für die Verstaatlichung unserer Stahlindustrie. Dann für Reprivatisierung und dann für Reverstaatlichung. The Whisky Priest (1982)
–You're a dedicated man.Sie sind sehr engagiertBlade Runner (1982)
Dunn resume beaten against the body and head.Der junge Neapolitaner reagiert kaum noch. Ein ungleicher Kampf! Und da geht er angeschlagen in die Seile! Bomber (1982)
I flew in the day before yesterday, went sightseeing, forgot to eat, and when you started chasing me, I just got all excited.Ich kam gestern an, schaute mir die Stadt an, vergaß zu essen und als Sie anfingen, mir hinterherzurennen, hab ich überreagiertCat People (1982)
Do I get the gig, teacher?Werde ich jetzt engagiert, oder nicht? Class of 1984 (1982)
I was hired to protect Rice until he gets on that plane with Kitty Collins... Tonight after the Carlotta Festival.Ich bin engagiert worden, um Rice zu beschützen, bis er mit Kitty Collins heute Abend das Flugzeug besteigt. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
The Colts signed him.Die Colts haben ihn engagiertDiner (1982)
We'd never get the same commitment again, ever.Nochmals werden sie uns nicht so engagiert folgen. Gandhi (1982)
What if they don't react at all?Oder es reagiert niemand? Gandhi (1982)
How did I react?Wie habe ich reagiertA Midsummer Night's Sex Comedy (1982)
Was Charles very active in it?War Charles aktiv engagiertMissing (1982)
Sophie said he was imagining things trying to soothe him... the way she does when he gets like that.Sophie redete auf ihn ein, dass er sich das einbildete, sie beruhigte ihn, so wie sie es immer tut, wenn er so agiertSophie's Choice (1982)
What does Holland think about going back to Washington?Wie hat Holland darauf reagiert, dass er gehen muss? Swamp Thing (1982)
Nobody will hire you.Keiner engagiert dich. Tootsie (1982)
- No, I'm employed.- Nein, ich bin engagiertTootsie (1982)
By the way, did you see that cow they hired?Hast du die Kuh gesehen, die engagiert wurde? Tootsie (1982)
- You did good, Mr. Langford.- Sie haben gut reagiert, Mr. Langford. The King of Comedy (1982)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abreagieren | abreagierend | abreagiert | reagiert abto abreact | abreacting | abreacted | abreacts [Add to Longdo]
agiert; arbeitetacts [Add to Longdo]
agierte; handelteacted [Add to Longdo]
antworten; beantworten; reagieren | antwortend; beantwortend; reagierend | geantwortet; beantwortet; reagiert | antwortet; beantwortet | antwortete; beantworteteto respond | responding | responded | responds | responded [Add to Longdo]
bandagiertbandaged [Add to Longdo]
couragiert {adj}feisty [Am.] [Add to Longdo]
einwirken; wirken; agieren; handhaben; operieren | einwirkend; wirkend; agierend; handhabend; operierend | eingewirkt; gewirkt; agiert; handgeahbt; operiertto operate | operating | operated [Add to Longdo]
engagiert; hingebungsvoll {adj} | engagierter | am engagiertestencommitted; dedicated | more committed | most committed [Add to Longdo]
sehr engagiert sein (bei)to be very involved (with; in) [Add to Longdo]
politisch engagiertpolitically involved (active) [Add to Longdo]
gegenseitig beeinflussen; aufeinander wirken; interagieren | gegenseitig beeinflussend; aufeinander wirkend; interagierend | gegenseitig beeinflusst; interagiertto interact | interacting | interacted [Add to Longdo]
mutig; couragiert {adj} | mutiger | am mutigstencourageous | more courageous | most courageous [Add to Longdo]
propagieren; verbreiten | propagierend; verbreitend | propagiert; verbreitet | propagiert; verbreitet | propagierte; verbreiteteto propagate | propagating | propagated | propagates | propagated [Add to Longdo]
propagieren | propagierteto make propaganda for | made propaganda for [Add to Longdo]
propagieren | propagierend | propagierteto propagandize | propagandizing | propagandized [Add to Longdo]
propagieren | propagierend | propagiert | propagierteto publicize; to publicise | publicizing | publicized | publicized [Add to Longdo]
reagieren | reagierend | reagiert | reagierteto react | reacting | reacts | reacted [Add to Longdo]
zu heftig reagieren | zu heftig reagierend | zu heftig reagiert | reagiert zu heftig | reagierte zu heftigto overreact | overreacting | overreacted | overreacts | overreacted [Add to Longdo]
unengagiertundedicated [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  agiert [agiːrt]
     acts
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top