ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affect

AH0 F EH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affect-, *affect*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affect(vt) กระทบ, See also: ส่งผล, มีผลต่อ, Syn. influence, sway, work on
affect(vt) ทำให้กระทบจิตใจ, See also: ทำให้กระทบความรู้สึก, กินใจ
affect(vt) ทำให้เป็นโรค
affect(vt) ชอบที่จะ (ใส่, ทำ)
affect(vt) แสร้งทำ, Syn. assume, feign, pretend
affected(adj) ได้รับผล, Syn. influenced
affected(adj) เสแสร้ง, See also: แสร้งทำ, แกล้งทำ, ไม่จริงใจ, Syn. feigned, faked
affecting(adj) ที่กระทบกระเทือนใจ, Syn. moving, touching, pathetic
affection(n) ความรัก, See also: ความรักใคร่, Syn. love, fondness, liking
affection(n) โรค

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affectation(แอฟเฟคเท' เชิน) n. การเสแสร้ง, การทำท่าทาง, Syn. artificiality, pretension
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial, Ant. spontaneous, real, moved
affecting(อะเฟค' ทิง) adj. กระทบกระเทือนใจ, เร้าอารมณ์. -affectation n. - affectional adj., Syn. friendship, love, goodwill
affectionate(อะเฟค' เชินเนท) adj. เมตตา, ชอบ, รัก, โน้มเอียงไปทาง. -affectionate-ness n., Syn. caring, loving, devoted
affective(อะเฟค' ทิฟว) adj. ด้าน (ความรู้สึก) , เกี่ยวกับอารมณ์, ทำให้เกิดอารมณ์หรือความรู้สึก,
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม
disaffection(ดิสอะเฟค'เชิน) n. ความไม่พอใจ,ความไม่ซื่อสัตย์,ความบาดหมาง,ความเหินห่าง
unaffected(อันอะเฟค'ทิด) adj. ไม่มีผลกระทบ,แท้จริง,ไม่เสแสร้ง,โดยธรรมชาติ,ง่าย ๆ ,ไม่มีอิทธิพลต่อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่สะทกสะท้าน, Syn. sincere

English-Thai: Nontri Dictionary
affect(vt) มีผลต่อ,ชอบ,รัก,พอใจ,เสแสร้ง
affectation(n) การเสแสร้ง,การออกท่าออกทาง,การแสดงท่า
affected(adj) ได้รับผล,ได้รับอิทธิพล,เสแสร้ง
affecting(adj) น่าสงสาร,น่าเอ็นดู,สะเทือนใจ
affection(n) ความรัก,ความเสน่หา,ความชอบ,ความเป็นมิตร,อารมณ์
affectionate(adj) ที่รัก,ที่ชอบ,ที่เสน่หา,ที่รักใคร่
affective(adj) เกี่ยวกับความรู้สึก,เกี่ยวกับอารมณ์
disaffected(adj) ไม่เป็นมิตร,ไม่ซื่อสัตย์,ไม่พอใจ,เหินห่าง
disaffection(n) ความไม่เป็นมิตร,ความไม่ซื่อสัตย์,ความไม่พอใจ,ความเหินห่าง,ความบาดหมาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
affect๑. อารมณ์แสดงออก๒. มีอิทธิพลเหนือ๓. ชอบ๔. แสร้งทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affect, blunted; affect, flat(จิตเวช.) อารมณ์เฉยเมย, อารมณ์ทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affect, flat; affect, blunted(จิตเวช.) อารมณ์เฉยเมย, อารมณ์ทื่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affectationความไม่ผสาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
affected๑. -ได้รับผล, -เป็นโรค๒. -แสร้งทำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affection๑. ความชอบ, ความรัก๒. สภาพเป็นโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
affectionวิภาพ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
affective fallacyความผิดพลาดเหตุกระทบใจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Affectกระทบกระเทือน, อารมณ์, ผลกระทบ, สภาพอารมณ์, ลักษณะอารมณ์ [การแพทย์]
Affect Disturbancesผิดปกติในอารมณ์ [การแพทย์]
Affect, Appropriateอารมณ์สอดคล้องกับความคิด [การแพทย์]
Affect, Bluntedอารมณ์ทื่อ [การแพทย์]
Affect, Flatอารมณ์ตอบสนองต่อการกระตุ้นเป็นเฉื่อยชา [การแพทย์]
Affect, Flatness ofความเฉยเมยของอารมณ์ [การแพทย์]
Affect, Inappropriateอารมณ์ไม่เหมาะสม, อารมณ์ไม่สอดคล้องกับความคิด [การแพทย์]
Affect, Lability ofอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย [การแพทย์]
Affectedคนเป็นโรค [การแพทย์]
Affectionอารมณ์รักและพึงใจ, ความรัก, ทัศนคติด้านความรู้สึก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The moon affects her as it does a woman, " he thought.ดวงจันทร์มีผลต่อเธอ เช่นเดียวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขา คิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
- It won't affect it.มันจะไม่ส่งผลกระทบต่อมัน ก็ฉันหมายความว่าฉันไม่ทราบว่า หลาย ๆ Help! (1965)
But I would advise you, in your present state... not to make any decision that could affect your... future.แต่ฉันจะแนะนำให้คุณอยู่ ในสภาพปัจจุบันของคุณ ... ที่จะไม่ทำให้การตัดสินใจที่อาจ ส่งผลกระทบใด ๆ ของคุณ ... อนาคต Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Anything you tell me can be quoted verbatim in testimony and can affect your case.สิ่งที่คุณพูดสามารถเป็นคำให้การ... ...และมีผลกระทบต่อคดีของคุณ Basic Instinct (1992)
It might affect him in later life.มันส่งผลถึงเขาในอนาคตนะ The Cement Garden (1993)
- Do you feel this tragedy... is gonna affect the world of boxing?- คุณรู้สึกว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้ ... คือ gonna ส่งผลกระทบต่อโลกของมวย? Pulp Fiction (1994)
I do assure you, this news does not affect me, truly, Lizzy.ฉันทำให้เธอมั่นใจได้เลยว่า ข่าวนี้ไม่มีผลต่อฉัน จริงๆ นะลิซซี่ Episode #1.6 (1995)
I'm here doing research about how technology affects Third World cultures.นี่ฉันทำวิจัยเกี่ยวกับวิธีการ เทคโนโลยีมีผลกระทบ ต่อวัฒนธรรมโลกที่สาม Contact (1997)
Director, how will this affect the mission?- แล้วแผนการบินต้องเลื่อนมั้ยค่ะ Gattaca (1997)
I thought if I told the truth it would affect my aptitude assessmentฉันคิดว่าถ้าฉันบอกความจริง มันจะส่งผลกระทบต่อการประเมินความถนัดของฉัน GTO (1999)
I'm prepared for any answer, and-and it won't affect me.ฉันทำใจไว้แล้ว และฉันไม่เสียใจแน่ Unbreakable (2000)
The answer won't affect me.ฉันไม่เสียใจกับคำตอบหรอก Unbreakable (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affectAcid rain in drinking water affects human health.
affectA damp, cold day affects a person's health.
affectAffection sprang up between them.
affectApply a compress to the affected part every two hours.
affectAs for the air, there is always some moisture in the atmosphere, but when the amount increases a great deal, it affects the light waves.
affectAt present the text book issue between the Korean and Japanese governments is developing into a significant problem affecting both countries.
affectDoes the amount of rain affect the growth of crops?
affectDon't toy with her affections.
affectEspecially it is not ignored how the divorce will affect children's mind.
affectEvery mother has affection for her child.
affectHave a bad affect on the stomach.
affectHe affected by heat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้วยเสน่หา(adv) affectionately, See also: passionately, caringly, lovingly, Syn. รักใคร่, ชื่นชอบ, Ant. รังเกียจ, เกลียด, Example: ท่านยกสมบัติชิ้นนี้ให้เขาด้วยเสน่หา
มีผลต่อ(v) affect, See also: have an effect on, Example: คำสั่งสอนหรือลัทธิความเชื่อ มีผลต่อชีวิตคนเป็นจำนวนมาก
ส่งผล(v) affect, See also: influence, Syn. มีผล
มีผลกระทบ(v) affect, See also: influence, bear upon, impinge upon, have an effect/impact on, Syn. มีผลต่อ, Example: การนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานได้พบว่ามีผลกระทบต่อร่างกายหลายอย่าง
มีผล(v) affect, See also: influence, impact, have an effect/impact on, Syn. มีผลกระทบ, ส่งผล, Example: อิทธิพลของประสบการณ์ในวัยเด็กมีผลต่อบุคคลิกภาพในวัยผู้ใหญ่
เสน่หา(n) love, See also: affection, Syn. ความรัก, ความชอบพอ, Ant. ความเกลียดชัง, Example: เขาซื้อรถเก๋งราคาเป็นล้านเป็นของขวัญให้ภรรยาน้อยด้วยเสน่หา
สะบัดสะบิ้ง(adv) affectedly, See also: insincerely, unnaturally, Example: เธอตอบอย่างสะบัดสะบิ้ง, Thai Definition: ทำจริตกิริยากระตุ้งกระติ้ง
เกี่ยวโยง(v) affect, See also: connect, involve, link, relate to, Syn. เกี่ยว, เชื่อม, เชื่อมโยง, Example: การปฏิบัติงานใหญ่ๆ ระดับชาตินั้นไม่ว่าเป็นด้านใดสาขาใดย่อมจะเกี่ยวโยงถึงกันและกัน, Thai Definition: ต่อเนื่องไปถึง
ความเสน่หา(n) affection, See also: love, Syn. ความรัก, Example: นักธุรกิจซื้อรถเก๋งราคาเก้าล้านเป็นของขวัญให้นักการเมืองด้วยความเสน่หา, Thai Definition: ความรู้สึกพอใจผูกพัน
ผลกระทบ(n) effect, See also: affectation, influence, Syn. ผลพวง, Example: ทุกประเทศในเอเชียได้รับผลกระทบจากความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจครั้งนี้, Thai Definition: ผลลัพธ์ที่ทำให้กระเทือนไปถึงผู้อื่นหรือเหตุการณ์ที่จะตามมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อมโยง[cheūamyōng] (v) EN: link ; affect  FR: lien [m]
ช้อย[chøi] (adj) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner  FR: souple ; délié
ชอบ[chøp] (v) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy  FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชด[chot] (adj) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine
ชดช้อย[chotchōi] (adj) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine  FR: gracieux
ได้รับผล[dāirap phon] (adj) EN: affected
ดัดจริต[datjarit] (v) EN: be affected  FR: être maniéré ; affecter
โดยความรักใคร่[dōi khwām rakkhrai] (adv) EN: affectueusement
เอ็นดู[endū] (v) EN: be loving ; be kind ; be merciful  FR: affectionner ; aimer
เหียน[hīen] (v) EN: feel nauseous ; feel sick ; be affected with nausea ; be nauseated ; feel like vomiting  FR: avoir des nausées ; se sentir nauséeux

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFECT AH0 F EH1 K T
AFFECTS AH0 F EH1 K T S
AFFECTED AH0 F EH1 K T IH0 D
AFFECTING AH0 F EH1 K T IH0 NG
AFFECTION AH0 F EH1 K SH AH0 N
AFFECTIVE AH0 F EH1 K T IH0 V
AFFECTIONS AH0 F EH1 K SH AH0 N Z
AFFECTATION AE2 F EH0 K T EY1 SH AH0 N
AFFECTIVELY AH0 F EH1 K T IH0 V L IY0
AFFECTIONATE AH0 F EH1 K SH AH0 N AH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affect (v) ˈəfˈɛkt (@1 f e1 k t)
affects (v) ˈəfˈɛkts (@1 f e1 k t s)
affected (v) ˈəfˈɛktɪd (@1 f e1 k t i d)
affecting (v) ˈəfˈɛktɪŋ (@1 f e1 k t i ng)
affection (n) ˈəfˈɛkʃən (@1 f e1 k sh @ n)
affections (n) ˈəfˈɛkʃənz (@1 f e1 k sh @ n z)
affectation (n) ˌæfɛktˈɛɪʃən (a2 f e k t ei1 sh @ n)
affectingly (a) ˈəfˈɛktɪŋliː (@1 f e1 k t i ng l ii)
affectations (n) ˌæfɛktˈɛɪʃənz (a2 f e k t ei1 sh @ n z)
affectionate (j) ˈəfˈɛkʃənət (@1 f e1 k sh @ n @ t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲情[qīn qíng, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, / ] affection; family love; love, esp. within a married couple or between parents and children, #7,666 [Add to Longdo]
亲热[qīn rè, ㄑㄧㄣ ㄖㄜˋ, / ] affectionate; intimate; warm-hearted, #17,237 [Add to Longdo]
做作[zuò zuo, ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨㄛ˙, ] affected; artificial, #17,788 [Add to Longdo]
情爱[qíng ài, ㄑㄧㄥˊ ㄞˋ, / ] affection; friendly feelings towards sb; love, #27,259 [Add to Longdo]
装模作样[zhuāng mú zuò yang, ㄓㄨㄤ ㄇㄨˊ ㄗㄨㄛˋ ㄧㄤ˙, / ] affected; to put on an act; to indulge in histrionics, #38,574 [Add to Longdo]
扭捏[niǔ nie, ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄝ˙, ] affectedly shy, #49,773 [Add to Longdo]
受寒[shòu hán, ㄕㄡˋ ㄏㄢˊ, ] affected by cold; to catch cold, #58,772 [Add to Longdo]
扭扭捏捏[niǔ niǔ niē niē, ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄝ ㄋㄧㄝ, ] affectedly shy, #64,533 [Add to Longdo]
情种[qíng zhòng, ㄑㄧㄥˊ ㄓㄨㄥˋ, / ] affectionate; an affectionate person, #67,827 [Add to Longdo]
受到影响[shòu dào yǐng xiǎng, ㄕㄡˋ ㄉㄠˋ ㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˇ, / ] affected (usually adversely); to suffer [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
障る[さわる, sawaru] TH: กระทบ  EN: affect

Japanese-English: EDICT Dictionary
おめおめ[omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
お情け;御情け[おなさけ, onasake] (n) (1) (See 情け) pity; (2) affection [Add to Longdo]
すかす[sukasu] (v5s) to pose; to be affected; to put on an air [Add to Longdo]
すまし込む;澄まし込む[すましこむ, sumashikomu] (v5m) to put on airs; to affect (importance, etc.); to look wise [Add to Longdo]
とっぽい[toppoi] (adj-i) (col) pompous; affected; fresh [Add to Longdo]
ます[masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action [Add to Longdo]
アフェクション[afekushon] (n) affection [Add to Longdo]
ストロフルス[sutorofurusu] (n) strophulus; red gum (skin condition primarily affecting children) [Add to Longdo]
[あい, ai] (n,n-suf) (See 愛する) love; affection; (P) [Add to Longdo]
愛執[あいしゅう, aishuu] (n) attachment; covetous affection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affect \Af*fect"\, v. t. [imp. & p. p. {Affected}; p. pr. & vb.
   n. {Affecting}.] [L. affectus, p. p. of afficere to affect by
   active agency; ad + facere to make: cf. F. affectere, L.
   affectare, freq. of afficere. See {Fact}.]
   1. To act upon; to produce an effect or change upon.
    [1913 Webster]
 
       As might affect the earth with cold heat. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The climate affected their health and spirits.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. To influence or move, as the feelings or passions; to
    touch.
    [1913 Webster]
 
       A consideration of the rationale of our passions
       seems to me very necessary for all who would affect
       them upon solid and pure principles.
    [1913 Webster]
 
   3. To love; to regard with affection. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       As for Queen Katharine, he rather respected than
       affected, rather honored than loved, her. --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   4. To show a fondness for; to like to use or practice; to
    choose; hence, to frequent habitually.
    [1913 Webster]
 
       For he does neither affect company, nor is he fit
       for it, indeed.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Do not affect the society of your inferiors in rank,
       nor court that of the great. --Hazlitt.
    [1913 Webster]
 
   5. To dispose or incline.
    [1913 Webster]
 
       Men whom they thought best affected to religion and
       their country's liberty.       --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. To aim at; to aspire; to covet. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       This proud man affects imperial ?way. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. To tend to by affinity or disposition.
    [1913 Webster]
 
       The drops of every fluid affect a round figure.
                          --Newton.
    [1913 Webster]
 
   8. To make a show of; to put on a pretense of; to feign; to
    assume; as, to affect ignorance.
    [1913 Webster]
 
       Careless she is with artful care,
       Affecting to seem unaffected.     --Congreve.
    [1913 Webster]
 
       Thou dost affect my manners.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. To assign; to appoint. [R.]
    [1913 Webster]
 
       One of the domestics was affected to his special
       service.               --Thackeray.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To influence; operate; act on; concern; move; melt;
     soften; subdue; overcome; pretend; assume.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affect \Af*fect"\ ([a^]f*f[e^]kt"), n. [L. affectus.]
   1. Affection; inclination; passion; feeling; disposition.
    [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Psychotherapy) The emotional complex associated with an
    idea or mental state. In hysteria, the affect is sometimes
    entirely dissociated, sometimes transferred to another
    than the original idea.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affect
   n 1: the conscious subjective aspect of feeling or emotion
   v 1: have an effect upon; "Will the new rules affect me?" [syn:
      {affect}, {impact}, {bear upon}, {bear on}, {touch on},
      {touch}]
   2: act physically on; have an effect upon; "the medicine affects
     my heart rate"
   3: connect closely and often incriminatingly; "This new ruling
     affects your business" [syn: {involve}, {affect}, {regard}]
   4: make believe with the intent to deceive; "He feigned that he
     was ill"; "He shammed a headache" [syn: {feign}, {sham},
     {pretend}, {affect}, {dissemble}]
   5: have an emotional or cognitive impact upon; "This child
     impressed me as unusually mature"; "This behavior struck me
     as odd" [syn: {affect}, {impress}, {move}, {strike}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 affect /ɑfɛkt/
  affection

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top