Search result for

adobes

(96 entries)
(0.0382 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adobes-, *adobes*, adobe
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา adobes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *adobes*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adobe(อะโด' บี) n. อิฐที่ตากแห้ง, สิ่งปลูกสร้างที่ก่อด้วยอิฐ,ผนังดิน., Syn. sun-dried brick
adobe pagemakerโปรแกรมอโดบี เพจเมกเกอร์ <คำแปล>PageMakerเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่ง เดิมใช้ชื่อ Aldus PageMaker
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป <คำแปล>Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
adobe๑. อิฐดิบ๒. อาคารอิฐดิบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adobe After Effectอโดบีอาฟเตอร์เอฟเฟ็กต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Adobe Acrobatอะโดเบ อะโครแบท [TU Subject Heading]
Adobe after Effectsอะโดเบ อาฟเตอร์ เอฟเฟ็กตส์ [TU Subject Heading]
Adobe Auditionอะโดเบ ออดิชั่น [TU Subject Heading]
Adobe brickอิฐดินเหนียวดิบ [TU Subject Heading]
Adobe Creative Suiteอะโดเบ ครีเอทีฟ ชยูท [TU Subject Heading]
Adobe GoLiveอะโดเบ โกลีฟ [TU Subject Heading]
Adobe housesบ้านอิฐดินเหนียวดิบ [TU Subject Heading]
Adobe Illustratorอะโดเบ อิลลัสเตรเตอร์ [TU Subject Heading]
Adobe ImageReadyอะโดเบ อิมเมจเรดดี [TU Subject Heading]
Adobe Indesignอะโดเบ อินดีซายน์ [TU Subject Heading]
Adobe PageMaker ; Aldus PageMakerเพจเมกเกอร์ [TU Subject Heading]
Adobe PageMillอะโดเบ เพจมิลล์ [TU Subject Heading]
Adobe Photoshopอะโดเบ โฟโต้ชอป [TU Subject Heading]
Adobe Photoshop Lightroomอะโดเบ โฟโต้ชอป ไลต์รูม [TU Subject Heading]
Adobe Premiereอะโดเบ พรีเมียร์ [TU Subject Heading]
Building, Adobeการก่อสร้างด้วยอิฐดินเหนียวดิบ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Agent Schrader, I'd like you to meet Andrew Coffman of the Adobe Hotel.สวัสดีครับ ด้วยความยินดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักคุณครับ ABQ (2009)
Madoba!มาโดบา Crows Zero II (2009)
I will go to the tile yard to see if they have those adobe shingles.ฉันจะไปร้านขายกระเบื้องซักหน่อย จะไปดูว่ามีขายที่มุงหลังคาแบบไม้มั้ย Suspicion Song (2011)
He's visiting from Adobe Flats.Er kommt aus der Adobe-Ebene. Cherry 2000 (1987)
Heck, avocado trees ought to go down this thing.Himmel, er sollte Avocadobäume schaffen. A House Divided (1995)
We're gonna finish off our wall with adobe, which is a mixture of sand, straw and mud.Ok, wir machen unsere Wand fertig mit Adobe, einer Mischung aus Sand, Stroh und Schlamm. Engine and a Haircut, Two Fights (1996)
There's nothing like the feel of fresh adobe underneath your fingernails.Es gibt nichts besseres als das Gefühl von frischem Adobe unter den Nägeln. Engine and a Haircut, Two Fights (1996)
I might add that, for you ladies at home, adobe makes a wonderful mud pack for the face.Für die Damen daheim möchte ich hinzufügen, dass Adobe eine prima Schlammpackung fürs Gesicht ist. Engine and a Haircut, Two Fights (1996)
Adobe Premiere 5.1 .Adobe Premiere, Version 5.1. Princesas (2005)
By Noon That Day, A Tornado Watch Was In Effect On Wisteria Lane, And Every One Of Its Residents Was Preparing For The Storm--Am Abend dieses Tages, wurde einen Tornadobeobachtung in der Wisteria Lane eingerichtet, und jeder seiner Einwohner bereitete sich auf den Sturm vor- jeder, das ist, außer Gabrielle Solis, die sich mehr Sorgen über einen anderen Sturm am Horizont macht. Something's Coming (2007)
As The City Remains On Tornado Watch.solange die Stadt auf Tornadobeobachtung ist. Something's Coming (2007)
Well, If This Tornado Watch Gets Upgraded To Aarning, We're Gonna Need A Place To Wait It Out.Nun, wenn diese Tornadobeoabachtung zu einer Warnung wird, werden wie einen Platz brauchen, wo wir warten bis es vorbei ist. Something's Coming (2007)
It's Just A Tornado Watch.Es ist nur Tornadobeobachtung. Something's Coming (2007)
We Gonna Have A Nice, Quiet Tornado Watch, And Nobody's Gonna Cause Any Problems.Wir werden eine schöne, ruhige Tornadobeobachtung haben, und niemand wird Probleme verursachen. Something's Coming (2007)
- It has a backyard with an avocado tree.- Es hat einen Hof mit Avocadobaum. Unto the Breach (2007)
He'd made all these plans about the house we would live in and the avocado tree in our backyard.Nach all den Plänen mit dem Haus, in dem wir leben würden, mit dem Avocadobaum im Hof. Unto the Breach (2007)
Agent Schrader, I'd like you to meet Andrew Coffman of the Adobe Hotel.Agent Schrader, das ist Andrew Coffman vom Adobe Hotel. ABQ (2009)
You should name it adobe.Du solltest sie Adobe nennen. Luck Be a Lady (2010)
Adobe is bricks made out of clay.- Adobe sind Ziegel aus Lehm. Luck Be a Lady (2010)
I like adobe better.- Mir gefällt Adobe besser. Luck Be a Lady (2010)
Is that an avocado tree?Ist das etwa ein Avocadobaum? Invasive (2011)
When I got back to the office, I put the pictures in Adobe Photoshop.Als ich wieder in mein Büro kam, öffnete ich die Bilder mit Adobe Photoshop. The Imposter (2012)
Oh, uh, actually, because I neglected to install the latest Adobe Acrobat update, if you die in the dream, you die in real life.Oh,... genaugenommen, also weil ich versäumt habe das neueste Adobe Acrobat Update zu installieren, sterbt ihr auch im echten Leben, wenn ihr im Traum stirbt. How I Wet Your Mother (2012)
For me, besides fucking, it' s growing avocado trees .Bei mir ist es, neben Ficken, Avocadobäume züchten. Wetlands (2013)
Three Mrs. Dash's Table Blend, four lemon juices, five adobo powders, and two onion powders.Dreimal Mr. Dash's Table Blend, viermal Zitronensaft, fünf Adobo-Puder, zwei Zwiebelpuder. 40 Oz. of Furlough (2014)
I pay for fucking avocado trees, and now you tell me can't grow?Ich zahle für Avocadobäume, und Sie sagen mir, die wachsen nicht? Down Will Come (2015)
Please don't ignore me like I was just some update from Adobe.Bitte mich nicht ignorieren, wie ich war nur einige Update von Adobe. The Girl Code (2016)
Uh... well, I might go shopping for an avocado tree.Hm, vielleicht kaufe ich mir einen Avocadobaum. -Einen Baum? Michael Bolton's Big, Sexy Valentine's Day Special (2017)
-For a tree? -An avocado tree.-Einen Avocadobaum. Michael Bolton's Big, Sexy Valentine's Day Special (2017)
Because I could not afford Adobe Photoshop!Weil ich mir nicht Adobe Photoshop leisten konnte! Oh, Hello on Broadway (2017)
OK, the battle of Adobe Walls.OK, die Schlacht von Adobe Walls. The Magnificent Seven Ride! (1972)

CMU English Pronouncing Dictionary
ADOBE    AH0 D OW1 B IY0
ADOBE'S    AH0 D OW1 B IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adobe    (n) (@1 d ou1 b ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Avocadobaum {m} [bot.]avocado tree [Add to Longdo]
Lehmstein {m}; ungebrannter Lehmziegel; Adobe {m}adobe [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドービ;アドベ[, ado-bi ; adobe] (n) adobe [Add to Longdo]
アドバイザー(P);アドヴァイザー[, adobaiza-(P); adovaiza-] (n) adviser; advisor; (P) [Add to Longdo]
アドバイザリー;アドバイザリ[, adobaizari-; adobaizari] (n,adj-no) advisory [Add to Longdo]
アドバイザリスタッフ[, adobaizarisutaffu] (n) {comp} advisory staff [Add to Longdo]
アドバイス(P);アドヴァイス[, adobaisu (P); adovaisu] (n,vs) advice; (P) [Add to Longdo]
アドバタイジング[, adobataijingu] (n) advertising [Add to Longdo]
アドバタイズメント[, adobataizumento] (n) advertisement [Add to Longdo]
アドバルーン[, adobaru-n] (n) advertising balloon; ad-balloon [Add to Longdo]
アドバンス[, adobansu] (n) advance(d) [Add to Longdo]
アドバンスト[, adobansuto] (adj-f) advanced [Add to Longdo]
アドバンストプログラム間通信[アドバンストプログラムかんつうしん, adobansutopuroguramu kantsuushin] (n) {comp} Advanced Program-to-Program Communication; APPC [Add to Longdo]
アドバンスド[, adobansudo] (n) advanced [Add to Longdo]
アドバンスドオープンウオーターダイバー[, adobansudoo-pun'uo-ta-daiba-] (n) advanced open water diver [Add to Longdo]
アドバンテージ(P);アドバンテッジ[, adobante-ji (P); adobantejji] (n) advantage; (P) [Add to Longdo]
アドバンテージルール[, adobante-jiru-ru] (n) advantage rule [Add to Longdo]
アドビ[, adobi] (n) {comp} Adobe [Add to Longdo]
アドベンチャー[, adobencha-] (n) adventure; (P) [Add to Longdo]
アドベンチャーゲーム[, adobencha-ge-mu] (n) {comp} adventure game [Add to Longdo]
アドベンチャースポーツ[, adobencha-supo-tsu] (n) adventure sports [Add to Longdo]
アドベンチャラス;アドゥベンチャラス[, adobencharasu ; adoubencharasu] (adj-f) adventurous [Add to Longdo]
アドボ[, adobo] (n) Filipino national dish of braised chicken or pork [Add to Longdo]
インテリアアドバイサー[, interiaadobaisa-] (n) interior adviser; interior advisor [Add to Longdo]
キーアドバイザー[, ki-adobaiza-] (n) key advisor; key adviser [Add to Longdo]
コンテンツアドバイザ[, kontentsuadobaiza] (n) {comp} content advisor [Add to Longdo]
ディスアドバンテージ[, deisuadobante-ji] (n) disadvantage [Add to Longdo]
ニッカドバッテリ[, nikkadobatteri] (n) {comp} nickel-cadmium battery [Add to Longdo]
ビューティーアドバイザー[, byu-tei-adobaiza-] (n) beauty adviser; beauty advisor [Add to Longdo]
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] (n) {comp} Flexible Advanced Systems Architecture [Add to Longdo]
角張る[かどばる, kadobaru] (v5r,vi) to be angular; to be overly ceremonious [Add to Longdo]
角番[かどばん, kadoban] (n) (1) make-or-break game in a go or shogi tournament; (2) ozeki-ranked sumo wrestler being in danger of losing his rank if he fails to win 8 or more bouts in a 15-day tournament [Add to Longdo]
角番大関[かどばんおおぜき, kadoban'oozeki] (n) (See 角番) ozeki-ranked sumo wrester in danger of losing his rank [Add to Longdo]
角部屋[かどべや, kadobeya] (n) corner room [Add to Longdo]
窓辺[まどべ, madobe] (n) by the window [Add to Longdo]
天日瓦[てんじつがわら, tenjitsugawara] (n) sun-dried brick; adobe [Add to Longdo]
門火[かどび, kadobi] (n) fire lit at a gate for funerals, weddings and Obon [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
版筑[bǎn zhù, ㄅㄢˇ ㄓㄨˋ, / ] rammed earth (a building material); mud brick; adobe [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドバイザリスタッフ[あどばいざりすたっふ, adobaizarisutaffu] advisory staff [Add to Longdo]
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[ふれきしぶるあどばんすとあーきてくちゃしすてむ, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] Flexible Advanced Systems Architecture [Add to Longdo]
アドビ[あどび, adobi] Adobe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top