ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

adieu

AH0 D UW1   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adieu-, *adieu*
Possible hiragana form: あぢえう
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adieu[N] การจากลา
adieu[INT] ลาก่อน, Syn. farewell, good bye

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adieu(อะดู') interj.,n., (pl. adieus, adieux) ลาก่อน, Syn. farewell)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Farewell and adieu to you fair Spanish ladiesลาเเล้วลาลับ เเม่สาวสเปนเเสนงงาม Jaws (1975)
Farewell and adieu, you ladies of Spainลาเเล้วลาลับ เเม่สาวเเห่งสเปน Jaws (1975)
Farewell and adieu to you fair Spanish ladiesลาเเล้วลาลับ เเม่สาวสเปนเเสนงงาม Jaws (1975)
Farewell and adieu, you ladies of Spainลาเเล้วลาลับ เเม่สาวเเห่งสเปน Jaws (1975)
Farewell and adieu to you fair Spanish ladiesลาเเล้วลาลับ เเม่สาวสเปนเเสนงงาม Jaws (1975)
Farewell and adieu, you ladies of Spainลาเเล้วลาลับ เเม่สาวเเห่งสเปน Jaws (1975)
Indiana Jones, adieu.อินเดียน่า โจนส์, ลาก่อน. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Now I have some real business to do, so I will say adieu and goodbye.ตอนนี้ผมมีธุระต้องทำ และผมคงต้องกล่าวสัวสดีและลาก่อน The Matrix Reloaded (2003)
And so adieu, good madam.And so adieu, good madam. Wicker Park (2004)
My dear, I must bid you adieu. I'm sorry.ที่รัก คือผมต้องขอลาก่อน ผมเสียใจ A Cinderella Story (2004)
Adieu, pupee... goodbye.ต้องจากกันแล้วนะ, pupee... ลาก่อนนะ Almost Love (2006)
Adieu, Agent Walker.- ลาก่อน - สายลับวอร์คเกอร์ Chuck Versus the Seduction (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adieuHe bade her adieu for ever.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกบาน[v.] (boēkbān) EN: be joyful ; be delighted ; be cheerful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be in high spirits   FR: être radieux ; être heureux
แดดจ้า[n. exp.] (daēt jā) EN: glaring sun ; scorching sun ; bright sunlight   FR: soleil radieux [m]
แดดจัด[adj.] (daēt jat) EN: sunny   FR: ensoleillé ; radieux
แจ่มใส[adj.] (jaemsai) EN: bright ; brilliant ; fine ; clear ; fresh ; good   FR: radieux ; sans nuage
การล่ำลา[n.] (kān lamlā) FR: adieu [m]
ลา[v.] (lā) EN: say goodbye ; bid farewell ; take leave ; say au revoir ; say adieu   FR: saluer ; prendre congé ; quitter
ลาก่อนละ[xp] (lākøn la) FR: adieu !
ล่ำลาจากไป[v. exp.] (lamlā jāk pai) FR: faire ses adieux
มีแสงแดดมาก[X] (mī saēng daēt māk) EN: sunny   FR: il fait radieux ; il fait très ensoleillé
สว่าง[X] (sawāng) EN: bright ; brilliant ; luminous ; shining ; dazzling ; blazing   FR: brillant ; lumineux ; clair ; éclatant ; radieux

CMU English Pronouncing Dictionary
ADIEU    AH0 D UW1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adieu    (n) ˈədjˈuː (@1 d y uu1)
adieus    (n) ˈədjˈuːz (@1 d y uu1 z)
adieux    (n) ˈədjˈuːz (@1 d y uu1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご機嫌よう;御機嫌よう[ごきげんよう, gokigenyou] (int) (1) (uk) how do you do?; nice to meet you; (2) adieu; farewell; bon voyage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adieu \A*dieu"\, interj. & adv. [OE. also adew, adewe, adue, F.
   ? dieu, fr. L. ad to + deus God.]
   Good-by; farewell; an expression of kind wishes at parting.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adieu \A*dieu"\, n.; pl. {Adieus}.
   A farewell; commendation to the care of God at parting.
   --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adieu
   n 1: a farewell remark; "they said their good-byes" [syn:
      {adieu}, {adios}, {arrivederci}, {auf wiedersehen}, {au
      revoir}, {bye}, {bye-bye}, {cheerio}, {good-by}, {goodby},
      {good-bye}, {goodbye}, {good day}, {sayonara}, {so long}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 adieu /adjø/
  adieu; farewell; bye; goodbye

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 adieu /adjø/
  adieu; farewell; bye; goodbye

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top