Search result for

adept

(42 entries)
(0.0174 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -adept-, *adept*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
adept[ADJ] ชำนาญ, See also: ชำนาญ, ช่ำชอง, เก่งกาจ, สันทัด, Syn. adept
adept[N] ผู้เชี่ยวชาญ, See also: ผู้ชำนาญการ, Syn. expert

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adept(adj. อะเดพทฺ', -n. แอด' เดพทฺ, อะเดพทฺ') ชำนาญ,มีประสิทธิภาพ, เชี่ยวชาญ, ผู้ชำนาญ

English-Thai: Nontri Dictionary
adept(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีประสิทธิภาพ,เก่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
These two are now excellent adepts.โกเอม่อน Goemon (2009)
You are too adept at using it to cloud my judgment.ก็คุณชำนาญในการใช้มันบดบังการตัดสินใจของฉัน Don't Walk on the Grass (2009)
Forgive me, as you know, I'm no adept at reading facial cues,โทษที อย่างที่นายรู้ ฉันอ่านสีหน้าคนไม่เก่ง The Pirate Solution (2009)
You must be quite adept at interrogations, hmm?คุณคงดัดแปลงมันมาจากการสอบปากคำ Shutter Island (2010)
Ever wondered why I was so adept at contracts?ไม่แปลกใจเหรอว่าทำไม ผมถึงเชี่ยวชาญเรื่องหนังสือสัญญานัก Heart of Darkness (2012)
Gage was adept in every situation.เขาปรับตัวได้ดีทุกสถานการ์ณ Pandora (2012)
I'm getting more adept at faking my way past people.ผมเก่งนะเนี่ย หลอกเขาเข้ามาข้างในได้แล้ว The Limey (2012)
She's a remarkably forward- thinking administrator for a nun, and surprisingly adept at untying slipknots.เธอเป็นผู้บริหารที่ มองการณ์ไกลได้อย่างน่าทึ่ง สำหรับคนที่เป็นแม่ชี และยังเป็นแม่ชีที่เก่งมาก ในด้านการแก้ปัญหา The Name Game (2013)
Now I have a feeling he's equally adept at it.ตอนนี้ฉันมีความรู้สึกว่า เขาช่ำชองการหนีพอๆกัน Manhattan (2013)
I'm quite adept at finding buried treasure.ข้าเชียวชาญพอควรในการค้นหาสมบัติที่ถูกฝังไว้ Manhattan (2013)
Yeah, well, actually, that's something I'm quite adept at.ได้สิ อันที่จริง นั่นเป็นบางสิ่งที่ผมเชี่ยวชาญพอควร Manhattan (2013)
He's an expert and very adept at making a sketch from a description.เขาเชี่ยวชาญมากค่ะ ในการวาดภาพสเก๊ตช์จากคำบอก Oh, God! (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
adeptHe is adept at telling lies.
adeptHe is adept in swimming.
adeptHe is an adept climber.
adeptHe's adept at jumping into profitable niches.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าถ้อยหมอความ[N] adept at arguing a case as a lawyer, See also: controversialist, argumentative person, Example: ผมเองไม่นึกอยากเป็นเจ้าถ้อยหมอความเท่าไรนัก แต่เรียนเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้เท่านั้นเอง, Thai definition: ผู้มักใช้โวหารพลิกแพลงไปในทางกฎหมาย
แกร่งกล้า[V] proficient, See also: adept, able, Syn. เก่ง, Example: ฝีมือของเขายังไม่แกร่งกล้าพอที่จะสู้คู่ต่อสู้ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; good at ; smart (Am.)   FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent
แกร่งกล้า[X] (kraengklā) EN: proficient ; adept ; able   
ลูกศิษย์[n.] (lūksit) EN: disciple ; follower ; adherent ; apostle   FR: disciple [m] ; adepte [m]
นักมวยไทย[n. exp.] (nak mūay Thai) FR: adepte de la boxe thaïe [m]
ผู้ชำนาญ[n.] (phūchamnān) EN: expert ; person skilled in ; specialist ; experienced person   FR: expert [m] ; personne d'expérience [f] ; adepte [m]
สมุน[n.] (samun) EN: lackey ; flunkey ; stooge ; follower ; subordinate ; minion ; henchman ; underling   FR: subalterne [m] ; subordonné [m] ; sous-fifre [m] (fam.) ; laquais [m] (litt.) ; faire-valoir [m] ; homme de main [m] ; adepte [m] ; suiveur [m]
สันทัด[adj.] (santhat) EN: experienced ; adept ; proficient   FR: compétent ; expert ; expérimenté
ถนัด[v.] (thanat) EN: be expert in/at ; be skilled in/at ; be clever at ; excel in/at ; be strong in ; be adept at/ in ; be dexterous   FR: être doué pour ; être habile ; être un expert ; exceller

CMU English Pronouncing Dictionary
ADEPT    AH0 D EH1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
adept    (n) (a1 d e p t)
adepts    (n) (a1 d e p t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eingeweihte {m,f}; Eingeweihter | Eingeweihten {pl}adept | adepts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アデプト[, adeputo] (n) adept [Add to Longdo]
鮮やか(P);鮮か(io)[あざやか, azayaka] (adj-na) (1) vivid; bright; brilliant; clear; fresh; vibrant; (2) skillful; skilful; adept; adroit; deft; brilliant; beautiful; fine; excellent; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
娴熟[xián shú, ㄒㄧㄢˊ ㄕㄨˊ, / ] adept; skilled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adept \A*dept"\, n. [L. adeptus obtained (sc. artem), ?he who
   has obtained an art, p. p. of adipsci to arrive ?at, to
   obtain; ad + apisci to pursue. See {Apt}, and cf. {Adapt}.]
   One fully skilled or well versed in anything; a proficient;
   as, adepts in philosophy.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Adept \A*dept"\, a.
   Well skilled; completely versed; thoroughly proficient.
   [1913 Webster]
 
      Beaus adept in everything profound.   --Cowper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 adept
   adj 1: having or showing knowledge and skill and aptitude;
       "adept in handicrafts"; "an adept juggler"; "an expert
       job"; "a good mechanic"; "a practiced marksman"; "a
       proficient engineer"; "a lesser-known but no less
       skillful composer"; "the effect was achieved by skillful
       retouching" [syn: {adept}, {expert}, {good}, {practiced},
       {proficient}, {skillful}, {skilful}]
   n 1: someone who is dazzlingly skilled in any field [syn: {ace},
      {adept}, {champion}, {sensation}, {maven}, {mavin},
      {virtuoso}, {genius}, {hotshot}, {star}, {superstar},
      {whiz}, {whizz}, {wizard}, {wiz}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 ADEPT
     Administrative Data Entry for Processing Transmission (mil., USA)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 adept [adɛpt]
   acolyte; adherent
   adept
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top